Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot

Antopäivä
16.12.2020
Diaarinumero
VH/8239/05.00.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - 31.12.2021

Ohje on tarkoitettu suoritusten maksajille. Ohjeessa kuvataan tulorekisterin palkkatietoilmoituksella annettavat pakolliset tiedot ja vapaaehtoisesti annettavat täydentävät tiedot. Osa pakollisista tiedoista pitää antaa jokaisella ilmoituksella ja osa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun maksetaan tiettyä suoritusta. Osa tiedoista on täydentäviä lisätietoja, joiden ilmoittaminen on maksajalle vapaaehtoista.

Pakollisten ja täydentävien tietojen sisältö kuvataan yleisellä tasolla. Tietojen ilmoittamista käsitellään muissakin tulorekisterin yksityiskohtaisissa ohjeissa. Tulolajien selitteet kuvataan sivulla Palkkojen tulolajit.

Tässä ohjeessa käsitellään vain palkkatietoilmoituksen tietoja. Maksajan pitää lisäksi tietyissä tilanteissa antaa työnantajan erillisilmoitus. Työnantajan erillisilmoituksen antaminen kuvataan ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus.

Tämä ohje korvaa aikaisemman Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot -nimisen ohjeen.

Ohjeeseen on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset:

 • Lukuihin 1.3 ja 2.1 on lisätty vuonna 2021 käyttöön tulevat uudet tulolajit.
 • Lukuun 1.4 on lisätty uusi tulonsaajan lisätieto Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö. Lukuun 4 on myös siirretty luvusta 2.2 maksajan tyyppi Erityisjärjestö ja tarkennettu samalla tyypin nimeksi Kansainvälinen erityisjärjestö.
 • Lukuun 2.2 on lisätty uusi maksajan tyyppi Kotitalouksien työnantajarinki.
 • Luvussa 3 on tarkennettu täydentävien tietojen ilmoittamisen hyötyjä Tilastokeskukselle.
 • Lisäksi on tehty muita teknisluonteisia korjauksia.

1 Säännönmukaisesti annettavat pakolliset tiedot

Säännönmukaisesti annettavat pakolliset tiedot vastaavat vuosi-ilmoitustietoja, jotka Verohallinto, työeläkelaitokset, Työllisyysrahasto ja työtapaturmavakuutusyhtiöt ovat ennen vuotta 2019 keränneet. Näiden pakollisten tietojen perusteella ainakin edellä mainitut sosiaalivakuuttajat ovat luopuneet palkkoihin liittyvistä vuosi-ilmoituksista. Verohallinto on luopunut vuosi-ilmoitusten lisäksi työnantajasuoritusten osalta oma-aloitteisten verojen veroilmoituksista.

Yhden maksutapahtuman tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kokonaisuutena. Maksettavien tulojen lisäksi ilmoitetaan samalla kertaa myös tuloista vähennettävät erät ja tarvittavat tulonsaajan ja maksajan lisätiedot. Maksusuoritusta, vähennettäviä eriä sekä tulonsaajan ja maksajan lisätietoja ei voi jakaa eri ilmoituksille. Kun kaikki maksutapahtumaan liittyvät tiedot ilmoitetaan yhtenä kokonaisuutena, tiedon käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedot oikein eikä suorituksen maksajalta tarvitse pyytää lisäselvitystä. Tietyissä poikkeustilanteissa tulorekisteri ohjaa käyttämään kahta eri ilmoitusta, jotta tiedon käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedot myös näissä tilanteissa oikein. Kaikki maksutapahtumaan liittyvät tiedot, kuten tulonsaajan ja maksajan lisätiedot, on tällöin annettava molemmilla ilmoituksilla.

1.1 Palkkatietoilmoituksen tunnistetiedot ja aineiston tekniset tiedot

Osa palkkatietoilmoituksen tiedoista pitää antaa jokaisella ilmoituksella. Tällaisia pakollisia tunnistetietoja ovat esimerkiksi

 • palkanmaksukausi
 • palkanmaksupäivä tai muu ilmoituspäivä
 • aineiston tekniset tiedot.

Aineiston tekniset tiedot pitää ilmoittaa silloin, kun tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan kautta tai lataamalla ne tiedostona. Teknisiä tietoja ovat esimerkiksi

 • aineistotyyppi
 • aineiston muodostamishetki
 • tietolähde
 • maksajan aineistoviite
 • aineiston omistaja
 • aineiston muodostaja
 • aineiston lähettäjä
 • virheellisten ilmoitusten käsittelyn ohjaus
 • aineiston yhteyshenkilö.

1.2 Palkkatietoilmoituksen yksilöinti- ja yhteystiedot

Ilmoituksella pitää yksilöidä suorituksen maksaja ja tulonsaaja joko

 • asiakastunnisteella tai sen puuttuessa
 • muiden tunnistetietojen avulla.

Suorituksen maksajasta annetaan ensisijaisesti suomalainen asiakastunniste (esimerkiksi Y-tunnus tai henkilötunnus). Jos maksajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, annetaan ulkomainen tunniste. Tällöin pitää antaa myös tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja, kuten maksajan nimi ja osoitetiedot. Vastaavat tiedot on annettava myös silloin, kun suorituksen maksaja on tilapäinen työnantaja.

Vastaavasti myös tulonsaaja yksilöidään ensisijaisesti suomalaisella asiakastunnisteella. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, annetaan ulkomainen tunniste. Tällöin on annettava myös henkilön tai yrityksen nimi ja osoitetiedot. Jos tulonsaaja on luonnollinen henkilö, ilmoitetaan myös syntymäaika ja sukupuoli. Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.

1.3 Tulolajit

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkat ja muut suoritukset tulolajien avulla. Jokaisella tulolajilla on oma koodiarvonsa. Palkkatietoilmoituksella käytössä olevat tulolajit on ryhmitelty seuraavasti:

 • 100-sarjan tulolajit – maksetut rahapalkat yhteissummana
  • Rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 1
 • 200-sarjan tulolajit – maksetut rahapalkat eriteltyinä
  • Rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 2
  • Vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa palkat
  • 200-sarjan tulolajit sisältyvät 100-sarjan tuloihin
 • 300-sarjan tulolajit – erikseen ilmoitettavat tulolajit
  • Tulot eivät sisälly 100-sarjan tulolajeihin
 • 400-sarjan tulolajit – tuloista vähennettävät erät

Osa palkkatietoilmoituksella käytössä olevista tulolajeista on säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja silloin, kun kyseisiä tuloja maksetaan. Luokittelu vastaa tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:ssä säädettyjä tietoja. Säännönmukaisesti annettavat tiedot ovat sellaisia, joita jokin tulorekisterin tiedon käyttäjistä tarvitsee lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Nämä tehtävät koskettavat kaikkia tulonsaajia, esimerkiksi verotuksen tai sosiaalivakuuttamisen kautta.

Työnantajat ja muut suoritusten maksajat ovat ilman eri pyyntöä velvollisia antamaan pakolliset tulolajit silloin, kun kyseistä tuloa maksetaan.

Seuraavissa luvuissa kuvataan säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tulolajeja.

1.3.1 Rahapalkat

Maksetut rahapalkat ilmoitetaan joko yhteissummana tai eritellysti. Ilmoittaja valitsee, kumpaa tapaa hän ilmoituksella käyttää.

