Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Työnantaja maksaa työntekijän puolesta tämän pakollisen eläkevakuutusmaksun

Antopäivä
18.8.2020
Diaarinumero
VH/5521/00.01.00/2020

Asian kuvaus

Miten työnantajan työntekijän puolesta maksamaa lakisääteisen työeläkevakuutusmaksun (TyEL-maksu) maksuosuutta tulisi verotuksessa käsitellä.

Taustaa

Työntekijän eläkevakuutusmaksusta (TyEL-maksu) säädetään työntekijän eläkelaissa (395/2006, TyEL). Työnantajan on kyseisen lain perusteella lähtökohtaisesti järjestettävä työntekijälleen eläketurva palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana (TyEL 141 §:n 1 momentti). Eläketurvan kustantamiseksi peritään työeläkevakuutusmaksu, joka koostuu työnantajan ja työntekijän maksusta (TyEL 152 §:n 1 momentti). Työnantaja vastaa eläkelaitokselle myös työntekijän työeläkevakuutusmaksun osuudesta (TyEL 152 §:n 2 momentti).

Eläkevakuutusmaksun määrä lasketaan työntekijän eläkelain säännösten mukaisesti palkasta (työansiosta). Maksun määrä lasketaan palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläkevakuutusmaksusta tämän palkasta ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen. Työnantaja maksaa työeläkevakuutusmaksun kokonaisuudessaan sille eläkelaitokselle, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijänsä eläketurvan.

Tuloverolain (1535/1992, TVL) 96 §:n 1 momentin mukaan työntekijä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan lakisääteisen työntekijän eläkemaksun.

TVL 61 §:n 2 momentin mukaan veronalaista ansiotuloa on muun ohessa työsuhteen perusteella saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo. Ennakkoperintälain (1118/1996, EPL) 13 §:n 1 momentin mukaan palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa. Työntekijän puolesta maksettu eläkevakuutusmaksu on muuna kuin rahana saatua palkkaa eli se on työntekijän saama veronalainen luontoisetu (EPL 13 §:n 3 momentti).

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain (771/2016, TaSavaL) mukaan työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun työntekijöille maksettavien palkkojen yhteismäärän perusteella (TaSavaL 5 §:n 1 momentti).

Kannanotto

Jos työnantaja maksaa työntekijän osuuden TyEL-maksusta, työnantajan maksama määrä on työntekijän veronalaista palkkaa, josta työnantajan on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. Työnantajan maksama työntekijän TyEL-maksu lisätään työntekijän muuhun bruttopalkkaan. Ennakonpidätys lasketaan ja toimitetaan aina koko bruttopalkasta, ennen maksun vähentämistä.

Työntekijä saa kuitenkin maksuosuutensa suuruisen vähennyksen verotuksessaan. Tämän vuoksi maksun määrä korottaa työntekijän ennakonpidätyksen alaisen bruttotulon määrää, mutta sillä ei ole vaikutusta työntekijän verotettavan tulon määrään.

Palkkatietoilmoituksella maksettu eläkevakuutusmaksu ilmoitetaan luontoisetuna. Seuraava esimerkki havainnollistaa palkkatietoilmoituksella ilmoitettavia tietoja:

Esimerkki 1: Työntekijän palkka on 1 000 euroa. Lisäksi on sovittu, että työnantaja maksaa työntekijän puolesta tämän osuuden työeläkemaksusta. Maksun määrä on 4,2 prosenttia palkasta eli 42,00 euroa. Työntekijän ennakonpidätyksen alainen palkka on siten yhteensä 1 042, 00 euroa. Työntekijän ennakonpidätysprosentti on 20 %, jolloin ennakonpidätyksen määräksi saadaan (20 % x 1 042,00) eli 208,40 euroa.

Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan seuraavasti:

  • palkka 1 000 euroa (101)
  • ennakonpidätys 208,40 euroa (402)
  • työeläkemaksu 42,00 euroa (413)
  • muu luontoisetu 42,00 euroa (317)

Työnantajan maksamaa määrää ei pidetä työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena olevana työansiona. Tarkemmat ohjeet palkkatietoilmoituksen täyttämisestä löytyvät Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

veroasiantuntija Piia Luoma   

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2020