Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Antopäivä
29.12.2022
Diaarinumero
VH/6186/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - 31.12.2023

Ohjetta on päivitetty:

 • Lisätty lukuihin 3.2 ja 5.9 maininta yksikkötiedon pakollisuudesta perhevapaan etuuksissa.
 • Muutettu palkansaajamaksujen alaisen etuuden ilmoittamisen ohjeita ja esimerkkiä luvussa 3.5. Poistettu palkansaajamaksujen vähennys esimerkeistä. Vastaavasti poistettu ohjeistus ja esimerkit palkansaajamaksuihin liittyvistä korjaustilanteista luvussa 5.8.
 • Lisätty lukuun 5.4.5 esimerkki 33 tilanteesta, jossa maksaja saa ennen maksua ulosoton maksukiellon.
 • Lisätty luku 5.9.2 Ennakkomaksun vähentäminen tai kuittaaminen myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta ja siihen liittyvät esimerkit 52 ja 53.
 • Täsmennetty luvussa 7.2 ohjeita ulkomaisesta verotunnisteesta.
 • Lisätty lukuun 7.3 esimerkki 64.
 • Esimerkkien vuosilukuja on päivitetty tuoreemmiksi ja osin yleisempään muotoon 20xx.

1 Yleistä ilmoittamisesta

1.1 Etuustietojen ilmoitusvelvollisuus

Tässä ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla etuus- ja eläketuloista annettavien tulorekisterin etuustietoilmoitusten tietojen (lyhyemmin: etuustietojen) ilmoittamista tulorekisteriin. Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla yleisimpiä tulorekisterin ilmoitustilanteita. Esimerkeissä ei ole huomioitu kaikkia annettavia tietoja, vaan ainoastaan käsiteltävän asian ratkaisemisessa olennaiset tiedot. Eri tietojen arvot eivät esimerkeissä vastaa etuustietoilmoituksissa sallittuja teknisiä muotoja – esimerkiksi tulolajit esitetään koodien sijasta sanallisesti. Tietoihin liittyviä tarkistuksia on kuvattu tarkemmin Tekninen rajapinta – Tietojen toimittaminen tulorekisteriin -dokumentissa sekä etuustietoilmoituksen skeemalla.

Tulorekisteriin ilmoitetaan vain 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut etuus- ja eläketulot sekä niihin tehtävät korjaukset. Jos korjataan tietoja sellaisista etuuksista, jotka on maksettu ennen vuotta 2021, korjaukset ilmoitetaan suoraan kullekin tiedon käyttäjälle, esimerkiksi korvaavalla Verohallinnon vuosi-ilmoituksella. Poikkeuksena on takaisinperintä tai regressivähennys, joka tehdään 1.1.2021 tai sen jälkeen. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2021. Ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi on kuvattu tarkemmin takaisinperinnän ja regressivähennyksen ilmoittamista tulorekisteriin. Ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa on puolestaan kuvattu tarkemmin kansainvälisiä takaisinperinnän tilanteita.

Tulorekisteriin annettava etuustietoilmoitus käsittää sellaiset eläke- ja etuustuloja koskevat tiedot, jotka ilmoitetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä tiedon käyttäjäksi säädetyille tahoille, pykälässä säädettyjen tehtävien hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädetyille tiedon käyttäjille. Tulorekisteri välittää tulorekisteriin annetut tiedot niiden saantiin oikeutetuille tiedon käyttäjille kunkin käyttäjän lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti. Tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia tiedon käyttäjille.

Tulotietojärjestelmän käyttöönotto uudistaa etuuksien ja eläkkeiden maksajien ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteita. Useat Verohallinnolle eri aikoina ja eri muodoissa annettavat tietovirrat korvautuvat yhdellä kertaa ja yhdenmukaisessa muodossa tapahtuvalla ilmoittamisella. Etuustietoilmoituksen vuodesta 2021 alkaen kokonaan korvaamiin tietovirtoihin kuuluvat takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE), työttömien korvauspäivät (VSKORVPV) ja vuosi-ilmoitus eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilöstä (VSELVYHT). Etuustietoilmoitus korvaa osittain tietovirrat rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus (VSRAERIE), oma-aloitteisten verojen veroilmoitus sekä erittely eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE).

Näiden lisäksi etuustietoilmoituksen tietosisältöön kuuluvat tiedot, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava Verohallinnolle perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n perusteella verotuksen toimittamista varten. Kun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, niitä ei ilmoiteta erikseen Verohallinnolle. Näin ollen myös perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E) ilmoitetaan jatkossa Verohallinnolle tulorekisterin kautta.

Tulorekisterin etuustietojen käyttötarkoituksia ovat muun muassa:

 • verotuksen toimittaminen
 • perustoimeentulotuen myöntäminen
 • korvausasian ratkaiseminen
 • regressiperinnän selvittäminen
 • etuusoikeuden määrittämisessä ja yhteensovitustilanteissa auttaminen
 • estävien etuuksien havaitseminen
 • ohitettavien etuusaikojen tunnistaminen
 • tilastointi
 • asiakasmaksujen määritys ja päättäminen
 • tutkimus.

Etuuden maksaja ilmoittaa tiedot yhden kerran tulorekisteriin. Verovuodelta maksettujen etuuksien ja eläkkeiden yhteissummaa ei enää ilmoiteta erikseen vuosi-ilmoituksilla. Tiedon käyttäjät edellyttävät, että etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin päivän tarkkuudella. Tarkkuusvaatimus on toteutettu etuustietoilmoituksilla siten, että tulon ansaintakausi on pakollinen tieto.  Ansaintakausi annetaan päivän tarkkuudella. Kullekin tunnille, päivälle tai esimerkiksi kuukaudelle etuuspäätöksellä myönnetyn korvauksen määrä on pääteltävissä tulorekisterin tiedoista välillisesti, vertaamalla suorituksesta Etuuden yksikkö -tietoryhmässä annettuja tietoja ilmoitettuun suorituksen euromäärään. Kun ilmoitetaan takaisinperittyä tai oma-aloitteisesti palautettua tuloa, ilmoitetaan alkuperäinen ansaintakausi tietoryhmässä "Takaisinmaksun lisätiedot". Takaisinperintää ilmoitettaessa alkuperäinen ansaintakausi on ilmoitettava kalenterivuoden tarkkuudella. Tietoryhmässä "Takaisinmaksun lisätiedot" ilmoitettavalla alkuperäisellä ansaintakaudella tarkoitetaan sitä ansaintakautta, jonka aikana takaisinperittävä tulo alun perin on maksettu. Lue lisää ohjeen Etuudet – Takaisinperintä ja regressi luvusta 2.

Maksetut etuudet ja eläkkeet ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoituksella tarkoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tietoja. Samalta maksupäivältä ilmoituksella voi ilmoittaa useita eri tulolajeja samalle tulonsaajalle. Vaikka tulolajeja annettaisiin useita, vähennyksen kaltaiset tulolajit voidaan ilmoittaa yhteissummana. Tällaisia ovat esimerkiksi lähdevero tai ennakonpidätys (pois lukien rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta eläkkeestä toimitettu ennakonpidätys). Sellaiset vähennykset, jotka on kytkettävä yksittäiseen ilmoitettavaan tuloon, eritellään tarkemmin Vähennykset-tietoryhmässä. Tarkemmin eriteltävistä vähennyksistä kerrotaan esimerkiksi tämän ohjeen kohdassa Etuuden maksaminen sijaissaajalle.

1.2 Tietojen ilmoittamisen ajankohta

1.2.1 Suorituksen maksupäivä ja ilmoittamisajankohta

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti eli pääsäännön mukaan viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen. Maksupäivän jälkeiseen viiteen kalenteripäivään lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä. Jos ilmoituksen määräpäivä on kuitenkin lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. Suorituksen maksupäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa tulonsaajan tililtä. Tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin kirjattu viiden kalenteripäivän määräaika koskee lain 6 §:ssä ja 8 §:ssä mainittuja, säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja. Vakuutuksen mahdollinen tappio ilmoitetaan viiden päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksesta saatavan säästösumman tai henkivakuutuskorvauksen lopullinen määrä selviää vakuutuksen päättymisen jälkeen.

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut etuus- ja eläkesuoritukset ja näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Tulorekisteriin annettujen etuustietojen säilytysaika perustuu tulorekisterin tiedon käyttäjien lakisääteisiin tiedonsaantioikeuksiin. Tiedot säilytetään tulorekisterissä kymmenen vuotta tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Kymmenen vuoden kuluttua tulotietojärjestelmään tallennetut tiedot poistetaan.

Jos etuutta on maksettu ennakkoon, ilmoitetaan kukin suoritus sen maksupäivän mukaan, jolloin se on ollut tulonsaajan käytettävissä (ks. esimerkki 3).

1.2.2 Perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamisen ajankohta

Perusteettoman edun ilmoitusvelvollisuus kytkeytyy virheellisen etuuspäätöksen korjaamisessa noudatettavaan menettelyyn. Jos etuuspäätöstä tehtäessä on tapahtunut asiavirhe, voi sen korjaaminen edellyttää tulonsaajan suostumusta. Etuuden toteamista perusteettomaksi voi myös edeltää päätöksen purkaminen tai poistaminen, esimerkiksi vakuutusoikeuden ratkaisulla. Tieto perusteettomasta edusta on annettava viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun asianomaisen suostumus aiheettoman etuuden takaisinperintään on saatu tai virheellisen etuus- tai korvauspäätöksen poistosta on annettu päätös. Tällaisista päätöksistä käytetään esimerkiksi nimiä tarkistuspäätös, oikaisupäätös ja lakkautuspäätös.

Joissakin tilanteissa eläkkeen tai etuuden lakkautuksesta ei anneta päätöstä, vaikka liikamaksua olisi syntynyt, esimerkiksi etuuden saajan kuoltua. Jos takaisinperintäpäätös on ainoa asiassa tehtävä päätös, aloitetaan perusteettoman edun ilmoittamisen määräajan laskenta päätöksen antamispäivästä.

Perusteettoman edun toteaminen on itsenäinen tapahtuma. Perusteettomuuden ilmoittamiseen ei vaikuta se, annetaanko etu joltain osin anteeksi tai saadaanko sitä koskaan perittyä takaisin.  Perusteettoman edun antamista anteeksi tai sen kohtuullistamista ei ilmoiteta tulorekisteriin. Asia näkyy tulorekisteristä vain välillisesti siten, että ilmoitusta takaisinperinnästä ei koskaan tehdä, tai siten että takaisinperityt määrät kattavat vain osan perusteettomasta edusta.

Tietyissä tilanteissa tulonsaaja saattaa palauttaa suorituksen maksajalle suorituksen, johon tulonsaajalla on ollut oikeus. Tällöin ei ole kyse perusteettomasta edusta, eikä suoritus palautuksesta huolimatta muutu perusteettomaksi. Näissä tilanteissa tulorekisteriin ilmoitetaan tieto oma-aloitteisesta palautuksesta, mutta tietoa perusteettomasta edusta ei anneta.

Kun takaisinperintään ryhdytään, tiedot takaisin maksetuista määristä annetaan viimeistään viidentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin etuuteen maksu liittyy, sekä takaisinperintä on saatu kohdistettua etuuden maksajan omassa järjestelmässä. Vastaavasti tieto oma-aloitteisesta palautuksesta annetaan viimeistään viidentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto oma-aloitteisen palautuksen maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin etuuteen maksu liittyy, sekä oma-aloitteinen palautus on saatu kohdistettua etuuden maksajan omassa järjestelmässä.

1.2.3 Tietojen ilmoittaminen etukäteen

Tiedot voidaan toimittaa tulorekisteriin myös ennen suorituksen maksupäivää. Tietojen ilmoittamista tulevaisuuteen on kuitenkin rajoitettu siten, että maksetut suoritukset voidaan ilmoittaa tulorekisteriin aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää. Tulorekisteriin ilmoitettavien suoritusten ansaintakauden alku- ja loppupäivän arvoja ei ole rajoitettu samalla tavalla. Siten myös pitkälle tulevaisuuteen kohdistuva suoritus voidaan ilmoittaa, jos se maksetaan 45 päivän sisällä.

1.2.4 Ilmoittaminen vain sähköisesti

Etuuksia ja eläkkeitä ei ole mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin paperilla. Jos veronalaista eläkettä tai etuutta poikkeuksellisesti maksaa yksityishenkilö tai muu maksaja, jota tulotietojärjestelmästä annetussa laissa ei katsota etuuden maksajaksi, on maksajan lähtökohtaisesti täytettävä ilmoitusvelvollisuutensa ilmoittamalla suorituksistaan suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Sähköisen ilmoittamisen tavat tulorekisterissä ovat tekniset SFTP- ja Web Service -rajapinnat sekä sähköinen asiointipalvelu, jossa tietoja voi toimittaa verkkolomakkeen tai erillisen aineistojen latauspalvelun kautta. Etuustietoilmoituksen antaminen sähköisessä asiointipalvelussa edellyttää, että maksaja on merkinnyt itsensä palvelun asetuksissa etuuden maksajaksi. Tätä mahdollisuutta ei ole yksityishenkilöillä. Etuuden maksajan käsitteestä kerrotaan tarkemmin tämän ohjeen kohdassa Käsitteet.

1.3 Säännönmukaisesti annettavat pakolliset tiedot

Suurin osa tulorekisteriin ilmoitettavista etuustiedoista on pakollisesti annettavia tietoja, jotka on aina annettava ja joiden pitää esiintyä jokaisessa aineistossa. Pakollisia tietoja ovat esimerkiksi etuuden maksajan yksilöintitiedot, suorituksen maksupäivä sekä aineiston tekniset tiedot. Viimeksi mainitut tiedot ovat pakollisia, kun tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan kautta tai lataamalla ne tiedostona. Aineiston sisältämissä ilmoituksissa on lisäksi yksilöitävä tulonsaajat joko suomalaisilla tunnisteilla tai niiden puuttuessa muiden yksilöintitietojen avulla.

Tietojen pakollisuudet on kuvattu tarkemmin etuustietoilmoituksen skeemassa. Pakolliset tiedot vastaavat pääosin Verohallinnon nykyisin keräämiä tietoja, mutta tietoja kerätään laajemmasta tulotyyppien joukosta muiden tietojen käyttäjien käyttötarkoitusten vuoksi.

1.4 Hallinnolliset seuraamukset tietojen antamisen laiminlyönnistä

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukainen seuraamusmaksujärjestelmä kohdistuu lain 6 §:ssä ja 8 §:ssä mainittuihin tietoihin eli tulorekisteriin ilmoitettaviin pakollisiin tietoihin. Seuraamusmaksujen määräämisestä vastaa Verohallinto.

Myöhästymismaksu korvaa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaissa (768/2016) säädetyn etuuden maksajan myöhästymismaksun ja verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) säädetyn laiminlyöntimaksun siltä osin, kun tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen myöhässä antamisen perusteella määrätään myöhästymismaksu.

Lain mukaan myöhästymismaksua määrätään vain niiden pakollisesti annettavien tietojen perusteella, jotka ilmoittamisvelvollinen ilmoittaa myöhässä tulorekisteriin. Jos etuuden maksaja ei ilmoita tulorekisteriin lainkaan tietoja maksamistaan veronalaisista suorituksista tai tiedot ovat puutteelliset eikä etuuden maksaja oma-aloitteisesti korjaa laiminlyöntiä ennen verojen ja maksujen määräämistä, sovelletaan verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen menettelystä annetun lain säännöksiä ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista, kuten veronkorotus.

Verolakien säädökset laiminlyönnin seuraamuksista eivät koske verottomia etuuksia. Jos tulorekisteriin ilmoitetussa tiedossa on puutteellisuus tai virhe, jolla ei ole merkitystä tulonsaajan verotuksen kannalta, ei puutteen johdosta määrätä laiminlyöntimaksua.

1.4.1 Ensimmäisen ilmoituksen antaminen myöhässä

Kalenterikuukaudelta ilmoitettavien tietojen ensimmäisen ilmoituksen myöhästymismaksu määräytyy pääsääntöisesti myöhästymisajan perusteella. Vaikka tiedot on annettava pääsääntöisesti viiden päivän jälkeen maksupäivästä, myöhästymismaksua ei kuitenkaan kytketä samaan määräaikaan. Tulotietojärjestelmästä annetun lain 22 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti etuustietojen ilmoittamisen myöhästymisen perusteella määrätään myöhästymismaksu, jos kalenterikuukauden aikana maksettuja etuuksia koskevia tietoja ei ilmoiteta viimeistään seuraavan kuukauden kahdeksantena päivänä.

Ensimmäisen ilmoituksen myöhässä antamisesta määrätään lain mukaan myöhästymismaksua 45 päivän ajan 3 euroa jokaiselta myöhästymispäivältä eli enintään 135 euroa. Jos ilmoitus annetaan enemmän kuin 45 päivää myöhässä, myöhästymismaksu on 135 euroa lisättynä yhdellä prosentilla myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä. 

1.4.2 Annettujen tietojen korjaaminen

Jos aikaisemmin määräajassa ilmoitettuja tietoja korjataan 45 päivän kuluessa määräajasta, myöhästymismaksua ei määrätä. Jos aikaisemmin ilmoitettuja tietoja korjataan yli 45 päivää määräajan jälkeen, myöhästymismaksua määrätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä. Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos mainittu määrä ei oikaisun johdosta muutu aiemmin ilmoitettua suuremmaksi. Suorituksen määrän perusteella määräytyvää prosenttiperusteista myöhästymismaksua oikaistaan, jos suorituksen määrä alenee tietojen korjaamisen myötä, päätöksen oikaisun, muutoksenhaun tai muun vastaavan syyn seurauksena.

2 Käsitteet

2.1 Etuuden maksaja

Etuuden maksajalla tarkoitetaan tulotietojärjestelmästä annetussa laissa seuraavia julkis- tai yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä:

 • toimija maksaa eläkkeitä, muita etuuksia tai niihin rinnastettavia suorituksia lakiin, yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen tai tekemäänsä päätökseen perustuen
 • toimijan toiminta etuuden maksajana on säädetty suomalaisen viranomaisen, kuten Finanssivalvonnan, valvottavaksi tai
 • toimijalla on velvollisuus antaa tietoa maksamistaan etuuksista tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä määritellyille tiedon käyttäjille.

Suomalaisten toimijoiden lisäksi etuuden maksajaksi katsotaan myös vastaava ulkomainen toimija, jolla on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka. Etuuden maksaja on velvoitettu käyttämään ilmoittamisessaan tulotietojärjestelmää ja sillä on aina suomalainen Y-tunnus rekisteröitymisvelvoitteistaan johtuen.

Tulorekisteriin annettava etuustietoilmoitus korvaa etuuden maksajan nykyisin Verohallinnolle antamat ilmoitukset etuus- ja eläkesuorituksista. Muita maksajan tiedonantovelvoitteita koskien etuustietoilmoitukset ovat täydentävä, eivät korvaava, tietovirta.

2.2 Tulonsaaja

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 3 §:ssä tulonsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, kuolinpesää tai oikeushenkilöä, jolle tässä laissa tarkoitettu suoritus on maksettu tai muuna kuin rahana maksettu etu annettu. Etuustietoilmoituksien tulonsaajan, eli etuuden saajan on aina oltava luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Etuuden saaja voi olla myös ulkomainen, verotuksessa yhteisönä pidettävä kuolinpesä. Etuuden saajan roolissa ollessaan tulonsaaja ei saa muuna kuin rahana maksettuja etuja. Tässä ohjeessa etuuden saajasta käytetään pääosin nimitystä tulonsaaja.

2.3 Sijaissaaja

Sijaissaajalla tarkoitetaan maksunsaajaa tilanteessa, jossa se on joku muu kuin etuuden saaja itse. Sijaissaaja ilmoitetaan muun muassa regressitilanteissa sekä tilanteissa, joissa etuuden saajan tulo maksetaan kokonaan tai osaksi toisaalle. Etuustietoilmoituksessa sijaissaajana voi olla esimerkiksi Kela, Työllisyysrahasto, työeläkelaitos, vahinkovakuutusyhtiö tai työnantaja. Sijaissaaja voi olla myös etuuden maksaja itse.

Sijaissaaja-tietoa ei ilmoiteta, kun etuus maksetaan etuuden saajan sijasta edunvalvojalle, edunvalvontavaltuutetulle, huoltajalle tai kuolinpesälle. Yksikään tulorekisterin tiedon käyttäjistä ei tarvitse tietoa tällaisissa tilanteissa, joten suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin normaaliin tapaan mutta ilman sijaissaajan tietoja.

2.4 Eläkkeen ja etuuden käsitteet

Tulorekisteriin ilmoitetaan ne lakisääteiset, työsuhteeseen tai vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat taikka muun vakuutuksen perusteella maksettavat eläkkeet sekä muut lainsäädännössä tai vakiintuneessa verotus- ja oikeuskäytännössä eläkkeeksi katsottavat suoritukset, joita maksaa tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu etuuden maksaja.

Tulorekisteriin ilmoitetaan lisäksi sellainen lakiin, vakuutukseen, jäsenyyteen kassassa, julkisyhteisön päätökseen tai muuhun tekijään perustuva, henkilökohtaisena tulona veronalainen tai perustoimeentulotukea myönnettäessä huomioitava korvaus tai taloudellinen tuki (etuus), jonka tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu etuuden maksaja maksaa rahana etuuteen oikeutetulle taholle tai tämän sijaissaajalle. Siten sellaista verotonta tuloa, joka ei vaikuta toimeentulotukeen, ei lähtökohtaisesti ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisteriin tallennettaviksi etuuksiksi katsotaan lisäksi seuraavat korvaukset, suoritukset ja tappiot:

 • vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukainen korvaus henkilövahingosta, lukuun ottamatta saman luvun 2 §:n tarkoittamia korvauksia tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista
 • perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n tarkoittamat Verohallinnolle ilmoitettavat suoritukset, vaikka ne olisivat verottomia tuloverotuksessa eivätkä vaikuttaisi perustoimeentulotuen myöntämiseen
 • tietyistä vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista johtuvat tappiot, kuten säästöhenkivakuutuksen tappio, kapitalisaatiosopimuksen tappio sekä määräaikaisen eläkevakuutuksen tappio
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) tai työttömyysturvalain (1290/2002) perusteella maksettavat kulukorvaukset.

Edeltävistä määritelmistä poiketen tulorekisteriin ilmoitettavaksi etuudeksi ei katsota suoritusta, joka perustuu pitkäaikaissäästämissopimukseen tai muuhun sijoitustoimintaan liittyvään sopimukseen. Tulorekisteriin ilmoitettavana etuutena ei pidetä myöskään arkaluonteiseksi katsottavia suorituksia kuten lakkoavustus, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki sekä toimeentulotuki.

Tulorekisteriin ilmoitettavien eläkkeiden ja etuuksien joukkoa rajaa myös etuuden maksajan käsite tulotietojärjestelmästä annetussa laissa. Ne maksamistaan suorituksista tiedonantovelvolliset tahot, joita maksajan määritelmä ei kata (esimerkiksi yksityishenkilöt), eivät ilmoita eläkkeitä ja etuuksia tulorekisteriin vaan suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Lisäksi tulorekisteriin ilmoitettavien eläkkeiden ja etuuksien joukkoa rajoittaa se, ettei rekisteriin tuoda tietoja, joita käyttää vain tiedon tuottaja itse. Olisi henkilötietojen käsittelyä koskevan tietojen minimoinnin periaatteen vastaista rekisteröidä sellaista tietoa, jolle tiedon käyttäjillä ei ole käyttötarkoitusta. Tämä poikkeus koskee lähinnä joitain Kelan maksamia suorituksia.

3 Ilmoittamisen perustilanteet

Alla on kuvattu esimerkkejä tietojen ilmoittamisen perustilanteista. Esimerkeissä ei ole esitetty kaikkia ilmoituksella pakollisesti annettavia tietoja, ainoastaan asian käsittelemisessä tarpeellisia tietoja.

Etuustietoilmoituksen voi antaa vain sähköisesti. Ilmoitus sisältää tiedot tulonsaajasta, maksusta ja maksun perusteista. Yksi aineisto voi sisältää ilmoituksia useille eri tulonsaajille maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Kaikilla aineiston ilmoituksilla on kuitenkin oltava sama suorituksen maksupäivä.

3.1 Eläketulon ilmoittaminen

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki suomalaisten maksajien maksamat eläkkeet.

Esimerkki 1: Etuuden maksaja (1234567-8) maksaa 2.5. tuhansia eläkkeitä, joiden etuustietoilmoitukset on koottu samaan aineistoon. Aineiston yhteyshenkilönä toimii yksi etuuden maksajan toimihenkilöistä. Esimerkin ilmoitus koskee Suomessa asuvaa henkilöä (ppkkvv-1234), jolle on maksettu toukokuun eläke jatkuvana eläkkeenä. Ansaintakausi-kohdassa ilmoitetaan, minkä ajanjakson eläkettä maksupäivänä maksetaan.

Esimerkki 1, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.20xx

Aineiston yhteyshenkilöt  

Nimi

Toni Toimihenkilö

Puhelinnumero

0201009999

Maksajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.05.20xx

Loppupäivä

31.05.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.05.20xx

Loppupäivä

02.05.20xx

3.2 Etuustulon ilmoittaminen

Tietyille etuuksille on pakollista ilmoittaa Etuuden yksikkö -tietoryhmä. Etuuden yksikkö on pakollinen työttömyysetuuksien tulolajeille niin sanottujen työttömän korvauspäivien määrittämiseksi. Työttömyysetuuksia ovat esimerkiksi työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuki. Lisäksi etuuden yksikkö on pakollinen myös perhevapaan tulolajeille, kun tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen. Perhevapaatulolajeja ovat esimerkiksi vanhempainraha, isyys-, äitiys- ja raskausraha. Etuuden maksajien on ilmoitettava Verohallinnolle niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain (TVL) 93 §:n 4 momentissa tarkoitettuja työttömyysetuuksia tai perhevapaaetuuksia (Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta).

Etuuden yksikön voi ilmoittaa myös muille etuuksille, ja se on suositeltavaa. Kun tieto etuuden yksiköstä ja määrästä on annettu, voi tulorekisterin tiedon käyttäjä selvittää esimerkiksi etuuden päiväkohtaisen määrän ansaintakaudella. Poikkeus tästä on soviteltu työttömyysetuus ja osittainen vanhempainraha. Kun ilmoitetaan soviteltua työttömyysetuutta tai osittaista vanhempainrahaa, täysiä korvauskuukausia laskettaessa korvauspäivät muutetaan täysiksi korvauspäiviksi. Tämän vuoksi tiedon käyttäjällä ei näissä tilanteissa ole aukottomasti mahdollisuutta päätellä etuuden päiväkohtaista määrää.

Ne työttömyysetuuksien ja perhe-etuuksien tulolajit, joille Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista ja joiden pohjalta korvauspäivien lukumäärä määritetään, on lueteltu tulorekisterin Etuudet – Tulolajit – Koodistot -dokumentissa. Etuuden yksikkönä näissä etuuksissa käytetään päivää. Yksiköiden määränä annetaan se määrä, joka kohdistuu kyseisen tulolajin ansaintakaudelle.

Esimerkki 2: Etuuden maksaja maksaa 3.1.2021 henkilölle vuoden 2020 viimeisen kuukauden työmarkkinatuen, josta on toimitettu 20 % ennakonpidätystä.