Suorituksen maksajan pitää ilmoittaa maksamansa rahapalkat vähintään yhteissummana (ns. ilmoitustapa 1). Tämä on rahapalkkojen ilmoittamisen minimitaso. Halutessaan maksaja voi eritellä maksamansa rahapalkat tarkemmin täydentävillä tulolajeilla (ns. ilmoitustapa 2), jolloin rahapalkkojen yhteissummaa ei ilmoiteta.

Jos suorituksen maksaja käyttää ilmoittamisessa yhteissummaa, ilmoitetaan tiedot alla olevilla tulolajeilla:

Ilmoitustapa 1 (ns. rahapalkkojen ilmoittamisen suppea tarkkuustaso)

Ilmoitustapa 1.
Koodi* Tulolajin nimi
101 Palkka yhteissumma
102 Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen
104 Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen
105 Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen
106 Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen

*Tulolajin nimen edessä oleva koodi on palkkatietoilmoituksella käytössä oleva tulolajin koodiarvo.

Maksaja valitsee vain yhden ilmoitustavan. Jos maksetut rahapalkat ilmoitetaan suppealla tarkkuustasolla ilmoitustavalla 1, ei samalla ilmoituksella saa ilmoittaa palkkoja laajemmalla tarkkuustasolla ilmoitustavalla 2 tai päinvastoin. Ilmoitustapoja voi kuitenkin vaihdella eri ilmoituksilla.

Suositus on ilmoittaa maksetut palkat eritellysti, laajemmalla tarkkuustasolla. Silloin tietoja pystytään hyödyntämään muun muassa etuuskäsittelyssä ja asiakasmaksujen määräämisessä sekä tilastoinnin tarpeisiin. Rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso kuvataan lyhyesti tämän ohjeen kappaleessa 2.1 Täydentävät tulolajit.

Ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät kuvataan esimerkkien avulla tarkemmin kahta eri tapaa ilmoittaa maksetut rahapalkat. Tulolajien selitteet kuvataan sivulla Palkkojen tulolajit.

1.3.2 Erikseen ilmoitettavat tulolajit

Rahana maksettujen palkkojen lisäksi maksajan on ilmoitettava tietyt tulot erikseen, jos niitä maksetaan. Nämä erikseen ilmoitettavat tulot eivät sisälly rahapalkkojen ilmoittamiseen (ilmoitustavat 1 ja 2). Erikseen ilmoitettavat tulolajit vastaavat pääosin niitä suorituslajeja, on aiemmin eritelty Verohallinnolle annettavissa ilmoituksissa.

Erikseen ilmoitettavat tulolajit ovat sellaisia tuloja, joista tiedon käyttäjät tai osa heistä tarvitsee tiedot eriteltyinä. Tällaisia tulotietoja ovat alla luetellut tulolajit:

Erikseen ilmoitettavat tulolajit.
Koodi Tulolajin nimi Koodi Tulolajin nimi
302 Asuntolainan korkoetu 336 Työkorvaus
304 Autoetu 337 Työnantajakohtaisen sairaskassan maksama täydennyspäiväraha
308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio 338 Työnantajan maksama eläke
309 Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%) 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka)
310 Henkilöstölle annettu rahalahja 340 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus)
311 Kilometrikorvaus (verovapaa) 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
312 Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus
313 Käyttökorvaus ansiotuloa 343 Työsuhdeoptio
314 Käyttökorvaus pääomatuloa 350 Urheilijarahastoon siirretty palkka
315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu 351 Urheilijarahastosta maksettu palkka
316 Muu veronalainen ansiotulo 352 Vakuutuspalkka
319 Omaishoitajan palkkio 353 Veronalainen kustannusten korvaus
320 Osakepalkkio 354 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä
321 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-,työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) 355 Yksityisen hoidon tuki (palkka)
322 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun 356 Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus)
323 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus
324 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha
325 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun 359 Perusteeton etu
327 Perhehoitajan kustannusten korvaus 361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta
328 Perhehoitajan palkkio 362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti
329 Perhepäivähoitajan kustannusten korvaus 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
331 Päiväraha 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
332 Pääomatuloa oleva suoritus 365 Ehdollinen osakepalkkio
335 Sovittelijan kulukorvaus    

1.3.3 Palkasta vähennettävät erät

Alla mainitut palkasta vähennettävät erät ovat pakollisia tietoja:

Palkasta vähennettävät erät, pakolliset tiedot.
Koodi Tulolajin nimi
401 Autoedusta peritty korvaus
402 Ennakonpidätys
403 Luottamushenkilömaksu
404 Lähdevero
405 Lähdeverovähennys
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus
410 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu
411 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus
412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus
418 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu
419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

Palkasta vähennettävien erien ilmoittamista kuvataan ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.

1.4 Muut säännönmukaisesti annettavat tiedot

Edellä on kuvattu palkkatietoilmoituksen tulolajeihin liittyviä pakollisia tietoja. Palkkatietoilmoituksella on muitakin tietoja, jotka on annettava tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Nämä tiedot koskevat esimerkiksi maksajaa, tulonsaajaa tai maksettua suoritusta.

Maksajasta ilmoitetaan

 • maksajan tyyppi, jos maksaja on
  • kansainvälinen erityisjärjestö
  • kotitalous
  • tilapäinen työnantaja
  • julkisyhteisö
  • ulkomainen työnantaja
  • ulkomainen konserniyhtiö
  • valtio
  • valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos
 • tieto maksajan aliorganisaatiosta, jos maksajalla on Kevan ilmoittajakoodiston mukainen aliorganisaatio
 • maksajan aliorganisaatio: virastotunniste, jos suorituksen maksajana on valtion virasto
 • sijaismaksajan antamat tiedot varsinaisesta työnantajasta, jos maksaja toimii sijaismaksajana – vastaavasti varsinaisen työnantajan pitää ilmoittaa sijaismaksajan maksamat palkat, joista työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut.

Tulonsaajasta ilmoitetaan

 • tulonsaajan lisätiedot, eli seuraavat tiedot, jos ne koskettavat tulonsaajaa:
  • osaomistaja-tieto, jos tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja
  • avainhenkilö
  • diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö
  • ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
  • rajakunnassa työskentelevä henkilö
  • ulkomailla työskentelevä henkilö
  • urheilija
  • esiintyvä taiteilija
  • tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona
  • työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
  • yhteisö
  • yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
  • Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö
 • tieto siitä, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen sekä lisäksi
  • asuinvaltio
  • asuinvaltion verotunniste (TIN), jos tunniste on käytössä rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltiossa
  • yhteystiedot asuinvaltiossa.
 • tieto siitä, jos rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys lähdeveron perimisen sijasta.

Tulonsaajan palvelussuhteesta ilmoitetaan

 • tieto siitä, jos palvelussuhde päätetään vanhuuseläkkeelle siirtymisen perusteella
 • palvelussuhteen voimassaolo, jos kyseessä on JuEL:n (julkisten alojen eläkelain) mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
 • palvelussuhteen päättymisen syy, jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
 • ammattiluokka ja muut ammattia koskeva tiedot, jos tulonsaajalla on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tai kyseessä on JuEL:n tai MEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
 • rekisteröinnin peruste, jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde.

