Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:2017/58

Antopäivä
10.11.2017
Diaarinumero
A60/8210/2017
Kansainvälinen verotus, EU-oikeus, Sijoitusrahastodirektiivin mukaisesta SICAV-yhtiöstä saatu osinkotulo

Hakemusta koskeva SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) oli sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhtiömuotoinen ja vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys. SICAV oli Luxemburgin lainsäädännön mukaan erillinen oikeushenkilö ja erillinen verovelvollinen, joka erityissäännöksen perusteella oli vapautettu tuloverosta asuinvaltiossa. SICAV:ia hallinnoi erillinen hallinnointiyhtiö, ja sillä oli myös erillinen säilyttäjäyhteisö.

Luxemburgilaisessa SICAV:ssa oli toiminnallisen piirteiden perusteella suomalaisen sijoitusrahaston piirteitä. Toiminnallisten piirteiden osalta oli kuitenkin huomioitava, että SICAV:n toiminnassa oli kyse yhteissijoittamisesta, ja vastaavia toiminnallisia yhteispiirteitä on nähtävissä myös esimerkiksi osakeyhtiömuotoiseen tai kommandiittiyhtiömuotoiseen yhteissijoittamiseen. Erityisesti SICAV:n oikeudellisesta muodosta johtuen se oli objektiivisesti rinnastettavissa lähinnä suomalaiseen osakeyhtiömuotoiseen yhteissijoitusyritykseen. Koska hakemuksessa kuvattua SICAV:ia verotettiin samalla tavalla kuin suomalaista osakeyhtiömuotoista yhteissijoitusyritystä, ei tilanteessa asetettu ulkomaista SICAV:ia erilaiseen asemaan kotimaisiin toimijoihin nähden.

Hakemuksen mukaan tulon verottaminen osinkotulona tarkoitti, että osinkotuloon oli sovellettava TVL 33 c §:n 3 momenttia, jonka mukaan tulo oli hakijalle kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Suomen verojärjestelmässä osingonsaajan tuloverotuksessa saatava etu oli suorassa yhteydessä siihen, että tämä etu kompensoitiin kantamalla osinkoa jakavalta yhtiöltä tuloveroa. Tällaista etua ei myönnetty tilanteessa, jossa osingonmaksajana oli yhtiö, joka ei ollut tuloverovelvollinen tulostaan. Osinkojen erilaista verotusta ei voitu rinnastaa tuloverotuksessa objektiivisesti toisiinsa, vaan hakemuksessa kuvatussa tilanteessa ulkomailta saatavien osinkojen erilaiselle verotukselle ja pääomien vapaan liikkuvuuden rajoitukselle oli olemassa hyväksyttävä syy. Osinkotulojen verotusta koskevalla nykyisellä lainsäädännöllä hakemusta koskevassa tilanteessa, joka johtui toisen valtion erilaisesta verojärjestelmästä ja siellä myönnetystä verovapaudesta osinkoa jakavan yhtiön tuloverotuksessa, ei ylitetty sitä, mikä oli tarpeen säännöksillä tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatussa tilanteessa sijoitusrahastodirektiivin mukaisen luxemburgilaisen SICAV:n jakamaa osinkotuloa oli pidettävä osinkona myös Suomessa tapahtuvassa verotuksessa, ja saatu osinko oli TVL 33 c §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 ja 65 artikla Tuloverolaki 33 c §

Äänestys 5–1

KHO 19.6.2019 T 2870 vuosikirja: välipäätös

KHO 28.6.2021 T 386 vuosikirja (kumottu)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2017