Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2021/2

Antopäivä
22.1.2021
Diaarinumero
VH/5288/02.05.04/2020
Henkilökohtaisen tulon verotus, Johdannaissopimus, Omaisuuden luovutusvoitto

Hakemuksen mukaan hakijan oli tarkoitus aloittaa tulonhankkimistarkoituksessa ns. Forex-kaupankäynti, joka tapahtui B-pankin tarjoamassa kaupankäyntipalvelussa. Forex spot -sijoitus tapahtui sijoittajan ja välittäjän keskinäisellä sopimuksella, joka velvoitti välittäjän ostamaan tiettyä valuuttaa toista valuuttaa vastaan, eli ostamaan toista valuuttaa ja myymään toista. Valuuttojen osto ja myynti tapahtuivat välittäjän valuuttapositioissa, eikä Forex spot -sijoitus antanut sijoittajan hallintaan sellaista valuuttaa, jota olisi mahdollista käyttää maksuvälineenä. Hakija saattoi päättää Forex spot -sijoitusta koskevan sopimuksen koska tahansa, jolloin syntyvä voitto tai tappio määräytyi valuuttaparin valuuttojen kurssien keskinäisestä suhteesta lunastushetkellä.

Hakemuksen mukaan sopimuksen vahvistaminen edellytti, että sijoittaja teki kaupankäyntitililleen talletuksen, joka kattoi transaktioissa mahdollisesti syntyvän tappion valuuttaparin kurssin kehittyessä sijoittajan kannalta epäedulliseen suuntaan. Sopimus oikeutti välittäjän sulkemaan valuuttapariposition, mikäli valuuttaparin kurssi oli kehittynyt siten, että sijoittajalle oli vaarassa syntyä tappio, jonka suuruus oli saavuttamassa sijoittajan kaupankäyntitililleen tekemän talletuksen.

Asiassa oli ratkaistavana, sovellettiinko hakemuksessa kuvattujen Forex spot -sijoitusten lunastukseen tuloverolain omaisuuden luovutusvoittoja koskevia säännöksiä hakijan verotuksessa. Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella Forex spot -sijoituksissa oli kyse valuuttajohdannaissopimuksilla tapahtuvasta kaupankäynnistä muulla kuin tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla. Forex spot -sijoitusta koskeva sopimus muistutti luonteeltaan tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitettua termiinisopimusta muun ohessa siltä osin, että sopimuksen tekohetkellä ei maksettu vastiketta, vaan suoritusvelvollisuus sekä sitä vastaava saamisoikeus osapuolten välillä määräytyivät tapahtuneen valuuttakurssimuutoksen perusteella vasta siinä vaiheessa, kun positio suljettiin. Kun edellä esitetyn lisäksi otettiin huomioon, että tuloverolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetut termiinisopimukset on sisällytetty tuloverolain omaisuuden luovutusvoittoja koskevien säännösten piiriin kyseisellä erityissäännöksellä, jota nyt kyseessä olevien Forex spot -sijoitusten osalta ei kuitenkaan voitu soveltaa, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattuja Forex spot -sijoituksia ei tullut pitää tuloverolain 45 §:ssä tarkoitettuna omaisuutena hakijan verotuksessa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Tuloverolaki 45 §

Ks. KHO 2005 T 802

KHO 10.1.2022 H 15 (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 23.2.2021