Vakuuttamisesta ilmoitetaan

 • työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero, jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiön tunniste (Y-tunnus), jos työnantajalla on samanaikaisesti voimassa useita työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia
 • tieto työeläkevakuutuksesta,eli tieto, onko henkilö vakuutettu työntekijän eläkelakien mukaan vai yrittäjän eläkelakien mukaan
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tieto, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa tai tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin
 • tulolajiin liittyvä vakuuttamistiedon tyyppi -tieto, jos tulosta maksetut sosiaalivakuutusmaksut poikkeavat tulolajille määritellystä oletuksesta.

Maksetusta tulosta ilmoitetaan

 • tieto siitä, jos maksettu suoritus on ollut perusteetonta etua
 • tulon takaisinperintää koskevat tiedot
 • tieto siitä, jos tulo on maksettu merityötulona ja cross-trade-aika, jos tulonsaajalla on oikeus cross-trade-vähennykseen.

Kansainvälisestä työskentelystä ilmoitetaan

 • tieto siitä, soveltuuko kuuden kuukauden sääntö
 • työskentelypäivien lukumäärä, jos tulo on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle vuokratyöntekijälle
 • ulkomaan työskentelyn tiedot. Ilmoitettavat pakolliset tiedot vaihtelevat sen mukaan, mistä ilmoituksesta (lomaketyypistä) on kyse (NT1, NT2, työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus):
  • edustajan tiedot
  • tieto siitä, jos edustaja ilmoittaa tiedot työnantajan puolesta
  • suomalaisen työn teettäjän tiedot
  • toimeksiantajan tiedot
  • työskentelyvaltio
  • oleskeluajat Suomessa
  • työskentelyaika Suomessa ja vuokratyöntekijän työskentelypäivien lukumäärä
  • työskentelyjaksot ulkomailla
  • oleskelujaksot työskentelyvaltiossa
  • tieto siitä, onko työskentelyvaltiolla oikeus verottaa palkkaa
  • tieto siitä, rasittaako palkka työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta
  • arvio vuokratyöntekijän palkasta.

1.5 Milloin pakolliset tiedot pitää ilmoittaa?

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin pääsäännön mukaan viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.

Suorituksen maksupäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa tulonsaajan tililtä. Lakiin kirjattu viiden kalenteripäivän määräaika koskee pakollisia tietoja (laki tulotietojärjestelmästä 6 § ja 8 §).

Tulolajien ilmoittaminen eritellysti, tarkemmalla tasolla (ilmoitustapa 2), on vapaaehtoista. Rahapalkat on aina ilmoitettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen, vaikka ne ilmoitettaisiin eritellysti täydentäviä tulolajeja käyttämällä (ilmoitustapa 2). Jos tulotiedot ilmoitetaan laajemmalla tarkkuudella, tiedon käyttäjien ei tarvitse yleensä pyytää lisätietoja suorituksen maksajalta. Palkkaennakko voidaan ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden aikana myöhemmin maksettava palkka edellyttäen, että palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Lisäksi rekisteröity yhdistys voi ilmoittaa enintään 200 euron suuruiset kertasuoritukset tulorekisteriin kuukausittain viimeistään maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Täydentäviä tulolajeja kuvataan kappaleessa 2.1. Täydentävät tulolajit.

Tähän määräaikaan on laissa nimetty tiettyjä poikkeuksia, jotka liittyvät tiettyjen tietojen ilmoittamiseen ja ilmoituskanaviin sekä siihen, mikä taho tiedot ilmoittaa. Tietojen ilmoittamisen määräajoista ja niiden poikkeuksista kerrotaan tarkemmin sivulla Ilmoittamisen määräajat.

2 Täydentävät tiedot

Tulorekisteriin voi ilmoittaa pakollisten tietojen lisäksi täydentäviä tietoja. Täydentävien tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on suorituksen maksajalle vapaaehtoista. Kaikki täydentävät tiedot ovat kuitenkin sellaisia, jotka suorituksen maksajan pitää lain nojalla pyynnöstä antaa tiedon käyttäjille. Täydentävät tiedot ovat välttämättömiä esimerkiksi tulonsaajan lakisääteisten etuuksien tai asiakasmaksujen toimeenpanossa tai muiden tiedon käyttäjien tehtävien hoitamisessa. Tietoja käytetään esimerkiksi sosiaalivakuuttamisen tarpeisiin.

Kyse on lisätiedoista, jotka suurimmaksi osaksi saadaan yritysten palkkahallinnon tietojärjestelmistä. Tiedot liittyvät lähes poikkeuksetta johonkin pakollisesti ilmoitettavaan tulotietoon. Täydentävät tiedot täsmentävät säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja, jotka eivät muutoin ole riittäviä esimerkiksi lakisääteisten etuuksien toimeenpanossa.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja voi verrata siihen, miten vastaavat tiedot pitää nykyisin ilmoittaa. Suorituksen maksajan on nykyisin annettava tulorekisterin pakollisia tietoja vastaavat tiedot oma-aloitteisesti kaikista tulonsaajista. Tulorekisterin täydentäviä tietoja vastaavat tiedot taas on nykyisin annettava pyydettäessä, ja ainoastaan niiltä tulonsaajilta, joita koskeva asia tulee hoidettavaksi jollakin tiedon käyttäjällä. Joitakin täydentäviä tietoja käytetään toisia tietoja useammin.

Tulorekisteriin käyttöönoton myötä suorituksen maksajalla on mahdollisuus ilmoittaa täydentäviä tietoja oma-aloitteisesti tiedon käyttäjien tarpeisiin. Tällä taataan se, etteivät tiedon käyttäjät pyydä tietoja myöhemmin suorituksen maksajalta erikseen. Täydentävien tietojen ilmoittamisen hyötyjä kuvataan luvussa 3.

Osa täydentävistä tiedoista on yksittäisiä tulolajeja ja osa on erillisiä tietokokonaisuuksia. Suositus on, että täydentävät tulolajit ja muut täydentävät lisätiedot annettaisiin mahdollisimman kattavasti, jolloin kaikki tulorekisteristä tietoja saavat tiedon käyttäjät voivat hyödyntää tietoja tarvitsemallaan tarkkuudella. Tällöin yhden ilmoituksen periaate toteutuu, ja rekisterissä olevia tietoja ei tarvitse pyytää suorituksen maksajalta tai tulonsaajalta jälkikäteen.

Täydentävät tiedot kuvataan seuraavissa luvuissa.

2.1 Täydentävät tulolajit

2.1.1 Rahapalkat

Maksetut rahapalkat ovat säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja, jotka on ilmoitettava tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksusta. Halutessaan maksaja voi ilmoittaa maksamansa rahapalkat pakollista summatasoa eritellymmin. Suorituksen maksaja voi ilmoittaa tulotiedot tarkemmalle tasolle eriteltynä, kuin mihin hänellä olisi velvollisuus ilmoittaessaan säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja (ns. rahapalkkojen ilmoitustapa 2).

Suorituksen maksajan on ilmoitettava maksamansa rahapalkat vähintään yhteissummana (ilmoitustapa 1, katso edellä kohta 1.3.1). Pakollisena ilmoitettava palkkatulon yhteissumma ei sellaisenaan riitä useissa etuuskäsittelyyn liittyvissä tilanteissa. Etuuskäsittelyssä tarvitaan eriteltyjä tietoja esimerkiksi tulonsaajalle maksetuista luentopalkkioista, lomarahoista, erilaisista olosuhdelisistä, ylityökorvauksista ja työajantasauskorvauksista, jotka kaikki sisältyvät pakollisena ilmoitettavaan palkan yhteissummaan (ns. ilmoitustapa 1).

