Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2018/55

Antopäivä
20.12.2018
Diaarinumero
VH/2075/02.05.04/2018
Elinkeinotulon verotus, Poistojen kirjanpitosidonnaisuus, IFRS

Hakemuksen mukaan A-konsernin emoyhtiö A Oy laati konsernitilinpäätöksensä kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Konsernissa oli tarkoitus siirtyä malliin, jossa myös A Oy:n erillistilinpäätös laadittaisiin kirjanpitolain 7 a luvun 3 §:n nojalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

A Oy:n oli tarkoitus tehdä verotuksessa vähennettäväksi aiottujen poistojen määrää vastaava kulukirjaus tilikauden aikaisessa suomalaisen kirjanpitostandardin mukaisessa pääkirjanpidossa. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisen tilinpäätöksen tuloslaskelmaan ja taseeseen merkittäisiin verotuspoistoista johtuva laskennallinen verovelka, jonka määrä ja perusteet selvitettäisiin tilinpäätöksen laskennallisia veroja koskevissa liitetiedoissa. Loppuosa pääkirjanpidossa tehdyn kulukirjauksen ja tuloslaskelmalle kirjattavien kirjanpidon poistojen määrien erotuksesta oli tarkoitus kohdistaa tilinpäätöksessä omaan pääomaan, mikä kasvattaisi tilikauden voittoa tuloslaskelmalla ja taseen oman pääoman määrää.

Keskusverolautakunta totesi, että verotuksessa poistojen vähentäminen on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 54 §:n 2 momentin säännöksellä rajattu kirjanpidossa vähennettyjen poistojen määrään. Jotta poisto voitiin vähentää verotuksessa, säännöksessä tarkoitettu kulukirjaus tuli tehdä tulosvaikutteisesti virallisen tilinpäätöksen tuloslaskelmalle. Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatussa tilanteessa verotuspoistojen määrää ei ollut kirjanpidossa vähennetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 54 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Ennakkoratkaisu verovuosille 2018 ja 2019.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 54 § 2 mom.

KHO 25.11.2019 T 5595 (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2018