Esimerkki 2, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.01.2021

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

550.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.12.2020

Loppupäivä

31.12.2020

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

110.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.01.2021

Loppupäivä

03.01.2021

Ilmoittaessaan tulorekisteriin edellä mainittua työttömyysetuutta on etuuden maksajan annettava tulotiedot erikseen kunkin vuoden osalta, jos tulon ansaintakausi kohdistuu useampaan vuoteen. Jos siis esimerkissä 2 etuuden maksaja suorittaisi samalla kertaa tulonsaajalle työmarkkinatukea ajalta 2.–3.1.2021, tulisi sen antaa ilmoituksellaan näiltä päiviltä oma Tulolajin yleistiedot -tietoryhmä. Tässä tulolajierittelyssä etuuden yksiköiden määrä olisi 2, ja maksettu määrä olisi näihin päiviin perustuva osa kokonaisuudessaan maksetusta määrästä. Jos ilmoituksella annetut korvauspäivät kohdistuvat vuoteen 2020, ne ilmoitetaan vielä vuodelta 2020 annettavalla työttömien korvauspäivien vuosi-ilmoituksella (VSKORVPV). Tulorekisteriin korvauspäivien lukumääräksi ilmoitetaan poikkeuksellisesti 0.

Kun maksetaan soviteltua työttömyysetuutta, korvauspäivät ilmoitetaan tulorekisteriin täysiksi päiviksi muunnettuina.

Etuuden yksikön ilmoittamista ja korjaamista käsitellään tarkemmin luvussa 5.9. Soviteltujen työttömyysetuuksien ja etuuden yksikkötietojen ilmoittaminen ja korjaaminen. Etuuden yksikkötiedon antamista regressitilanteissa käsitellään ohjeen Etuudet: takaisinperintä ja regressi luvussa 4.8. Etuuden yksikön ilmoittaminen regressitilanteissa.

3.3 Ansaintakauden ilmoittaminen

Ilmoittaessaan tulorekisteriin tuloja etuustietoilmoituksella etuuden maksajan on aina annettava tulolajille Ansaintakausi-tieto. Ansaintakaudeksi ilmoitetaan todellinen, yhtäjaksoinen ansaintakausi päivän tarkkuudella. Jokaiselle ilmoitetulle tulolajille voidaan antaa vain yksi Ansaintakausi-tieto. Kun ilmoitetaan takaisinperittyä tai oma-aloitteisesti palautettua tuloa, ilmoitetaan alkuperäinen ansaintakausi tietoryhmässä "Takaisinmaksun lisätiedot".

Ansaintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta tulo on kertynyt. Eri ansaintakausilta yhtäaikaisesti maksettavat suoritukset ilmoitetaan siten eri tulolajierittelyissä. Takaisinperintätilanteessa alkuperäiseksi ansaintakaudeksi ilmoitetaan se ansaintakausi, jonka aikana takaisinperittävä tai palautettava tulo alun perin on maksettu. Etuus- tai eläketulon ansaintakaudet voivat joissakin tapauksissa olla hyvinkin pitkiä, esimerkiksi yli vuoden mittaisia.  

Jos etukäteen maksettava kertasuoritus kohdistuu määräämättömään hetkeen tulevaisuudessa, ilmoitetaan ansaintakauden loppupäiväksi tulon maksupäivä. Jos etukäteen maksettavaan kertaluonteiseen tuloon kohdistuva ajanjakso on tiedossa, ilmoitetaan se tulon ansaintakaudeksi.

Takautuvissa kertaluonteisissa tuloissa maksettu tulo on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Suositus on, että takautuvan suorituksen tulolajierittelyt jaetaan kaikissa tilanteissa vuositasolle. Vuosittaiset tarkistukset ja indeksikorotukset etuuksien määriin vaikeuttavat sellaisen tiedon käyttöä, jossa ilmoitetun tulon määrän kerrotaan kohdistuvan useammalle vuodelle. Ohjeen seuraavassa luvussa on kuvattu yksityiskohtaisemmin Kertakorvaus-tiedon ilmoittaminen tilanteessa, jossa tulon ansaintakausi ajoittuu vähintään kolmen kuukauden ajalta edeltävälle verovuodelle.

Jos tulon ansaintakausi ei ole määriteltävissä, annetaan ansaintakaudeksi suorituksen maksupäivä. Tuloja, joilta ansaintakausi puuttuu, ovat esimerkiksi useimmat tilapäisen tai pysyvän haitan korvaukset, joita maksetaan henkilövakuutuksista. Tulorekisteriin ei kerätä tietoja vakuutustapahtumien kuten liikennevahingon tai kuolemantapauksen ajankohdista, joten ansaintakauden alku- ja loppupäiväksi ilmoitetaan näiden sijasta tulon maksupäivä. Vastaavalla tavoin toimitaan sellaisten kertaluontoisten etuuksien kohdalla kuten vauvaraha, hautausavustus tai vakuutuksen takaisinosto.

Vähennyksen kaltaisien tulolajien ansaintakaudeksi annetaan aina suorituksen maksupäivä. Tällaisia tulolajeja ovat esimerkiksi Ennakonpidätys ja Lähdevero. Maksupäivää voidaan käyttää ansaintakautena myös, jos perusteeton etu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Perusteeton etu. Perusteettomasta edusta kerrotaan tarkemmin kohdassa Perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittaminen.

3.4 Kertakorvaus-tiedon ilmoittaminen

Kertakorvaus-tiedolla on kolme käyttötarkoitusta:

 • satunnaiset yksittäiset tulot (ns. varsinaiset kertakorvaukset, esimerkiksi hautausapu)
 • takautuvat tulot, joiden ansaintakaudesta vähintään kolme kuukautta on edeltävän verovuoden aikana
 • etukäteen maksettavat tulot, jotka ovat kertyneet yli vuoden ajalta.

Kertakorvaus-tieto annetaan näistä tuloista, koska muun muassa Verohallinto tarvitsee tiedot tulontasauksen tekemiseen (tuloverolain 128 §) ja eläketulon jaksottamiseen (tuloverolain 112 §).

Kun kyseessä on satunnainen yksittäinen tulo, joka ei toistu, annetaan tulolajille ansaintakauden lisäksi "Kertakorvaus – Kyllä" -tieto. Tällaisen satunnaisen suorituksen ansaintakausi voi olla yhden päivän tai esimerkiksi yhden vuoden mittainen.

Kertakorvaus on suoritus, jota tyypillisesti maksetaan vain kerran eikä sen maksaminen ole toistuvaa. Tulo voi joissain tilanteissa olla kertakorvausta, vaikka sitä maksettaisiinkin myöhemmin uudelleen. Olennaista on, että suorituksen maksuhetkellä uudesta maksusta ei ole tietoa tai päätöstä. Jatkuvaluonteiset suoritukset kuten työttömyyspäivärahat tai osasairauspäivärahat eivät ole kertakorvauksia, vaikka seuraavasta maksusta ei olisi vielä tietoa. Kertakorvausta eivät ole vähennyksen kaltaiset tulolajit, kuten ennakonpidätys tai ulosmittaus. Kerran vuodessa tai muuten säännöllisin välein maksettava etuus ei ole kertakorvausta, koska sen maksaminen on toistuvaa. Viivästyskorotusta maksettaessa käytetään aina Kertakorvaus-tietoa, sillä viivästyskorotus on luonteeltaan kertakorvaus.

Kertakorvaus-tietoa on käytettävä takautuvia tuloja maksettaessa, jos tulon ansaintakausi kohdistuu kolmen tai yli kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan. Tarkasteltava ajanjakso voi muodostua yksittäisistä kuukausista tai ajanjaksosta, joka ei ole yhtäjaksoisesti kolmea kuukautta, mutta kokonaisuutena ylittää mainitun rajan. Jos takautuvan tulon ansaintakausi ulottuu sekä verovuotta edeltävälle vuodelle (vähintään kolmen kuukauden ajalta) että kuluvalle verovuodelle, takautuva tulo jaetaan verovuosien mukaisesti ja ilmoitetaan kahtena suorituksena. Molemmille suorituksille pitää antaa Kertakorvaus-tieto.  Molemmille suorituksille pitää antaa Kertakorvaus-tieto siinäkin tilanteessa, että kuluvan vuoden etuutta maksettaisiin jatkossa jatkuvana etuutena. 

Etukäteen maksetuissa tuloissa käytetään Kertakorvaus-tietoa, jos maksetaan etukäteen tuloa, joka on kertynyt yli vuoden ajalta. Yli vuoden mittaisella ajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa vähintään 12 kuukauden ja yhden päivän ajanjaksoa.

Jos peritään takaisin suoritusta, jolle on annettu Kertakorvaus-tieto, on tieto annettava myös suorituksen takaisinperinnän yhteydessä. Kertakorvaus-tieto on annettava myös maksun oikaisua ilmoitettaessa, jos tieto on ollut alkuperäisellä ilmoituksella.

3.5 Palkansaajamaksujen alaisen etuuden ilmoittaminen

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään tietty määrä työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Palkansaajamaksujen vähennys voidaan tehdä vastaavasti myös potilasvakuutus-, liikennevakuutus- ja vastuuvakuutuskorvauksista sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta kuntoutusrahasta.

Maksupäivästä 1.1.2023 alkaen palkansaajamaksujen vähennystä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Sen sijaan tulorekisteriin ilmoitetaan vähennyksen jälkeinen ennakonpidätyksen alainen määrä. Jos tulon maksupäivä on 31.12.2022 tai aikaisemmin, katso ohjeet palkansaajamaksujen vähennysten ilmoittamiseen kyseisen vuoden ohjeesta. Valitse oikea versio ohjeesta maksupäivän mukaan.

Tulorekisteriin ilmoitetuille tuloille saatetaan tehdä etuuden myöntäjän prosessissa myös muita palkansaajamaksujen vähennyksen kaltaisia laskennallisia vähennyksiä. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi nk. Kela-vähennys sekä myötävaikutusvähennys. Näiden kaltaisille vähennyksille ei ole tiedonkäytön perusteita, joten tällaisia vähennyksiä ei myöskään ilmoiteta tulorekisteriin.

Esimerkki 3: Tulonsaajalle maksetaan ajalta 29.2.–6.3. päivärahaa 110 euroa päivältä yhteensä seitsemältä päivältä. Suoritus maksetaan tulonsaajalle 8.3. Suorituksesta tehdään ensin Kela-vähennys 65 % (770 euroa × 0,65 = 500,50 euroa), sen jälkeen myötävaikutusvähennys 50 % (269,50 euroa × 0,5 = 134,75 euroa) ja palkansaajamaksujen vähennys 4,4 % (134,75 euroa × 0,044 = 5,39 euroa). Tulorekisteriin ilmoitetaan vähennysten jälkeinen ennakonpidätyksen alainen summa 129,36 euroa (770 euroa – 500,50 euroa – 134,75 euroa – 5,39 euroa = 129,36 euroa).

Esimerkki 3, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

08.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Päiväraha

Määrä

129.36

Ansaintakausi  

Alkupäivä

29.02.20xx

Loppupäivä

06.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

7

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (129,36 × 20 %)

25.87

Ansaintakausi  

Alkupäivä

08.03.20xx

Loppupäivä

08.03.20xx

4 Muita ilmoitustilanteita

4.1 Perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n perusteella ilmoitettava suoritus

Kun tulorekisteriä käytetään perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 28 a §:n mukaisessa ilmoittamisessa, pitää ilmoituksella antaa tulonsaajan (vakuutuksen edunsaajan) lisäksi vakuutuksenottajan tiedot sekä vakuutuksen numero tai muu tunnus. Tilanteissa, joissa tulorekisteriin ilmoitettava suoritus on PerVL 18 a §:n mukainen lahja, vakuutuksenottaja on lahjan antaja. Jos vakuutuksenottaja ei ole kyseisessä vakuutuksessa vakuutettu ja kyseessä on perintöverotusta varten annettava ilmoitus, ilmoitetaan Vakuutuksenottajan tiedot -tietoryhmässä vakuutetun tiedot. Kuolemantapauskorvausta tai hautausavustusta tulorekisteriin ilmoitettaessa Vakuutuksenottajan tiedot -tietoryhmässä annetaan vakuutetun tiedot kuitenkin myös silloin, kun suoritus perustuu esimerkiksi työnantajan ottamaan ryhmähenkivakuutukseen.

Antamalla perintö- ja lahjaverotuksen tarkenteen Etuuden veronalaisuus -tiedolle etuuden maksaja toteaa kyseisen tulolajin tietoineen kuuluvaksi perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n mukaiselle ilmoitukselle. Jos samasta maksusuorituksesta osa olisi sen sijaan tuloverotuksessa veronalaista, tulisi etuuden maksajan ilmoittaa tuloverotettava osa omana tulolajierittelynään toisella Etuuden veronalaisuus -tiedolla (esim. "Etuuden veronalaisuus – Pääomatuloa").

Jos PerVL 28 a §:n perusteella annettavalle ilmoitukselle kuuluva suoritus maksetaan edunsaajan sijasta panttioikeuden haltijalle, pitää tässäkin tapauksessa antaa tarkenteet kuten yllä on kuvattu (ks. myös esimerkki 7). Sijaissaajana toimivan panttioikeuden haltijan tiedot annetaan ilmoituksen Vähennykset-tietoryhmässä. Vähennyksen tyyppinä ilmoitetaan "Panttioikeuteen perustuva vähennys", sijaissaajan tietoina annetaan panttioikeuden haltijan tiedot ja sijaissaajan tyypiksi ilmoitetaan "Muu maksunsaaja" (esimerkki 7). Sijaissaajalle maksamisesta kerrotaan esimerkiksi tämän ohjeen kohdassa Etuuden maksaminen sijaissaajalle.

Esimerkki 4: Etuuden maksaja maksaa 3.5. kuolleen apurahansaajan (ppkkvv-1235) edunsaajalle 1.6. ryhmähenkivakuutuskorvauksen ja sen lapsikorotukset. Ryhmähenkivakuutuskorvauksen perussumma ja lapsikorotus eritellään etuustietoilmoituksella omina tulolajeinaan. Etuuden maksaja käyttää ilmoituksellaan Etuuden veronalaisuus -tietoa "Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto".

Esimerkki 4, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Perussumma

Määrä

11000.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1235

Vakuutuksen numero tai muu tunnus

000-21-00

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Lapsikorotus

Määrä

7500.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1235

Vakuutuksen numero tai muu tunnus

000-21-00

Esimerkki 5: Etuuden maksaja maksaa 1.6. tulonsaajalle etuutta 10 000 euroa. Tulo on kokonaan tulonsaajan veronalaista pääomatuloa. Tulosta pitää antaa perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n mukainen ilmoitus Verohallinnolle. Kyseessä on sellainen harvinainen tulo, jota verotetaan sekä tuloverolain että perintö- ja lahjaverolain mukaisesti. Etuuden maksajan pitää ilmoittaa Etuuden veronalaisuus -tieto "Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto".

Esimerkki 5, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus)

Määrä

10000.00

Etuuden veronalaisuus

Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1235

Vakuutuksen numero tai muu tunnus

000-21-00

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

3000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Jos etuuden maksaja antaa Etuuden veronalaisuus -tiedon "Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto" sijasta Etuuden veronalaisuus -tiedon "Pääomatuloa" ja liittää siihen vapaaehtoisen Vakuutuksen tiedot -tietoryhmän, Verohallinnolle ei välity Vakuutuksen tiedot -tietoryhmän tietoja.

Esimerkki 6 (edunsaajana lähiomainen): Henkilö A on kuollut ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutuskorvausta kuolemantapauksen johdosta 17 000 euroa. Puolet korvauksesta, 8 500 euroa, maksetaan panttioikeuden haltijalle eli pankille. Tulonsaajana ilmoitetaan kuolinpesä. Loppuosa maksetaan myöhemmin edunsaajalle.  (Taulukko 1.)

Esimerkki 6, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvo

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus

Määrä

8500.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Vakuutuksen numero tai muu tunnus

000-21-15

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus

Vähennyksen tyyppi

Panttioikeuteen perustuva vähennys

Vähennyksen määrä

8500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Sijaissaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Sijaissaajan tyyppi

Muu maksunsaaja

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Vakuutusyhtiö teettää sukuselvityksen ja saa selville, että loppuosa maksetaan vainajan lapselle. Tulonsaajana ilmoitetaan vainajan lapsi. (Taulukko 2.)

Esimerkki 6, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvo

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.07.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus

Määrä

8500.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.07.20xx

Loppupäivä

01.07.20xx

Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Vakuutuksen numero tai muu tunnus

000-21-15

Esimerkki 7 (vakuutuskorvauksen edunsaaja ei ole lähiomainen): Henkilö A on kuollut ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutuskorvausta kuolemantapauksen johdosta 17 000 euroa. Puolet korvauksesta, 8 500 euroa, maksetaan panttioikeuden haltijalle eli pankille. Tulonsaajana ilmoitetaan kuolinpesä. Loppuosa maksetaan myöhemmin edunsaajalle. (Taulukko 1.)

Esimerkki 7, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvo

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus

Määrä

8500.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Vakuutuksen numero tai muu tunnus

000-21-15

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus

Vähennyksen tyyppi

Panttioikeuteen perustuva vähennys

Vähennyksen määrä

8500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Sijaissaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Sijaissaajan tyyppi

Muu maksunsaaja

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

01.06.20xx

Vakuutusyhtiö saa selville, että loppuosa maksetaan vainajan kummitytölle, joka ei ole lähiomainen. Tulonsaajana ilmoitetaan kummityttö. (Taulukko 2.)

Esimerkki 7, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvo

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.07.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus

Määrä

8500.00

Etuuden veronalaisuus

Pääomatuloa

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.07.20xx

Loppupäivä

01.07.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

2550.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.07.20xx

Loppupäivä

01.07.20xx

4.2 Tulonsaajalle maksettavat korvaukset, kun etuuden maksu viivästyy

Etuuden maksun viivästyessä voidaan tulonsaajalle maksaa pääsuorituksen verokohtelusta riippumatonta, pääomatulona verotettavaa viivästyskorkoa tai tuloverolain 61 a §:n mukaisesti pääsuorituksen tavoin verotettavaa viivästyskorotusta. Viivästyskorko ei kuulu tulorekisterin tietosisältöön, vaan se ilmoitetaan jatkossakin Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella 7805, joka sisältää TVL:n mukaiset korkotulot. Viivästyskorotukset sen sijaan ilmoitetaan tulorekisteriin käyttäen ilmoituksella pääsuorituksen tulolajia sekä erityistä "Viivästyskorotus – Kyllä" -tietoa.

Viivästyskorotuksia joudutaan joskus myös maksamaan pääsuorituksestaan erillisinä, jos esimerkiksi pääsuoritus on jo maksettu ja myöhemmin huomataan tarve korotuksen maksuun. Viivästyskorotus ilmoitetaan tällöinkin maksupäivän mukaisella ilmoituksella. Pääsuoritus päätellään aina tulolajin koodista. "Viivästyskorotus – Kyllä" -tiedolla ilmoitetaan viivästyskorotuksen määrä. Viivästyskorotusta maksettaessa käytetään aina Kertakorvaus-tietoa, sillä viivästyskorotus on luonteeltaan kertakorvaus.

Esimerkki 8: Tulonsaajalle maksetaan 2.6.2023 takautuvalta ajalta 1.6.2022–31.12.2022 hoitotukea 3 500 euroa. Samassa yhteydessä maksetaan lisäksi 150 euroa viivästyskorotusta siitä päivästä lukien, kun vakuutusyhtiön olisi viimeistään tullut suorittaa ensimmäinen korvaus, ja kokonaisuudessaan ajalta 28.7.2022–2.6.2023. Molemmat suoritukset ovat tulonsaajalle verotonta tuloa. Koska viivästyskorotus kohdistuu enemmän kuin kolme kuukautta maksuvuotta edeltävälle ajalle, ilmoitetaan se erikseen vuosilta 2022 ja 2023.

Esimerkki 8, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.06.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Hoitotuki

Määrä

3500.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.2022

Loppupäivä

31.12.2022

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Hoitotuki

Määrä

100.00

Viivästyskorotus

Kyllä

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

28.07.2022

Loppupäivä

31.12.2022

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Hoitotuki

Määrä

50.00

Viivästyskorotus

Kyllä

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

02.06.2023

4.3 Etuuden maksaminen sijaissaajalle

Sijaissaaja ilmoitetaan esimerkiksi regressitilanteissa sekä tilanteissa, joissa tulonsaajan tulo maksetaan kokonaan tai osaksi jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen. Etuustietoilmoituksella sijaissaajan tyyppinä voidaan ilmoittaa muun muassa kunta tai sosiaalihuollon toimielin, työnantaja tai Potilasvakuutuskeskus. Kaikki sijaissaajan tyypit on lueteltu dokumentissa Etuustietoilmoituksen tietosisällön soveltamisohje. Tulorekisterin näkökulmasta sijaissaajina ei pidetä Ulosottolaitosta ja Verohallintoa. Niille suoritettavilla erillä (ulosmittaus, ennakonpidätys) on omat tulolajinsa.

Vähennyksen tulolajin koodilla ilmoitetaan tieto alkuperäisestä tulolajista, jota vähennys koskee. Jos osa tulosta suoritetaan sijaissaajalle ilman, että se kohdistuu mihinkään aikaisemmin maksettuun tulolajiin, käytetään vähennyksen tulolajina samaa tulolajia kuin maksettavassa tulossa. Vähennykset-tietoryhmän ansaintakausi on myös usein sama kuin maksettavalla tulolajilla. Vähennyksen ilmoittamista on kuvattu esimerkissä 10. Vähennyksen tulolajina käytetään maksettavan tulon tulolajia myös silloin, kun etuutta maksetaan työnantajalle. Sillä ei ole merkitystä, onko työnantajalle maksettava etuus jatkuva vai takautuva suoritus. Vastaavasti toimitaan, jos kyse on kertasuorituksesta, joka maksetaan työnantajalle.

Jos sijaissaajalle suoritetaan osuutta, joka kohdistuu aikaisemmin maksettuun tulolajiin (esimerkiksi regressitilanteissa), käytetään vähennyksen tulolajina sitä tulolajia, jota aikaisemmin oli maksettu. Vähennykset-tietoryhmän ansaintakaudeksi ilmoitetaan aikaisemmin maksetun tulolajin ansaintakausi, joka voi olla eri kuin maksettavalla tulolajilla.

Jos vähennyksen tulolajille ei löydy soveltuvaa tulolajin koodia, käytetään vähennyksen tulolajina joko tulolajia Muu etuus tai Muu eläke. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos vähennys kohdistuu sellaiseen aikaisemmin maksettuun tulolajiin, jota ei olisi kuulunut ilmoittaa tulorekisteriin (kuten toimeentulotuki tai muu arkaluonteinen etuus).

Vähennykset-tietoryhmää ei ole tarkoitus käyttää tulonsaajan velan (esim. maksamattomien vakuutusmaksujen) tai elantomenojen kuittaamisten ilmoittamiseen. Tietoryhmän vähennyksen tyypeillä ilmoitetaan toiselle etuuden maksajalle tai työnantajalle suoritettuja vähennyksiä. Jos tulonsaajan tulosta tehdään sellainen vähennys, jonka vähennyksen tyyppiä ei ole listattu, on harkittava, tuleeko vähennys ilmoittaa tulorekisteriin. Vähennyksen tyyppejä "Muu vähennys veronalaisesta tulosta" ja "Muu vähennys nettotulosta" tulee käyttää vain niiden vähennysten ilmoittamiseen, jotka on mainittu etuustietojen ohjeissa.

Esimerkki 9: Yhteensä 3 000 euron työkyvyttömyyseläke kesäkuulta maksetaan työntekijän eläkelain 122 §:n perusteella tulonsaajan sijasta kunnalle. Maksettavasta etuudesta toimitetaan ensin ennakonpidätystä 600 euroa. Lisäksi nettotulosta vähennetään ulosmittausta 100 euroa Ulosottolaitokselta saadun maksukiellon mukaisesti. Koska kunta saa jäljelle jäävät 2 300 euroa, tulonsaajalle maksettavaa tuloa ei muodostu lainkaan. Tulosta tehdään silti etuustietoilmoitus tulorekisteriin, koska koko 3 000 euron suoritus on veronalaista tuloa.

Esimerkki 9, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

3000.00

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Vähennyksen tyyppi

Maksuvaatimus (ei regressitilanne)

Vähennyksen määrä

2300.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

30.06.20xx

Sijaissaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Sijaissaajan tyyppi

Kunta tai muu sosiaalihuollon toimielin

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.06.20xx

Loppupäivä

30.06.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

600.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.06.20xx

Loppupäivä

02.06.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ulosmittaus

Määrä

100.00

Verohallinto käyttää Vähennyksen tyyppi -tiedon arvoa ilmoituksella päätelläkseen, onko vähennyksellä vaikutusta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Jos vähennyksen tyyppi on esimerkiksi "MATA- ja MYEL-perintä", kohdistuu vähennys tulon nettomäärään, mutta ei veronalaisen tulon määrään.

Esimerkki 10: 2 900 euron työkyvyttömyyseläke kesäkuulta maksetaan tulonsaajan sijasta kunnalle työntekijän eläkelain 122 §:n perusteella. Maksun yhteydessä maksetaan viivästyskorotusta 100 euroa. Myös viivästyskorotus maksetaan tulonsaajan sijasta kunnalle. Maksettavasta etuudesta toimitetaan ennakonpidätystä 600 euroa. Koska kunta saa jäljelle jäävät 2 300 euroa, tulonsaajalle maksettavaa tuloa ei muodostu lainkaan. Tulosta tehdään silti etuustietoilmoitus tulorekisteriin, koska koko 2 900 euron suoritus on veronalaista tuloa.

Esimerkki 10, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.06.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2900.00

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Vähennyksen tyyppi

Maksuvaatimus (ei regressitilanne)

Vähennyksen määrä

2300.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.2022

Loppupäivä

30.06.2022

Sijaissaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Sijaissaajan tyyppi

Kunta tai muu sosiaalihuollon toimielin

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.06.2022

Loppupäivä

30.06.2022

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

100.00

Viivästyskorotus

Kyllä

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Vähennyksen tyyppi

Maksuvaatimus (ei regressitilanne)

Vähennyksen määrä

80.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.06.2022

Loppupäivä

30.06.2022

Sijaissaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234567-8

Sijaissaajan tyyppi

Kunta tai muu sosiaalihuollon toimielin

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.06.2022

Loppupäivä

30.06.2022

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

620.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.06.2023

Loppupäivä

02.06.2023

Esimerkki 11: Työntekijä on joutunut työtapaturmaan elokuun lopussa ja saanut syyskuulta sairausajan palkkaa 2 050 euroa. Vakuutusyhtiö maksaa työtapaturmavakuutuksesta sairausajan palkkaa vastaavan päivärahan suoraan työnantajalle. Työnantajalle maksetusta päivärahasta ei tehdä palkansaajamaksujen vähennystä tai ennakonpidätystä. Työnantajalle maksettu työntekijän etuus ilmoitetaan etuustietoilmoituksella siten, että työnantajan ilmoitetaan olevan etuuden sijaissaaja. Vähennyksen tulolajina käytetään tulolajia Päiväraha (työtapaturmavakuutus).

Vakuutusyhtiö antaa suorituksesta tulorekisteriin seuraavan ilmoituksen (taulukko 1):

Esimerkki 11, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.10.20xx

Maksajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1001000-9

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Päiväraha (työtapaturmavakuutus)

Määrä

2050.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.09.20xx

Loppupäivä

30.09.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

30

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Päiväraha (työtapaturmavakuutus)

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

2050.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.09.20xx

Loppupäivä

30.09.20xx

Sijaissaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1234123-4

Sijaissaajan tyyppi

Työnantaja

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.09.20xx

Loppupäivä

30.09.20xx

Kuukausi työtapaturman jälkeen vakuutusyhtiö alkaa maksaa vuosityöansioon perustuvaa päivärahaa vahingoittuneelle itselleen. Työntekijä on toimittanut yhtiölle verokortin (10 %) etuuden maksua varten. Päivärahasta tehdään ennen ennakonpidätystä työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n mukainen palkansaajamaksujen vähennys (2 000 euroa – 90 euroa = 1 910 euroa). Vakuutusyhtiö ilmoittaa tulorekisteriin vähennyksen jälkeisen ennakonpidätyksen alaisen määrän 1 910 euroa.

