Grå ekonomi inom östhandeln

Som begrepp har östhandel traditionellt syftat på varuhandeln mellan Finland och Ryssland (f.d. Sovjetunionen), inklusive finländarnas byggverksamhet i Ryssland. I och med globaliseringen har begreppet fått en större innebörd och syftar i dag på export och import, transitotrafik och relaterad logistik, försäljning till turister från andra sidan östgränsen och olika tjänster som säljs till dem i Finland.

Finlands geografiska läge samt den långa landgränsen mellan Finland och Ryssland som utgör EU:s yttre gräns bildar ett viktigt och omfattande fokusområde för många tillsynsmyndigheter. Den geografiska närheten stöder utvecklingen av kommersiella rutter men också illegala penning- och varuflöden. Även om det är svårt att bedöma den grå ekonomins andel av östhandeln, kan man anta att största delen av östhandeln dock sker enligt bestämmelserna.

De fenomen av grå ekonomi relaterade till östhandeln uppdagas i allmänhet genom enskilda myndighetsåtgärder, eftersom aktörer inom grå ekonomi i allmänhet sköter sina anmälningsskyldigheter till finländska myndigheter. Dessutom fokuserar grå ekonomi ofta på branscher som inte är arbetskraftsintensiva och där antalet tillsynsmyndigheter är färre än till exempel inom byggbranschen och där verksamheten inte heller i övrigt är lika transparent. Fall avslöjas också till följd av anmälningar och myndigheternas nationella och internationella informationsutbyte.

Skatteparadisföretag och kontanter är ett problem

Allmänna fenomen inom grå ekonomi, såsom skatteparadisföretag och omfattande användning av kontanter i affärsverksamheten, dyker regelbundet upp i skatterevisioner av företag som är involverade i östhandel. I dessa fall är det typiskt att kopplingen mellan finländska företags sälj- och inköpsverifikat samt betalningsrörelsen ofta är mycket oklar. Aktörerna strävar efter att minska den beskattningsbara inkomst som anmäls till skattemyndigheten och att öka de personers förmögenhet som ansvarar för verksamheten genom att kringgå skatter.

Enligt observationer används skatteparadisföretag fortfarande i östhandelns internationella varuhandel och -logistik som mellanhänder, även om varorna enligt deklarationerna till Tullen transporteras över östgränsen. Dessutom utnyttjar man allt mer helt fiktiva företag, varvid de faktiska parterna eller den ena parten i affären kan förbli helt okänd för myndigheterna. Användningen av dessa operativa modeller möjliggör bland annat dubbelfakturering och att varupartier avsedda för export stannar inom EU och således medför grundlös momsnytta. Det är också möjligt att varor som sålts av mellanhänder i övriga EU och som transporteras via Finland används i större bedrägerier i EU:s gemenskapsinterna handel, vilket kan medföra negativa skattekonsekvenser i flera stater samtidigt.

Oklara penningöverföringar tyder ofta också på penningtvätt. Finländska företag har använts som mellanhänder i överföringen av tillgångar och i affärstransaktioner mellan företag i andra länder utan några som helst egentliga affärssyften.

Missbruk relaterat till export och försäljning till turister

Under de senaste åren har det uppdagats flera fall där ett finländskt exportföretags affärspartner bakom östgränsen har varit fiktiv eller dess verksamhet blivit nedlagd. I Finland lämnas exportdeklarationerna elektroniskt till Tullen, och det är inte alltid klart om varor de facto passerar gränsen. Detta har betydelse i synnerhet vid bedömningen av om ett finländskt företags försäljning
är befriad från moms. I sådana missbrukssituationer finns det ofta också misstankar om att utländska företag som registrerats i Finland deltar i olaglig verksamhet utanför Finlands gränser.

I Finland finns det många små och medelstora företag med utländsk bakgrund som är involverade i export österut och spedition enligt den så kallade principen beställning-leverans. En kurir hämtar i allmänhet varorna från Finland med personbil och transporterar dem över den östra gränsen. Genom att minska på exportpartiernas storlek kan man sträva efter att kringgå Tullens övervakning, och det kan hända att syftet med förfarandet är att kringgå sanktioner och andra exportbegränsningar, varvid gärningsmännen gör sig skyldiga till exempelvis regleringsbrott.

Myndigheterna har dessutom fått kännedom om förfalskade tullstämplar i säljverifikat för turister med vars hjälp man sökt grundlösa tax free-återbäringar. Det är svårt att verifiera hur omfattande fenomenet med förfalskade stämplar är, eftersom avslöjandet av förfalskningar kräver särskild kompetens och eftersom försäljningen till turister relaterade till den östra gränsen återigen ökar.

Regelbrott relaterade till andra tullförfaranden

I företagsinspektioner som Tullen utfört har man under de senaste åren uppdagat flera fall av missbruk av tullförfaranden som lett till brottsutredning när det gäller tullager och tillfälliga lager. Man har försökt dölja varans kvalitet, beskrivning, värde eller ursprung i varutransportkedjor över den östra gränsen. Man kan därför tala om en sorts karusellhandel med transitovaror via Finland som anknyter till former av gränsöverskridande kringgående av skatter. Dessa skatteförluster kan realiseras i flera länder. I Finland har fallen undersökts som grova skattebedrägerier.

När det gäller varuimport inom östhandeln präglas den grå ekonomin av bland annat felaktiga deklarationer av varukoder och -beskrivningar samt tullningsvärden, döljande av varans faktiska ursprung och försök att importera eller transitera produkter som omfattas av begränsningar. Till exempel försök att transitera försvarsmateriel via Finland utan tillstånd uppdagas ibland på Tullens verksamhetsställen vid den östra gränsen.

Långsiktigt nationellt och internationellt samarbete

Skatteförvaltningen och Tullen har en central roll i bekämpningen av fenomen relaterade till östhandeln, och dessutom har det internationella samarbetet en nyckelposition i avslöjandet och förebyggandet av grå ekonomi. Det är också viktigt att upprätthålla myndigheternas gemensamma lägesbild av östhandeln.

Grå ekonomi i östhandeln är internationell. De oklara affärstransaktionerna gäller företag som registrerats i olika länder, och dessutom är de ansvariga personerna i finländska företag ofta utlänningar i dessa fall. Ett nytt fenomen är ready made-bolag som säljs till ohederliga aktörer som inte planerar att bedriva faktisk affärsverksamhet. Sådana bolag har använts i syfte att försöka få uppehållstillstånd för företagare i Finland. Dessa företag utnyttjas också i olika slags bedrägerier. Fallens komplexitet utgör en utmaning för myndighetsverksamheten, i bland annat skatte- och tullrevisioner kräver utredningen i allmänhet internationellt informationsutbyte. Östhandelns internationella karaktär skapar utmaningar även i förundersökningen av brott, och man strävar efter att lösa dem genom effektivt internationellt myndighetssamarbete.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2019