Suorituksen maksaja voi halutessaan ilmoittaa rahapalkat tulorekisteriin eriteltyinä, jolloin osa tiedon käyttäjistä voi hyödyntää tietoja toiminnassaan suoraan, esimerkiksi etuuskäsittelyssä tai asiakasmaksujen määräämisessä. Niille tiedon käyttäjille, jotka eivät tarvitse tietoja eriteltyinä, tulonsaajan palkka on eriteltyjen tietojen yhteissumma. Maksajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa palkan yhteissummaa. Tällöin suorituksen maksajalla on käytössään alla luetellut tulolajit.

Ilmoitustapa 2 (ns. rahapalkkojen ilmoittamisen laaja tarkkuustaso)

Ilmoitustapa 2.
Koodi Tulolajin nimi Koodi Tulolajin nimi
201 Aikapalkka 220 Provisiopalkka
202 Aloitepalkkio 221 Sunnuntaityökorvaus
203 Bonuspalkka 222 Synteettinen optio
204 Etuusajalta maksettu täydennyspalkka 223 Tulospalkkio
205 Hätätyökorvaus 224 Työaikapankin rahakorvaus
206 Iltatyökorvaus 225 Työajantasauskorvaus
207 Iltavuorolisä 226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti
208 Irtisanomisajan korvaus 227 Urakkapalkka
209 Kilometrikorvaus (veronalainen) 229 Vahingonkorvaus päättämistilanteissa
210 Kokouspalkkio 230 Varallaolokorvaus
211 Lauantaityökorvaus 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa
212 Lisätyökorvaus 232 Viikkolepokorvaus
213 Lomaraha 233 Voittopalkkio
214 Luentopalkkio 234 Vuosilomakorvaus
215 Luottamustoimipalkkio 235 Ylityökorvaus
216 Muu maksettu lisä 236 Yötyökorvaus
217 Odotusajan korvaus 237 Yövuorolisä
218 Olosuhdelisä 238 Muu säännöllinen lisä
219 Sairausajan osapalkka 239 Vastikevapaan korvaus

Vaikka suorituksen maksaja erittelisikin maksamansa rahapalkat ilmoitustapa 2:n mukaisesti, kyse on säännönmukaisesti ilmoitettavista pakollisista tiedoista, jotka maksajan on annettava viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Vain erittelyn tarkkuus on vapaaehtoinen.

Rahapalkkojen ilmoitustavoilla ei ole yhteyttä vapaaehtoisesti ilmoitettaviin muihin täydentäviin lisätietoihin. Ilmoitustapa 1:llä rahapalkat ilmoittava työnantaja voi siis samalla ilmoituksella ilmoittaa muita täydentäviä lisätietoja, esimerkiksi poissaolotietoja tai tulolajien ansaintakausia.

Vastaavasti ilmoitustapaa 2 käyttävä työnantaja voi halutessaan jättää muut täydentävät lisätiedot antamatta.

Tulonsaajalle maksetun suorituksen yhteissumma muodostuu ilmoitustapa 1:n tai ilmoitustapa 2:n palkoista ja tämän lisäksi erikseen ilmoitettavista tulolajeista (katso luku 1.3).

Kaksi eri tapaa ilmoittaa maksetut rahapalkat kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.

2.1.2 Erikseen ilmoitettavat tulolajit

Erikseen ilmoitettavia, säännönmukaisesti annettavia tulolajeja on kuvattu edellä kappaleessa 1.3.2. Myös osassa erikseen ilmoitettavista tulolajeista voi olla vaihtoehtoisia tapoja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Tällaisia tulolajeja ovat seuraavat tulolajit:

Erikseen ilmoitettavat tulolajit.
Koodi Tulolajin nimi
301 Asuntoetu
303 Ateriakorvaus
326 Palkkio työsuhdekeksinnöstä
330 Puhelinetu
334 Ravintoetu

Luontoisedut (asunto-, ravinto-, puhelin- ja muut luontoisedut) on ilmoitettava vähintään yhteissummana Muu luontoisetu -tulolajilla (317). Yhteissumman lisäksi on eriteltävä, mitä luontoisetuja ilmoitettu yhteissumma sisältää. Erittely tehdään Edun tyyppi -tiedon avulla.

Osa luontoiseduista on sellaisia, että maksaja voi halutessaan ilmoittaa tiedot kyseistä etua koskevilla omilla tulolajeilla. Tällaisia tulolajeja ovat

 • 301 asuntoetu
 • 330 puhelinetu
 • 334 ravintoetu.

Jos maksaja ilmoittaa edellä mainitut luontoisedut erillisillä tulolajeilla, niitä ei ilmoiteta yhteissummana tulolajilla Muu luontoisetu (317). Näiden kolmen luontoisedun ilmoittamisen tapa ei liity rahapalkkojen ilmoitustapaan. Vaikka työnantaja ilmoittaisi rahapalkat yhteissummana, voi nämä luontoisedut eritellä omilla tulolajeillaan tai toisinpäin.

Autoetu ja työsuhdematkalippu on aina eriteltävä ja ilmoitettava omilla tulolajeillaan. Aihetta kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

Verovapaat päivärahat on ilmoitettava vähintään yhteissummana erikseen ilmoitettavalla tulolajilla Päiväraha (331). Päiväraha-tulolajilla ilmoitetaan verovapaiden päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä. Lisäksi on ilmoitettava, mitä päivärahoja summa sisältää. Päivärahan tyyppi voi olla

 • ateriakorvaus
 • kokopäiväraha
 • osapäiväraha
 • ulkomaan päiväraha.

Päiväraha-tulolajilla ilmoitetaan maksettujen päivärahojen yhteissumma ja Päivärahan tyyppi -tiedon avulla eritellään, mitä edellä mainitusta neljästä tyypistä tulolajin summa sisältää.

Maksaja voi halutessaan ilmoittaa ateriakorvauksen erillisellä tulolajilla. Jos ateriakorvaus ilmoitetaan omalla tulolajillaan, sitä ei ilmoiteta Päiväraha-tulolajin (331) yhteissummassa. Aihetta kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

Palkkio työsuhdekeksinnöstä voidaan ilmoittaa joko omalla tulolajillaan tai käyttökorvauksena tai palkkana riippuen siitä, pidetäänkö palkkiota vastikkeena työstä eli kuuluuko tulonsaajan työsopimuksessa sovittuihin työtehtäviin keksiminen. Tulolaji kuvataan tarkemmin sivulla Palkkojen tulolajit.

2.1.3 Palkasta vähennettävät erät

Alla mainittujen palkasta vähennettävien erien ilmoittaminen on vapaaehtoista:

Palkasta vähennettävät erät, joiden ilmoittaminen vapaaehtoista.
Koodi Tulolajin nimi
406 Maksettava palkka
408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
409 Nettopalkka
416 Ulkomaille maksettu vero
417 Ulosmittaus

2.2 Muut täydentävät lisätiedot

Alla luetellut lisätiedot täydentävät palkkatietoilmoituksen säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja:

Maksajaan liittyviä lisätietoja ovat

 • tieto maksajan aliorganisaatiosta, jos maksaja käyttää maksajan omaa aliorganisaation tunnistetta
 • asiointikieli
 • maksajan tyyppi, jos maksaja on kotitalouksien työnantajarinki.