Vakuutusyhtiö antaa suorituksesta tulorekisteriin seuraavan ilmoituksen (taulukko 2):

Esimerkki 11, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.20xx

Maksajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1001000-9

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Päiväraha (työtapaturmavakuutus)

Määrä

1910.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.10.20xx

Loppupäivä

31.10.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

31

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1910 × 10 %)

191.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.20xx

Loppupäivä

02.11.20xx

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi ja tilitysjakso eivät välttämättä ole aina sama ajanjakso. Tilitysjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta tuloa tilitetään sijaissaajalle, tai ajanjaksoa, jolta sijaissaajalla on ollut oikeus tuloon.

Esimerkki 12: Työeläkelaitos on toukokuussa myöntämässä tulonsaajalle eläkettä takautuvasti 1.2. alkaen. Aiempi etuuden maksaja on maksanut tulonsaajalle toimeentulotukea 1.2.–31.3. ja esittää työeläkelaitokselle maksuvaatimuksen tältä ajalta. Työeläkelaitos maksaa 2.6. eläkettä yhteensä 2 000 euroa ajalta 1.2.–31.5. Maksamisen ensisijaisuusjärjestyksen takia aiemmalle etuuden maksajalle ei kuitenkaan makseta tulonsaajalle myönnettyä eläkettä koko edellä mainitulta ajalta, vaan vain ajalta 1.2.–31.3., jolta päällekkäistä etuutta on maksettu. Tällöin alkuperäisen etuuden ansaintakausi on 1.2.–31.3. ja tilitysjakso 1.2.–31.3.

Esimerkki 12, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.06.20xx

Maksajan tiedot  
ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke A

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

31.05.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

925.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

150.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.06.20xx

Loppupäivä

02.06.20xx

4.4 Osin veronalaisen ja osin verottoman etuuden ilmoittaminen

Joissakin tapauksissa tietty euromäärä tai prosenttiosuus etuudesta on säädetty verottomaksi verolainsäädännön perusteella. Tulorekisteriin ilmoitetaan tällaisenkin etuuden täysi määrä, koska sen verotonkin osa voi vaikuttaa perustoimeentulotuen määräämiseen.

Jos etuuden jokaisesta suorituksesta osa on veronalaista ja osa verotonta, etuus ilmoitetaan tulorekisteriin kahtena erillisenä tulolajierittelynä. Erittelyjen Etuuden veronalaisuus -tiedoissa ilmoitetaan, kumpi osista on verotonta ja kumpi veronalaista. Tällaisia suorituksia ovat esimerkiksi niin kutsutut kertamaksulliset eläkkeet. Jos etuuden maksaja on toiminut siten, että se maksaa tietyltä osin verotettavan tulon verottoman osuuden ensin ja veronalaisen tulon vasta sen jälkeen, antaa se ilmoituksen toimintansa mukaisesti.

Esimerkki 13: Etuuden maksaja maksaa ennen vuotta 1993 työtapaturmassa kuolleen omaiselle huoltoeläkettä 855 euroa joka kuukausi. Tuloverolain 80 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan eläkkeen vuosittaisesta määrästä 3 400 euroa on verovapaata korvausta. Etuuden maksaja maksaa omaiselle ensimmäiset 3 400 euroa verottomana ilmoittaen suoritukset tulorekisteriin Etuuden veronalaisuus -tietoa "Verotonta" käyttäen. Kun verovapauden raja huhtikuussa ylittyy 20 eurolla, etuuden maksaja ilmoittaa veronalaisen erän erillisellä tulolajierittelyllä sekä ennakonpidätyksen (5 %).

Etuuden maksajan huhtikuun ilmoitus:

Esimerkki 13, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Huoltoeläke

Määrä

835.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Huoltoeläke

Määrä

20.00

Etuuden veronalaisuus

Ansiotuloa

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

1.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

05.04.20xx

Loppupäivä

05.04.20xx

Seuraavan kuukauden ilmoituksesta joulukuuhun asti tapaturmavakuutusyhtiö ilmoittaa koko kuukausittaisen suorituksen veronalaisena. Joulukuuhun mennessä tulorekisteriin on kertynyt tieto, että tulonsaajalle on maksettu 3 400 euroa verotonta huoltoeläkettä ja 6 860 euroa veronalaista huoltoeläkettä.

Annetut ilmoitukset on korjattava, jos henkilö kuolee ennen kuin vuosittainen verovapaa tuloraja täyttyy ja etuuden maksaja toteaa, että henkilölle maksetut tulot olisi tullut käsitellä eri tavalla. Korjaus tehdään korvaavalla ilmoituksella, jossa annetaan uudelleen tiedot maksetuista tulolajeista ja muutetaan Etuuden veronalaisuus -tieto vastaamaan oikeaa tarkennetta. Jos etuuden maksaja palauttaa saman vuoden puolella liikaa pidättämiään ennakonpidätyksiä, tulee palautuksesta antaa uusi ilmoitus tulorekisteriin. Uudessa ilmoituksessa palautus ilmoitetaan negatiivisella summalla.

Esimerkki 14: Etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle jatkuvaa huoltoeläkettä 900 euroa kuukaudessa. Etuuden maksaja maksaa tuloa siten, että ennakonpidätys tehdään kuukausikohtaisesti siitä osuudesta, joka ylittää 283,33 euroa (3 400 / 12 kk = 283,33). Tulonsaaja on toimittanut verokortin (15 %) etuuden maksua varten. Tulonsaaja kuolee kesken vuoden, ja etuuden maksu päättyy maaliskuun jälkeen. Koska tulonsaajalle tammi-maaliskuussa maksetut suoritukset eivät ole ylittäneet vuosikohtaista verovapaata tulorajaa, aikoo etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle liikaa pidättämänsä ennakonpidätyksen määrän takaisin. Ennakonpidätys voidaan palauttaa tulonsaajalle, jos se maksetaan saman vuoden aikana. Tammi-maaliskuun ilmoitukset tulee korjata vastaamaan sitä tietoa, mitä etuuden maksaja on tarkoittanut.

Etuuden maksajan tammikuun ilmoitus (helmi- ja maaliskuulta on annettu vastaavat ilmoitukset)(taulukko 1):

Esimerkki 14, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Huoltoeläke

Määrä

283.33

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Huoltoeläke

Määrä

616.67

Etuuden veronalaisuus

Ansiotuloa

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

92.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.01.20xx

Loppupäivä

02.01.20xx

Etuuden maksajan ilmoitus ennakonpidätysten palauttamisesta (taulukko 2):

Esimerkki 14, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

20.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

CCC

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-277.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

20.04.20xx

Loppupäivä

20.04.20xx

Aiemmin annettuja tammi-maaliskuun ilmoituksia on korjattava siten, että tiedonkäyttäjät saavat oikean tiedon siitä, millaisen verotuskohtelun etuuden maksaja on antanut maksetulle tulolle omassa prosessissaan. Koska tammikuun tulosta on pidätetty ennakonpidätys, sitä ei saa poistaa ilmoitukselta, vaan tiedot maksusta tulee ilmoittaa sellaisenaan kuin ne toteutuivatkin: (Taulukko 3.)

Esimerkki 14, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Huoltoeläke

Määrä

900.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

92.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.01.20xx

Loppupäivä

02.01.20xx

4.5 Etuus muuttuu verotuksessa eläkkeeksi, kun vahingosta on kulunut yli vuosi

Tietyt etuudet katsotaan verotuksessa eläkkeeksi, kun vahingosta on kulunut yli vuosi, vaikka etuuden maksaja ei tekisi erillistä eläkepäätöstä. Ennen kuin vuosi on kulunut, etuus ilmoitetaan tulorekisteriin maksetun etuuden tulolajilla (esimerkiksi Ansionmenetyskorvaus) ja verotetaan sen mukaan. Kun vuosi on kulunut ja etuus on muuttunut verotuksen näkökulmasta eläkkeeksi, se ilmoitetaan tulorekisteriin vastaavalla eläkkeen tulolajilla (esimerkiksi Ansionmenetyskorvaus, kun vahingosta yli vuosi). Tulolajin perusteella verotus saadaan toimitettua oikein.

Tämä käytäntö koskee esimerkiksi liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen perusteella maksettavaa ansionmenetyskorvausta, joka katsotaan verotuksessa eläkkeeksi, kun vahingosta on kulunut vuosi, vaikka eläkepäätöstä ei olisi tehty. Suoritus voi olla eläkettä myös aikaisemmin, jos siitä on tehty erillinen päätös. Tällöin korvaus ilmoitettaisiin päätöksen tekemisen jälkeen eläkkeen tulolajilla, esimerkiksi Työkyvyttömyyseläke (liikennevakuutus).

Esimerkki 15: Etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle liikennevakuutuksen perusteella maksettavaa ansionmenetyskorvausta ajalta 1.1.−31.12. Ansionmenetyskorvausta maksetaan 1.1. sattuneesta vahingosta. Ennen kuin on kulunut vuosi vahinkopäivästä, korvaus ilmoitetaan tulorekisteriin ansionmenetyskorvauksena.

Etuuden maksajan joulukuun ilmoitus (muilta vuoden kuukausilta on annettu vastaavat ilmoitukset) (taulukko 1):

Esimerkki 15, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

2.12.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansionmenetyskorvaus

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.12.20xx

Loppupäivä

31.12.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

31

Liikennevakuutuksen perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus on verotuskäytännössä katsottu eläkkeeksi, kun vahinkopäivästä on kulunut vuosi, vaikka eläkepäätöstä ei olisi tehty. Kun vahingosta on kulunut vuosi, suoritus ilmoitetaan seuraavilla uusilla ilmoituksilla eläkkeeksi katsottavalla tulolajilla Ansionmenetyskorvaus, kun vahingosta yli vuosi. Aikaisempia ilmoituksia ei korjata.

Etuuden maksajan tammikuun ilmoitus (taulukko 2):

Esimerkki 15, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

2.1.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansionmenetyskorvaus, kun vahingosta yli vuosi

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

31.01.2024

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

31

Jos eläkkeestä olisi tehty päätös ennen kuin etuutta on maksettu vuosi, olisi tulo ilmoitettu tulorekisteriin päätöksen antamisen jälkeen tulolajilla Työkyvyttömyyseläke.

4.6 Tulo muuttuu takautuvasti ja aiemmin maksettu etuus otetaan huomioon osasuorituksena

Tietyissä tilanteissa aiemmin maksettu tulo voi muuttua takautuvasti, mutta kyseessä ei ole perusteeton etu eikä regressi. Tulonsaajalle tehdään päätös uudesta etuudesta, joka myönnetään ainakin osittain samalle ajalle kuin aiemmin maksettu etuus. Aiemmin maksettu tulo otetaan huomioon myöhemmin maksettavan etuuden osasuorituksena. Tulonsaaja on ollut oikeutettu aiemmin saamaansa suoritukseen, joten tulo on maksuhetkellä ollut oikein. Ilmoitettua tulolajia ei näin ollen korjata, koska tulo verotetaan alun perin ilmoitetun tulolajin mukaan. Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tietoa ei siis saa käyttää, jos tulolaji on alun perin ilmoitettu väärin ja se pitää korjata. Tietoa käytetään vain silloin, kun ilmoitetaan takautuvasti muuttuneesta tulosta.

Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE) saavalle tulonsaajalle myönnetään työkyvyttömyyseläke, työuraeläke tai vanhuuseläke samalle ajalle, jolta on jo maksettu osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Aiemmin maksettu osittainen varhennettu vanhuuseläke otetaan huomioon myöhemmin myönnettävän eläkkeen osasuorituksena.

Tulon takautuva muutos ilmoitetaan tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Alkuperäiselle tulolajille annetaan Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto, jonka arvoksi merkitään uusi tulolajin koodi. Siten tiedon käyttäjät saavat tiedon siitä, että aiemmin maksettu tulo on otettu huomioon myöhemmän suorituksen osasuorituksena. Tulo verotetaan kuitenkin alkuperäisen tulolajin mukaan, minkä vuoksi alkuperäistä tulolajia ei saa näissä tilanteissa muuttaa.

Esimerkki 16: Tulo muuttuu takautuvasti, alkuperäinen etuus on pienempi kuin uusi etuus

Tulonsaajalle maksetaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 1.1.2023 alkaen 1 200 euroa joka kuukausi 28.2.2024 saakka. Taulukossa 1 on maaliskuulta 2023 annettu uusi ilmoitus. Muilta maksukuukausilta on annettu vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 16, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

240.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Tulonsaajalle myönnetään työkyvyttömyyseläke 2.2.2024 siten, että työkyvyttömyyseläkkeen alkamispäivä on 1.3.2023 ja sitä maksetaan 2 200 euroa joka kuukausi. Etuuden maksaja ilmoittaa muutoksen tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa alkuperäiselle tulolajille tiedon "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", ja sille arvoksi tulolajin Työkyvyttömyyseläke. Taulukossa 2 on maaliskuulta annettava korvaava ilmoitus. Maksaja korjaa vastaavasti kaikki 1.3.2023 jälkeistä aikaa koskevat ilmoitukset.

Esimerkki 16, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.03.2023

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

240.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

01.03.2023

Koska myöhemmin myönnetty työkyvyttömyyseläke on osittaista varhennettua vanhuuseläkettä suurempi, etuuden maksaja ilmoittaa erotuksen uudella ilmoituksella päällekkäisiltä maksuajoilta 1.3.2023−31.12.2023 ja 1.1.2024−28.2.2024 (taulukko 3). Eri kalenterivuosille kohdistuvat summat ilmoitetaan kahtena suorituksena.

Tulonsaajalle maksetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen erotus (2 200 euroa − 1 200 euroa = 1 000 euroa) ajalta 1.3.−31.12.2023 eli 10 kuukaudelta (yhteensä 10 000 euroa). Lisäksi erotusta maksetaan ajalta 1.1.2024−28.2.2024 eli 2 kuukaudelta (yhteensä 2 000 euroa). Tulonsaajalle maksetaan yhteensä 12 000 euroa, josta 20 %:n ennakonpidätys on 2 400 euroa. (Taulukko 3.)

Esimerkki 16, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.02.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

18

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

10000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.2023

Loppupäivä

31.12.2023

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.2024

Loppupäivä

28.02.2024

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

2400.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.02.2024

Loppupäivä

03.02.2024

Tulon takautuva muutos ilmoitetaan tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella myös silloin, kun aiemmin yhdellä tulolajilla ilmoitettu tulo ilmoitetaan tulon muuttumisen vuoksi kahdella eri tulolajilla. Alkuperäiselle tulolajille annetaan Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto, jonka arvoksi merkitään uudet tulolajin koodit. Siten tiedon käyttäjät saavat tiedon siitä, että aiemmin maksettu tulo on otettu huomioon myöhempien suoritusten osasuorituksena. Tulo verotetaan kuitenkin alkuperäisen tulolajin mukaan, minkä vuoksi alkuperäistä tulolajia ei saa näissä tilanteissa muuttaa.

Esimerkki 17: Aiemmin yhdellä tulolajilla ilmoitettu tulo ilmoitetaan kahdella tulolajilla, maksettava määrä ei muutu

Tulonsaajalle maksetaan osatyökyvyttömyyseläkettä kuukausittain ansaintakausilta 1.3.–31.3. sekä 1.4.–30.4. Osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan kuukaudessa 1 300 euroa, josta on toimitettu 20 % ennakonpidätystä.

Taulukossa 1 on maaliskuulta annettu uusi ilmoitus. Muilta maksukuukausilta on annettu vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 17, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osatyökyvyttömyyseläke

Määrä

1300.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

260.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Tulonsaajalle myönnetään samalle ajalle takautuvasti kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus. Kuntoutustuen määrä on 1 000 euroa kuukaudessa ja kuntoutuskorotuksen määrä 300 euroa kuukaudessa. Näin ollen takautuvalta ajalta ei muodostu tulonsaajalle lisää maksettavaa. Etuuden maksaja ilmoittaa muutoksen tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa alkuperäiselle tulolajille Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon ja sille arvoksi kuntoutustuki. Lisäksi maksaja ilmoittaa samalla korvaavalla ilmoituksella alkuperäisen tulolajin uudelleen, ja antaa tulolajille Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon ja tälle arvoksi kuntoutuskorotus.

Taulukossa 2 on maaliskuulta annettava korvaava ilmoitus. Maksaja korjaa vastaavasti kaikki 1.3. jälkeistä aikaa koskevat ilmoitukset.

Esimerkki 17, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osatyökyvyttömyyseläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Kuntoutustuki

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osatyökyvyttömyyseläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Kuntoutuskorotus

Määrä

300.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

260.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Tulon takautuva muutos ilmoitetaan tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella myös silloin, kun aiemmin kahdella eri tulolajilla ilmoitettu tulo ilmoitetaan tulon muuttumisen vuoksi yhdellä tulolajilla. Tällöin alkuperäisille tulolajeille annetaan Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto, jonka arvoiksi merkitään uusi tulolajin koodi.

Esimerkki 18: Aiemmin kahdella tulolajilla ilmoitettu tulo ilmoitetaan yhdellä tulolajilla, maksettava määrä ei muutu

Tulonsaajalle maksetaan kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta kuukausittain ajalta 1.3.–30.4. Kuntoutustukea maksetaan 1 000 euroa kuukaudessa ja kuntoutuskorotusta 300 euroa. Maksetusta suorituksesta toimitetaan 20 % ennakonpidätystä.

Taulukossa 1 on maaliskuulta annettu uusi ilmoitus. Maksaja antaa huhtikuulta vastaavan ilmoituksen.

Esimerkki 18, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutustuki

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutuskorotus

Määrä

300.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

260.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Tulonsaajalle myönnetään osittainen varhennettu vanhuuseläke 14.5. siten, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamispäivä on 1.3. ja sitä maksetaan 1 300 euroa joka kuukausi. Etuuden maksaja ilmoittaa muutoksen tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa alkuperäisille tulolajeille Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon ja sille arvoksi osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Taulukossa 2 on maaliskuulta annettava korvaava ilmoitus. Maksaja korjaa vastaavasti huhtikuun ilmoituksen.

Esimerkki 18, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutustuki

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutuskorotus

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

300.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

260.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Esimerkki 19: Aiemmin yhdellä tulolajilla ilmoitettu tulo ilmoitetaan kahdella tulolajilla, maksettava määrä muuttuu

 Tulonsaajalle maksetaan osakuntoutustukea kuukausittain ansaintakausilta 1.3.–31.3. ja 1.4.–30.4. Osakuntoutustukea maksetaan kuukausittain 1 000 euroa, josta toimitetaan 20 % ennakonpidätystä.

Taulukossa 1 on maaliskuulta annettu uusi ilmoitus. Maksaja antaa huhtikuulta vastaavan ilmoituksen.

Esimerkki 19, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osakuntoutustuki

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Tulonsaajalle myönnetään samalle ajalle takautuvasti kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta. Kuntoutustukea maksetaan 2 000 euroa kuukaudessa ja kuntoutuskorotusta 660 euroa kuukaudessa.  Etuuden maksaja ilmoittaa muutoksen tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa alkuperäiselle tulolajille Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon ja sille arvoksi tulolajin Kuntoutustuki.

Taulukossa 2 on maaliskuulta annettava korvaava ilmoitus. Maksaja korjaa vastaavasti huhtikuun ilmoituksen.

Esimerkki 19, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osakuntoutustuki

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Kuntoutustuki

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Koska aiemmin maksetun osakuntoutustuen määrä on pienempi kuin samalle ajalle myönnetyn kuntoutustuen ja kuntoutuskorotuksen yhteismäärä, tulonsaajalle maksetaan näiden erotus (2 x 2 000 + 2 x 660 − 2 000 = 3 320 euroa) ajalta 1.3.−30.4. eli kahdelta kuukaudelta. Suoritus maksetaan 15.4., ja siitä toimitetaan 20 % ennakonpidätystä. (Taulukko 3.)

Esimerkki 19, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

18

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutustuki

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutuskorotus

Määrä

1320.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

664.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.04.20xx

Loppupäivä

15.04.20xx

Esimerkki 20: Ansionmenetyskorvaus muuttuu eläkkeeksi ja vain ensimmäiseen etuuteen sisältyy palkansaajamaksujen vähennys

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle liikennevakuutukseen perustuvaa ansionmenetyskorvausta 1 500 euroa kuukaudessa ajalta 1.−31.3. Tulosta on toimitettu ennakonpidätystä 20 % ja tehty palkansaajamaksujen vähennys 66,00 euroa (4,4 % bruttosummasta). Tulorekisteriin ilmoitetaan vähennyksen jälkeinen ennakonpidätyksen alainen summa (1500 euroa – 66,00 euroa = 1 434,00 euroa).

Taulukossa 1 on maaliskuulta annettava ilmoitus ansionmenetyskorvauksesta.

Esimerkki 20, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansionmenetyskorvaus

Määrä

1434.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1 434,00 × 20 %)

286.80

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Myöhemmin tulonsaajalle myönnetään samalle ajalle takautuvasti työkyvyttömyyseläke. Tulonsaaja ei voi saada päällekkäin ansionmenetyskorvausta sekä liikennevakuutuksen perusteella maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä. Tilanteessa ei voi soveltaa regressimenettelyä, joten takautuva tulolajin muutos ilmoitetaan tulorekisteriin tiedolla Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi.

Maksaja antaa alkuperäiselle tulolajille lisätietona Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon ja sille arvoksi Työkyvyttömyyseläke. Maksettavan tulon määrä ei muutu. Työkyvyttömyyseläkkeestä ei vähennetä palkansaajamaksuja kuten aikaisemmin myönnetystä ansionmenetyskorvauksesta, joten maksaja palauttaa palkansaajamaksut tulonsaajalle ja antaa niiden palauttamisesta vielä erillisen, uuden ilmoituksen (taulukko 3).

Taulukossa 2 on maaliskuulta annettava korvaava ilmoitus.

Esimerkki 20, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansionmenetyskorvaus

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1434.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1 434,00 × 20%)

286.80

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Maksaja palauttaa tulonsaajalle ansionmenetyskorvauksesta perittyjen palkansaajamaksujen osuuden, koska työkyvyttömyyseläke ei ole palkansaajamaksujen alainen etuus.

Taulukossa 3 on uusi ilmoitus palkansaajamaksujen osuudesta.

Esimerkki 20, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

2

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

66.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

13.20

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Esimerkki 21: Kuntoutusraha muuttuu työkyvyttömyyseläkkeeksi, maksettava määrä muuttuu

Tulonsaajalle on maksettu kuntoutusrahaa 1 500 euroa kuukaudessa ajalla 1.8.−30.9.

28.9. annetaan uusi päätös, ja tulonsaajalle myönnetään jatkuva työkyvyttömyyseläke takautuvasti 1.8. alkaen. Eläkkeen määrä on 1 000 euroa kuukaudessa. Etuuden maksaja on sama molemmissa etuuksissa.

Työeläkeyhtiö ei maksa samalta ajalta päällekkäin kuntoutusrahaa ja työkyvyttömyyseläkettä. Tilanteessa ei voi soveltaa regressimenettelyä, joten takautuva tulolajin muutos ilmoitetaan tulorekisteriin tiedolla Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi.

Taulukossa 1 on elokuulta annettava ilmoitus kuntoutusrahasta, 1 500 euroa. Syyskuulta annetaan vastaava ilmoitus.

Esimerkki 21, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

07.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Etuudensaaja A

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutusraha (työeläke)

Määrä

1500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

150.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

07.08.20xx

Loppupäivä

07.08.20xx

Uusi päätös työkyvyttömyyseläkkeestä tehdään 28.9., ja se on voimassa takautuvasti alkaen 1.8.. Maksajan pitää antaa korvaavat ilmoitukset elo- ja syyskuulta. Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella alkuperäiselle tulolajille tiedon Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi ja antaa sen arvoksi Työkyvyttömyyseläke. Samalla maksaja korjaa määräksi 1 000 euroa ja ilmoittaa 500 euroa perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 21, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

07.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Etuudensaaja A

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutusraha

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolaji

Kuntoutusraha

Määrä

500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

150.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

07.08.20xx

Loppupäivä

07.08.20xx

Taulukossa 3 on ilmoitus elokuussa maksetun perusteettoman edun takaisinperinnästä. Syyskuun perusteettoman edun takaisinperinnästä annetaan vastaava ilmoitus, kun tulo on saatu perittyä takaisin.

Esimerkki 21, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.10.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot

Etuudensaaja A

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutusraha

Määrä

500.00

Takaisinperintä

Kyllä
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 01.10.20xx
Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys 50.00
Alkuperäinen ansaintakausi  

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

07.08.20xx

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

On tärkeää huomata, että suorituksen maksajan soveltamat säädökset määrittävät sen, milloin ilmoittamisessa sovelletaan takaisinperintää ja perusteetonta etua, milloin regressimenettelyä ja milloin tietoa Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi.

4.7 Vakuutuksen tappion ilmoittaminen tulorekisteriin

Tulorekisteriin ilmoitetaan etuustietoilmoituksella seuraavat vapaaehtoiseen vakuutukseen (mukaan lukien kapitalisaatiosopimukseen) liittyvät tiedot: veronalaiset vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella maksetut suoritukset, maksetuista suorituksista veronalaiseksi tuloksi luettavat määrät ja verotuksessa vähennyskelpoinen tappio. Maa- ja metsätalouteen tai elinkeinotoimintaan kohdistuvia vakuutuksen suorituksia ja tappioita ei kuitenkaan ilmoiteta.  

Verotuksessa vähennyskelpoiset tappiot ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavilla tulolajeilla:

 • Kapitalisaatiosopimuksen tappio (1389)
 • Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma (1387)
 • Säästöhenkivakuutuksen tappio, takaisinostosumma (1388)
 • Vakuutussopimuksen tappio (1396)
 • Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio (1397).

Mahdollinen tappio ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksesta saatavan säästösumman, takaisinostoarvon tai henkivakuutuskorvauksen lopullinen määrä selviää vakuutuksen päättymisen jälkeen. Tietojen ilmoittamisen määräaika on sama, vaikka jo aiemmin olisi tiedossa, että vakuutus on tappiollinen. Vakuutuksen tappion ilmoittamisen yhteydessä tulolajille annetaan aina Kertakorvaus-tieto.

Kun ilmoitetaan tappiota, suorituksen maksupäiväksi ilmoitetaan aina vakuutussopimuksen päättymispäivä. Tappio on vakuutuksenottajalle vähennyskelpoinen vakuutussopimuksen päättymisvuonna, joten suorituksen maksupäiväksi on ilmoitettava vakuutussopimuksen päättymispäivä, jotta tappio kohdistuu oikealle verovuodelle.

Kun tappio syntyy henkivakuutuksesta, suorituksen verotuskohtelu ja tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot vaihtelevat tilanteen mukaan. Verotukseen ja ilmoittamiseen vaikuttaa se, onko tulonsaaja vakuutuksenottaja itse, tuloverolain 34 §:ssä mainittu tulonsaaja vai sen ulkopuolinen henkilö.

Dokumentissa Etuudet: tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet kerrotaan tarkemmin jokaisesta tulolajista ja sen ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Kun vakuutus erääntyy ja siitä syntyy tappiota, tulorekisteriin ilmoitetaan tappion lisäksi myös vakuutuksenottajalle tappiollisena maksettu veroton pääoman määrä. Tappio lasketaan siten, että vakuutuksesta saaduista korvauksista vähennetään vakuutuksenottajan maksamat maksut. Tappio ilmoitetaan, vaikka korvaussumma olisi alle 100 % säästöistä. Veroton pääoman määrä ilmoitetaan kokonaisuudessaan. Pääomaa koskevaan ilmoitukseen merkitään suorituksen maksupäiväksi päivä, jona pääoma maksetaan.

