Tulorekisterin käyttöönotossa on onnistuttu - jatkokehitykselle edelleen tarvetta

8.4.2021

Tulorekisterin käyttöönotosta ja vaikutuksista tehty tuloksellisuustarkastus on julkaistu. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksessa selvitettiin, onko tulorekisterin avulla saavutettu sen tavoitteiksi asetettuja hyötyjä ja vaikutuksia.

Tulorekisterin tavoitteina on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa ja tehostaa viranomaisten toimintaa tarjoamalla niiden käyttöön tulonsaajien tulotiedot reaaliaikaisesti. Tarkastuksessa käytiin läpi tulorekisterin valmistelua, toteutusta ja käyttöä vuosina 2015–2020. Pääpaino oli vuonna 2019 alkaneen palkkatietojen ilmoittamisen vaikutuksissa.

Automatisaatio sujuvoittaa tiedon kulkua

Suurin osa palkkatiedoista (89 %) ilmoitetaan suoraan palkkaohjelmistosta automaattisesti rajapinnan kautta tulorekisteriin. Asiakkaista 7 % hoitaa ilmoittamisen toimittamalla palkkajärjestelmässä tuotetun tiedoston tulorekisteriin sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta.

Perusilmoittaminen onnistuu valtaosalla ilmoittajista suoraan palkkaohjelmista tulorekisteriin. Ilmoittamisen haasteina mainitaan ilmoitusrytmin tihentyminen, jälkikäteiset korjaukset, liikasuoritusten ilmoittaminen ja täsmäytykset.

Suurin osa korjauksista (73 %) tehdään jo nyt ohjelmistojen kautta, mutta tulorekisterin ohjelmistotaloille ja ilmoittajille helmikuussa 2021 tekemän anonyymin kyselyn perusteella on selvinnyt, ettei osa ohjelmistotoimittajista ole toteuttanut tarvittavia muutoksia järjestelmäänsä, jotta korjaaminen tai liikasuoritusten ilmoittaminen teknisen rajapinnan kautta olisi mahdollista. Jos tietoja joudutaan erikseen korjaamaan esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella ohi palkkaohjelman, aiheuttaa tämä kiistatta manuaalista lisätyötä ja lisää hallinnollista taakkaa.

Kaiken kaikkiaan palkkatietojen korjaamisen määrä on laskussa: vuonna 2019 korjauksia tehtiin 12 prosenttiin palkkatiedoista, vuonna 2020 luku oli kuusi prosenttia. Tulorekisterissä on meneillään tarkempi selvitys, miten korjaamista voitaisiin edelleen sujuvoittaa.

Tulorekisteriä kehitetään yhdessä

Tulorekisteriä kehitetään yhdessä asiakkaista koostuvan yhteistyöverkoston ja asiakasraatien kanssa. Yhteistyöverkostossa ovat mukana muu muassa eri toimialojen edustajat. Yksittäinen toimija voi puolestaan vaikuttaa tulorekisterin kehittämiseen asiakasraatien kautta. Raateihin haetaan vapaaehtoisia jäseniä kahden vuoden välein. Yhteistyöverkoston ja asiakasraatien kautta tietojen ilmoittajat ja käyttäjät voivat esittää muutostoiveita, kehitysehdotuksia ja antaa palautetta tulorekisterin toiminnasta.

Yhdessä asiakkaiden kanssa on muun muassa rakennettu rekisteriin vastaanotettavien ilmoitusten käsittelysäännöt, joiden perusteella varmistetaan, että ilmoitus annetaan virheettömänä. Näitä teknisiä tarkistussääntöjä kehitetään vuosittain tehtyjen havaintojen, palautteiden ja asiakkaiden kehitysehdotusten pohjalta.

Myös maksajan tulorekisteristä saamia raportteja on parannettu erityisesti täsmäyttämisen tarpeisiin juuri maksajilta saatujen ehdotusten mukaisesti.

Oikeat tiedot tulorekisterissä ovat kaikkien etu

Tulorekisterin tietojen oikeellisuudesta vastaa tietojen ilmoittaja. Tällä hetkellä tiedon käyttäjän omassa valvonnassaan tekemä havainto tulorekisterin tiedon virheellisyydestä ei välity muille tiedon käyttäjille.

Tämä rinnakkaisen valvontatiedon lisääminen tulorekisteriin on kehitysaihiona tulorekisterin kehittämissuunnitelmassa, mutta asian eteneminen edellyttäisi tarkempaa tietoa nykyisistä käytännöistä sekä lainsäädäntömuutoksia.

Valvontatiedon osalta tulisi selvittää muun muassa, millaista valvontaa nykyisin tehdään eri käyttäjäorganisaatioissa tulorekisteritiedoille, millä syklillä sitä tehdään ja tuottavatko nämä prosessit valvontatietoa ja millä tavalla tieto ja sen mahdolliset myöhemmät muutokset olisi tallennettavissa tulorekisteriin muiden tiedon käyttäjien hyödynnettäväksi.

Lue koko tarkastusraportti täältä.

Lue Tulorekisteriyksikön johtajan Terhi Holmströmin blogi: Miljardi vaivatonta ilmoitusta myöhemmin, tieto virtaa yhä (linkedin.com)

Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2021