Tulonsaajaan liittyviä lisätietoja ovat

 • tulonsaajan toimipaikka
 • tulonsaajan aliorganisaatio
 • tulonsaajan lisätiedot, eli tieto siitä, jos tulonsaaja on
  • osakasasemassa maksajaan
  • valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty.

Poissaoloja koskevia tietoja ovat

 • poissaolojen ilmoitusjakso
 • palkallista poissaoloa koskevat tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
  • palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta
  • arvioitu päivämäärä, johon asti poissaolo jatkuu
  • korvaushakemustiedot Kelaa varten
 • palkatonta poissaoloa koskevat tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy.

Palvelussuhdetta koskevia tietoja ovat

 • tieto siitä, onko tulonsaaja palvelussuhteessa
 • palvelussuhteeseen sovellettava työehtosopimus
 • palvelussuhteen tyyppi
 • palvelussuhteen kesto
 • palvelussuhteen päättymisen syytä koskevat tiedot
  • jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde, tieto on pakollinen
 • palkkauksen muoto
 • osa-aikaisuusprosentti
 • säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • vapaamuotoinen ammattinimike.

Vakuuttamiseen liittyviä tietoja ovat

 • sosiaaliturvaa koskeva todistus
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus (Y-tunnus)
  • tieto on pakollinen, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä usealla vakuutuksella
 • työeläkelaitosta varten annettava maksun viitenumero ja maksun tarkenne.

Maksettuun tuloon liittyviä tietoja ovat

 • tulojen ansaintakaudet
 • tieto siitä, jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana
 • tieto siitä, jos maksettu suoritus on kertaluonteinen
 • palkan yksikköä koskevat tiedot
  • yksikkö: tunti, päivä, viikko, jakso
  • yksikön hinta
  • yksikön lukumäärä
 • takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä ja siitä maksuhetkellä toimitettu ennakonpidätys tai lähdevero
 • tulojen nostettavissaolojaksot, jos tulo on merityötuloa

Kansainväliseen työskentelyyn liittyviä tietoja ovat

 • työskentelyajat Suomessa silloin, kun ei ole kyse vuokratyöntekijöistä
 • osoite työskentelyvaltiossa
 • työskentelypaikkakunta
 • rahapalkka kuukaudessa
 • muut korvaukset ja edut.

2.3 Milloin täydentävät tiedot pitää ilmoittaa?

Laissa säädetty viiden kalenteripäivän määräaika ilmoittamiselle koskee vain pakollisia tietoja. Täydentävien lisätietojen ilmoittamiselle ei ole erikseen säädetty määräaikaa. Tiedon käyttäjät kuitenkin tarvitsevat täydentäviä lisätietoja yleensä samaan aikaan kuin muita, tulorekisteriin ilmoitettavia pakollisia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tietyt palvelussuhdetiedot. Siksi suositellaan, että tiedot annettaisiin samanaikaisesti säännönmukaisesti ilmoitettavien pakollisten tietojen kanssa, jos tietojen antaminen samassa rytmissä on mahdollista.

Joitakin täydentäviä tietoja ei välttämättä tiedetä vielä kuluvan palkkakauden aikana. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi poissaolotiedot, jos palkka maksetaan esimerkiksi kesken palkkakauden. Poissaolotiedoista suositellaan, että edellisen palkkakauden poissaolot ilmoitettaisiin viimeistään kuluvan palkkakauden ilmoituksella. Tällöin tieto ilmoitetaan riittävän nopeasti tiedon käyttäjien tarpeisiin. Aihetta kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissaolotiedot .

Jos suorituksen maksaja ei kohtuudella pysty tai muutoin halua ilmoittaa täydentäviä tietoja ajantasaisesti tulorekisteriin, tiedon käyttäjät voivat joutua kysymään suorituksen maksajalta tietoja myöhemmin erikseen. Tällöin maksaja voi ilmoittaa tiedot myöhemmin tulorekisteriin,korjata tulorekisterissä olevia tietoja tai ilmoittaa täydentävät tiedot tietojen käyttäjälle nykyiseen tapaan, esimerkiksi erillisellä palkkatodistuksella.

Vaikka rahapalkat ilmoitettaisiin eritellysti täydentäviä tulolajeja käyttämällä (ilmoitustapa 2), palkkatiedot on aina ilmoitettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Ilmoittamisen määräaika poikkeaa pääsäännöstä, jos ilmoitetaan palkkaennakko tai rekisteröidyn yhdistyksen maksama enintään 200 euron kertasuoritus. Näitä käsitellään tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.

3 Täydentävät tiedot – mitä hyötyä niiden ilmoittamisesta on?

3.1 Mihin pakollisia tietoja käytetään?

Edellä luvussa 1 on kuvattu säännönmukaisesti annettavia pakollisia tietoja. Vastaavasti luvussa 2 on kuvattu vapaaehtoisesti annettavia täydentäviä tietoja.

Jos suorituksen maksaja ilmoittaa palkat ilmoitustavan 1 mukaisesti rahapalkkojen ilmoittamisen suppeammalla tarkkuustasolla, eikä muita täydentäviä lisätietoja anneta, tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella toimitetut tiedot korvaavat seuraavat aiemmat vuosi- ja kuukausi-ilmoitustietovirrat:

 • Palkkasummailmoitus
  • Annettu vuosittain Työllisyysrahastolle.
 • Palkkailmoitus
  • Annettu vuosittain työtapaturmavakuutusyhtiölle.
 • Vuosi-ilmoitus tai kuukausi-ilmoitus
  • Annettu vuosittain tai kuukausittain työeläkelaitokselle.
 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (lomake 7801 ja tietuekuvaus VSPSERIE) sekä siihen liittyvät muut tietovirrat
  • Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST)
  • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) ja
  • Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset yhteenvetotiedot (VSPSVYHT)
  • Annettu vuosittain Verohallinnolle.
 • Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus (lomake 7809 ja tietuekuvaus VSRAERIE)
  • Annetaan vuosittain Verohallinnolle.
  • Verovuonna 2019 koskee palkkojen A-alkuisia ja R-alkuisia suorituslajeja, paitsi etuuksia koskevat suorituslajit (AE ja RE)
 • Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, työnantajasuoritusten tiedot (lomake 4001 ja tietuekuvaus VSRTASKV)
  • Annetaan kuukausittain tai pidennetyn verokauden mukaisesti Verohallinnolle.
 • Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, muiden oma-aloitteisten verojen tiedot, veron tunnus 25 ”Ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä” (lomake 4001 ja tietuekuvaus VSRMUUKV)
  • Annetaan kuukausittain Verohallinnolle.
 • Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista, muiden oma-aloitteisten verojen tiedot, veron tunnus 69 ”Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta rajoitetusti verovelvollisille maksettujen käyttökorvausten osalta (lomake 4001 ja tietuekuvaus VSRMUUKV)
  • Annetaan kuukausittain tai pidennetyn verokauden mukaisesti Verohallinnolle.
 • Kansainvälistä verotusta koskevat ilmoitukset:
  • Vuokratyönantajan aloittamisilmoitus (6147a)
  • Ilmoitus ulkomaanpalkasta, jonka ennakonpidätyksessä on sovellettu kuuden kuukauden sääntöä, ns. ulkomaantyön tarkkailuilmoitus (5053a)
  • NT1, ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa pohjoismaassa (6134a)
  • NT2, ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa – ulkomaantyö (5052a)
  • Annettu Verohallinnolle.