Vakuutuksen tappio ja vakuutuksenottajalle maksettu veroton pääoman määrä ilmoitetaan yleensä tulorekisteriin eri ilmoituksilla. Näin toimitaan siksi, että tappiosta merkitään ilmoituksen maksupäiväksi vakuutussopimuksen päättymispäivä, mutta pääomasta tosiasiallinen maksupäivä. Suoritukset voi ilmoittaa myös samalla ilmoituksella, jos niiden maksupäivä on sama. Jos maksupäivät eivät ole samat, pitää aina antaa kaksi erillistä ilmoitusta.

Esimerkki 22: Erityistilanne, jossa säästöhenkivakuutuksesta kuoleman johdosta maksettava henkivakuutuskorvaus on 105 % vakuutuksen säästösummasta
 
Henkilö A kuolee 1.1. ja hänen säästöhenkivakuutuksestaan maksetaan hänen lapselleen B:lle korvaus. Korvauksen määrä on vakuutusehtojen mukaan 105 % vakuutuksen säästösummasta. Vakuutuksen säästösumma on 10 000 euroa. Maksettujen vakuutusmaksujen määrä on 11 000 euroa, joten vakuutus on tappiollinen. Kuoleman johdosta maksettavan korvauksen määrä on 10 500 euroa. Tulorekisteriin ilmoitetaan tietoja seuraavasti (taulukko 1): 

Esimerkki 22, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

XX

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus (säästöhenkivakuutus)

Määrä

10500.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

31.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

A:n kuolinpesälle aiheutuva tappio ilmoitetaan tulolajilla Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma (1387). Tappion määräksi ilmoitetaan 500 euroa (10 500 – 11 000 = –500 euroa). (Taulukko 2.)

Esimerkki 22, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

YY

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma

Määrä

500.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

31.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Esimerkki 23: Vakuutus päättyy tappiollisena, edunsaaja on muu kuin vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on ottanut säästöhenkivakuutuksen. Vakuutettu menehtyy ja vakuutus päättyy tappiollisena. Henkivakuutuksen edunsaajana on vakuutetun kummilapsi, joka ei ole vakuutetun lähiomainen. Henkivakuutussumman määrä vastaa vakuutussäästön määrää.

Vakuutettu menehtyy 31.1. Lopullinen tappion määrä selviää 11.2., jolloin vakuutuksen sijoituskohteiden osuudet lunastetaan. Lopullinen tappion laskenta tehdään 11.2., ja tappion määräksi vahvistetaan 2 000 euroa.

Tappion osuus 2 000 euroa vahvistetaan vakuutuksenottajan kuolinpesälle. Tappio vähennetään vuoden verotuksessa kuolinpesän veronalaisista pääomatuloista.

Kun tappio ilmoitetaan tulorekisteriin, tulonsaajaksi merkitään vakuutuksenottaja. Tappion määräksi ilmoitetaan 2 000 euroa ja tulolajiksi Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma (1387). Suorituksen maksupäiväksi ilmoitetaan päivä, jolloin vakuutettu on menehtynyt eli 31.1.

Tappio on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa siitä, kun lopullinen tappion laskenta on tehty, eli 11.2. + 5 päivää (taulukko 1).

Esimerkki 23, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma

Määrä

2000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

31.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Esimerkin tilanteessa sijoitetun pääoman osuus on 40 000 euroa. Tappion jälkeen maksettava henkivakuutussumma on 38 000 euroa, joka maksetaan vakuutetun kummilapselle eli edunsaajalle 15.2. Suorituksen maksaja ilmoittaa vakuutussumman maksun tulorekisteriin (taulukko 2).

Esimerkki 23, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Henkivakuutuskorvaus (säästöhenkivakuutus)

Määrä

38000.00

Etuuden veronalaisuus

Pääomatuloa

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.02.20xx

Loppupäivä

15.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

11400.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.02.20xx

Loppupäivä

15.02.20xx

Esimerkki 24: Vakuutus päättyy tappiollisena, säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle

Vakuutuksenottaja on ottanut säästöhenkivakuutuksen, ja vakuutus päättyy 31.1.

Vakuutus päättyi tappiollisena, ja tappion määrä on 2 000 euroa. Tappion laskenta tehdään vakuutuksen päättymispäivänä 31.1. Vakuutuksen säästösumma 38 000 euroa maksetaan 15.2. vakuutuksenottajalle, kun hän on toimittanut korvaukseen tarvittavat tiedot, kuten tilinumeron. Vakuutukseen on maksettu vakuutusmaksuja 40 000 euroa eikä vakuutuksesta ole tehty aiemmin osittaisia takaisinostoja.

Kun tappio ilmoitetaan tulorekisteriin, tulonsaajaksi merkitään vakuutuksenottaja. Tappion määräksi ilmoitetaan 2 000 euroa ja tulolajiksi Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma (1387). Suorituksen maksupäiväksi ilmoitetaan vakuutuksen päättymispäivä eli 31.1. Tappio on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa siitä, kun lopullinen tappion laskenta on tehty eli 31.1. + 5 päivää.

Esimerkki 24, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Maksajan ilmoitusviite

1

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma

Määrä

2000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

31.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

5 Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä

5.1 Yleistä tietojen korjaamisesta

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n mukaan etuuden maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta. Jos tulorekisterissä oleva virheellinen tieto perustuu etuuden maksajan ilmoitukseen, tulonsaajan on tehtävä korjausvaatimus asianomaiselle etuuden maksajalle. Etuuden maksajalla on siten velvollisuus korjata ilmoittamansa virheellinen tieto.

Tietojen korjaamistavaksi on tulorekisterissä valittu korvaava menettely. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäistä ilmoitusta korjataan siten, että ilmoituksen kaikki tiedot annetaan uudelleen, jolloin ilmoitukselle merkitään uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaava ilmoitus tehdään sen maksupäivän ilmoitukselle, jolle virhe kohdistuu.

Jos toimenpiteen tyyppinä on ”Uusi ilmoitus”, ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta. Koska samalla maksupäivällä tulonsaajalla voi olla voimassa useita ilmoituksia, tietojen korjaamisessa on pystyttävä kohdistamaan korjaus oikeaan ilmoitukseen. Tämän johdosta tulorekisterin tietojen korjaamisessa käytetään ilmoitusviitettä, jolla korjaukset kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen. Etuuden maksaja saa aina uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin ilmoitusviitteen, jolla korjaus kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen. Etuuden maksaja voi myös käyttää ilmoitusten korjaamisessa omaa, itse muodostamaansa ilmoitusviitettä, jos tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä ei haluta tai voida käyttää. Etuuden maksajan ilmoitusviite on annettava silloin, kun uusi ilmoitus toimitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta.

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut etuussuoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Jos vuonna 2021 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2021 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2021 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle. Sitä vastoin 1.1.2021 tai sen jälkeen takaisin perityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2021.

Tulorekisteriin annetut tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä kymmenen vuotta tietojen tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Tulorekisteriin toimitettuja tietoja voidaan ylläpitää ja korjata niin kauan kuin niitä tulorekisterissä säilytetään.

5.2 Annettujen etuustietoilmoituksien korvaaminen vai mitätöinti

Tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään yleensä korvaavalla ilmoituksella. On kuitenkin tunnistettu tilanteita, joissa ei voida käyttää korvaavaa menettelyä, vaan sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Nämä tilanteet on lueteltu tämän ohjeen kohdassa Tietojen mitätöinti. Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan tiedon poistamista tulorekisteristä.

Kun etuustietoilmoitus mitätöidään, aiemmin annettu ilmoitus poistetaan. Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteen tai maksajan ilmoitusviitteen perusteella. Koko aineiston mitätöimisessä käytetään kyseisen aineiston aineistoviitettä.

5.3 Ilmoituksessa olevan virheen korjaaminen

Ilmoituksen korjaaminen voi johtua maksamisen tai ilmoittamisen virheestä. Maksamisen virhetilanteilla tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa ilmoitus sinänsä on oikein, mutta tulo on maksettu liian suurena tai pienenä. Ilmoittamisen virhetilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu väärin tulorekisteriin, esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi. Tulo on myös voitu ilmoittaa väärällä tulolajilla. Ilmoittamisen virheissä alkuperäinen tieto on pääsääntöisesti korjattava oikeaksi korvaavalla menettelyllä.

Korjaus voidaan kohdistaa oikeaan ilmoitukseen joko tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai etuuden maksajan omalla ilmoitusviitteellä. Ilmoituksella voidaan antaa myös molemmat. Suosituksena on, että etuuden maksaja antaa korvaavalla ilmoituksella versionumeron, jonka avulla korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen.

Tulorekisteri antaa uudelle ilmoitukselle versionumeron 1. Ensimmäinen korvaava ilmoitus kohdistetaan aiempaan ilmoitukseen antamalla korvaavalla ilmoituksella tämän versionumero (1). Ensimmäinen korvaava ilmoitus puolestaan tallentuu tulorekisteriin versionumerolla 2. Jos versionumeroa ei käytetä korvaamisen yhteydessä, tulorekisteri kohdistaa toimenpiteen aina ilmoituksen viimeisimpään versioon. Versionumeron käyttöä on kuvattu tarkemmin Tekninen rajapinta – Tietojen toimittaminen tulorekisteriin -dokumentissa.

Esimerkki 25: Tulonsaajalle maksetaan maaliskuussa työkyvyttömyyseläkettä 2 730 euroa. Etuuden maksaja toimittaa ennakonpidätyksen (365 euroa) eläkkeestä. Etuuden maksaja tekee virheen tietoja ilmoittaessaan, minkä vuoksi summa annetaan tulorekisteriin virheellisesti 3 730 euron suuruisena.

Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 25, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20XX01201100

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

3730.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

365.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen 4270f21849164c0937862978cc809500.

Etuuden maksaja voi käyttää korjaamisessa maksajan ilmoitusviitettä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen sijasta.

Näppäilyvirhe huomataan toukokuun lopussa. Etuuden maksajan on korjattava maaliskuulta antamaansa ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Korvaava ilmoitus maaliskuulta virheen huomaamisen jälkeen (taulukko 2): 

Esimerkki 25, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin ilmoitusviite

4270f21849164c0937862978cc809500

Maksajan ilmoitusviite

20XX01201100

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2730.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

365.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

5.4 Maksamisen virheiden korjaaminen

5.4.1 Etuutta on maksettu liian vähän

Jos tulonsaajalle on maksettu liian vähän etuutta, mutta summa vastaa etuustietoilmoituksen tietoja, ei alkuperäistä ilmoitusta korjata. Alkuperäinen ilmoitus jää voimaan, ja puuttuvasta maksuosuudesta annetaan uusi ilmoitus sille maksupäivälle, jona suorituksen puuttuva osuus maksetaan.

Esimerkki 26: Etuuden maksaja on maksanut maaliskuussa 1 150 euroa kuntoutusrahaa ammatilliseen kuntoutukseen osallistuvalle, ja tulosta on toimitettu 20 % ennakonpidätystä. Suorituksen maksaja on ilmoittanut suorituksen tulorekisteriin (taulukko 1):

Esimerkki 26, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234567890

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutusraha

Määrä

1150.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

15.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

13

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

230.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.03.20xx

Loppupäivä

15.03.20xx

Etuuden yksikkö -tiedoilla voidaan antaa tarkempi tieto siitä, mihin maksettu etuus perustuu. Esimerkissä etuuden maksaja kertoo, että maaliskuussa on maksettu etuutta 13 päivän perusteella.

Huhtikuun alussa etuuden maksaja huomaa, että maksun perusteena olevia kuntoutuspäiviä oli liian vähän ja maksusta puuttuu 200 euroa.

Kuntoutusrahan puuttuva osuus sovitaan maksettavaksi seuraavan suorituksen yhteydessä. Ensimmäistä ilmoitusta ei korjata, koska puuttuva osuus maksetaan eri maksupäivänä. Etuuden maksaja tekee uuden ilmoituksen, jolla ilmoitetaan sekä huhtikuun kuntoutusraha, että maaliskuun kuntoutusrahan puuttuva osuus  (taulukko 2):

Esimerkki 26, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123456789099

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutusraha

Määrä

1700.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

24

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Kuntoutusraha

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

23.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

8

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

380.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.04.20xx

Loppupäivä

15.04.20xx

5.4.2 Etuutta on maksettu liian paljon

Jos tulonsaajalle on virheellisesti maksettu liikaa etuutta, tekee etuuden maksaja korvaavan ilmoituksen. Liikamaksu muuttuu perusteettomaksi etuudeksi, ja uusi ilmoitus korvaa alkuperäisen ilmoituksen. Perusteettomasta edusta kerrotaan tarkemmin tämän ohjeen kohdassa Perusteettoman edun ilmoittaminen.

Esimerkki 27: Tulonsaajalle on maksettu helmikuussa työkyvyttömyyseläkettä 5 000 euroa, josta ennakonpidätystä on pidätetty 1 000 euroa.  (Taulukko 1.)

Esimerkki 27, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400089096

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

5000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

01.02.20xx

Etuuden maksaja huomaa myöhemmin, että maksu on ollut virheellisesti liian suuri. Tulonsaajalle olisi pitänyt maksaa vain 3 000 euroa. Etuuden maksajan on toimitettava tulorekisteriin korvaava ilmoitus, josta käy ilmi liikamaksun (perusteettoman edun) osuus (taulukko 2):

Esimerkki 27, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400089096

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

3000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2000.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

01.02.20xx

5.4.3 Etuutta on maksettu väärälle tilille

Jos tulonsaajan etuus maksetaan kolmannelle taholle ja tulonsaaja on ilmoittanut etuuden maksutiliksi väärän tilinumeron, etuuden maksajalla ei ole velvollisuutta korjata virhettä. Koska kyse on tulosta, johon tulonsaajalla on ollut oikeus, maksun tietojen tulee näkyä tulorekisterissä tulonsaajan tuloina. Jos kyseessä on etuuden maksajan oma virhe tai tämä muuten on velvollinen korjaamaan tapahtuneen virheen, tulee tiedot korjata tämän ohjeen Tietojen korjaaminen mitätöimällä annettu ilmoitus -kohdan mukaisesti.

5.4.4 Etuutta on maksettu sijaissaajalle liian vähän

Tulorekisteriin ei ilmoiteta perusteetonta etua tilanteessa, jossa tulonsaajan päätöksessä ei ole ollut virhettä, vaan virhe on tapahtunut maksunohjauksessa sijaissaajalle. Virheellinen maksunohjaus tapahtuu niin, että suoritusta maksetaan sijaissaajalle liian vähän ja tulonsaaja saa sen seurauksena liikamaksua. Tällainen niin sanottu liikamaksu ei ole perusteeton etu. Suorituksen maksaja saattaa tehdä sijaissaajalle virheellisesti ohjautuneesta maksusta erillisen päätöksen. Erillinen päätös ei kuitenkaan muuta ohjeessa kuvattua ilmoitusmenettelyä.

Asiassa merkityksellistä on, että tulonsaajalle myönnetty määrä on ollut oikein ja se on laitettu maksuun oikeamääräisenä. Maksuvaiheessa on tapahtunut maksunjakautumisessa virhe, jonka seurauksena etuutta on maksettu sijaissaajalle liian vähän. Tällaisen virheellisen maksunohjauksen tietojen korjaamisessa tulonsaajan veronalaisen tulon määrä ei saa muuttua alkuperäisistä ilmoituksista.

Esimerkki 28: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2023 alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 600 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi veronalaiseen tuloon", jolloin veronalainen tulon määrä on 400 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 600 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellisen ohjautumisen vuoksi tulonsaajan veronalainen tulo on 500 euroa. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 28, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (500 × 10%)

50.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.2023

Loppupäivä

02.11.2023

Joulukuussa sijaissaaja vaatii maksajalta puuttunutta 100 euron suoritusta. Maksaja korjaa sijaissaajalle virhemaksunsa välittömästi tammikuussa 2024. Maksajan voidaan katsoa maksaneen tulonsaajan puolesta sijaissaajalle puuttunut 100 euroa, jolloin tulorekisteriin annetaan maksusta uusi ilmoitus. Maksuun lisätään "Maksun oikaisu – Kyllä" -tieto kertomaan tiedonkäyttäjille, ettei kyseessä ole uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus vaan puuttuneen tulon maksu tai oikaisu. (Taulukko 2.)

Esimerkki 28, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Sijaissaajalle maksettu 100 euroa peritään tulonsaajalta takaisin ja se palautuu helmikuussa. Suorituksen palautumisesta annetaan takaisinperinnän tiedot. Liikamaksun palautumiseen ei käytetä "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tietoa. (Takaisinperinnän ilmoituksen tieto "Alkuperäisen suorituksen maksupäivä" pitää olla tässä ilmoituksessa 2.11.2023).  (Taulukko 3.)

Esimerkki 28, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.02.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000003

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

100.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

01.02.2024

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Esimerkki 29: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2023 alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 600 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi verottomaan tuloon", jolloin veronalaisen tulon määrä on 1 000 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 600 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellinen ohjautuminen ei vaikuta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 29, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1000 × 10%)

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.2023

Loppupäivä

02.11.2023

Joulukuussa sijaissaaja vaatii maksajalta puuttunutta 100 euron suoritusta. Maksaja korjaa sijaissaajalle virhemaksunsa välittömästi tammikuussa 2024. Maksajan voidaan katsoa maksaneen tulonsaajan puolesta sijaissaajalle puuttunut 100 euroa, jolloin tulorekisteriin annetaan maksusta uusi ilmoitus. Maksuun lisätään tieto "Maksun oikaisu – Kyllä" kertomaan tiedon käyttäjille, ettei kyseessä ole uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus vaan puuttuneen tulon maksu tai oikaisu. Koska vähennyksen tyyppi on verojen jälkeen tehtävä vähennys, tulee ilmoituksen bruttosummaan lisätä ennakonpidätyksen määrä. (Taulukko 2.)

Esimerkki 29, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

111.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (111 × 10%)

11.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.01.2024

Loppupäivä

02.01.2024

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö-tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Tulonsaajalle maksettu liikamaksu 100 euroa sekä ennakonpidätyksen määrä 11 euroa peritään tulonsaajalta takaisin, ja maksu palautuu maksajalle helmikuussa. Suorituksen palautumisesta ilmoitetaan takaisinperinnän tiedot. Liikamaksun palautumiseen ei käytetä "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tietoa. (Takaisinperinnän ilmoituksen tieto "Alkuperäisen suorituksen maksupäivä" on oltava tässä ilmoituksessa 2.1.2024.) (Taulukko 3.)

Esimerkki 29, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.02.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000003

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

111.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

01.02.2024

Alkuperäinen ansaintakausi  

Suorituksen maksupäivä

02.01.2024

Alkupäivä

02.01.2024

Loppupäivä

02.01.2024

Esimerkissä suorituksen maksaja perii suorituksen bruttona. Bruttoperinnän vuoksi tulonsaajalta voidaan periä takaisin sellaista ennakonpidätyksen osuutta, joka palautetaan hänelle vasta mahdollisesti verotuksen toimittamisen yhteydessä. Suorituksen maksaja voi bruttoperinnän sijaan tehdä perinnän nettona, jos se on vielä Verohallinnon päätösten (Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa ja Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa) perusteella mahdollista.

Esimerkki 30: Sijaissaajalle maksettu liian vähän, etuuden määrä pienenee

Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2023 alkaen 1 000 euron kuukausittainen etuus, josta maksetaan 600 euroa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jossa ennakonpidätysprosentti on 10. Maksaja ilmoittaa vähennyksen tyypiksi "Regressi verottomaan tuloon", joten veronalaisen tulon määrä on 1 000 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu kuitenkin virhe, ja tulo jakautuu virheellisesti. Sijaissaajalle maksetaan virheellisesti 500 euroa, vaikka sijaissaajan osuus on 600 euroa.

Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin (taulukko 1):

Esimerkki 30, taulukko 1/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1000 × 10%)

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.2023

Loppupäivä

02.11.2023

Myöhemmin käy ilmi, että sijaissaajan osuus olisikin kuulunut olla 500 euron sijasta 600 euroa. Tulonsaajalle on maksettu 100 euroa liikaa. Maksun virheellinen ohjautuminen ei vaikuta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Virheellisesti ohjautuneen suorituksen lisäksi olosuhteet muuttuvat, ja suorituksen maksaja oikaisee aiemmin antamaansa etuuspäätöstä. Uudella päätöksellä etuuden määrä pienenee. Alkuperäisellä päätöksellä etuuden määrä oli 1 000 euroa, mutta uudella päätöksellä määrä on 800 euroa.

Suorituksen maksajan pitää maksaa sijaissaajalle 100 euroa lisää. Lisäksi tulonsaajalle maksetusta suorituksesta osa muuttuu perusteettomaksi. Tieto perusteettomasta edusta ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella.

Suorituksen maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella 200 euroa perusteettomaksi eduksi. Lisäksi maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella vähennyksen määräksi 500 euroa eli määrän, joka sijaissaajalle on alkuperäisessä maksusuorituksessa ohjautunut.

Maksaja ilmoittaa 200 euron perusteettoman edun korvaavalla ilmoituksella (taulukko 2):

Esimerkki 30, taulukko 2/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Ilmoituksen versio

1

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

800.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

200.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1000 × 10%)

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.2023

Loppupäivä

02.11.2023

Sijaissaaja vaatii maksajalta puuttuvaa 100 euron suoritusta. Maksaja maksaa puuttuvan osan sijaissaajalle välittömästi tammikuussa 2024. Maksajan voidaan katsoa maksaneen tulonsaajan puolesta sijaissaajalle puuttuva 100 euroa, jolloin tulorekisteriin annetaan maksusta uusi ilmoitus. Maksuun lisätään tieto "Maksun oikaisu – Kyllä", joka kertoo tiedon käyttäjille, ettei kyseessä ole uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus vaan puuttuneen tulon maksu tai oikaisu. Koska vähennyksen tyyppi on verojen jälkeen tehtävä vähennys, pitää ilmoituksen bruttosummaan lisätä ennakonpidätyksen määrä. (Taulukko 3.)

Esimerkki 30, taulukko 3/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

111.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (111 × 10%)

11.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.01.2024

Loppupäivä

02.01.2024

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Tulonsaajalle maksettu liikamaksu 100 euroa sekä ennakonpidätyksen määrä 11 euroa peritään tulonsaajalta takaisin, ja suoritus palautuu maksajalle helmikuussa. Kun takaisinmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin, ilmoitetaan kohdassa ”suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä” 2.1.2024 eli alkuperäisen maksun maksupäivä (taulukossa 3).

Maksaja antaa ilmoituksen, kun tulonsaaja on palauttanut liikasuorituksen takaisin (taulukko 4):

Esimerkki 30, taulukko 4/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.02.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000003

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

111.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

01.02.2024

Suorituksen maksupäivä tai ilmoituspäivä

02.01.2024

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

02.01.2024

Loppupäivä

02.01.2024

5.4.5 Etuutta on maksettu sijaissaajalle liikaa

Virheellinen maksunohjaus sijaissaajalle voi tapahtua myös siten, että sijaissaaja saa liikamaksua. Sijaissaajan saamaa perusteetonta etua ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta tulonsaajalle myöhemmin maksettavan, puuttuneen tulon maksusta on annettava ilmoitus tulorekisteriin. Kun tästä suorituksesta annetaan tulorekisteriin ilmoitus, käytetään ilmoituksessa tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä". Lisätiedolla kerrotaan tiedon käyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Lisätieto annetaan vain ilmoitettavan etuuden tulolajille, ei Ennakonpidätys-tulolajille.

Puuttuneen tulon maksuun liittyvän ilmoituksen lisäksi alkuperäistä ilmoitusta on korjattava siten, että vähennyksen määrä korvaavassa ilmoituksessa jakautuu oikein. Liikamaksun vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan tilanteesta riippuen "Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta" tai "Maksun oikaisu nettotulosta". Sijaissaajan ja maksajan välisiä rahansiirtoja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun sijaissaaja palauttaa saamansa liikamaksun takaisin, maksaja ei ilmoita tätä tulorekisteriin. Kun tietoja näissä tilanteissa korjataan tulorekisteriin, tulonsaajan veronalaisen tulon määrä ei saa korjausten takia muuttua siitä, mitä alun perin on ilmoitettu.

Suorituksen maksaja saattaa tehdä sijaissaajalle virheellisesti ohjautuneesta maksusta erillisen päätöksen. Erillinen päätös virheellisesti ohjautuneesta maksusta ei muuta ohjeessa kuvattua ilmoitusmenettelyä.

Esimerkki 31: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2023 alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 400 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi veronalaiseen tuloon", jolloin veronalainen tulon määrä on 600 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 400 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaajalta jää puuttumaan 100 euroa ja sijaissaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellisen ohjautumisen vuoksi tulonsaajan veronalainen tulo on 500 euroa. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 31, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (500 × 10%)

50.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.2023

Loppupäivä

02.11.2023

Tulonsaaja vaatii maksajalta puuttunutta suoritusta joulukuussa. Maksaja korjaa virhemaksunsa välittömästi. Aiemmin annettua ilmoitusta on korjattava antamalla korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan sijaissaajalle suoritettu liikamaksu. Vähennyksen määrä jaetaan korvaavassa ilmoituksessa oikeaan vähennyksen määrään (400 euroa) ja liikamaksun määrään (100 euroa). Liikamaksun vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta". (Taulukko 2.)

Esimerkki 31, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.2023

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

400.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (500 × 10%)

50.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.2023

Loppupäivä

02.11.2023

Kun tulonsaajalle maksetaan puuttunut suoritus, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", jolla kerrotaan tiedon käyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Sijaissaajan maksama palautus ei näy tulorekisterissä. (Taulukko 3.)

Esimerkki 31, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

100.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.2023

Loppupäivä

30.11.2023

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (100 × 10 %)

10.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.01.2024

Loppupäivä

02.01.2024

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Esimerkki 32: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11. alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 400 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi verottomaan tuloon", jolloin veronalainen tulon määrä on 1 000 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 400 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaajalta jää puuttumaan 100 euroa ja sijaissaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellinen ohjautuminen ei vaikuta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 32, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1000 × 10 %)

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.20xx

Loppupäivä

02.11.20xx

Tulonsaaja vaatii maksajalta puuttunutta suoritusta joulukuussa. Maksaja korjaa virhemaksunsa. Aiemmin annettua ilmoitusta on korjattava antamalla korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan sijaissaajalle suoritettu liikamaksu. Vähennyksen määrä jaetaan korvaavassa ilmoituksessa oikeaan vähennyksen määrään (400 euroa) ja liikamaksun määrään (100 euroa). Liikamaksun vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Maksun oikaisu nettotulosta". Tulonsaajan veronalaisen tulon määrä on edelleen 1 000 euroa. (Taulukko 2.)

Esimerkki 32, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

400.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Maksun oikaisu nettotulosta

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1000 × 10%)

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.20xx

Loppupäivä

02.11.20xx

Kun tulonsaajalle maksetaan puuttunut suoritus, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", jolla kerrotaan tiedonkäyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu, eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Tämän lisäksi tulee ilmoituksella antaa "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä" -tieto, koska Verohallinnolle tulee ilmoittaa, että tulo on jo verotettu kertaalleen. Jos tietoa ei anneta, tulonsaajaa verotetaan samasta tulosta kahdenkertaisesti. Ilmoituksella tulolajin määränä annetaan nettosumma, toisin kuin yleensä tuloja ilmoitettaessa.  Sijaissaajan maksama palautus ei näy tulorekisterissä.  (Taulukko 3.)

