Tulorekisterin vuosi 2023: positiivinen luottotietorekisteri ja rekisterinpitäjän vastuiden uudelleen arviointia

20.2.2023

Uutista on päivitetty 13.4.2023: sähköisen identiteetin hallinnan muutoksia ei toistaiseksi toteuteta.

Vuonna 2023 tulorekisterin kehittäminen jatkuu.

Rekisterinpitäjän vastuu tietojen oikeellisuudesta arvioidaan uudelleen

Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta ja virheiden oikaisemisesta vastaa aina suorituksen maksaja. Tulorekisteriyksikkö toimii tulorekisterin rekisterinpitäjänä, mutta nykyisten lakien mukaan se ei voi esimerkiksi korjata ilmoitettuja tietoja.

Viime syksynä alkaneessa selvityksessä arvioimme asiaa uudelleen yhdessä sidosryhmien kanssa. Tarkastelemme erityisesti rekisterinpitäjän vastuuta tietojen oikeellisuudesta ja tulonsaajan oikeutta vaatia rekisteripitäjää oikaisemaan tiedot.

Selvityksessä kartoitamme, millaisia lakimuutoksia tilanteen muuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseksi vaatii. Lisäksi arvioimme toimenpiteiden toteutettavuutta, kustannuksia ja aikataulua. Selvitys valmistuu vuoden 2023 aikana, ja sen valmistuttua päätämme vielä erikseen toimenpiteistä.

Asiakkaiden ääni kuuluu pienkehittämisessä

Kehitämme tulorekisteriä asiakkailta saadun palautteen perusteella. Asiakasraateihin kuuluvat tiedon ilmoittajat ja tietoja käyttävät organisaatiot voivat ehdottaa muutoksia tulorekisteriin myös muutospyynnöillä. Palautteet ja muutospyynnöt käsitellään osana tulorekisterin pienkehittämisen prosessia.

Seuraamme aktiivisesti tulevan hallitusohjelman kirjauksia ja valmistelussa olevia säädösmuutoksia, jotka mahdollisesti vaikuttavat tulorekisteriin. Kerromme muutoksista aina vähintään kahdesti vuodessa: ohjelmistotalopäivässä touko-kesäkuussa ja yleisessä asiakastilaisuudessa marras-joulukuussa.

Lisäksi varaudumme tänä vuonna muun muassa ohjaamaan hyvinvointialueita tulotietojen ilmoittamisessa, tukemaan uusia vuoden alussa aloittaneita tiedon käyttäjiä, vastaamaan Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen jälkiseurantaan sekä selvittämään tiedon käyttäjäorganisaatioiden kanssa sitä, käyttävätkö ne toiminnassaan kaikkia saamiaan tietoja.

Kehittämisessä työn alla kolme kokonaisuutta

Tämän vuoden keskeinen kehittäminen tulorekisterissä liittyy sähköiseen identiteettiin, tulorekisterin käyttövarmuuteen sekä positiiviseen luottotietorekisteriin.

Sähköisen identiteetin hallinnan muutokset

Huom! Sähköisen identiteetin hallinnan muutoksia ei toistaiseksi toteuteta, koska kokonaisuuteen liittyvä lainsäädäntötyö on keskeytynyt. Seuraamme tilannetta.

Viime vuoden lopulla mahdollistimme henkilötunnuksen uusien välimerkkien ilmoittamisen tulorekisteriin. Keväällä päivitämme VTJ-rajapintaa sekä toteutamme tulorekisterissä 1.9. mennessä henkilötunnuksen etärekisteröintiin liittyvät muutokset.

Lisäksi arvioimme muun muassa digilompakon hyödyntämistä sekä etärekisteröidyn henkilötunnuksen saaneen henkilön oikeutta valtuuttaa puolesta-asiointiin. Yksilöintitunnuksen käyttöönotosta tulorekisterissä päätämme aikaisintaan kesällä 2024.

Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen

Toisessa meneillään olevassa hankkeessa päivitämme tulorekisterin keskitettyjen rekisteripalveluiden teknistä ratkaisua. Uusi pilviarkkitehtuuriin perustuva ratkaisu mahdollistaa rekisterin suorituskyvyn ja kapasiteetin parantamisen. Tavoitteena on, että siirto uudelle tekniselle alustalle olisi valmis vuoteen 2027 mennessä.

Positiivinen luottotietorekisteri

Positiivinen luottotietorekisteri on valmisteilla oleva rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Uuden rekisterin rekisterinpitäjänä toimii Tulorekisteriyksikkö, joka vastaa myös tulorekisteristä. Ilmoittautuminen positiivisen luottotietorekisterin ilmoittajaksi ja tietoluvan haku alkavat lokakuussa 2023. Voit seurata rekisterin etenemistä positiivinenluottotietorekisteri.fi-sivustolta.

Yhteenveto tulorekisterin kehittämisen näkymistä

Yhteenveto tulorekisterin kehittämisen näkymistä vuoden 2023 jälkeiselle ajalle on päivitetty kehittämisen sivullemme. Sivulta voit lukea lisää myös muun muassa pienkehittämisen prosessista.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2023