3.2 Mitä tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot eivät korvaa?

Tulorekisterin palkkatietoilmoitus ei korvaa

 • työnantajan palkkalaskelmaa
 • Tilastokeskukselle tai työmarkkinajärjestöille annettavia, tiettyjä työnantajan tilastollisia velvoitteita (tilastointivelvoitteet eivät koske kaikkia suorituksen maksajia).

Palkkatietoilmoituksen ulkopuolelle jäävät myös seuraavat tiedot:

 • ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut
 • puolueelle suoraan maksettavat luottamushenkilömaksut
 • suurin osa pääomatuloista, kuten korot ja osingot
 • arkaluonteiset poissaolon syytiedot:
  • Tartuntatauti ja kudosten luovutus poissaolon perusteena on rajattu tulorekisterin ulkopuolelle, jotta tulonsaajan tietosuoja on turvattu.
  • Tartuntatautietuus ja luovutuspäiväraha haetaan jatkossakin kuten nykyisin, suoraan Kelalta.

Tulonsaaja hakee jatkossakin etuuksia samaan tapaan kuin ennenkin, mutta periaate on, että tulotiedot saadaan tulorekisteristä.

Tulorekisteri koskee vain tietojen ilmoittamista eikä se vaikuta suorituksen maksajan maksamisen velvoitteisiin tai rahavirtoihin. Myös tulorekisteriaikana suorituksen maksajan pitää maksaa esimerkiksi oma-aloitteiset verot Verohallinnolle, työeläkevakuutusmaksut eläkelaitokselle, työttömyysvakuutusmaksut Työllisyysrahastolle ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut tapaturmavakuutusyhtiölle.

Tulorekisterin tiedon käyttäjinä on vain rajattu joukko viranomaisia ja muita tiedon käyttäjiä. Näin ollen tulorekisterin ulkopuolelle jäävät muun muassa vapaaehtoisten vakuutusten tiedon tarpeet, esimerkiksi jos tarvitaan tietoja sairauskuluvakuutukseen. Tietoja voidaan luovuttaa tulorekisteristä vain lakisääteisten työtapaturmien ja liikennevakuutuksen korvauskäsittelyyn ja muihin lakisääteisten vakuutusten hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

3.3 Mitä hyötyä täydentävien tietojen ilmoittamisesta on?

Täydentävät tulolajit ja muut täydentävät lisätiedot ovat välttämättömiä tietoja osalle tiedon käyttäjistä esimerkiksi etuuden myöntämisen tai maksamisen perusteeksi. Jos työnantaja ilmoittaa täydentävät tiedot samassa yhteydessä maksamiensa palkkojen kanssa, hänen ei tarvitsee ilmoittaa tietoja moneen kertaan eri tahoille. Alla kuvataan kunkin tiedon käyttäjän menettelyä ja täydentävien tietojen antamisesta saatavia hyötyjä.

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

KEHA-keskus tulee hyödyntämään tulorekisteristä saatuja tietoja maksaessaan valtionavustuksia (muun muassa palkkatukea). Ilmoitustapa 1:llä ilmoitetut tulotiedot eivät ole riittävällä tasolla KEHA-keskuksen tarpeisiin. Tällöin KEHA-keskus joutuu kysymään työnantajalta lisätietoja, esimerkiksi mistä maksettu rahapalkka koostuu (erittely), mikä on palkkauksen muoto, palvelussuhteen tyyppi ja kesto, palvelussuhteen päättymisen syy ja palkattomat poissaolot. Kun suorituksen maksaja ilmoittaa rahapalkat ilmoitustapa 2:n mukaisena ja antaa myös täydentävät lisätiedot, KEHA-keskuksen ei tarvitse erikseen pyytää työnantajilta lisäselvityksiä tulotiedoista ja palvelussuhteen tiedoista. Pakollisten ja vapaaehtoisten tietojen antaminen mahdollisimman kattavasti sujuvoittaa palkkatuen maksatusta ja mahdollisesti voi vapauttaa työnantajat kokonaan maksatuksen hakemisesta.

Kela

Kela hyödyntää tulorekisteristä saatuja tietoja laajasti kaikkien niiden etuuksien käsittelyssä, joissa palkkatulot, palvelussuhteet tai poissaolot vaikuttavat etuuden myöntämiseen tai myönnettävän etuuden määrään. Pakolliset tiedot eivät yleensä riitä perustoimeentulotuen, asumisen tukien ja työttömyysetuuksien käsittelyssä, mutta vapaaehtoiset tiedot ilmoittamalla työnantaja voi välttyä erillisten tulotodistusten toimittamiselta. Tärkeimpiä tarvittavia vapaaehtoisia tietoja ovat palvelussuhdetiedot, palkkakaudesta poikkeavien ansaintakausien ilmoittaminen sekä palkattomien poissaolojaksojen ilmoittaminen.

Vapaaehtoisilla tiedoilla työnantajalle voidaan myös hakea sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, kuntoutusrahaa ja perhevapaakorvausta. Jos näitä etuuksia haetaan tulorekisterin kautta, lähettäjän on varmistettava, että työnantaja on ensin ilmoittanut Kelaan suostumuksen sähköisten päätösten vastaanottamisesta. Lisäksi ilmoitustiedoston lähettäjää pyydetään varmistamaan, että ilmoituksella on kaikki hakemuksessa tarvittavat tiedot. Lue lisää Kelan ohjeesta (pdf).

Etuuksien hakeminen tulorekisterin kautta korvaa päivärahojen osalta työnantajan hakemuksen (Y17) ja perhevapaakorvauksen osalta hakemuksen (SV18). Jos työnantaja tai tulonsaaja hakee Kelan päivärahan määräytymistä niin sanotuilla hakemuksessa esitetyillä tuloilla, Kela tarkistaa, löytyvätkö tarvittavat tulotiedot tulorekisteristä. Jos tietoja tarvitaan ennen 1.1.2019 ansaituista palkkatuloista tai tulorekisteriin ei ole tästä lukien ilmoitettu palkkatietoja riittävällä tarkkuudella, Kela pyytää puuttuvat tiedot hakemuksen käsittelyn yhteydessä työnantajalta tai etuuden hakijalta.

Jos Kela ei saa ilmoitetun palkan määrästä pääteltyä, tekikö henkilö kokoaikatyötä, voidaan työssäoloehdon täyttymisen selvittämiseksi joutua pyytämään palkan maksajalta erillistä selvitystä kalenteriviikkoisesta työajasta. Palvelussuhteen tyyppiä koskevien tietojen (osa-aikaisuus ym.) ja palkattomien poissaolojen ilmoittaminen poistaisi useimmiten lisäselvitystarpeen.

Osa-aikaisuutta, palkattomia poissaolojaksoja ja sairausajan palkkaa koskevat tarkentavat tiedot helpottavat niiden asiakkaiden etuushakemuksen käsittelyä, jotka hakevat soviteltua työttömyysetuutta palkkansa lisäksi.