Esimerkki 32, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.12.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

100.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ei vaikuta verotukseen

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Jos maksaja saa Ulosottolaitokselta maksukiellon ennen kuin sijaissaajalle ohjautunut suoritus on maksettu tulonsaajalle, tulosta vähennetään ulosmittausta maksukiellon mukaisesti. Maksun yhteydessä ilmoitetaan tieto ”Maksun oikaisu – Kyllä”.

Esimerkki 33: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11. alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 400 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi verottomaan tuloon", jolloin veronalainen tulon määrä on 1 000 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 400 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaajalta jää puuttumaan 100 euroa ja sijaissaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellinen ohjautuminen ei vaikuta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 33, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1 000 × 10 %)

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.20xx

Loppupäivä

02.11.20xx

Tulonsaaja vaatii puuttunutta suoritusta maksajalta joulukuussa. Maksaja korjaa virhemaksunsa. Aiemmin annettua ilmoitusta on korjattava antamalla korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan sijaissaajalle suoritettu liikamaksu. Vähennyksen määrä jaetaan korvaavassa ilmoituksessa oikeaan vähennyksen määrään (400 euroa) ja liikamaksun määrään (100 euroa). Liikamaksun vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Maksun oikaisu nettotulosta". Tulonsaajan veronalaisen tulon määrä on edelleen 1 000 euroa. (Taulukko 2.)

Esimerkki 33, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

400.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Maksun oikaisu nettotulosta

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (1 000 × 10%)

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.20xx

Loppupäivä

02.11.20xx

Kun puuttunut suoritus maksetaan tulonsaajalle, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", jolla kerrotaan tiedon käyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Tämän lisäksi ilmoituksessa käytetään tietoa "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä", koska Verohallinnolle pitää ilmoittaa, että tulo on jo verotettu kertaalleen. Jos tietoa ei anneta, tulonsaajaa verotetaan samasta tulosta kahdenkertaisesti. Ilmoituksessa tulolajin määränä annetaan nettosumma, toisin kuin yleensä tuloja ilmoitettaessa. Sijaissaajan maksama palautus ei näy tulorekisterissä. Suorituksen maksaja on saanut Ulosottolaitokselta maksukiellon, jonka johdosta lisäsuoritus ohjataan maksukiellon mukaisesti kokonaisuudessaan ulosottoon. Uudessa ilmoituksessa ilmoitetaan tulosta vähennetty ulosmittaus. Lisätietoja "Maksun oikaisu – Kyllä" ja "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä" käytetään ainoastaan etuuden tulolajin yhteydessä. Niitä ei ilmoiteta ulosmittauksen tulolajista. (Taulukko 3.)

Esimerkki 33, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.12.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

100.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ei vaikuta verotukseen

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ulosmittaus

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Esimerkki 34: Sijaissaajalle maksettu liikaa, etuuden määrä kasvaa

Tulonsaajalle on myönnetty 1.11. alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta maksetaan 400 euroa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jossa ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi veronalaiseen tuloon", jolloin veronalaisen tulon määrä on 600 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu kuitenkin virhe, ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 400 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaajalta jää puuttumaan 100 euroa, ja sijaissaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellisen ohjautumisen vuoksi tulonsaajan veronalainen tulo on 500 euroa.

Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 34, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (500 × 10 %)

50.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.20xx

Loppupäivä

02.11.20xx

Tulonsaaja vaatii maksajalta puuttuvaa suoritusta joulukuussa. Maksaja maksaa puuttuneen suorituksen tulonsaajalle välittömästi. Maksajan on korjattava aiempaa ilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan sijaissaajalle suoritettu liikamaksu. Vähennyksen määrä jaetaan korvaavassa ilmoituksessa oikeaan vähennyksen määrään (400 euroa) ja liikamaksun määrään (100 euroa). Liikamaksun vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta". (Taulukko 2.)

Samassa yhteydessä, kun suorituksen maksaja huomaa virheensä ja antaa korvaavan ilmoituksen, antaa se uuden päätöksen, jossa etuuden määrä suurenee. Alkuperäisen etuuden määrä oli 1 000 euroa, ja uuden päätöksen mukaan etuuden määrä on 1 200 euroa.

Esimerkki 34, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.11.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Regressi veronalaiseen tuloon

Vähennyksen määrä

400.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus B)

Vähennyksen tyyppi

Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

100.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (500 × 10%)

50.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.11.20xx

Loppupäivä

02.11.20xx

Kun tulonsaajalle maksetaan puuttunut suoritus, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", joka kertoo tiedon käyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Sijaissaajan maksama palautus ei näy tulorekisterissä.  Suorituksen maksaja maksaa samalla oikaistun päätöksen mukaisen erotuksen eli 200 euroa (1 200 – 1 000 = 200 euroa) tulonsaajalle. Suorituksesta toimitetaan ennakonpidätystä 10 %. (Taulukko 3.)

Esimerkki 34, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

100.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus B)

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.11.20xx

Loppupäivä

30.11.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

30.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.01.20xx

Loppupäivä

02.01.20xx

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Esimerkki 35: Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella on maksettu päivärahaetuutta työtapaturmasta, jossa on osallisena vakuutetun työntekijän lisäksi työnantaja A ja työnantaja B. Työnantaja A on maksanut vakuutetulle työkyvyttömyysajalta sairausajan palkkaa. Työnantaja B ei ole maksanut vakuutetulle sairausajan palkkaa. Kokonaiskorvaus työkyvyttömyysajalta on ollut 3 000 euroa ja korvaus on jakautunut seuraavasti:

 • vakuutettu: 200 euroa
 • työnantaja A: 2 800 euroa
 • Tulosta on tehty myös palkansaajamaksujen vähennys (8,80 euroa).
 • Tulonsaajan veronalainen bruttoansio on 191,20 euroa (200,00-8,80).
 • Tulonsaajalle maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen 141,20 euroa (191,20-50,00).
Esimerkki 35, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

28.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

2991.20

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

2800.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Sijaissaajan tiedot

Työnantaja A

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä ((2991,20 – 2800 = 191,20) × 25%)

47.80

Ansaintakausi  

Alkupäivä

28.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Myöhemmin työnantaja B ilmoittaa, että se on tarkistanut vakuutetun oikeuden sairausajan palkkaan kyseiseltä työkyvyttömyysajalta ja että aiemmasta ilmoituksesta poiketen he maksavatkin vakuutetulle sairausajan palkkaa. Tämän seurauksena myös työnantaja A:lle ja vakuutetulle kuuluvan korvauksen määrä muuttuu. Kokonaiskorvaus kyseiseltä ajalta on edelleen 3 000 euroa, mutta sen pitääkin jakautua seuraavasti:

 • vakuutettu: 110 euroa (aiemmin maksettu 90 euroa liikaa)
 • työnantaja A: 2 450 euroa (aiemmin maksettu 350 euroa liikaa)
 • työnantaja B: 440 euroa (aiemmin ei maksettu mitään)

Toisin sanoen tulonsaajalle on myönnetty 90 euroa liian suuri korvaus, josta on tosiasiassa tulonsaajalle maksettu bruttona palkansaajamaksujen jälkeinen osuus, eli 90 – 3,96 = 86,04 euroa. Tästä osuudesta on tehtyennakonpidätys 25 %, eli 21,51 euroa.

Esimerkki 35, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

28.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

2991.20

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

2450.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Sijaissaajan tiedot

Työnantaja A

Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta

Vähennyksen määrä

350.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

47.83

Ansaintakausi  

Alkupäivä

28.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Taulukossa 3 on kuvattu maksajan uusi ilmoitus työnantaja B:lle kuuluneesta maksusta (sijaissaajana on työnantaja B): Kun työnantaja B:lle maksetaan puuttunut suoritus, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", joka kertoo tiedon käyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Sijaissaajan maksama palautus ei näy tulorekisterissä. 

Esimerkki 35, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00000002

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

(Etuus A)

Määrä

440.00

Maksun oikaisu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

(Etuus A)

Vähennyksen tyyppi

Muu vähennys veronalaisesta tulosta

Määrä

440.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Sijaissaajan tiedot

Sijaissaaja B

Tilitysjakso  

Etuudensaajalle on tilanteessa ohjautunut 90 euroa liikamaksua, mutta esimerkin tilanteessa luovutaan takaisinperinnästä. Jos tulonsaajalta perittäisiin liikamaksu, takaisinperinnästä tehtäisiin ilmoitus tulorekisteriin.

5.4.6 Ulosotosta suorituksen maksajalle palautuneet suoritukset

Ulosottolaitos maksaa sille virheellisesti ohjautuneen liikasuorituksen yleensä suoraan tulonsaajalle. Kun suorituksen maksaja tilittää suorituksen maksukiellon mukaisesti ulosotolle, maksaja ei voi tietää, miten suoritus lopulta ohjautuu. Tällaisissa tilanteissa maksaja ei korjaa tulorekisteriin antamaansa alkuperäistä ilmoitusta.

Jos Ulosottolaitos kuitenkin palauttaa sille tilitetyn suorituksen jostain syystä takaisin suorituksen maksajalle, pitää maksajan tietyissä poikkeustilanteissa antaa tulorekisteriin ilmoitus. Ilmoitus on annettava, jos palautuksella on vaikutusta tulonsaajan verotukseen. Jos Ulosottolaitos palauttaa suorituksen maksajalle ja maksaja ohjaa palautuneen suorituksen edelleen tulonsaajalle, maksaja ei anna maksun ohjauksesta tulorekisteriin ilmoitusta. Jos maksaja ei kuitenkaan ohjaa Ulosottolaitoksen palauttamaa suoritusta edelleen tulonsaajalle, maksajan pitää antaa palautuneesta suorituksesta ilmoitus tulorekisteriin. Tällainen tilanne on silloin, kun tulonsaajalle alun perin maksettu suoritus muuttuu perusteettomaksi eduksi (esimerkiksi tulonsaaja menehtyy ja liikasuoritus palautuu suorituksen maksajalle).

Esimerkki 36: Tulonsaajalle on myönnetty jatkuvana eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalla on verokortti, jossa ennakonpidätysprosentti on 20. Etuuden maksaja on maksanut tulonsaajalle huhtikuun eläkkeen (1.4.–30.4.). Ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi maksaja on ohjannut eläkkeestä 100 euroa ulosottoon Ulosottolaitokselta saamansa maksukiellon mukaisesti. Maksaja on antanut ilmoituksen tulorekisteriin jo 31.3.

Tulonsaaja kuitenkin menehtyy 31.3., joten oikeutta huhtikuun eläkkeeseen ei enää ole. Maksettu suoritus, joka on jo ilmoitettu tulorekisteriin, muuttuu perusteettomaksi eduksi.

Maksajan antama ilmoitus huhtikuun eläkkeestä, ennen kuin maksaja saa tiedon perusteettomasta edusta (taulukko 1):

Esimerkki 36, taulukko 1/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

50XX00222334

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ulosmittaus

Määrä

100.00

Alkupäivä 

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2abc7de328dc464f85g2191h12345678.

Kun suorituksen maksaja saa tiedon tulonsaajan menehtymisestä ja perusteetta maksetusta huhtikuun eläkkeestä, maksaja antaa korvaavan ilmoituksen, jolla ilmoittaa perusteettoman edun (taulukko 2).

Esimerkki 36, taulukko 2/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

50XX00222334

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Perusteeton etu 

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ulosmittaus

Määrä

100.00

Alkupäivä 

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

Pankki palauttaa maksajalle eläkkeensaajan osuuden 700 euroa (netto) 3.4. Maksaja antaa palautuneesta suorituksesta tulorekisteriin takaisinperintäilmoituksen (taulukko 3):

Esimerkki 36, taulukko 3/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

875.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

02.04.20xx

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

175.00

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Ulosottolaitos palauttaa 6.4. suorituksen maksajalle ulosottoon ohjautuneen eläkkeensaajan osuuden 100 euroa (netto). Maksaja antaa palautuneesta suorituksesta tulorekisteriin takaisinperintäilmoituksen (taulukko 4):

Esimerkki 36, taulukko 4/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

07.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

125.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

06.04.20xx

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

25.00

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

5.5 Tietojen mitätöinti

Tarvittaessa aineisto tai ilmoitus voidaan mitätöidä eli poistaa tulorekisteristä. Aineiston ja ilmoituksen mitätöintiä ei tehdä samalla etuustietoilmoituksen aineistotyypillä, jolla uudet ja korvaavat etuustietoilmoitukset annetaan. Mitätöinti on eriytetty omalle skeemalleen.

Kun esimerkiksi tulorekisteriin ladattavan aineiston tyyppi on "Etuustietoilmoitusten mitätöiminen", on annettava aineiston teknisten tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 • aineiston omistajan (maksajan) tunnistetiedot
 • mitätöitävän ilmoituksen Maksajan ilmoitusviite tai Tulorekisterin ilmoitusviite

Lisäksi voidaan antaa ilmoituksen versionumero. Versionumero on vapaaehtoisesti annettava, täydentävä lisätieto.

Mitätöinnin aineistotyypeillä voidaan mitätöidä esimerkiksi yksittäinen etuustietoilmoitus (aineistotyyppi 107) tai koko etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto (111). Mitätöinti on eriytetty omaksi skeemarakenteekseen. Kun ilmoitus mitätöidään, aiemmin annettu ilmoitus poistetaan. Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteen tai maksajan ilmoitusviitteen perusteella. Koko aineiston mitätöimisessä käytetään kyseisen aineiston aineistoviitettä.

Etuustietoilmoitus on aina mitätöitävä silloin, kun korjataan tiedon jakelun perusteena olevia tietoja. Jakelun perusteena ovat seuraavat tiedot (tietoryhmä sulkeissa):

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (Aineiston tiedot)
 • Tunniste (Maksajan tunnisteet)
 • Tunniste (Tulonsaajan tunnisteet)
 • Tunniste (Sijaissaajan tunnisteet)
 • Syntymäaika (Tulonsaajan perustiedot)
 •  Alkupäivä/Loppupäivä (Alkuperäinen ansaintakausi)
 •  Alkupäivä/Loppupäivä (Alkuperäisen etuuden ansaintakausi) (alla mainituin poikkeuksin)

Etuustietoilmoitus on yleensä mitätöitävä myös tilanteissa, joissa ansaintakausi muuttuu (tieto Alkupäivä/Loppupäivä (Ansaintakausi)). Poikkeuksen muodostavat kuitenkin tilanteet, joissa osa etuudesta muuttuu perusteettomaksi eduksi ja sen myötä myös ansaintakausi muuttuu tai tilanteet, joissa maksaja korjaa ansaintakautta ja ilmoitetaan lisäksi tieto ”Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi”.

Ilmoitus mitätöidään myös niin sanotun palautuvan rahan tilanteessa, josta on kerrottu tarkemmin tämän ohjeen kohdassa Palautunut raha.

Tiedot on korjattava mitätöimällä annettu ilmoitus myös tilanteissa, joissa tulolajille lisätään jokin seuraavista tiedoista:

 • Takaisinperintä
 • Oma-aloitteinen palautus
 • Viivästyskorotus

Jos jokin näistä tiedoista on ilmoitettu jo alkuperäisellä ilmoituksella, tieto voidaan korjata korvaavalla ilmoituksella.

Jos tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia korjataan mitätöimällä, vanha ilmoitus on mitätöitävä ja uusi ilmoitus annettava saman päivän aikana. Kello 16.00−18.00 annetut ilmoitukset voivat yksittäisissä tapauksissa jakautua eri päiville. Tämän vuoksi varminta on antaa ilmoitukset joko ennen kello 16:ta tai vasta kello 18 jälkeen.

Ohje ilmoituksen antamisesta saman päivän aikana koskee niitä tilanteita, joissa suoritus on maksettu tulonsaajalle ja tiedot kuuluukin ilmoittaa tulorekisteriin, mutta ilmoitukselta pitää korjata jokin yksityiskohta, jota ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella. Kyse on siis nimenomaan yhden ja saman ilmoituksen korjaamisesta mitätöimällä, ei esimerkiksi tilanteesta, jossa poistetaan kokonaan ylimääräinen ilmoitus tulorekisteristä. Joissain tapauksissa teknisen rajapinnan kautta annetut ilmoitukset toimitetaan ohjelmistosta tulorekisteriin porrastetusti tai esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Jos maksaja mitätöi ja antaa uuden ilmoituksen suoraan palkkajärjestelmästään teknisen rajapinnan kautta, maksajan on varmistettava, että ohjelmisto lähettää ilmoituksen välittömästi ilmoituksen antamisen jälkeen. Näin maksaja välttää sen, että ilmoitukset jakautuisivat eri päiville.

5.6 Tietojen korjaaminen mitätöimällä annettu ilmoitus

Tässä alaluvussa annetaan esimerkkejä tilanteista, joissa tiedot on korjattava mitätöimällä. Mitätöimismenettelyä on noudatettava, jotta tieto ilmoituksen muuttumisesta välittyy virheellisen ilmoituksen tulorekisteristä saaneille tiedon käyttäjille.

5.6.1 Maksupäivän korjaus

Virheellinen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä pitää aina korjata mitätöimällä aikaisemmin annettu ilmoitus. Jos samalla ilmoituksella on ilmoitettu muitakin samalle tulonsaajalle maksettuja suorituksia, pitää kaikki mitätöitävän ilmoituksen tiedot antaa yhdellä tai useammalla uudella ilmoituksella oikein tiedoin. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että osa ilmoitetuista suorituksista todella oli maksettu ilmoitettuna maksupäivänä.

Virheellinen maksupäivä ei johdu aina tahattomuudesta tai epähuomiosta. Etuuden maksaja voi maksaa suorituksen ja antaa ilmoituksen tulorekisteriin oikein, mutta maksu palautuu pankista, jolloin suoritus ei saavuta tulonsaajaa. Tällöin ilmoitus pitää mitätöidä. Etuuden maksaja antaa uuden ilmoituksen uusilla tiedoilla, kun tulo maksetaan onnistuneesti.

Esimerkki 37: Etuuden maksaja on ilmoittanut hautausavustuksen olleen virheellisesti 22.2. tulonsaajalla, vaikka maksu oli tulonsaajalla todellisuudessa vasta 25.2. Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 37, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

22.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

87250001

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1231234-9

Yrityksen nimi

XX Kuolinpesä

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Hautausavustus

Määrä

1500.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Vakuutuksen tiedot  

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2ecf7de328dc464f85b2191d44906076.

Virheen huomattuaan etuuden maksaja mitätöi välittömästi virheellisen ilmoituksen. Mitätöintiaineistolla annetaan seuraavat tiedot (taulukko 2):

Esimerkki 37, taulukko 2/3
MITÄTÖINTITIEDOT  

Aineiston tyyppi

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen

Aineiston omistaja

1234567-8

Maksajan ilmoitusviite

87250001

Tulorekisterin ilmoitusviite

2ecf7de328dc464f85b2191d44906076

Tämän jälkeen etuuden maksaja antaa uuden etuustietoilmoituksen toistaen kaikki tiedot:

Esimerkki 37, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

25.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

87250002

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Y-tunnus

Tunniste

1231234-9

Yrityksen nimi

XX Kuolinpesä

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Hautausavustus

Määrä

1500.00

Etuuden veronalaisuus

Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto

Vakuutuksen tiedot  

5.6.2 Ansaintakauden korjaus

Virheellinen ansaintakausi pitää korjata mitätöimällä aikaisemmin annettu ilmoitus silloin, kun korjataan Vähennykset-tietoryhmässä tai Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmässä annettuja ansaintakausia. Yleensä virheellinen ansaintakausi pitää korjata mitätöimällä myös silloin, kun korjataan tulolajin Ansaintakausi-tietoryhmässä annettua ansaintakautta. Jos ilmoituksella on ilmoitettu useampia suorituksia samalle tulonsaajalle, pitää kaikki ilmoituksella olleet tiedot antaa uudelleen oikeilla tiedoilla.

Tietyissä poikkeustilanteissa tulolajille annettu ansaintakausi korjataan kuitenkin antamalla korvaava ilmoitus. Korvaavaa ilmoitusta pitää käyttää tilanteissa, joissa osa etuudesta muuttuu perusteettomaksi eduksi ja tämän myötä ansaintakausi muuttuu, tai tilanteissa, joissa suorituksen maksaja korjaa ansaintakautta ja antaa lisäksi tiedon "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi".

Tulorekisterin etuustietoilmoituksella ei ole koko aineistoa koskevia kausitietoja, kuten palkkatietoilmoituksella. Ainoa etuussuorituksen aikaa kuvaava tieto, joka koskee koko aineistoa, on "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä". Ilmoituksen tasolla tulolajin yhteydessä annetaan maksettavan tulolajin tarkka ansaintakausi.

Esimerkki 38: Etuuden maksaja on ilmoittanut ansaintakauden loppupäiväksi 22.9.2023, vaikka etuutta on tosiasiassa maksettu vain 20.9.2023 asti. Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 38, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019900

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

22.09.2023

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2ccf7de328dc464f85b2191d44906086.

Virheen huomattuaan etuuden maksaja mitätöi välittömästi tulonsaajan virheellisen ilmoituksen (taulukko 2):

Esimerkki 38, taulukko 2/3
MITÄTÖINTITIEDOT  

Aineiston tyyppi

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen

Aineiston omistaja

1234567-8

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019900

Tulorekisterin ilmoitusviite

2ccf7de328dc464f85b2191d44906086

Etuuden maksaja antaa uuden ilmoituksen kaikilta osin uudestaan (taulukko 3):

Esimerkki 38, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.09.2023

Loppupäivä

20.09.2023

Esimerkki 39: Tietojen korjaaminen, kun osaan ansaintakautta kohdistuu perusteeton etu

Tulonsaajalle on maksettu 1.4. työttömyysetuutta 500 euroa niin sanottuna soviteltuna työttömyysetuutena. Etuuden ansaintakausi on 1.3.–31.3. Suorituksen maksaja on antanut tulorekisteriin maksamastaan suorituksesta ilmoituksen. Suorituksesta on toimitettu 20 % ennakonpidätystä. Soviteltujen päivien määrä on esimerkissä 17 päivää.

Alkuperäisestä maksusta annettu ilmoitus (taulukko 1):

Esimerkki 39, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

17

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

Olosuhteet kuitenkin muuttuvat. Suorituksen maksaja toteaa, että maksetun suorituksen taustalla olevat tiedot ovat olleet puutteelliset ja ansioturvan työssäoloehto on täyttynyt 14.3. Tulonsaajan työttömyyspäivärahasta annettuja tietoja korjataan seuraavasti:

 •  Ajalle 1.–14.3. kohdistuu liikamaksu: tulonsaajalle on maksettu 200 euroa, vaikka olisi pitänyt maksaa 150 euroa. Perusteettoman edun ja takaisinperittävän etuuden määrä on 50 euroa.
 • Ajalta 15.–21.3. tulonsaajalla ei ole ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan omavastuuajan kulumisen vuoksi. Tulonsaajalle maksettu suoritus muuttuu perusteettomaksi eduksi, ja liikamaksu peritään takaisin tältä ajalta. Perusteettoman edun ja takaisinperittävän etuuden määrä on 130 euroa.
 • Ajalle 22.–31.3. kohdistuu liikamaksu: tulonsaajalle on maksettu 170 euroa, vaikka olisi pitänyt maksaa 100 euroa. Perusteettoman edun ja takaisinperittävän etuuden määrä on 70 euroa.

Esimerkin tilanteessa myös alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettu etuuden ansaintakausi muuttuu. Alkuperäisellä ilmoituksella ansaintakausi oli 1.–31.3. Jos muuttuneet olosuhteet olisivat olleet tiedossa jo alkuperäisen maksun hetkellä, olisi ilmoitus annettu tulorekisteriin seuraavasti:

 • Ansaintakaudelle 1.–14.3. olisi ilmoitettu 150 euroa.
 • Ansaintakaudelle 22.–31.3. olisi ilmoitettu 100 euroa.
 • Ansaintakaudelle 15.–21.3. ei olisi ilmoitettu etuutta lainkaan, koska omavastuuajan kulumisen vuoksi tulonsaajalle ei olisi maksettu kyseiseltä ajalta etuutta.

Suorituksen maksaja korjaa tiedot korvaavalla ilmoituksella (taulukko 2):

Esimerkki 39, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

150.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

14.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

7

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

22.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

5

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

50.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

14.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

130.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.03.20xx

Loppupäivä

21.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

70.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

22.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

Esimerkki 40: Tietojen korjaaminen, kun tulo muuttuu takautuvasti ja osaan ansaintakautta kohdistuu perusteeton etu

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle takautuvasti osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Eläke on maksettu tulonsaajalle 15.4. takautuvasti ajalta 1.1.–31.3. Eläkkeen määrä on 400 euroa kuukaudessa, eli tulonsaajalle maksettu kokonaissuoritus on yhteensä 1 200 euroa (3 x 400 euroa). Suorituksen maksaja on toimittanut ennakonpidätystä 20 %.

Alkuperäinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan maksettu suoritus (taulukko 1):

Esimerkki 40, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

240.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.04.20xx

Loppupäivä

15.04.20xx

Myöhemmin olosuhteet muuttuvat. Suorituksen maksaja myöntää tulonsaajalle vanhuuseläkkeen takautuvasti 1.2. alkaen. Vanhuuseläkkeen määrä on pienempi kuin 15.4. maksetun osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä. Vanhuuseläkkeen määrä on 300 euroa kuukaudessa.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke jää muutoksen yhteydessä tammikuun ajalle voimaan, mutta helmi- maaliskuulle muodostuu perusteetonta etua 100 euroa kuukaudessa.

Suorituksen maksaja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen (taulukko 2). Korvaavalla ilmoituksella ilmoitetaan

 • tulon muuttuminen vanhuuseläkkeeksi (ajalta 1.2.–31.3.) tiedolla "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi"
 • perusteeton etu ajalta 1.2.–31.3. (yhteensä 200 euroa)
 • tammikuun osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä (ajalta 1.1.–31.1.).
Esimerkki 40, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

600.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

200.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Määrä

400.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

240.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.04.20xx

Loppupäivä

15.04.20xx

5.6.3 Etuuden maksajan tunnisteiden korjaus

Jos etuuden maksajan tunnisteissa on virhe, pitää kaikki aineistossa annetut ilmoitukset antaa uudelleen, koska näihin kaikkiin kohdistuu mitä todennäköisimmin virheellinen etuuden maksajan tunniste. Samassa aineistossa ei koskaan pidä olla tietoa useamman eri etuuden maksajan maksamista suorituksista, esimerkiksi kahden eri asiakasyrityksen maksutietoja. Koko aineiston mitätöinnissä eritellään mitätöinnin kohde ilmoitusviitteiden sijasta maksajan aineistoviitteellä tai tulorekisterin aineistoviitteellä.

5.6.4 Tulonsaajan tai sijaissaajan tunnisteiden korjaus

Tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella henkilötunnuksella. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on annettava myös nimi, syntymäaika ja sukupuoli sekä osoitetiedot. Suosituksena on, että jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet. Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on ilmoitettava asuinvaltion verotunniste (TIN), jos se on tiedossa. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista eikä ulkomaista tunnistetta, ilmoitetaan ”Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta” -tieto.

Jos ulkomainen tulonsaaja saa myöhemmin suomalaisen henkilötunnuksen, ilmoitetaan tiedot tulorekisteriin suomalaisella henkilötunnuksella seuraavasta ilmoituksesta lukien. Aiemmin annettuja ilmoituksia ei tarvitse korjata. Vastaavasti, jos henkilön sukupuoli muuttuu ja muutoksen myötä tulonsaaja saa uuden henkilötunnuksen, ilmoitetaan uusi tunniste muutosta seuraavalla ilmoituksella, jonka suorituksen maksaja toimittaa tulorekisteriin. Aiemmin tulorekisteriin annettuja ilmoituksia ei tarvitse korjata.

