Negativa tal

En felaktig anmälan som skickats till inkomstregistret fall rättas genom att lämna in en ersättande anmälan. Om man har tagit ut för mycket avgifter eller skatt av arbetstagaren, kan detta korrigeras genom att ta ut mindre belopp av en prestation som betalas ut senare.

Anmälan korrigeras i regel inte genom att anmäla negativa siffror. Vissa inkomstslag kan emellertid undantagsvis anmälas även som ett negativt tal. Detta gäller endast följande inkomstslag:

  • 402 Förskottsinnehållning
  • 404 Källskatt
  • 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift
  • 413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 
  • 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

Ett negativt belopp kan behöva anmälas, om arbetstagarens arbetsförhållande redan har upphört och korrigeringen kan inte göras genom att ta ut mindre belopp av följande prestation. I dessa fall anmäls t.ex. för högt förskottsinnehållningsbelopp som återbetalats till inkomsttagaren som ett negativt belopp.

Prestation som överbetalats

En prestation som överbetalats kan inte korrigeras genom att anmäla beloppet som negativt på följande anmälan om löneuppgifter. Fel i anmälan korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan. I vissa situationer kan man även makulera, dvs. helt radera, en anmälan som lämnats in, t.ex. om man angett fel inkomsttagare.

En prestation som överbetalats anmäls på anmälan om löneuppgifter som en ogrundad förmån, om inkomsttagaren inte har rätt till den prestation som betalats ut till honom eller henne och som redan har anmälts till inkomstregistret. Anmälan ska lämnas utan oskäligt dröjsmål då man upptäcks den ogrundade förmånen och det har konstaterats att förmånen ska återkrävas av inkomsttagaren. Anmälan ska lämnas in senast inom en månad efter det att den ogrundade förmånen har upptäckts.

Inkomst som återkrävts

När inkomsttagaren betalar någon prestation som överbetalats tillbaka till prestationsbetalaren, t.ex. en ogrundad förmån, ska uppgiften alltid anmälas till inkomstregistret.

Återbetalningen korrigeras inte på den tidigare anmälan, utan den ska hänföras till den löneutbetalningsperiod då prestationen har krävts tillbaka av inkomsttagaren. En prestation som överbetalats kan återkrävas i netto eller brutto.

Ytterligare information finns i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret.