Asiakastiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja luonnollisten henkilöiden yksilöimiseksi sekä luotonantajien ilmoittamien tietojen kohdentamiseksi oikealle henkilölle.

Käsittelyn tarkoituksena on positiivisen luottotietorekisterin tietojen oikeellisuuden varmistaminen ja muiden Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitaminen.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakkuudenhallintajärjestelmässämme seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmään merkityistä henkilöistä, joilla on suomalainen henkilötunnus:

  • nimi
  • tunnistetiedot, kuten henkilötunnus
  • osoitteet
  • turvakielto
  • äidinkieli ja asiointikieli.

Käsittelemme asiakkuudenhallintajärjestelmässämme seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sisältyvistä yksityisistä elinkeinonharjoittajista:

  • yksilöintitiedot (Y-tunnus ja henkilötunnus)
  • osoitteet
  • asiointikieli.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Olemme saaneet tiedot tulorekisteristä, josta ne on luovutettu positiiviseen luottotietorekisteriin tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) perusteella. Tulorekisteriin tiedot on tallennettu väestötietojärjestelmästä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan Tulorekisteriyksiköllä on oikeus päivittää väestötietojärjestelmästä tietojaan ja tarkistaa luonnollisen henkilön henkilötiedot niiden oikeellisuuden toteamiseksi. Tulorekisteriyksiköllä on oikeus päivittää ja tarkistaa positiivisen luottotietorekisterin sisältämiä luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaan liittyviä tietoja kaupparekisteristä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja Tulorekisteriyksikön lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Käsittelystä on säädetty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022)).

Tietojen luovuttaminen

Emme säännönmukaisesti luovuta tietoja. Luotonantajat ja muut tiedonsaantiin oikeutetut elinkeinonharjoittajat käyttävät luottotietorekisteriotteen tilaamiseen kohdehenkilön henkilötunnusta. Palautamme vastauksena tilaukseen luottotietorekisteriotteen, joka sisältää tilauksessa käytetyn henkilötunnuksen sekä kyseiselle henkilötunnukselle kohdistetut rekisterin tiedot.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakkuudenhallintajärjestelmämme käyttöpalvelutoimittajana on Tietoevry Oyj. Positiivinen luottotietorekisteri on toteutettu Microsoft Azure -pilvipalvelualustalle. Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy. Sovellushallinnassa henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow. Positiivisen luottotietorekisterin häiriöpäivystystä hoitaa Digia Oyj.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftilla voi kuitenkin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa olla pääsy henkilötietoihin tuki- ja ylläpitotoimien yhteydessä. Tiedonsiirroissa tietosuoja-asetuksen mukaisena siirtoperusteena toimii 45 artiklan 1 kohdan mukainen Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) tai tarvittaessa Euroopan komission julkaisemat vakiosopimuslausekkeet.

Tietojen säilyttäminen

Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa. Säilytämme tietoja niin kauan kuin ne ovat Tulorekisteriyksikön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi tarpeen.

Luonnollisten henkilöiden yksilöinti- ja yhteystiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona luonnollinen henkilö on kuollut tai julistettu kuolleeksi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024