Virheellinen tulonsaajan tai sijaissaajan tunniste pitää aina korjata mitätöimällä aikaisemmin annettu ilmoitus. Tulonsaajalla voi olla useita tunnisteita, jotka on mahdollista antaa ilmoituksella. Jos yksikin annetuista tunnisteista on virheellinen, pitää ilmoitus mitätöidä ja antaa kaikki ilmoituksella olleet tiedot uudestaan oikeilla tiedoilla.

Esimerkki 41: Etuuden maksaja on ilmoittanut tulonsaajan suomalaisen henkilötunnuksen sekä tiedossa olleen ulkomaisen tunnisteen. Myöhemmin huomataan ulkomaisen tunnisteen tarkistekirjaimen (E) olevan väärin, ja virhe korjataan.

Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 41, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

33350001A

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Muu tunnus

Tunniste

12341234E

Maakoodi

Maakoodi

Sukunimi

Sukunimi

Etunimi

Etunimi

Syntymäaika

pp.kk.vvvv

Sukupuoli

Mies

Katuosoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Maakoodi

Maakoodi

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Opintoraha

Määrä

300.00

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 3ecf7de328dc464f85b2191d44944556.

Virheen huomattuaan etuuden maksaja mitätöi virheellisen ilmoituksen (taulukko 2):

Esimerkki 41, taulukko 2/3
MITÄTÖINTITIEDOT  

Aineiston tyyppi

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen

Aineiston omistaja

1234567-8

Maksajan ilmoitusviite

33350001A

Tulorekisterin ilmoitusviite

3ecf7de328dc464f85b2191d44944556

Etuuden maksaja antaa uuden ilmoituksen kaikilta osin uudestaan (taulukko 3):

Esimerkki 41, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

33350001B

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Muu tunnus

Tunniste

12341234R

Maakoodi

Maakoodi

Sukunimi

Sukunimi

Etunimi

Etunimi

Syntymäaika

pp.kk.vvvv

Sukupuoli

Mies

Katuosoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Maakoodi

Maakoodi

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Opintoraha

Määrä

300.00

5.6.5 Palautunut raha

Maksettu tulo saattaa palautua pankista esimerkiksi sen vuoksi, ettei se ole koskaan tavoittanut tulonsaajaa. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos tulo on maksettu väärälle vastaanottajalle, tulonsaajan tili on lakkautettu, tulo on maksettu väärässä valuutassa tai tulonsaaja ei ole lunastanut maksua pankista. Jos maksettu tulo palautuu, etuuden maksajan tulee korjata tiedot vastaamaan toteutunutta maksua.

Joissain tilanteissa pankki vähentää suorituksesta kuluja ennen kuin palauttaa suorituksen etuuden maksajalle. Pankkikuluja ei ole tarkoituksenmukaista ilmoittaa Vähennykset-tietoryhmän tiedoilla. Jos etuuden maksaja kirjaa pankin veloittamat kulut omaksi tappiokseen, ilmoitukset tulee antaa esimerkin 41 mukaisesti. Jos pankin veloittamien kulujen osuus katsotaan tulonsaajan veronalaiseksi tuloksi, tulee ilmoitukset korjata tulorekisteriin esimerkin 43 mukaisesti.

Esimerkki 42: Tulonsaajalle ppkkvv-123A on myönnetty jatkuvana eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 20. Pian maksamisen jälkeen tulo palautuu etuuden maksajalle takaisin pankista. Palautuksen syyksi on ilmoitettu, että tulonsaajan tili on lakkautettu. Koska tulo ei ole koskaan saavuttanut tulonsaajaa, tulee etuuden maksajan korjata tiedot tulorekisteriin vastaamaan toteutunutta tilannetta. Kun etuuden maksaja saa tulonsaajan voimassa olevan tilinumeron ja maksaa tulon uudelleen tulonsaajalle, etuuden maksajan on annettava uusi ilmoitus tulorekisteriin.

Ilmoitus ensimmäisestä maksusta ennen pankin palautusta (taulukko 1):

Esimerkki 42, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

50XX00222334

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.04.20xx

Loppupäivä

04.04.20xx

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2abc7de328dc464f85g2191h12345678.

Etuuden maksaja mitätöi annetun ilmoituksen, koska maksu ei ole saavuttanut tulonsaajaa (taulukko 2):

Esimerkki 42, taulukko 2/3
MITÄTÖINTITIEDOT  

Aineiston tyyppi

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen

Aineiston omistaja

1234567-8

Maksajan ilmoitusviite

50XX00222334

Tulorekisterin ilmoitusviite

2abc7de328dc464f85g2191h12345678

Etuuden maksaja maksaa 14.4. tulon uudelleen tulonsaajan voimassa olevalle tilille. Tilinumeron yhteydessä tulonsaaja on toimittanut uuden verokortin (10 %) etuuden maksajalle. Maksusta annetaan uusi ilmoitus oikealla suorituksen maksupäivällä (taulukko 3):

Esimerkki 42, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

14.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

14.04.20xx

Loppupäivä

14.04.20xx

Esimerkki 43: Tulonsaajalle ppkkvv-123A on myönnetty jatkuvana eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 20. Pian maksun (4.4.) jälkeen tulonsaaja ottaa yhteyttä etuuden maksajaan, koska ei ole saanut maksua tililleen. Etuuden maksajalle selviää, että maksussa on tapahtunut tilinumeron näppäilyvirhe. Maksu on mennyt virheellisesti väärän henkilön tilille. Virheen huomattuaan etuuden maksaja korjaa tulorekisterin tiedot vastaamaan toteutunutta maksua. Tulonsaajan ppkkvv-123A ilmoitukset korjataan kuten esimerkissä 42.

Jos etuuden maksajan tiedossa on väärän tilin omistajan tiedot ja väärä vastaanottaja on luonnollinen henkilö, tulee tälle henkilölle (ppkkvv-456C) maksettu suoritus ilmoittaa tulorekisteriin. Maksettu suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin perusteettomana etuna ja maksupäivänä tulee ilmoittaa se päivä, jolloin perusteeton etu on maksettu. (Taulukko 1.)

Esimerkki 43, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

50XX00454221

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-456C

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Perusteeton etu

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.04.20xx

Loppupäivä

04.04.20xx

Jos esimerkin tapauksessa olisi toimitettu ennakonpidätys, myös se tulisi ilmoittaa perityn suuruisena.

Jos väärälle tilille maksettu suoritus jää etuuden maksajan tappioksi, se ei näy tulorekisterissä millään tavalla. Jos väärän tilin omistajaa ei tiedetä, ei esimerkin 43 ilmoituksia voi antaa tulorekisteriin. Esimerkissä henkilö huomaa saamansa perusteettoman edun ja palauttaa sen pankin kautta toukokuussa. Etuuden maksaja saa palautuksen käsiteltyä omassa järjestelmässään 10.5. ja antaa seuraavan ilmoituksen tulorekisteriin (taulukko 2):

Esimerkki 43, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

10.05.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-456C

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Perusteeton etu

Määrä

1000.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

05.05.20xx

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

04.04.20xx

Loppupäivä

04.04.20xx

Esimerkki 44: Tulonsaajalle on myönnetty jatkuvana eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa, hänellä on 20 %:n verokortti. Pian maksun (4.4.) jälkeen suoritus palautuu pankista, koska tulonsaajan tili on lakkautettu. Pankki veloittaa 50 euron käsittelymaksun. Etuuden maksaja käsittelee pankkikulut tulonsaajan veronalaisena tulona, joka tullaan vähentämään myöhemmin tulonsaajalle uudelleen maksettavasta suorituksesta. Ensimmäinen ilmoitus ennen kuin maksettu suoritus palautuu pankista (taulukko 1):

Esimerkki 44, taulukko 1/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.04.20xx

Loppupäivä

04.04.20xx

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2abc7de328dc464f85g2191h87654321.

Kun pankki palauttaa suorituksen etuuden maksajalle, etuuden maksaja mitätöi antamansa ilmoituksen. Pankki on vähentänyt summasta käsittelykuluja 50 euroa. (Taulukko 2.)

Esimerkki 44, taulukko 2/4
MITÄTÖINTITIEDOT  

Aineiston tyyppi

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen

Aineiston omistaja

1234567-8

Tulorekisterin ilmoitusviite

2abc7de328dc464f85g2191h87654321

Etuuden maksaja käsittelee palautuksen järjestelmässään. Koska palautus johtuu tulonsaajan virheestä, maksaja katsoo pankin käsittelymaksun 50 euroa tulonsaajan veronalaiseksi tuloksi. Tuloon pitää lisätä ennakonpidätyksen osuus 12,50 euroa. Tulorekisteriin annetaan uusi ilmoitus alkuperäisellä maksupäivällä (taulukko 3):

Esimerkki 44, taulukko 3/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

62.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

12.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.04.20xx

Loppupäivä

04.04.20xx

Kun tulonsaajalle myöhemmin maksetaan loput suorituksesta (1 000 – 62,50 = 937,50 euroa), annetaan tulorekisteriin uusi ilmoitus (taulukko 4):

Esimerkki 44, taulukko 4/4
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

937.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

187.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.05.20xx

Loppupäivä

02.05.20xx

Esimerkki 45: Tulonsaajalle on maksettu eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa ajalta 1.1.– 31.3., yhteensä 3 000 euroa. Tulonsaaja ei ole esittänyt maksajalle verokorttia, joten etuuden maksaja toimittaa ennakonpidätystä 50 %. Veroa on peritty 500 euroa kuukaudessa, yhteensä 1 500 euroa. Tulonsaaja toimittaa vuoden alusta takautuvasti voimaan tulevan verokortin, jossa ennakonpidätysprosentti on 10 %. Ennakonpidätys on uuden verokortin myötä 100 euroa kuukaudessa (yhteensä 300 euroa ajalta 1.1.–31.3.), joten etuuden maksaja palauttaa liikaa perityt ennakonpidätykset tulonsaajalle. Palautettavaa on 1 500 euroa − 300 euroa = 1 200 euroa.

Taulukossa 1 on maaliskuun ilmoitus. Etuuden maksaja on antanut tammi- ja helmikuulta vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 45, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.03.20xx

Maksajan ilmoitusviite

50XX002228857

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.03.20xx

Loppupäivä

02.03.20xx

Uuden verokortin myötä tulonsaajalle palautetaan liikaa peritty ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen palautuksesta annetaan uusi ilmoitus, jossa palautuksen määrä ilmoitetaan negatiivisena lukuna. (Taulukko 2.) 

Esimerkki 45, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

16.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

18.3. tulonsaajalle palautettu ennakonpidätys palautuu pankista, koska tulonsaajan tilinumero ei ole voimassa. Etuuden maksaja mitätöi annetun ilmoituksen, koska maksu ei ole saavuttanut tulonsaajaa (taulukko 3):

Esimerkki 45, taulukko 3/3
MITÄTÖINTITIEDOT  

Aineiston tyyppi

Etuustietoilmoitusten mitätöiminen

Aineiston omistaja

1234567-8

Maksajan ilmoitusviite 50XX002228857

Tulorekisterin ilmoitusviite

 

1.4. Etuuden maksaja maksaa tulon uudelleen tulonsaajan voimassa olevalle tilille. Tilinumeron yhteydessä tulonsaaja on toimittanut uuden verokortin (10 %) etuuden maksajalle. Maksaja antaa uuden ilmoituksen uuden verokortin mukaisesti.

5.7 Ennakonpidätyksen palauttaminen tulonsaajalle

Jos etuuden maksaja on vähentänyt tulonsaajalle maksamastaan etuudesta liikaa ennakonpidätystä, se voi palauttaa liikapidätyksen tulonsaajalle. Ennakonpidätyksen palautus ilmoitetaan tulorekisteriin uudella ilmoituksella, jossa ennakonpidätyksen määrä on negatiivinen.

Liikapidätys on palautettava saman kalenterivuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että negatiivinen ennakonpidätyksen määrä otetaan huomioon maksupäivän mukaisen vuoden verotuksessa. Esimerkiksi tammikuussa ei siten voi enää palauttaa tulonsaajalle liikapidätystä, joka on tehty edellisenä vuonna. Jos maksaja ei palauta liikapidätystä saman vuoden aikana, liikapidätys luetaan verotuksessa tulonsaajan hyväksi.

Esimerkki 46: Tulonsaajalle on maksettu eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa ajalta 1.1.– 31.3., yhteensä 3 000 euroa. Tulonsaaja ei ole esittänyt maksajalle verokorttia, joten etuuden maksaja toimittaa ennakonpidätystä 50 %. Veroa on peritty 500 euroa kuukaudessa, yhteensä 1 500 euroa. Tulonsaaja toimittaa vuoden alusta takautuvasti voimaan tulevan verokortin, jossa ennakonpidätysprosentti on 10 %. Ennakonpidätys on uuden verokortin myötä 100 euroa kuukaudessa (yhteensä 300 euroa ajalta 1.1.–31.3.), joten etuuden maksaja palauttaa liikaa perityt ennakonpidätykset tulonsaajalle. Palautettavaa on 1 500 euroa − 300 euroa = 1 200 euroa.

Taulukossa 1 on maaliskuun ilmoitus. Etuuden maksaja on antanut tammi- ja helmikuulta vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 46, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.03.20xx

Loppupäivä

02.03.20xx

Uuden verokortin myötä tulonsaajalle palautetaan liikaa peritty ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen palautuksesta annetaan uusi ilmoitus, jossa palautuksen määrä ilmoitetaan negatiivisena lukuna. (Taulukko 2.)

Esimerkki 46, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

16.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Huhtikuusta alkaen ennakonpidätys toimitetaan verokortin mukaisesti. (Taulukko 3.)

Esimerkki 46, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

Jos ennakonpidätyksen palautuksessa tapahtuu virhe, on tieto korjattava tulorekisteriin.

Esimerkki 47: Etuuden maksaja palauttaa ylimääräiset ennakonpidätykset tulonsaajalle. Palautettavaa on 1 500 euroa − 300 euroa = 1 200 euroa.

Etuuden maksaja antaa ennakonpidätyksen palautuksesta uuden ilmoituksen. Maksaja kuitenkin palauttaa tulonsaajalle virheellisesti 1 500 euroa 1 200 euron sijaan.  (Taulukko 1.)

Esimerkki 47, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

16.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-1500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Kun virhe huomataan, se korjataan antamalla korvaava ilmoitus, jossa etuuden maksajan liikaa maksama 300 euroa ilmoitetaan perusteettomaksi eduksi. (Taulukko 2.)

Esimerkki 47, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

16.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Perusteeton etu

Määrä

300.00

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Kun tulonsaaja on maksanut perusteettoman edun takaisin, maksaja antaa takaisinperinnästä uuden ilmoituksen. Esimerkissä tulonsaaja on palauttanut perusteettoman edun 20.3., mutta etuuden maksaja on saanut kohdistettua sen järjestelmässään 23.3. (Taulukko 3.)

Esimerkki 47, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

23.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Perusteeton etu

Määrä

300.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

20.03.20xx

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Jos palautettavasta ennakonpidätyksestä tehdään ulosmittaus, tieto siitä on ilmoitettava tulorekisteriin. Huomaa, että 1.1.2022 alkaen negatiivisen ennakonpidätyksen tai lähdeveron kanssa samassa ilmoituksessa ei saa ilmoittaa millekään tulolajille tietoa Takaisinperintä tai Oma-aloitteinen palautus.

Esimerkki 48: Etuuden maksaja palauttaa tulonsaajalle ennakonpidätystä 1 200 euroa, ja palautuksesta maksetaan ulosottoon 200 euroa.

Esimerkki 48, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

16.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ulosmittaus

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Jos palautettava ennakonpidätys tai osa siitä maksetaan sijaissaajalle, tieto vähennyksestä on ilmoitettava tulorekisteriin.

Esimerkki 49: Tulonsaajalle palautetaan ennakonpidätystä 1 200 euroa, josta vähennetään 70 euroa YEL-perintänä. Koska vähennys ei koske mitään aikaisemmin tulorekisteriin ilmoitettua tuloa, käytetään vähennyksen tulolajina samaa tulolajia kuin maksettavassa tulossa.

Esimerkki 49, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

16.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

YEL-perintä

Vähennyksen määrä

70.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  

Alkupäivä

16.03.20xx

Loppupäivä

16.03.20xx

Tietyissä tilanteissa maksettavaan etuuteen liittyy vähennys, joka kohdistuu sellaiseen etuuteen mitä ei alun perin ole ilmoitettu tulorekisteriin.  Esimerkiksi toimeentulotukea ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta jos maksettavasta etuudesta palautettava ennakonpidätys tai osa siitä maksetaan toimeentulotuen korvaamiseksi, tieto vähennyksestä on ilmoitettava tulorekisteriin

Esimerkki 50: Työeläkelaitos tekee huhtikuussa päätöksen myöntää tulonsaajalle eläkkeen takautuvasti 1.2. alkaen.

Aiempi etuuden maksaja on maksanut tulonsaajalle toimeentulotukea 1 500 euroa 1.2.–28.2. ja esittää työeläkelaitokselle maksuvaatimuksen tältä ajalta.

Työeläkelaitos maksaa 2.4. eläkettä yhteensä 2 000 euroa ajalta 1.2.–28.2. Työeläkelaitoksen maksamasta etuudesta 1 000 euroa ohjataan aiemman etuuden maksajalle korvaukseksi samalta ajalta maksetusta toimeentulotuesta.

Tulonsaaja ei ole toimittanut suorituksen maksajalle verokorttia, joten maksaja perii takautuvasta eläkkeen maksusta veroa 50 %.

Esimerkki 50, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.04.20xx

Maksajan tiedot  
ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke A

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

1000.00

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.04.20xx

Loppupäivä

02.04.20xx

Tulonsaaja toimittaa suorituksen maksajalle verokortin (0 %), joka tulee voimaan takautuvasti. Ennakonpidätystä on toimitettu 1 000 euroa liikaa. Suorituksen maksaja palauttaa aiemman etuuden maksajalle 500 euroa päällekkäiseltä ajalta maksetun toimeentulotuen korvaukseksi. Loput 500 euroa liikaa pidätetyn ennakonpidätyksen osuudesta maksetaan tulonsaajalle itselleen.

Esimerkki 50, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.04.20xx

Loppupäivä

02.04.20xx

Vähennykset  

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

500.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  

Alkupäivä

02.04.20xx

Loppupäivä

02.04.20xx

5.8 Palkansaajamaksuihin liittyvät korjaustilanteet

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään tietty määrä työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Palkansaajamaksujen vähennys voidaan tehdä vastaavasti myös potilasvakuutus-, liikennevakuutus- ja vastuuvakuutuskorvauksista sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta kuntoutusrahasta. Maksupäivästä 1.1.2023 alkaen palkansaajamaksujen vähennyksiä ei ilmoiteta tulorekisteriin. Sen sijaan tulorekisteriin ilmoitetaan vain vähennyksen jälkeinen ennakonpidätyksen alainen summa. Jos etuuden maksupäivä on 31.12.2022 tai aikaisemmin, katso ohjeet palkansaajamaksujen vähennysten ilmoittamiseen ja korjaamiseen kyseisen vuoden ohjeesta. Valitse oikea versio ohjeesta maksupäivän mukaan.

5.9 Soviteltujen työttömyysetuuksien ja etuuden yksikkötietojen ilmoittaminen ja korjaaminen

Työttömyysetuuksien ilmoittamisen yhteydessä Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista niin sanottujen työttömän korvauspäivien määrittämiseksi. Jos tulonsaaja saa työttömyysetuuden lisäksi myös palkkaa, tulonsaajalle voidaan maksaa soviteltua työttömyysetuutta. Kun ilmoitetaan soviteltua työttömyysetuutta, päivien määrä ilmoitetaan tulorekisteriin täysiksi päiviksi muunnettuna.

Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista myös perhevapaan tulolajeille, kun tulon maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Kun korvauspäiviä ilmoitetaan, pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, onko kyse ilmoittamisen perustilanteesta vai erityistilanteesta kuten ennakkomaksusta, lisämaksusta tai muusta korjaamisen tilanteesta. Tässä luvussa kuvataan ensin työttömän korvauspäivien ilmoittamisen perustilanne (alaluku 5.9.1) sekä ennakkomaksu ja lisämaksu (alaluku 5.9.2). Korjaustilanteista kuvataan tarkemmin etuuden yksikön korjaamista (alaluku 5.9.3) ja perusteettoman edun tilanteita (alaluku 5.9.4). Etuuden yksikkötiedon antamista regressitilanteissa käsitellään ohjeen Etuudet: takaisinperintä ja regressi luvussa 4.8.

5.9.1 Työttömän korvauspäivien ilmoittamisen perustilanne 

Seuraavassa esimerkissä käydään läpi työttömän korvauspäivien ilmoittamiseen liittyvä perustilanne.

Esimerkki 51: Tulonsaajalle on maksettu 1.4. työttömyysetuutta 500 euroa niin sanottuna soviteltuna työttömyysetuutena. Etuuden ansaintakausi on 1.3.–31.3. Suorituksen maksaja on antanut tulorekisteriin maksamastaan suorituksesta ilmoituksen. Suorituksesta on toimitettu 20 % ennakonpidätystä.

Maaliskuun aikana henkilö on saanut myös palkkaa. Koska kyse on sovitellusta päivärahasta, päivien määrä ilmoitetaan täysiksi päiviksi muunnettuna.

Tulonsaaja on saanut soviteltua päivärahaa koko maaliskuun ajalta. Päivärahaa on maksettu yhteensä 23 päivältä, mutta koska tulonsaaja on saanut myös palkkaa, tulonsaajalle maksettavaa päivärahaa muodostuu täysiksi yksiköiksi muunnettuna vain 17 päivää. Ansaintakautena ilmoitetaan aina yhdenjaksoinen jakso eli esimerkkitilanteessa 1.–31.3.

Esimerkki 51, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B07018977

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

17

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

01.04.20xx

5.9.2 Ennakkomaksun vähentäminen tai kuittaaminen myöhemmin myönnettävästä työttömyysetuudesta

Työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona eli ilman etuuspäätöstä (työttömyysturvalain 11 luku, 8 §). Jos ennakkoa on maksettu liian vähän, etuuden maksaja vähentää ennakkomaksun myöhemmin myönnettävästä etuuden määrästä ja maksaa loput tulonsaajalle päätöksen perusteella. Jos ennakkoa on maksettu liian paljon, maksaja kuittaa liikaa maksamansa määrän esimerkiksi seuraavan kuukauden työttömyysetuudesta. Liikaa maksettu määrä ilmoitetaan tulorekisteriin perusteettomana etuna.

Ennakkomaksu voidaan katsoa myös muun myöhemmin myönnettävän työttömyysetuuden ennakkosuoritukseksi. Esimerkiksi työttömyyskassa voi maksaa ennakkona ansiopäivärahaa, mutta myöhemmän päätöksen perusteella tulonsaajan pitääkin hakea työttömyysetuus Kelalta. Silloin työttömyyskassa kuittaa myöhemmin myönnettävästä etuudesta ennakkomaksuna liikaa maksamansa etuuden määrän. Väärin perustein maksettu määrä ilmoitetaan tulorekisteriin perusteettomana etuna. Ennakkomaksun kuittaaminen on siis mahdollista myös muusta kuin samalta ajalta maksettavasta etuudesta.

Esimerkki 52: Työttömyyskassa on maksanut tulonsaajalle ennakkomaksuna koko työttömyysetuuden ajalta 1.–31.1., 709,38 euroa 21 päivältä.

Ilmoitus 1 tammikuun ennakkomaksusta.

Esimerkki 52, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20xx

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

709.38

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

141.88

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.02.20xx

Loppupäivä

02.02.20xx

Myöhemmin käy ilmi, että tulonsaajalla ei ole oikeutta päivärahaan lainkaan ajalta 1.–31.1. Työttömyyskassa kuittaa koko ennakkomaksun ajalta 1.–28.2. maksettavasta päivärahasta. Ennakonpidätysprosentti on 20.

Ilmoitus 2, korvaava ilmoitus.

Esimerkki 52, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20xx

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

709.38

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

141.88

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.02.20xx

Loppupäivä

02.02.20xx

Ilmoitus 3, maksu ajalta 1.–28.2.

Esimerkki 52, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

07.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

2023

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

675.30

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

675.30

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

07.03.20xx

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan ansio-osa

Määrä

1182.94

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

34.08

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

07.03.20xx

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan lapsikorotus

Määrä

106.00

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

01.02.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

250.97

Ansaintakausi  

Alkupäivä

07.03.20xx

Loppupäivä

07.03.20xx

Esimerkki 53: Tulonsaajalle on maksettu ennakkomaksuna koko työttömyysetuus ajalta 1.–31.1., 709,38 e, 21 päivältä.

Ilmoitus 1 tammikuun ennakkomaksusta.

Esimerkki 53, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

2024

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

709.38

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

21

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

141.88

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.02.20xx

Loppupäivä

02.02.20xx

Myöhemmin käy ilmi, että tulonsaajalla olisi ollut oikeus soviteltuun päivärahaan, joka olisi tammikuulta 488,46 euroa ja helmikuulta 465,20 euroa. Ennakkomaksua ei saada kuitattua varsinaisesta tammikuun maksusta vaan sitä kuitataan helmikuulta. Perustepalkka on 2 000 euroa ja soviteltava palkka tammi- ja helmikuulta 1 500 euroa. Ennakonpidätysprosentti on 20.

Ilmoitus 2, korvaava ilmoitus tammikuulta.

Esimerkki 53, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

2024

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

488.46

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

8

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

220.92

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

141.88

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.02.20xx

Loppupäivä

02.02.20xx

Ilmoitus 3 helmikuun maksusta: soviteltu etuus, josta on kuitattu liikaa maksettua ennakkoa.

Esimerkki 53, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

2026

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

465.20

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

8

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

220.92

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

02.03.20xx

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.02.20xx

Loppupäivä

28.02.20xx
Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (20 % 244,28 eurosta)

48.86

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.03.20xx

Loppupäivä

02.03.20xx

5.9.3 Soviteltuna päivärahana maksettu ennakkomaksu ja lisämaksu

Tulorekisteriin ei ilmoiteta erikseen siitä, jos aiemmin tulorekisteriin ilmoitettu summa ei vastaa myöhemmin annettavan lopullisen etuuspäätöksen summaa. Tulorekisteri perustuu maksutapahtumien rekisteröintiin ja sisältää vain rajatusti tietoa etuuspäätöksistä.

Työttömyysetuuksien maksatukseen liittyy tilanteita, joissa tulonsaajalle määritelty etuuden määrä muuttuu ja samalla tulorekisteriin ilmoitetun etuuden yksikön tietoihin tulee muutoksia. Kun tulonsaajalle maksettavaa työttömyyspäivärahaa sovitellaan, tulorekisteriin etuuden yksikkönä ilmoitettavien päivien lukumäärä saattaa muuttua. Sovitellut päivärahat ilmoitetaan tulorekisteriin muunnettuina täysiksi korvauspäiviksi työttömyysturvan maksatuksessa sovellettavin perustein. Seuraavassa esimerkissä on kuvattu tilanne, jossa tulonsaajalle maksetaan soviteltuun tuloon pohjautuva ennakkomaksu ja tämän jälkeen lisämaksu. Yksikkötietoina annetaan soviteltujen päivien lukumäärä.

Esimerkki 54: Etuuden maksaja on maksanut 11.11. tulonsaajalle 900 euroa ansiopäivärahaa, josta on toimitettu 20 % ennakonpidätystä. Etuuden maksaja käsittelee suoritusta ennakkona, joka on noin 70 % arvioidusta lopullisesta ansiopäivärahasta. Loput päivärahasta maksetaan, kun sovitellun päivärahan lopullinen määrä pystytään laskemaan.

