Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2023/41

Antopäivä
29.9.2023
Diaarinumero
VH/2520/02.05.04/2023
Elinkeinotulon verotus, Väliyhteisö, Taloudellinen toiminta, Sijoitusyhtiö

A Oy omisti hieman alle 90 % B S.à r.l. - SPF:n osakkeista. B S.à r.l. - SPF oli oikeudelliselta muodoltaan luxemburgilainen yksityinen osakeyhtiö, jonka verotuksen tosiasiallisen tason oli selvitetty olevan Luxemburgissa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (”VYL”) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla alle 3/5 Suomen verotuksen tasosta. B S.à r.l. - SPF oli perustettu joulukuussa 2021 perhevarallisuuden hallinnoimiseksi. Yhtiöllä oli passiivinen, strateginen ja pitkäaikainen pääomaisuuserä, jonka arvo tilikauden 2022 taseessa oli noin 300 miljoonaa euroa, sekä aktiivinen sijoitusportfolio, jonka tasearvo oli noin 190 miljoonaa euroa. Taseen varat ylittivät yhtiön velat. Yhtiö sai strategisesta sijoituksestaan juoksevaa tuottoa aktiivisen sijoitustoimintansa rahoittamiseksi.

B S.à r.l. - SPF vuokrasi Luxemburgissa sijaitsevaa noin 38,5 neliömetrin kokoista toimistotilaa, jonka peruskuukausivuokra oli noin 2 000 euroa. Vuokraus alkoi joulukuussa 2021, ja tilat olivat työntekijöiden käytössä remontin valmistuttua syyskuussa 2022. Yhtiöllä oli käytössään myös toiminnan harjoittamiseksi tarvittavat välineet, kuten tietokoneet, tulostimet, puhelimet, internetyhteydet, IT-järjestelmät ja toimistotarvikkeet.

B S.à r.l. - SPF palkkasi kesäkuusta 2022 lähtien osa-aikaisen työntekijän, joka käytännössä teki tarvittavia toimenpiteitä yhtiön toiminnan aloittamiseksi ja varallisuuden hallinnoimiseksi. Ensimmäisen työntekijän lopetettua 2.1.2023 yhtiössä aloitti samana päivänä uusi osa-aikainen työntekijä, joka vastasi yhtiön jokapäiväisestä hallinnosta muun muassa koordinoiden yhtiön toimintaa ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa, ollen vastuussa yhteydenpidosta paikallisiin viranomaisiin sekä hoitaen yhteydenpitoa pankkeihin sekä sijoituskohteisiin.

Yhtiö palkkasi lisäksi 2.5.2023 alkaen päätoimisen sijoitusjohtajan hallinnoimaan aiemmin ulkoistetusti hoidettua aktiivista sijoitusportfoliota. Sijoitusjohtajan tehtäviin kuului sijoituskohteiden kartoittaminen, sijoituspäätösten tekeminen sekä sijoitusten käytännön toteutus. Sijoitusjohtajan tuli sijoittaa varoja yhtiön sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoituspolitiikka edellytti muun muassa riittävää varojen hajauttamista, mutta ei määrittänyt tarkemmin, mihin kohteisiin sijoitusjohtajan tuli tehdä sijoitukset. Vaikka sijoituskohteiden kartoittamiseen ja analysointiin voitiin käyttää ulkopuolisia neuvonantajia, sijoitusjohtaja teki aina itse lopulliset sijoituspäätökset. Sijoitusportfolioon liittyviä transaktioita arvioitiin olevan noin 100 kappaletta vuodessa. Sijoitusjohtajan kuukausipalkka oli 14 000 euroa.

Hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella keskusverolautakunta katsoi, että B S.à r.l. - SPF oli toimintansa luonteelta sijoitusyhtiö, jolla oli osin holdingyhtiön piirteitä. Esitetyn selvityksen mukaan yhtiöllä oli verovuonna 2023 sijoitustoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeelliset toimitilat, kalusto ja varat Luxemburgissa sekä riittävä henkilökunta, joka oli toimivaltainen ja kykenevä harjoittamaan itsenäisesti yhtiön liiketoimintaa Luxemburgissa ja joka teki itsenäisesti yhtiön päivittäistä toimintaa koskevat päätökset. B S.à r.l. - SPF oli siten VYL 3 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla asettautunut Luxemburgiin ja harjoitti siellä taloudellista toimintaa. Se, että sijoitusjohtaja ei voinut yksin tehdä päätöksiä strategista pääomistusta koskien, vaan tähän vaadittiin myös yhden A-ryhmän johtajan hyväksyntä, ei vaikuttanut arviointiin, kun omistuksen oli tarkoitus olla pitkäaikaista eikä se saadun selvityksen perusteella muutoinkaan vaatinut merkittävää aktiivista työpanosta. Ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttämisestä huolimatta sijoitusjohtaja teki sijoitusportfoliota koskevat lopulliset sijoituspäätökset itse, eikä sijoituspolitiikan katsottu olennaisissa määrin rajaavan sijoitusjohtajan muuta kuin strategista päävarallisuuserää koskevaa päätöksentekoa.

Keskusverolautakunnan näkemyksen mukaan B S.à r.l. - SPF:n toiminta oli verovuonna 2022 tulevan täysimääräisen toiminnan käynnistämiseen aidosti tähtäävää. Yhtiön katsottiin asettautuneen ja harjoittaneen taloudellista toimintaa Luxemburgissa VYL 3 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla myös verovuonna 2022 siinä määrin kuin valmistelevalta toiminnalta voitiin odottaa.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2022 ja 2023.

Ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettu laki 3 §

KHO 6.6.2024 taltionumero 1665 (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2023