Arbetsgivarens och företrädarens skyldigheter

En finländsk arbetsgivare och internationella situationer

En finländsk arbetsgivare ska vid internationella situationer anmäla följande uppgifter till inkomstregistret:

 • inkomst som betalas för arbete utomlands (till en person som är bosatt i utlandet och Finland)
 • inkomst som betalats till en inkomsttagare som kommit till Finland från utlandet för arbete i Finland
 • lön som ett utländskt koncernbolag betalat till en arbetstagare för arbete utomlands, då den finländska arbetsgivaren har skickat arbetstagaren till utlandet och arbetstagaren är försäkrad i Finland
 • avtalad försäkringslön för utlandsarbete
 • tilläggsuppgifter om utlandsarbete till Skatteförvaltningen (s.k. sexmånadersregeln)
 • tilläggsuppgifter om arbete i ett annat nordiskt land till Skatteförvaltningen.

Utländsk arbetsgivares skyldighet att lämna information till inkomstregistret

Även en utländsk arbetsgivare är skyldig att till inkomstregistret anmäla uppgifterna om löner som hen betalat. En utländsk arbetsgivare som hyr arbetstagare till en uppdragsgivare som finns i Finland ska även till inkomstregistret lämna uppgifter om arbetstagarens arbete i Finland.

Socialförsäkringsavgifterna ska betalas till Finland och de nödvändiga uppgifterna anmälas till inkomstregistret om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Socialförsäkringsavgifter och andra avgifter som tagits ut av arbetstagaren utomlands ska inte anmälas till inkomstregistret.

Arbetsgivarskyldigheterna påverkas av om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland såsom avses i inkomstbeskattningen.

Om en utländsk arbetsgivare i inkomstbeskattningen har ett fast driftställe i Finland och arbetsgivaren betalar löner för arbete som utförts i Finland, ska företaget registrera sig i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. I dessa fall har arbetsgivaren i beskattningen samma arbetsgivarskyldigheter som arbetsgivare i Finland, och arbetsgivaren ska till inkomstregistret lämna information på samma sätt som de finska företagen.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Finland och anmäls till inkomstregistret endast om den utländska arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland.

Om en utländsk arbetsgivare i inkomstbeskattningen inte har ett fast driftställe i Finland, behöver arbetsgivaren inte registrera sig i arbetsgivarregistret. Även om en utländsk arbetsgivare i inkomstbeskattningen inte har ett fast driftställe i Finland och inte är införd i arbetsgivarregistret, ska anmälan om löneuppgifter lämnas till inkomstregistret i följande situationer:

 1. Inkomst betalas till en inkomsttagare som arbetar i Finland och 
  • inkomsttagaren är försäkrad i Finland eller
  • inkomsttagaren vistas i Finland i över 6 månader eller
  • arbetstagaren är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare och enligt skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland har Finland rätt att beskatta lönen.
 2. Inkomst betalas till en inkomsttagare som arbetar utomlands och inkomsttagaren är försäkrad i Finland

Om en utländsk arbetsgivare inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland, men betalar löner för arbete som utförts i Finland, kan arbetsgivaren om hen så önskar ansöka om att bli införd i arbetsgivarregistret. I dessa fall har arbetsgivaren i beskattningen samma arbetsgivarskyldigheter som arbetsgivare i Finland.

Med finländsk arbetsgivare jämställs ett utländskt samfund som är allmänt skattskyldigt i Finland.

En utländsk arbetsgivares företrädare

Om en utländsk arbetsgivare är införd i förskottsuppbördsregistret, ska hen till inkomstregistret lämna både en anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

Om en utländsk arbetsgivare inte är införd i förskottsuppbördsregistret, har den utländska arbetsgivarens företrädare skyldighet att anmäla de uppgifter som behövs för beskattningen. Om det inte finns någon företrädare, ska den utländska arbetsgivaren anmäla dessa uppgifter.

En företrädare är skyldig att till inkomstregistret för arbetsgivaren anmäla följande uppgifter:

 • lön som utbetalas av den utländska arbetsgivaren för arbete som utförts i Finland då en utländsk uthyrare har hyrt en arbetstagare till en uppdragsgivare som finns i Finland och då skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar att Finland beskattar lönen
 • lön som utbetalas av den utländska arbetsgivaren då arbetstagaren stadigvarande vistas i Finland i över sex månader.

Notera att om inkomsttagaren är försäkrad i Finland, ska den utländska arbetsgivaren alltid anmäla uppgifterna till inkomstregistret för försäkrare. Huruvida arbetsgivaren har en företrädare eller inte har ingen betydelse för detta.