Taulukossa 1 on ilmoitus marraskuun maksusta.

Esimerkki 54, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

11.11.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäiväraha

Määrä

900.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

27.09.20xx

Loppupäivä

24.10.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

11

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

180.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

11.11.20xx

Loppupäivä

11.11.20xx

Myöhemmin tulonsaajan todetaan olevan oikeutettu 300 euron lisämaksuun jo aiemmin ilmoitetulta ansaintakaudelta. Loput myönnetystä etuudesta maksetaan 3.12. Esimerkissä työttömän korvauspäivien määrä lisääntyy, joten uudella ilmoituksella ilmoitetaan yksiköiden määräksi 4. Lisämaksusta toimitetaan 20 % ennakonpidätystä.

Taulukossa 2 on ilmoitus joulukuun maksusta.

Esimerkki 54, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.12.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäiväraha

Määrä

300.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

27.09.20xx

Loppupäivä

24.10.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksikön määrä

4

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä 

60.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.12.20xx

Loppupäivä

03.12.20xx

Tulorekisterin tietojen käyttäminen TVL 93 §:n mukaisiin ja muihin käyttötarkoituksiin edellyttää, ettei etuuden yksikköjä ilmoiteta kumuloiden. Asiaan on kiinnitettävä huomiota erityisesti silloin, kun tietyltä ansaintakaudelta kertynyt etuus maksetaan useammassa osassa. Tulorekisteriin ilmoitettavan maksun yhteydessä ilmoitetaan vain ne kyseisen maksun perusteena olevat etuuden yksiköt, joita ei ole ilmoitettu tulorekisteriin aiemmin. Jos etuuden yksikkö on päivä, yksiköiden määrän ei siis pidä saman etuuden maksajan ilmoituksilla olla kokonaisuudessaan yli 31 yksikköä kuukaudessa tai esimerkiksi yli 7 yksikköä viikon pituisella jaksolla. Toisaalta tulonsaaja voi saada saman kuukauden aikana useampaakin eläkettä siten, että eri etuuden maksajat käyttävät yksikkönä arvoa Kuukausi ja yksiköiden määränä arvoa 1. 

5.9.4 Etuuden yksikön korjaaminen päivärahan sovittelun seurauksena

Luvussa käsitellään tilanteita, joissa jo tulorekisteriin ilmoitetun työttömyyspäivärahan maksuperuste muuttuu, ja sovitellun etuuden tietoja etuuden yksiköstä muokataan korvaavalla ilmoituksella.

Esimerkki 55: Työttömyyskassa on maksanut tulonsaajalle soviteltua päivärahaa.

Tulonsaajalle on maksettu 30.5. yhteensä 500 euroa soviteltua etuutta ajalta 2.5.–29.5. Tulorekisteriin on ilmoitettu päivät muunnettuina täysiksi päiviksi. Päivien lukumääränä ilmoitetaan 17.

Esimerkki 55, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

30.05.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.05.20xx

Loppupäivä

29.05.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

17

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.05.20xx

Loppupäivä

02.05.20xx

Myöhemmin käy ilmi, että sovittelussa huomioitava palkkatulo muuttuu pienemmäksi, jolloin tulonsaajalla on oikeus suurempaan etuuteen.

Suorituksen maksaja tekee tulonsaajalle lisämaksun samalle ansaintakaudelle 2.5.–29.5. (20 päivää) ja antaa maksusuorituksesta uuden ilmoituksen tulorekisteriin. Tulonsaajalle maksetaan lisää yhteensä 100 euroa.

Lisämaksun tuloksena soviteltuja täysiä päiviä on yksi enemmän verrattuna alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettuun määrään.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin 2.6. maksetun päivärahan. Suorituksen maksaja voi ilmoittaa samalla ilmoituksella päivien lukumäärän lisäyksen (1 päivä lisää).

Esimerkki 55, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.05.20xx

Loppupäivä

29.05.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

1

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

10.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.06.20xx

Loppupäivä

02.06.20xx

Vaihtoehtoisesti päivien lukumäärän voi esimerkin tilanteessa korjata korvaavalla ilmoituksella siten, että päivien lukumääräksi korjataan 17:n tilalle 18. Tällöin lisämaksusta annettavalla uudella ilmoituksella päivien lukumääräksi ilmoitettaisiin 0. Esimerkin tilanteessa Verohallinnon tarvitsema tieto on yhteensä 18 päivää. Taulukossa 3 on vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa korvaavan ilmoituksen tiedot:

Esimerkki 55, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

30.05.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.05.20xx

Loppupäivä

29.05.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

18

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.05.20xx

Loppupäivä

02.05.20xx

Esimerkki 56: Työttömyyskassa on maksanut tulonsaajalle täyttä päivärahaa.
Tulonsaajalle on maksettu 5.4. ajalta 1.3.–31.3. täyttä päivärahaa yhteensä 1 000 euroa. Tulorekisteriin ilmoitetaan päivärahapäivien määrä eli etuuden ansaintakauteen kohdistuvien arkipäivien määrä (tässä 23 päivää). Ennakonpidätysprosenttina esimerkissä on 20 %.

Esimerkki 56, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019906

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

23

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

05.04.20xx

Loppupäivä

05.04.20xx

Myöhemmin tulonsaajan päivärahan perusteena olevaa palkkaa korjataan valitusasteen päätökseen perustuen suuremmaksi. Korjauksen yhteydessä huomataan, että tulorekisteriin on ilmoitettu palkkatietoja alkuperäisen maksun jälkeen ja etuus pitääkin maksaa soviteltuna etuutena. Tulonsaajan päivärahan perusteena oleva palkka nousee.

Suorituksen maksaja tekee tulonsaajalle lisämaksun samalle ansaintakaudelle 1.3.–31.3. (soviteltujen päivien määrä ansaintakaudella on 20 pv) ja antaa maksusuorituksesta uuden ilmoituksen tulorekisteriin. Esimerkin tilanteessa tulonsaajalle maksetaan lisää yhteensä 200 euroa.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin 5.6. maksetun päivärahan eli antaa ilmoituksen lisämaksusta. Suorituksen maksaja ilmoittaa päivien määräksi 0, koska päivien määrä vähenee 23:sta 20:een.

Esimerkin tilanteessa Verohallinnon tarvitsema tieto on yhteensä 20 päivää.

Taulukossa 2 on ilmoitus lisämaksusta.

Esimerkki 56, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  
Maksajan ilmoitusviite 1234B05019908

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019908

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

40.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

05.06.20xx

Loppupäivä

05.06.20xx

Suorituksen maksaja antaa lisäksi korvaavan ilmoituksen, jossa ilmoittaa päivien lukumääräksi 20 (taulukko 3).

Esimerkki 56, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.04.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019906

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

05.04.20xx

Loppupäivä

05.04.20xx

5.9.5 Etuuden yksikön korjaaminen etuuden muuttuessa perusteettomaksi

Esimerkki 57: Työttömyyskassa on maksanut tulonsaajalle täyttä päivärahaa.

Tulonsaajalle on maksettu 4.7. yhteensä 500 euroa täysimääräistä etuutta ajalta 6.6.–3.7. (20 päivää). Tulorekisteriin ilmoitetaan etuuden yksiköiksi 20 päivää.

Esimerkki 57, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.07.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

06.06.20xx

Loppupäivä

03.07.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

20

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.07.20xx

Loppupäivä

04.07.20xx

Myöhemmin käy ilmi, että maksetun täyden päivärahan sijaan tulonsaajalle olisi pitänyt maksaa soviteltua etuutta. Tulonsaajalle on maksettu liikaa, joten syntyy perusteeton etu ja etuutta pitää periä takaisin. Lisäksi tulorekisteriin ilmoitettujen päivien lukumäärä on ollut liian suuri.

Työttömyyskassa laskee takaisinperinnän määrän ajalle 6.6.–3.7. Etuutta on maksettu 500 euroa, josta perusteetonta etua on 100 euroa. Täysiksi päiviksi muunnettuna päivien määrä koko jaksolta on 16 eli päivien määrä vähenee 4:llä verrattuna alkuperäisellä ilmoituksella ilmoitettuun määrään.

Suorituksen maksaja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, jossa tulosta ilmoitetaan perusteeton osa erikseen. Perusteettoman edun osassa päivien määränä ilmoitetaan 0. Jäljelle jäävään varsinaiseen tuloon korjataan päivien lukumääräksi muunnetut täydet päivät eli 16. Esimerkin tilanteessa Verohallinto tarvitsee tiedon 16 päivästä.

Esimerkki 57, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.07.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

400.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

06.06.20xx

Loppupäivä

03.07.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

16

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

100.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

06.06.20xx

Loppupäivä

03.07.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.07.20xx

Loppupäivä

04.07.20xx

Tulonsaaja palauttaa hänelle liikaa maksetun päivärahan 2.8. (yhteensä 100 euroa). Suorituksen maksaja antaa tulorekisteriin 8.8. ilmoituksen takaisinmaksusta. Ilmoituksella päivien määrä on 0.

Esimerkki 57, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

08.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

100.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

02.08.20xx

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

20

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.07.20xx

Loppupäivä

31.07.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Esimerkki 58: Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle soviteltua päivärahaa.

Taulukossa 1 on ilmoitus, jossa tulonsaajalle on maksettu 4.9. yhteensä 500 euroa soviteltua etuutta ajalta 1.8.–31.8. Täysiksi päiviksi muunnettujen päivien lukumäärä on 18.

Esimerkki 58, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.09.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

18

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.09.20xx

Loppupäivä

04.09.20xx

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa, että työssäoloehto on tullut kesken maksujakson täyteen. Tämän takia tulonsaajalta peritään omavastuuajalta takaisin koko maksettu etuus ja jaksolle soviteltava tulo suurenee.

Tulonsaajalle on maksettu soviteltua etuutta 1.8.–31.8. (23 päivää) ja täysiksi päiviksi muunnettuna päivien lukumäärä on 18. Ansioturvan työssäoloehto on tullut täyteen 14.8.

Ajalle 1.–14.8. (10 päivää) olisi pitänyt huomioida laskennallinen työtulo (työtulo on suurempi kuin alkuperäisessä maksussa).

Ajalta 15.–23.8. (7 päivää) tulonsaajalla ei ole oikeutta päivärahaan omavastuuajan vuoksi.

24.–31.8. (6 päivää) olisi pitänyt huomioida laskennallinen työtulo (työtulo on suurempi kuin alkuperäisessä maksussa).

Suorituksen maksaja laskee takaisinperinnän ajalle 1.–31.8.:

Ajalle 1.–14.8. (10 päivää) soviteltu etuus, täysiä päiviä 5 (alkuperäisessä maksussa päiviä 8), muutos: 3 päivää vähemmän, perusteetonta etua 50 euroa, varsinaista tuloa 220 euroa.

Ajalta 15.–23.8. (7 päivää) etuus peritään kokonaan pois, täysiä päiviä 0 (alkuperäisessä maksussa päiviä 5), muutos: 5 päivää vähemmän, perusteetonta etua 180 euroa.

Ajalle 24.–31.8. (6 päivää) soviteltu etuus, täysiä päiviä 4 (alkuperäisessä maksussa päiviä 5), muutos:1 päivä vähemmän, perusteetonta etua 10 euroa ja loput 90 euroa varsinaista tuloa.

Esimerkki 58, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.09.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

220.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

14.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

5

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäiväraha

Määrä

50.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

14.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

180.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.08.20xx

Loppupäivä

23.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

90.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä 

24.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

4

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

10.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

24.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

04.09.20xx

Loppupäivä

04.09.20xx

Tulonsaaja palauttaa hänelle liikaa maksetun päivärahan 2.8. (yhteensä 240 euroa).

 • 50 euroa ajalta 1.–14.8.
 • 180 euroa ajalta 15.–23.8.
 • 10 euroa ajalta 24.–31.8.

Suorituksen maksaja antaa tulorekisteriin 8.8. ilmoituksen takaisinmaksusta. Ilmoituksella päivien määrä on 0.

Esimerkki 58, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

08.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05019901

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansiopäivärahan perusosa

Määrä

240.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

02.08.20xx

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

48

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  

Alkupäivä

01.09.20xx

Loppupäivä

30.09.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

6 Perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittaminen

6.1 Perusteettoman edun ilmoittaminen

Joissain tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin ilmoitettuun suoritukseen. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun etuutta on myönnetty tai maksettu aiheettomasti, esimerkiksi väärälle henkilölle tai väärän suuruisena. Perusteeton etu voi syntyä myös silloin kun etuuden olosuhteet myöhemmin muuttuvat.

Kun perusteeton etu huomataan, tieto on korjattava tulorekisteriin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteetonta etua koskeva päätös on tehty. Kun liikasuoritus on riidanalainen, tarkoitetaan perusteetonta etua koskevalla päätöksellä lainvoimaista etuuden oikaisu- tai poistopäätöstä. Perusteettoman edun ilmoittamisessa on kaksi erilaista tapaa riippuen siitä, onko tulo ehditty ilmoittaa tulorekisteriin jo muuna tulona ennen kuin virhe huomataan, vai huomataanko maksuvirhe ennen ilmoituksen lähettämistä. Jos virhe ehditään huomata ennen ilmoituksen lähettämistä, käytetään erillistä Perusteeton etu -tulolajia. Kyseistä tulolajia käytetään vain, jos aiheettomasti maksettu suoritus havaitaan ennen ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin.

Esimerkki 59: Tulonsaaja A:lle tarkoitettu 2 500 euron eläke on maksettu etuuden maksajan virheen vuoksi B:lle (ppkkvv-123B) 2 250 euron nettosuorituksena. Virhe huomataan heti seuraavana päivänä ennen kuin ilmoitusta on ehditty lähettää tulorekisteriin.  Tulonsaaja A saa eläkkeensä seuraavana maksupäivänä, vähennettynä 250 euron ennakonpidätyksellä, ja suoritus ilmoitetaan normaalisti tulorekisteriin. Etuuden maksaja ilmoittaa B:lle maksetun määrän kuitenkin seuraavasti:

Esimerkki 59, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20XX00161900

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Perusteeton etu

Määrä

2250.00

Jos kyseessä ei ole pelkästään väärän tilinumeron käyttäminen vaan väärälle tulonsaajalle suoritettu maksu on kirjattu maksujärjestelmään ennakonpidätyksineen, myös ennakonpidätys pitää ilmoittaa väärän saajan etuustietoilmoituksella perityn suuruisena. Usein suoritus kuitenkin kirjataan vain todellisen tulonsaajan nimiin ja maksetaan tälle. Silloin tieto ennakonpidätyksestä annetaan vain todellisen tulonsaajan etuustietoilmoituksella. Aiheettomia suorituksia oikeushenkilöille tai tuntemattomaksi jääville tahoille ei ilmoiteta etuustietoilmoituksella.

Jos aiheettomasti maksettu tulo on ehditty ilmoittaa muuna tulona tulorekisterin, tieto on korjattava oikeaksi käyttämällä ilmoituksella annettua tulolajia sekä sen yhteydessä annettavaa erillistä "Perusteeton etu – Kyllä" -tietoa.

Esimerkki 60: Tulonsaajalle C on 15.9. maksettu 1 100 euroa. Suoritus on ilmoitettu työmarkkinatukena tulorekisteriin. Etuuden maksaja on kuitenkin maksanut vahingossa 550 euron liikasuorituksen normaalin etuuden määrän, 550 euron, lisäksi. Maksetusta suorituksesta on toimitettu 275 euron ennakonpidätys (25 %). Etuuden maksaja antaa ilmoituksen maksetun etuuden määrän mukaisesti, eikä huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä.

Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista (taulukko 1):

Esimerkki 60, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.09.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20XX00221000

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

1100.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

23

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

275.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.09.20xx

Loppupäivä

15.09.20xx

Virhe huomataan lokakuussa. Aiemmin annettu ilmoitus on korjattava korvaavalla menettelyllä merkitsemällä liikasuoritus (aiemmin maksettu ja tulorekisteriin ilmoitettu Työmarkkinatuki-tulolaji) perusteettomaksi eduksi. Koska tulo on jo ilmoitettu aiemmin muuna tulona tulorekisteriin, ei käytetä Perusteeton etu -tulolajia, vaan aiemmin ilmoitettuun tuloon liitetään erillinen, tulolajiin kytkettävä "Perusteeton etu – Kyllä" -tieto.

Etuuden maksajan korvaava ilmoitus (taulukko 2):

Esimerkki 60, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.09.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20XX00221000

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

550.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

23

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Työmarkkinatuki

Määrä

550.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.08.20xx

Loppupäivä

31.08.20xx

Etuuden yksikkö  

Yksikkö

Päivä

Yksiköiden määrä

0

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

275.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.09.20xx

Loppupäivä

15.09.20xx

Annetun tiedon perusteella tulonsaajalle katsotaan elokuulta työttömyysetuuden määräksi 550 euroa ja virheellinen liikasuoritus (550 euroa) muuttuu perusteettomaksi eduksi. Tiedon käyttäjät saavat ilmoituksen perusteella tiedon, että liikasuoritus on aiemmin ilmoitettu työmarkkinatukena tulorekisteriin. Työttömyysetuus-tulolajeille pakollinen tieto etuuden yksiköstä annetaan perusteettoman edun tapauksessa nollana (0) päivänä. Tulonsaajalta toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella sen suuruisena, kuin se tulonsaajalta perittiin.

Jos perusteettoman edun lisäksi tulo muuttuu takautuvasti, suorituksen maksajan on ilmoitettava samalla korvaavalla ilmoituksella tieto perusteettomasta edusta sekä tieto "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi". Tietoja ei voi antaa erillisillä ilmoituksilla, koska sekä perusteeton etu että tieto tulolajin muuttumisesta on ilmoitettava korvaavalla ilmoituksella, ja vain yksi ilmoituksen versio voi olla samanaikaisesti voimassa.

Esimerkki 61: Tulo muuttuu takautuvasti sekä perusteeton etu

Tulonsaajalle maksetaan eläkettä 1.3. alkaen 1 200 euroa kuukaudessa. Suorituksen maksaja toimittaa maksamastaan suorituksen 20 % ennakonpidätystä.

Maksaja antaa tulorekisteriin maaliskuulta ilmoituksen (taulukko 1):

Esimerkki 61, taulukko 1/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20XX00221000

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke

Määrä

1200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

240.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

Tulonsaajalle myönnetään työkyvyttömyyseläke 2.4. siten, että työkyvyttömyyseläkkeen alkamispäivä on 1.3. ja sitä maksetaan 1 000 euroa joka kuukausi.

Etuuden maksaja ilmoittaa muutoksen tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa alkuperäiselle tulolajille tiedon "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi" ja sille arvoksi Työkyvyttömyyseläke. Koska myöhemmin myönnetty työkyvyttömyyseläke on aiemmin maksettua eläkettä pienempi, etuuden maksajan pitää ilmoittaa myös tieto perusteettomasta edusta (200 euroa) samalla korvaavalla ilmoituksella.

Esimerkissä on maaliskuulta annettava korvaava ilmoitus (taulukko 2):

Esimerkki 61, taulukko 2/2
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20XX00221000

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Eläke

Määrä

200.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

240.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

01.03.20xx

6.2 Tulolajit, joille ei voi ilmoittaa Perusteeton etu -tietoa

Vähennettävien erien yhteydessä ei ole luontevaa käyttää Perusteeton etu -tietoa. Vähennettäviä eriä ovat esimerkiksi ennakonpidätys ja ulosmittaus. Takaisinperityt suoritukset ilmoitetaan, kun suoritus on peritty. Ennakonpidätys ja lähdevero eivät voi olla perusteetonta etua, koska suoritukset on vähennetty tulonsaajan tulosta ennen sen maksamista. Näin ollen niitä ei voi periä tulonsaajalta takaisin. Jos maksaja oikaisee ennakonpidätyksen tai lähdeveron määrää, oikaistut määrät ilmoitetaan uudella ilmoituksella silloin, kun oikaisu tehdään.

Etuuksissa seuraavien tulolajien yhteydessä ei voi ilmoittaa tietoa "Perusteeton etu – Kyllä":

 • Ennakonpidätys (1266)
 • Lähdevero (1267)
 • Lähdeverovähennys (1268)
 • Ulosmittaus (1269)

6.3 Yleistä etuuksien takaisinperinnästä

Kun tulonsaaja maksaa aiheettomasti maksetun perusteettoman edun tai muun suorituksen takaisin, tieto takaisinmaksusta on ilmoitettava tulorekisteriin. Vastaavalla tavalla toimitaan, jos takaisinperintä tehdään kuittaamalla saatava myöhemmästä etuussuorituksesta. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle etuustietoilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan uudella ilmoituksella kohdistamalla se maksupäivälle, jona tulo on peritty takaisin. Näin toimitaan myös rahan palautuessa etuuden maksajalle esimerkiksi työnantajan tai puolison maksaessa etuuden takaisin tulonsaajan puolesta.

Takaisinperinnästä ja kuittauksen ilmoittamisesta on kattavammin kerrottu ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi.

Ilmoitus takaisinperinnästä tehdään antamalla tulolajiin liitettävä "Takaisinperintä – Kyllä" -tieto sekä siihen liittyvät lisätiedot ilmoituksella siltä maksupäivältä, jona tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin tai liikamaksua kuitataan myöhemmästä etuudesta.

Alkuperäinen suorituksen maksupäivä on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto. Joissain tilanteissa se on kuitenkin välttämätön, jotta Verohallinto voi kohdistaa tulonsaajan verotuksen oikein. Maksupäivä on tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun takaisinperitty ennakonpidätys pitää kohdistaa siihen verovuoteen, jonka aikana se on suorituksesta pidätetty. Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin nettona, ilmoitetaan summaan kohdistuva ennakonpidätys kohdassa "Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys". Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin bruttona, kyseisessä kohdassa ei ilmoiteta ennakonpidätyksen määrää. Tulosta aiemmin toimitettu ennakonpidätys luetaan tulonsaajan hyväksi tämän verotuksessa.  Takaisinperintätilanteita ja regressiä on käsitelty yksityiskohtaisemmin ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi.

Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero -tieto ilmoitetaan, jos maksetusta tulosta on peritty lähdeveroa ja tulo peritään tulonsaajalta takaisin nettona ja lähdeveron osuus vähennetään muista Verohallinnolle tilitettävistä lähdeveroista. Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin bruttona, etuuden maksaja ei ilmoita takaisinperittävästä suorituksesta aiemmin perittyjä lähdeveroja. Tässä ohjeessa ei ole käsitelty kaikkia niitä takaisinperinnän ilmoittamisen erityispiirteitä, jotka pitäisi tietoja ilmoitettaessa huomioida. Lähdeveron ilmoittamista ja muita kansainvälisiä ilmoittamisen tilanteita on käsitelty yksityiskohtaisemmin ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa.

Etuuksien takaisinmaksun lisätiedoissa voidaan ilmoittaa alkuperäinen ansaintakausi kalenterivuoden tarkkuudella. Alkuperäiseen ansaintakauteen liittyvä suorituksen alkuperäinen maksupäivä ei ole pakollinen tieto. Jos alkuperäistä maksupäivää ei ole annettu, Verohallinto kohdistaa maksajan velvoitteet alkuperäisen ansaintakauden loppupäivän mukaan, kun Verohallinto oikaisee sille tilitettäviä oma-aloitteisia veroja. Maksaja voi menettää korkoetua, jos maksaja ilmoittaa tiedot vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja jättää alkuperäisen maksupäivän ilmoittamatta.

Maksajan on ilmoitettava takaisinperinnän tiedot tulorekisteriin, kun tulonsaaja palauttaa hänelle liikaa maksettua etuutta takaisin. Tiedot on annettava viimeistään viidentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, etuuden maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen tai korvaukseen maksu liittyy sekä takaisinperintä on saatu kohdistettua etuuden maksajan omassa järjestelmässä. Näistä kohdistamistiedoista varsinainen takaisinmaksupäivä ilmoitetaan Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmässä takaisinmaksupäivänä.

6.4 Takaisinperinnästä luopuminen

Etuuksien takaisinperintää koskevissa oikeuslähteissä on tyypillisesti säännös etuuden myöntäjän mahdollisuudesta luopua tietyissä tilanteissa takaisinperinnästä kokonaan tai osittain. Harkittaessa takaisinperinnästä luopumista otetaan huomioon muun muassa kohtuusnäkökohdat ja tulonsaajan vilpitön mieli. Takaisinperinnästä luopumisen lisäksi on tilanteita, joissa jatkuvaluonteisen etuuden maksua päätetään jatkaa, vaikka etuus on todettu perusteettomaksi.

Jos tulonsaajalle on maksettu tuloa perusteetta, on ilmoitus perusteettomasta edusta tehtävä tulorekisteriin siitä huolimatta, kuinka takaisinperintä tullaan tekemään tai tullaanko takaisinperinnästä esimerkiksi luopumaan kokonaan tai osin. Tulonsaajalle voi siten joissain tapauksissa rekisteröityä tuloksi enemmän perusteetonta etua kuin häneltä on peritty takaisin tai tullaan koskaan perimään takaisin. Jos tulon maksaminen jatkuu ilman etuuden myöntävää päätöstä, ilmoitetaan se tulorekisteriin Perusteeton etu -tulolajia käyttäen.

6.5 Etuuden saajan oma-aloitteinen etuuden takaisinmaksu

Tulonsaaja voi palauttaa saamaansa etuutta oma-aloitteisesti ilman, että etuus on tulonsaajalle perusteetonta etua. Palautettu etuus ei myöhemminkään muodostu tulonsaajalle perusteettomaksi eduksi. Etuuden maksaja ei anna tällaisessa tilanteessa ilmoitusta perusteettomasta etuudesta.

Palautuva summa ilmoitetaan uudella ilmoituksella tulorekisteriin "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tiedon perusteella ja kohdistamalla se maksupäivälle, jona tulo on palautunut takaisin. Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmän avulla Verohallinto pystyy toimittamaan tulonsaajan verotuksen oikein. 

Jos oma-aloitteisesti palautettu tulo myöhemmin katsotaan etuuden maksajan prosessissa perusteettomaksi eduksi, on etuuden maksajan korjattava alkuperäistä ilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus, jossa "Perusteeton etu – Kyllä" -tieto liitetään maksettuun tulolajiin sekä muutetaan "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tieto "Takaisinperintä – Kyllä" -tiedoksi. Perusteettomalla edulla tarkoitetaan tässä tapauksessa sekä prosessin itsensä tekemää päätöstä perusteettomasta edusta (esimerkiksi oikaisu-, muutos-, korjaus-, lakkautus- tai poistopäätöstä) että maksamisen virheestä johtuvaa perusteetonta etua, kun tulonsaaja saa liikamaksua.

Oma-aloitteisen etuuden takaisinmaksussa sovelletaan samoja säännöksiä ja toimia kuin takaisinperinnässä. Oma-aloitteinen palautus ei kuitenkaan koskaan ole perusteetonta etua.

Esimerkki 62: Opiskelijalle on maksettu 320 euroa/kk opintotukea ajalla 1.1.2023–31.5.2023. Etuuden maksaja on ilmoittanut suorituksen kuukausittain maksupäivän mukaisesti.

Opiskelija palauttaa 29.5.2024 opintotukea bruttona 500 euroa kohdistuen aikaan 1.1.2023–31.5.2023 (100 e/kk). Etuuden maksaja kohdistaa takaisinperinnän maksujärjestelmäänsä 31.5.2024.

Etuuden maksaja on antanut aiemmin tulorekisteriin ilmoitukset maksamastaan opintotuesta. Maksaja ei anna korvaavaa ilmoitusta perusteettomasta edusta, koska palautettua opintorahaa ei etuuden maksajan prosessissa käsitellä perusteettomana etuutena. Kyseessä ei ole myöskään maksamisen virhe (liikamaksu).