Työllisyysrahasto

Työttömyysvakuutusmaksun määräämistä varten Työllisyysrahastolle riittää ilmoitustapa 1:n mukainen erittely palkkasummatiedosta. Etuuskäsittelytyössä Työllisyysrahasto ei kuitenkaan pysty hyödyntämään palkkatietoja, jotka on ilmoitettu vain ilmoitustapa 1:n mukaisesti. Yhteissumma voi sisältää tuloeriä, joita Työllisyysrahasto ei voi huomioida palkanmäärittelyssä eikä aikuiskoulutustuen määrän sovittelussa. Täydentävien tietojen antamisella voidaan välttää lisätietojen kysymisen tarve ilmoitustapaan 1 verrattuna.

Työttömyysvakuutusmaksun määräytymistä varten täydentävistä tiedoista tarvittavia tietoja ovat muun muassa:

 • asiointikieli
 • palvelussuhteessa: kyllä/ei
 • kansainväliset tilanteet – vapaaehtoiset tiedot.

Työllisyysrahasto tarvitsee osaomistaja-tietoa, jos henkilö on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja. Tieto yrityksen osaomistajasta on tärkeä, jotta työttömyysvakuutusmaksut määrätään oikein. Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää työttömyysvakuutusmaksua kuin palkansaajat.

Etuuskäsittelyä varten Työllisyysrahasto joutuu pyytämään ilmoitustapa 1:n yhteissummasta palkkaerittelyn, josta näkyy, mitä eriä palkkana on maksettu. Työllisyysrahaston on selvitettävä ilmoitustapa 2:n mukaiset tiedot sekä täydentäviä lisätietoja, kuten

 • palvelussuhdetiedot (onko palvelussuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen)
 • opintovapaatieto
 • tiedot palkattomista ja osapalkkaisista poissaoloista.

Työllisyysrahasto joutuu kysymään lisätietoja kaikissa tilanteissa, joissa palkkatiedoille on etuuskäsittelytyössä tarvetta.

Jos suorituksen maksaja ilmoittaa tulotiedot ilmoitustapa 2:n mukaisena ilman, että antaa samalla muita täydentäviä tulotietoja, aikuiskoulutustukihakemuksen käsittelyyn ja päätöksen antamiseen ilmoitustapa 2:n tiedot eivät riitä. Palkanmäärittelyssä tulotietoja ei voida käyttää ilman lisätietoja, koska ilmoitustapa 2:n mukaan annetuista tiedoista ei käy ilmi, onko henkilöllä ollut esimerkiksi osapalkkaisia poissaoloja viimeisimpien 12 kuukauden aikana, jolta ajalta palkanmäärittely tehdään.

Aikuiskoulutustuen myöntäminen edellyttää, että etuuden hakijalla on voimassaoleva päätoiminen palvelussuhde. Päätoimiseksi katsotaan palvelussuhde, jossa viikkotyöaika on vähintään 18 tuntia. Jos etuuden hakijan säännöllinen viikkotyöaika on alle 18 tuntia viikossa, mutta hakija on tosiasiallisesti työskennellyt enemmän, tarvitsee rahasto etuuskäsittelyä varten tiedot hakijan toteutuneista työtunneista opintovapaata edeltäneiltä 12 kuukaudelta. Tulorekisterin tietoja voidaan ainakin tuntipalkkaisten henkilöiden kohdalla hyödyntää tältä osin. Tämä edellyttää kuitenkin, että rekisteriin on joka kuukausi 12 kuukauden ajalta ilmoitettu tuntipalkka, yksikköhinta sekä ansaintakausi. Tällaiset tilanteet voivat realisoitua niiden etuuden hakijoiden kohdalla, joilla on niin sanottu nollatuntisopimus tai osa-aikainen työsopimus, jossa viikkotuntien määrä on alhainen, mutta työntekijä on todellisuudessa tehnyt enemmän työtunteja.

Ilmoitustapa 2:lla annetut tulotiedot voivat olla hyödynnettävissä myös palkanmäärittelyssä, mutta se edellyttää, että joka kuukausi on käytetty tätä ilmoitustapaa. Mikäli tiedot on jonain kuukautena ilmoitettu eri tavalla, tietoja ei voitaisi palkanmäärittelyssä käyttää.

Kunnat

Kunnat tarvitsevat tiedot ilmoitustapa 2:n tarkkuudella, koska kaikkia tulolajeja ei oteta asiakasmaksua määriteltäessä huomioon. Muista täydentävistä lisätiedoista tarvitaan ainakin ansaintakausia. Jos näitä tietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, tietoja joudutaan kysymään asiakkaalta.

Tilastokeskus

Palkka- ja työvoimakustannustilastojen osalta vapaaehtoisten tietojen ilmoittaminen vapauttaa maksajia (yrityksiä) Tilastokeskuksen lisätiedonkeruilta.

Jos Tilastokeskus saa vain pakollisesti ilmoitettavat tiedot, Tilastokeskus joutuu ylläpitämään omia täydentäviä rinnakkaistiedonkeruita useammassa tilastossa (tulonjakotilasto, työssäkäyntitilasto, palkkatilasto). Vapaaehtoisesti ilmoitettavia täydentäviä tietoja käytetään virallisen tilaston tuottamiseksi.

Lisäksi Tilastokeskuksen kannalta on hankalaa, jos maksajat ilmoittavat vapaaehtoisia tietoja satunnaisesti – joinain kuukausina vapaaehtoiset tiedot ovat ilmoituksessa, toisena kuukautena ei. Tilastokeskuksen pitää järjestää puuttuvien tietojen osalta täydentäviä tiedonkeruita ja tällaisessa tilanteessa tiedonkeruita on vaikea kohdentaa. Näin ollen on tärkeää, että myös vapaaehtoiset tiedot ilmoitettaisiin laajasti.

Mitä kattavammin tulorekisteriin ilmoitetaan täydentäviä tietoja, sitä paremmin Tilastokeskus voi tuottaa tiedoista tilastoja ja tutkimusaineistoja yhteiskunnan tarpeisiin. Tilastokeskuksen tiedonkeruilla kerätään tietoja, joita ei saada muista tietolähteistä – kuten tulorekisteristä. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin voi vähentää erikseen kysyttävien tietojen määrää. Jos tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen laatu ei ole riittävä, Tilastokeskus joutuu tekemään täydentäviä tiedonkeruita. Jotta tilastoista voidaan muodostaa aikasarjoja ja tiedonkeruita voidaan kohdentaa, on hyvin tärkeää, että täydentävät tiedot ilmoitetaan johdonmukaisesti jokaisella ilmoituksella.

Tässä tapauksessa Tilastokeskuksen (TK) ylläpidettäviä tiedonkeruita ovat esimerkiksi:

 • TK:n ammattinimiketiedonkeruu (selkokielinen ammattinimi)
 • TK:n toimipaikkatiedonkeruut (julkinen ja yksityinen sektori)
 • TK:n yksityisen sektorin kuukausipalkkatiedonkeruu
 • TK:n yksityisen sektorin tuntipalkkatiedonkeruu
 • TK:n kuntasektorin kuukausipalkkatiedonkeruu
 • TK:n kuntasektorin tuntipalkkatiedonkeruu
 • Tulonjakotilaston puolelta muita hallinnollisia aineistoja.

