Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2024/13

Antopäivä
18.4.2024
Diaarinumero
VH/378/02.05.04/2024
Henkilökohtaisen tulon verotus, Säästöhenkivakuutus, Eräiden vakuutusten erityinen verotusmenettely

Hakijalla oli ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä otettu sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Ennakkoratkaisuhakemus koski kysymystä siitä, katsottiinko tuloverolain (TVL) 35 b §:ssä säädetyn eräiden vakuutusten erityisen verotusmenettelyn soveltuvan hakijan vakuutuksen tuoton verotukseen, jos vakuutuksen uudeksi varainhoitajaksi valittiin A Oy entisten varainhoitajien rinnalle tai sijaan, tai jos varainhoitajana toimimisen sijaan tai sen ohella vakuutuksen yhtenä kohde-etuutena oli sellainen Internal Collective Fund -sijoitustuote, jonka vaihtoehtorahaston hoitajana A Oy toimi.

Asiassa oli selvää, että A Oy käytti sekä varainhoitajan että vaihtoehtorahaston hoitajan roolissa TVL 35 b §:ssä lueteltuja oikeuksia vakuutuksen kohde-etuuksiin. Hakijalla itsellään ei ollut suoraa oikeutta käyttää mainitussa pykälässä lueteltuja oikeuksia.

A Oy:n kaikki osakkeet omisti B Oy, jonka omistus ja äänivalta jakautui kolmelle omistajataholle. Yhden näistä omistajatahoista kautta hakijalla oli yhdessä puolisonsa kanssa yhteensä noin 33 %:n suuruinen välillinen omistusosuus A Oy:stä. B Oy:n kaksi muuta omistajatahoa olivat toisistaan ja hakijasta riippumattomia tahoja eikä kummallakaan heistä ollut yksin oikeutta määrätä B Oy:n ja A Oy:n toiminnasta.

Hakijan puoliso oli hallituksen puheenjohtajana A Oy:ssä. Hänellä ja hakijalla oli myös muita hallitusjäsenyyksiä hakijan välilliseen omistusrakenteeseen kuuluvissa yhtiöissä. A Oy:n hallituksen tai välillisen omistajan päätäntävalta ei kuitenkaan sääntelystä ja A Oy:n toimiluvista johtuen ulottunut kohde-etuustason päätöksentekoon.

TVL 35 b §:n 2 momentin mukaan erityinen verotusmenettely soveltui muun muassa, jos vakuutuksenottajalla tai tämän määräämällä henkilöllä oli tosiasiallinen mahdollisuus pykälän 1 momentin tarkoittamien oikeuksien käyttämiseen. Säännöksen esitöissä viitattiin myös mahdollisuuteen vaikuttaa kyseisten oikeuksien käyttämiseen.

Ottaen huomioon olosuhteet kokonaisuudessaan eli erityisesti sen, että kukaan omistajatahoista ei voinut yksin käyttää määräysvaltaa A Oy:n kaikki osakkeet omistavassa B Oy:ssä, ja sen, että hakijalla ja hänen puolisollaan yhteensä oli kuitenkin huomattava välillinen omistusosuus A Oy:ssä, hakijan puolisolla oli hallitusjäsenyys A Oy:ssä ja hakijalla itsellään oli hallitusjäsenyys B Oy:ssä, hakijalla voitiin keskusverolautakunnan näkemyksen mukaan katsoa olevan TVL 35 b §:n soveltamisen kannalta tosiasiallinen mahdollisuus halutessaan vaikuttaa siihen, miten A Oy käytti TVL 35 b §:n 1 momentissa tarkoitettuja oikeuksia hänen vakuutukseensa liittyen. TVL 35 b §:n katsottiin siten soveltuvan hakijan vakuutuksen tuoton verotukseen.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2024–2025.

Tuloverolaki 35 b §

Äänestys 5–3

(Ei lainvoimainen)

Valitettu

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2024