Takaisinmaksusta annettava uusi ilmoitus:

Esimerkki 62, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

31.05.2024

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00090720

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Opintotuki

Määrä

500.00

Oma-aloitteinen palautus

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot  

Takaisinmaksupäivä

29.05.2024

Alkuperäinen ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.2023

Loppupäivä

31.05.2023

6.6 Verotukseen vaikuttamattoman maksun oikaisun ilmoittaminen

Tieto "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä" vaikuttaa tulonsaajan verotukseen. Maksajan tulee ilmoittaa tämä tieto kahdessa tapauksessa:

 • saman tulon kahdenkertaisen verotuksen estäminen: kun maksetaan sellaista tuloa, joka on jo aikaisemmin ilmoitettu veronalaisena tulona
 • perusteettoman vähennyksen estäminen: kun ilmoitetaan palautuvasta tulosta, jota ei ole alun perinkään verotettu.

Sama tulo voi olla mahdollista ilmoittaa kahteen kertaan veronalaisena tulona tulonsaajalle tilanteissa, joissa sijaissaajalle on maksettu liikaa. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. Tulo on kokonaan veronalaista, jos sijaissaajan vähennys ilmoitetaan jollain seuraavista vähennyksen tyypeistä: "Elatusapuvelan perintä", "Maksuvaatimus (ei regressitilanne)", "MATA- ja MYEL-perintä", "Muu vähennys nettotulosta", "Regressi verottomaan tuloon", "Opintolainan takaussaatavan perintä" tai "YEL-perintä". Nämä kaikki vähennykset ovat ennakonpidätyksen jälkeen tehtäviä vähennyksiä. Kun tulonsaajalle maksetaan sijaissaajalle jo maksettu liikamaksu, tulee puuttuneen tulon maksusta ilmoittaa tulorekisteriin. Tämä ilmoittamisvelvollisuus aiheuttaa saman tulon kahdenkertaisen ilmoittamisen. Maksun ilmoittamisen yhteydessä tulee ilmoittaa tieto "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä", jolla estetään saman tulon kahdenkertainen verotus. Ks. tarkemmin ilmoittamisesta ja esimerkit tämän ohjeen kohdasta Etuutta on maksettu sijaissaajalle liikaa.

Tulonsaajan saama perusteeton vähennys verotuksessa ilmenee sellaisissa harvinaisissa tilanteissa, kun etuustietoilmoituksessa ilmoitetaan tulonsaajan tulon palautumisesta ja tätä tuloa ei ole verotettu alun perinkään eikä kyseessä ole veroton tulolaji. Takaisinperinnän tai oma-aloitteisen palauttamisen myötä etuuden maksajalle palautuu sellainen suoritus, jota maksettaessa vähennyksen tyyppinä on ollut "Regressi veronalaiseen tuloon", "Muu vähennys veronalaisesta tulosta" tai "Palkansaajamaksujen vähennys". Jos palautuvan tulon ilmoittamisessa käytetään Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmää, tiedon käyttäjä ei voi tietää, palautuuko sellaista tuloa, jota ei ole verotettu aikaisemmin. Siksi maksajan tulee käyttää tietoa "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä", jotta Verohallinto jättää takaisinperityn määrän huomioimatta tulonsaajan verotuksessa.

Asiaa on käsitelty myös ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi.  

7 Tietojen ilmoittaminen kansainvälisissä tilanteissa

7.1 Tiedonantovelvollisuus kansainvälisissä tilanteissa

Suomalaisen etuuden maksajan on ilmoitettava maksamansa etuus- ja eläketulot tulorekisteriin riippumatta siitä, asuuko tulonsaaja Suomessa vai ulkomailla.

Tulotiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kansainvälisissä tilanteissa aina, jos etuuden maksajalla on tiedonantovelvollisuus jollekin tulorekisterin tiedon käyttäjälle. Etuuden sekä eläkkeiden ulkomaisia maksajia eivät koske yhtä laajat tiedonantovelvollisuudet kuin ulkomaisia työnantajia. Verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuus koskee eläke- ja etuustilanteissa ulkomaista etuuden maksajaa vain, jos etuuden maksajalla on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka. Silloin se rinnastetaan Suomessa olevaan etuuden maksajaan verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden suhteen.

Etuuden maksaja voi ilmoittaa rajoitetusti verovelvolliselle ja yleisesti verovelvolliselle tulonsaajalle maksetut suoritukset samassa aineistossa. Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Tulonsaajan verovelvollisuudesta on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä verosopimuksen mukainen asuminen. Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksetuista suorituksista on annettava ilmoitus riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä taikka onko tulonsaaja vakuutettu Suomessa. Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka rajoitetusti verovelvolliselle on maksettu ulkomailla sattuneesta vahingosta.

7.2 Tulonsaajan tiedot kansainvälisissä tilanteissa

Kansainvälisissä tilanteissa etuus- ja eläketulot ilmoitetaan käyttäen samoja tulolajeja riippumatta siitä, onko tulonsaaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen.

Myös ulkomailla asuvan tulonsaajan tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella, väestötietojärjestelmään merkityllä henkilötunnuksella. Lisäksi on annettava ulkomainen verotunniste tai henkilötunnus. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoittamisessa käytetään tulonsaajan ulkomaista henkilötunnusta. Jos maksajalla ei ole tiedossa tulonsaajan suomalaista tai ulkomaista henkilötunnusta, on tulonsaajasta ilmoitettava nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Tulorekisteriin voi ilmoittaa sekä Suomen että asuinvaltion osoitteen.

Jos tulonsaajalle on annettu keinotunnus, keinotunnus ilmoitetaan tunnisteen tyypillä Muu tunnus. Aina silloin, kun tiedot annetaan muulla kuin suomalaisella henkilötunnuksella, on annettava seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoite. Myös ulkomainen tunniste ilmoitetaan, jos maksajalla on se tiedossa.

Kansainväliset sopimukset velvoittavat Verohallintoa välittämään muiden maiden verohallinnoille tietoja ulkomailla asuvien henkilöiden Suomesta saamista tuloista. Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, on tulonsaajan tietoihin merkittävä "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä". Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on aina ilmoitettava myös asuinvaltion maakoodi, asuinvaltion verotunniste (TIN) sekä osoite asuinvaltiossa. Jos asuinvaltio ei myönnä verotunnistetta, verotunnisteen tilalla ilmoitetaan asuinvaltion myöntämä muu vastaava tunniste. TIN on Europa -palvelussa voi tarkistaa, onko ulkomainen verotunniste oikean muotoinen. Palvelussa ei voi vahvistaa henkilöllisyyttä eikä sitä, onko syötetty numero todella olemassa ja onko kyseinen maa antanut sen. Palvelusta saa myös lisätietoa eri maissa käytetyistä tunnisteista.

Jos rajoitetusti veroverollisen saamasta lähdeveron alaisesta tulosta (esimerkiksi sairauspäivärahasta) on toimitettu ennakonpidätys lähdeveron sijaan, annetaan tieto "Ennakonpidätyksen alainen tulo – Kyllä". Maksaja voi toimittaa lähdeveron alaisesta tulosta ennakonpidätyksen vain, jos tulonsaaja esittää kyseiselle vuodelle lasketun rajoitetusti verovelvollisen verokortin, joka on voimassa maksupäivänä.

Tietoa "Ennakonpidätyksen alainen tulo – Kyllä" ei kuitenkaan anneta niiden rajoitetusti verovelvollisille maksettavien tulolajien yhteydessä, jotka verotetaan aina progressiivisesti, kuten eläketulot.

7.3 Lähdeveron alaisen tulon ilmoittaminen

Kun ilmoitetaan lähdeveron alaista tuloa, täytyy maksajan ilmoittaa ulkomaisen tunnisteen lisäksi tulonsaajan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite sekä asuinvaltion maakoodi.

Esimerkki 63: Työtapaturmavakuutuslaitos maksaa vahingoittuneen ruotsalaiselle omaiselle korvausta mukanaolosta sopeutumisvalmennuksessa. Vakuutuslaitos voi ilmoittaa suorituksen tulonsaajan ulkomaisella tunnisteella. Koska tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella ja tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, maksajan pitää lisäksi ilmoittaa tulonsaajan nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite sekä asuinvaltion maakoodi.  Tulonsaajalla on lähdeverokortti, jossa on merkintä lähdeverovähennyksestä.

Esimerkki 63, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Ulkomainen tunniste

Tunniste

kkppvv1234

Maakoodi

Maakoodi

Sukunimi

Sukunimi

Etunimi

Etunimi

Syntymäaika

pp.kk.vvvv

Sukupuoli

Mies

Katuosoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Maakoodi

Maakoodi

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

Maakoodi

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansionmenetyskorvaus omaiselle sopeutumisvalmennuksesta

Määrä

800.00

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Lähdeverovähennys

Määrä

510.00

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Lähdevero

Määrä

101.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.08.20xx

Loppupäivä

03.08.20xx

Esimerkki 64: Rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle maksetaan opintorahaa 250 euroa kuukaudessa. Koska tulonsaaja ei ole toimittanut maksajalle lähdeverokorttia, opintorahasta on perittävä lähdeveroa 35 %. Lähdeverovähennystä ei voi tehdä eikä sitä ilmoiteta.

Esimerkki 64, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Ulkomainen tunniste

Tunniste

kkppvv1234

Maakoodi

Maakoodi

Sukunimi

Sukunimi

Etunimi

Etunimi

Syntymäaika

pp.kk.vvvv

Sukupuoli

Mies

Katuosoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Maakoodi

Maakoodi

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

Maakoodi

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Opintoraha

Määrä

250.00

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Lähdevero

Määrä

87.50

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.08.20xx

Loppupäivä

03.08.20xx

7.4 Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen etuus

Ennakonpidätyksen alainen tulo -tieto voidaan antaa vain silloin, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen ja hakenut verotusmenettelystä annetun lain mukaista (progressiivista) verotusta tuloon, joka muutoin olisi lähdeveron alaista, esimerkiksi työttömyyspäiväraha. Edellytyksenä on, että tulonsaaja toimittaa maksajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortin. Tietoa "Ennakonpidätyksen alainen tulo – Kyllä" ei kuitenkaan anneta niiden rajoitetusti verovelvollisille maksettavien tulolajien yhteydessä, jotka verotetaan aina progressiivisesti, kuten eläketulot.

Esimerkki 65: Työtapaturmavakuutuslaitos maksaa vahingoittuneen ruotsalaiselle omaiselle korvausta mukanaolosta sopeutumisvalmennuksessa. Tulonsaaja on hakenut tuloaan varten rajoitetusti verovelvollisen progressiivisen verokortin ennen tulon maksupäivää. Tulo on nyt ennakonpidätyksen alaista, joten maksajan on annettava etuustietoilmoituksella tieto "Ennakonpidätyksen alainen tulo – Kyllä".

Esimerkki 65, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.08.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Ulkomainen tunniste

Tunniste

kkppvv1234

Katuosoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Maakoodi

Maakoodi

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

Maakoodi

Ennakonpidätyksen alainen tulo

Kyllä

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ansionmenetyskorvaus omaiselle sopeutumisvalmennuksesta

Määrä

800.00

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

80.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.08.20xx

Loppupäivä

03.08.20xx

7.5 Lähdeveron muuttuminen yleisesti verovelvollisen ennakonpidätykseksi

Tulonsaajan olosuhteet saattavat muuttua siten, että alkuperäistä etuustietoilmoitusta on korjattava antamalla korvaava etuustietoilmoitus. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun ulkomailla asuva tulonsaaja muuttaa Suomeen ja muuttuu rajoitetusti verovelvollisesta yleisesti verovelvolliseksi. Tulosta on saatettu periä lähdeveroa ennen kuin maksaja saa tiedon siitä, että tulonsaajasta on tullut yleisesti verovelvollinen.

Esimerkki 66: Haaparannassa asuva rajoitetusti verovelvollinen tulonsaaja on käynyt Torniossa töissä ja ollut sairausvakuutettu Suomessa. Sairastuttuaan hän on saanut Suomesta sairauspäivärahaa, josta on peritty lähdevero. Etuuden maksajalle ei ole toimitettu lähdeverokorttia, joten tulosta ei voi tehdä lähdeverovähennystä. Tulonsaaja muuttaa Suomeen 1.4., mutta etuuden maksaja ei saa asiasta ajoissa tietoa. Etuuden maksaja ilmoittaa huhtikuun etuuden vanhojen tietojensa varassa (taulukko 1):

Esimerkki 66, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

1234B05010099

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

vvkkpp-1234

Maakoodi

SE

Tulonsaajan osoite

(Ruotsissa oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

SE

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Lähdevero

Määrä

350.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.05.20xx

Loppupäivä

02.05.20xx

Tulonsaaja toimittaa huhtikuusta voimaan tulevan yleisesti verovelvollisen henkilön verokortin (20 %) etuuden maksajalle vasta toukokuussa. Uuden verokortin vuoksi huhtikuun etuudesta jo annettua etuustietoilmoitusta on korjattava siten, että peritty lähdevero muunnetaan ennakonpidätykseksi. Ennakonpidätyksenä ilmoitetaan se määrä, joka tulonsaajalta on peritty. Koska uuden verokortin veroprosentti on pienempi kuin lähdeveroprosentti, maksaja huomioi liikaa perityn määrän tulevilla etuustietoilmoituksilla.

Etuuden maksaja korjaa huhtikuun ilmoitusta antamalla korvaavan ilmoituksen, josta maksaja on poistanut "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" -tiedon. Alkuperäisen ilmoituksen "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" -tietoon liittyvät tarkistukset poistuvat sen jälkeen, kun tieto poistetaan.

Etuuden maksaja antaa 16.5. korvaavan ilmoituksen huhtikuulta (taulukko 2):

Esimerkki 66, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Aineiston muodostamishetki

16.05.20xx

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin ilmoitusviite

4270f21849364c093786291fh9809520

Maksajan ilmoitusviite

1234B05010099

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

vvkkpp-1234

Maakoodi

SE

Tulonsaajan osoite

(Ulkomainen osoite)

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.04.20xx

Loppupäivä

30.04.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

350.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.05.20xx

Loppupäivä

02.05.20xx

Toukokuussa maksajan pitäisi uuden verokortin mukaan tehdä ennakonpidätys 200 euroa (1 000 x 20 %). Koska huhtikuussa tulonsaajalta on peritty ja tulorekisteriin ilmoitettu veroa 350 euroa, maksaja voi vähentää toukokuun ennakonpidätyksestä huhtikuussa liikaa perityn 150 euroa. Siten toukokuussa tulonsaajalta peritään ennakonpidätystä 50 euroa ja ilmoitetaan tämä määrä tulorekisteriin.

Vaihtoehtoisesti huhtikuussa liikaa peritty ennakonpidätys voidaan palauttaa tulonsaajalle. Tällöin palautuksesta on annettava erillinen uusi ilmoitus tulorekisteriin. Palautus ilmoitetaan negatiivisena ennakonpidätyksenä (taulukko 3):

Esimerkki 66, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.05.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-150.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

02.05.20xx

Loppupäivä

02.05.20xx

Liikapidätys on palautettava saman kalenterivuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että negatiivinen ennakonpidätyksen määrä kirjataan verotuksessa aineiston tiedoissa olevan maksupäivän mukaiselle vuodelle. Esimerkiksi tammikuussa ei voi siten ilmoittaa negatiivista ennakonpidätystä, jonka olisi tarkoitus kohdistua edeltävän joulukuun liikapidätykseen, vaan liikapidätys luetaan verotuksessa tulonsaajan hyväksi.

7.6 Sairausvakuutusmaksut kansainvälisissä tilanteissa

Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetut henkilöt osallistuvat sosiaaliturvalainsäädännön mukaisten etuuksien rahoittamiseen maksamalla sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksuja, jotka kerätään verotuksen toimittamisen yhteydessä. Sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu muodostavat yhdessä vakuutetun sairausvakuutusmaksun.

Sellaiset ulkomailla asuvat eläkkeensaajat, joiden sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta Suomi vastaa Euroopan unionin sosiaaliturva-asetuksen (N:o 1408/71) tai ns. perusasetuksen (N:o 883/2004) perusteella, maksavat sairaanhoitomaksua Suomeen myös sen jälkeen, kun he eivät enää ole Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja.

Etuuden maksajalla on velvollisuus tehdä ennakonpidätys kaikista niistä tuloeristä, jotka ovat ennakonpidätyksen alaista tuloa. Ennakonpidätys sisältää sairausvakuutusmaksun, jos henkilö on Suomessa vakuutettu.

Eläke- ja etuustulojen ilmoittajan ei ole tarvetta eritellä tulorekisterin etuustietoilmoituksillaan, mikä osuus ennakonpidätyksestä on sairausvakuutusmaksua. Oikea määrä maksua on huomioitu tulonsaajan ennakonpidätysprosentissa.

7.7 Tulonsaajan eläkkeestä peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu

Silloin kun yleisesti verovelvollisen eläke maksetaan ulkomaille, vastaa ilmoitusmenettely kotimaisia tilanteita. Poikkeus tähän sääntöön ovat tilanteet, joissa yleisesti verovelvollisen eläkkeestä peritään verokortin perusteella vain sairaanhoitomaksu.

Joissain kansainvälisissä tilanteissa verosopimus estää Suomea verottamasta tuloa. Verosopimukset eivät kuitenkaan koske sairausvakuutusmaksua. Eläketulosta on siten maksettava sairaanhoitomaksu, jos Suomi vastaa saajan sairaanhoitokustannusten korvaamisesta. Silloin kun tulonsaaja on yleisesti verovelvollinen, etuuden maksaja ilmoittaa verokortin määräyksen mukaan Etuuden veronalaisuus -tietoa käyttäen, että tulosta peritään vain sairaanhoitomaksu. 

Esimerkki 67: Ranskaan muuttanut yleisesti verovelvollinen henkilö on ansainnut eläkkeensä suomalaisen julkisyhteisön liiketoiminnassa. Suomen ja Ranskan välinen verosopimus estää eläkkeen verottamisen Suomessa. Suomi vastaa henkilön sairaanhoitokustannusten korvauksista, joten tulosta on kuitenkin perittävä sairaanhoitomaksu.

Etuuden maksaja on saanut tiedon sairaanhoitomaksun perimisvelvoitteesta henkilön verokortilta. Maksaja antaa kuukausittain etuustietoilmoituksen, jolla maksaja antaa Etuuden veronalaisuus -tiedoksi "Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu".

Maaliskuun ilmoitus:

Esimerkki 67, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.03.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

3500.00

Etuuden veronalaisuus

Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.03.20xx

Loppupäivä

31.03.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

60.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.03.20xx

Loppupäivä

03.03.20xx

Esimerkki 68: Ranskassa asuva yleisesti verovelvollinen Suomen kansalainen on ansainnut lakisääteisen työeläkkeensä yksityisellä sektorilla (TyEL-osa) sekä suomalaisen julkisyhteisön virkamiehenä (JuEL-osa). Yhteensä 3 500 euron kuukausieläkkeestä 2 500 euroa on ansaittu yksityisen sektorin palveluksessa ja 1 000 euroa on ansaittu julkisyhteisön palveluksessa.

Ranskan ja Suomen välinen verosopimus estää yksityisen sektorin palveluksessa ansaitun työeläkkeen verotuksen Suomessa. Suomi vastaa tulonsaajan sairaanhoitokustannusten korvaamisesta, joten tulosta on kuitenkin perittävä sairaanhoitomaksu.

Etuuden maksaja on saanut tulonsaajan verokortin, jolla on eläkkeen kaikkia osia koskeva yhteinen keskimääräinen ennakonpidätysprosentti (20 %). Prosentti on laskettu siten, että sairaanhoitomaksun lisäksi ennakonpidätyksenä kertyy JuEL-osasta määrättävä vero. Etuuden maksaja antaa kuukausittain etuustietoilmoituksen, jolla se ilmoittaa tulorekisteriin kuukausieläkkeen kokonaismäärän ilman Etuuden veronalaisuus -tietoa. Tulorekisteriin kaikki eläkkeen osat ilmoitetaan samalla tulolajilla ja samalla tulolajierittelyllä. Ennakonpidätys ilmoitetaan omana tulolajinaan.

Esimerkki eläkkeestä annettavasta ilmoituksesta:

Esimerkki 68, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400731

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

3500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

700.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.01.20xx

Loppupäivä

03.01.20xx

7.8 Rajoitetusti verovelvollisen eläketulo

Kun rajoitetusti verovelvolliselle maksetaan eläkettä, pitää eläkkeen yhteydessä ilmoittaa tulolajin lisätietona Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tieto. Tieto pitää ilmoittaa sekä eläkkeen että ennakonpidätyksen lisätietona. Jos rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteet poikkeavat työeläkkeen eri osien välillä (ns. Vilma-eläke), on eri osiin kohdistuvat ennakonpidätykset ilmoitettava tulorekisteriin omilla erillisillä tulolajierittelyillään. Ennakonpidätys-tulolajille ilmoitetaan sama eläkkeen peruste kuin sille tulolajille, jota ennakonpidätyksen osa koskee. Verohallinto tarvitsee nämä tiedot kansainvälistä tietojenvaihtoa varten.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietona ilmoitetaan työsuhde tai -sopimus, jonka perusteella eläke maksetaan. Eläkkeen peruste -tietoja ovat seuraavat:

 • Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke – Tieto annetaan, kun eläke maksetaan julkisyhteisön palveluksessa tehdyn työn perusteella. Tietoa ei anneta, jos eläkkeen perusteena julkisyhteisön liiketoimintaan perustuva työ.
 • Liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke – Tieto annetaan, kun eläke maksetaan julkisyhteisön harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdyn työn perusteella.
 • Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke – Tieto annetaan, kun Kela tai Valtiokonttori maksaa sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä, joka ei perustu työhön.
 • Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus – Tieto annetaan, kun eläke maksetaan yksityissektorin palveluksessa tehdyn työn perusteella. Tieto annetaan myös silloin, kun eläke maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteella, työttömyysvakuutuksen perusteella tai sairausvakuutuksen perusteella.
 • Muu kuin sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus – Tieto annetaan, kun eläke maksetaan ostetun tai työnantajan ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella tai esimerkiksi liikennevakuutuksen tai muun riskivakuutuksen perusteella.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavat eläkkeet verotetaan lain mukaan aina progressiivisesti. Siten tulonsaajan ei erikseen tarvitse hakeutua progressiiviseen verotukseen. Sen vuoksi etuustietoilmoituksella ei anneta tietoa "Ennakonpidätyksen alainen tulo – Kyllä".

Esimerkki 69: Etuuden maksaja maksaa Ruotsissa asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle työeläkettä, joka maksetaan yksityissektorin palveluksessa tehdyn työn perusteella. Maksaja ilmoittaa etuustietoilmoituksella Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tiedon sekä tulon että ennakonpidätyksen yhteydessä.

Esimerkki 69, taulukko 1/1
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.06.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

vvkkpp-1234

Maakoodi

Maakoodi

Katuosoite

Osoite

Postinumero

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Maakoodi

Maakoodi

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

Maakoodi

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

2000.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

500.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

7.9 Yleisesti verovelvollinen eläkkeensaaja muuttuu rajoitetusti verovelvolliseksi

Jos tulonsaaja muuttuu takautuvasti yleisesti verovelvollisesta rajoitetusti verovelvolliseksi tai toisin päin, pitää etuuden maksajan korjata antamansa ilmoitukset uuden verokortin määräysten mukaisesti.

Esimerkki 70: Ranskassa asuva yleisesti verovelvollinen Suomen kansalainen on ansainnut lakisääteisen työeläkkeensä yrittäjänä (YEL-osa), yksityisellä sektorilla (TyEL-osa) sekä suomalaisen julkisyhteisön virkamiehenä (JuEL-osa). Yhteensä 1 500 euron eläkkeestä kutakin osaa on 500 euroa. Suomen ja Ranskan välinen verosopimus estää Suomea verottamasta niitä eläkkeen osia, jotka perustuvat YEL- ja TyEL-vakuuttamiseen. Suomi vastaa henkilön sairaanhoitokustannusten korvaamisesta, joten kaikesta tulosta on kuitenkin perittävä sairaanhoitomaksu.

Etuuden maksaja on saanut henkilölle lasketun verokortin, jolla on yhteinen keskimääräinen ennakonpidätysprosentti (10 %), joka koskee eläkkeen kaikkia osia. Prosentti on laskettu siten, että sairaanhoitomaksun lisäksi ennakonpidätyksenä kertyy JuEL-osasta määrättävä vero. Etuuden maksaja antaa kuukausittain etuustietoilmoituksen, jolla se ilmoittaa tulorekisteriin kuukausieläkkeen kokonaismäärän ilman Etuuden veronalaisuus -tietoa. Tulorekisteriin kaikki eläkkeen osat ilmoitetaan samalla tulolajilla ja samalla tulolajierittelyllä. Ennakonpidätys ilmoitetaan omana tulolajinaan.

Tammikuun ilmoitus (taulukko 1):

Esimerkki 70, taulukko 1/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400001

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

150.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.01.20xx

Loppupäivä

03.01.20xx

Tammikuun maksun jälkeen etuuden maksaja saa tiedon, että tulonsaaja on katsottu rajoitetusti verovelvolliseksi vuoden alusta lukien. Rajoitetusti verovelvollisena henkilö on saanut kaksi verokorttia eläketuloaan varten. Toinen koskee julkisyhteisön palveluksessa ansaittua eläkettä (25 %) ja toinen muuta työeläkettä (1,5 %) sisältäen YEL- ja TyEL-osat.

Etuuden maksaja tekee tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, jolla TyEL- ja YEL-osa ilmoitetaan käyttäen rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteena "Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus". Vastaavasti JuEL-osa eläkkeestä ilmoitetaan tiedolla "Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke".

Koska henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, annetaan korvaavalla ilmoituksella Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tieto sekä tulon että ennakonpidätyksen yhteydessä. Lisäksi ilmoituksella on annettava tieto "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" sekä asuinvaltio- ja osoitetiedot.

Maksaja antaa korvaavan ilmoituksen tammikuun maksusta (taulukko 2):

Esimerkki 70, taulukko 2/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.01.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400001

Tulonsaajan tiedot  

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan osoite

(Ulkomainen osoite)

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

Maakoodi

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

500.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.01.20xx

Loppupäivä

31.01.20xx

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

15.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.01.20xx

Loppupäivä

03.01.20xx

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

125.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.01.20xx

Loppupäivä

03.01.20xx

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

10.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

03.01.20xx

Loppupäivä

03.01.20xx

Esimerkissä tulonsaajan verot ja maksut ovat pienentyneet verovelvollisuusaseman muuttuessa. Etuuden maksaja on alun perin pidättänyt 10 euroa enemmän ennakonpidätystä kuin sen olisi uusien verokorttien mukaan pitänyt. Ylimääräinen ennakonpidätys voidaan jättää korvaavalla ilmoituksella jyvittämättä rajoitetusti verovelvollisen eri eläke-erille, ja ennakonpidätys voidaan ilmoittaa ilman Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste -tietoa.

Etuuden maksaja palauttaa ennakonpidätyksen liikasuorituksen tulonsaajalle 14.2. samana vuonna. Palautuksesta annetaan uusi etuustietoilmoitus. Suorituksen maksupäivänä ilmoitetaan päivä, jona palautuva ennakonpidätys on maksettu tulonsaajalle (taulukko 3):

Esimerkki 70, taulukko 3/3
AINEISTON TIEDOT Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

14.02.20xx

ILMOITUKSEN TIEDOT  

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400004

Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

-10.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

14.02.20xx

Loppupäivä

14.02.20xx

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2022