Erityisesti Tilastokeskus tarvitsee seuraavat tiedot:

 • maksetut rahapalkat ilmoitustapa 2:n mukaisena
 • tulojen ansaintakaudet
 • vapaamuotoinen ammattinimike
 • tulonsaajan toimipaikkaa koskevat tiedot
 • tieto palvelussuhteen koko- ja osa-aikaisuudesta
 • osa-aikaisuuden prosenttiosuus
 • palkkauksen muoto
 • työsuhteen laji
 • säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • palkallisten poissaolopäivien määrä, syyt ja palkan määrä
 • palkattomien poissaolopäivien määrä ja syyt
 • palkan yksikköä koskevat tiedot.

Työeläkeala

Työeläkeala ei välttämättä tarvitse tulotietoja ilmoitustapa 2:n tarkkuudella, vaikka ne auttavat epäselvien tapausten selvittämisessä. Tietoja käytetään esimerkiksi työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvedossa, eläkkeen perusteena olevan työansion arvioinnissa, eläkeoikeuden tutkimisessa, työansion kohdentamisessa, kokoaikatyön arvioinnissa ja vakuuttamisen valvonnassa. Tarvittavia tietoja ovat erityisesti

 • maksajan syntymäaika ja asiointikieli, jos maksajan tunniste on muu kuin Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus
 • tulonsaajan syntymäaika ja sukupuoli, jos tulonsaajan tunniste on muu kuin suomalainen henkilötunnus
 • maksajan katuosoite tai postilokero ja postinumero, jos kyseessä on tilapäinen työnantaja.

Työsuojelu

Ilmoitustapa 2:n mukaisesti ilmoitettujen tietojen ja muiden täydentävien lisätietojen avulla voidaan arvioida muun muassa työsuhteen vähimmäisehtojen toteutumista palkkauksen osalta. Jos maksaja ilmoittaa täydentäviä tietoja, tietojen antaminen vähentää työnantajaan kohdistuvia kyselyjä ja lisäselvittelyä. Lisäksi jos tiedot on ilmoitettu kattavasti ja työsuhteen vähimmäisehdot toteutuvat (suhteessa vertailutietoon), ei välttämättä tarvitse suorittaa valvontatoimenpiteitä työsuhteen vähimmäisehtojen osalta (palkkaus). Täydentävien tietojen antaminen johtaa kyselyiden vähenemiseen, jolloin myös tarkastustoiminta nopeutuu ja tehostuu, kun tarkastajalla on etukäteistietoa valvontakohteesta. Systemaattisesti ja kattavasti toimitetut laajat palkkatiedot voivat olla hyödyksi palkka- tai syrjintäasian selvittelyssä.

Tapaturmavakuuttajat

Ilmoitustapa 1:n tiedot eivät riitä silloin, kun työtapaturmayhtiö on maksamassa työntekijälle ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta.

Korvauksen määrittämisessä tarvitaan tietoja, jotka sisältyvät vain ilmoitustapaan 2 tai ovat muita täydentäviä lisätietoja. Jos työntekijä on työkyvytön sen jälkeen, kun työtapaturmasta on kulunut 28 päivää, ansionmenetyskorvauksen perusteena käytetään vuosityöansiota. Vuosityöansion laskennassa tarvitaan tieto työntekijälle maksetusta lomarahasta. Lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi poissaolojen vaikutus työansioihin.

Jos suorituksen maksaja on käyttänyt ilmoitustapaa 1, tiedot maksetusta lomarahasta sekä mahdollisista palkattomista poissaoloista ja näiden syistä kysytään työnantajalta. Vuosityöansiossa otetaan huomioon myös erillistehtävään perustuvat suoritukset. Siten esimerkiksi muussa kuin palvelussuhteessa maksettu kokouspalkkio kysytään erikseen suorituksen maksajalta, koska se sisältyy vain ilmoitustapaan 2.

Jos suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut suoritukset ilmoitustapa 2:n mukaisella tarkkuudella sekä antaa tarvittavat muut täydentävät lisätiedot, ansionmenetyskorvauksen maksaminen saattaa hoitua tulorekisteristä saatavien tietojen avulla ilman, että työnantajalta tai muulta suorituksen maksajalta joudutaan erikseen kysymään näitä tietoja. Ilmoitustavasta riippumatta työnantajan on annettava työtapaturmasta ja ammattitaudista tapaturmayhtiölle työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vahinkotapahtumailmoitus.

Tapaturmavakuuttajat tarvitsevat erityisesti seuraavia tietoja:

 • tieto siitä, onko tulonsaaja palvelussuhteessa maksajaan
 • palvelussuhteen tyyppi
 • palvelussuhteen kesto
 • palkkauksen muoto
 • sovellettava työehtosopimus
 • tulonsaajan osakasasema
 • ansaintakausi
 • poissaolotiedot
 • palkanlisät ja niiden ansaintakaudet.

Työttömyyskassat

Ansaintaperusteisessa järjestelmässä ilmoitustapa 1:llä ilmoitetut tulotiedot eivät ole riittävällä tasolla työttömyyskassojen tarpeisiin. Jollei ilmoitustapa 2:n täydentäviä tulolajeja ja muita täydentäviä lisätietoja anneta, työttömyyskassat joutuvat kysymään esimerkiksi seuraavia lisätietoja:

 • palvelussuhteen tyyppi (kokoaikainen/osa-aikainen)
 • palvelusuhteen kesto
 • palkkauksen muoto
 • palvelussuhteen päättymisen syy
 • palkanlisät ja niiden ansaintakaudet
 • työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset
 • palkattoman poissaolon ajanjakso
 • osa palkattomien poissaolojen syistä.

Jos tietoja ei anneta ilmoitustapa 2:n tarkkuudella eikä samalla anneta muita täydentäviä lisätietoja, työttömyyskassat joutuvat edelleen pyytämään palkkatodistuksia työnantajalta päivärahan laskemista varten.

Verohallinto

Verohallinnolle rahapalkkojen ilmoitustapa 1 on riittävä tarkkuus. Ilmoitustapa 2 ei ole Verohallinnon kannalta välttämättä tarpeellinen. Verohallinto ei pääsääntöisesti käytä täydentäviä lisätietoja. Verohallinto tarvitsee palkkatietoilmoituksen pakollisten tietojen lisäksi myös työnantajan erillisilmoituksen tiedot, jotka kuvataan ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus.

4 Pakolliset ja täydentävät tiedot taulukossa

Pakolliset ja täydentävät tiedot.
Pakolliset tiedot Täydentävät tiedot
Aineiston tekniset tiedot ja muut tiedot  
 • Aineistotyyppi
 • Aineiston muodostamishetki
 • Tietolähde
 • Maksajan aineistoviite
 • Aineiston omistaja
 • Aineiston muodostaja
 • Aineiston lähettäjä
 • Virheellisten ilmoitusten käsittelyn ohjaus
 • Aineiston yhteyshenkilö
 • Palkanmaksukausi
 • Palkanmaksupäivä tai muu ilmoituspäivä
 
Yksilöinti- ja yhteystiedot

Ilmoituksella on yksilöitävä suorituksen maksaja ja tulonsaaja joko

 • asiakastunnisteella tai sen puuttuessa
 • muiden tunnistetietojen avulla.

Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on annettava myös

 • henkilön tai yrityksen nimi
 • henkilön tai yrityksen osoite
 • syntymäaika ja sukupuoli, jos tulonsaaja on luonnollinen henkilö.

Jos maksajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on annettava myös

 • henkilön tai yrityksen nimi
 • henkilön tai yrityksen osoite
 • syntymäaika, jos maksaja on luonnollinen henkilö.
Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.
 
Maksajan tiedot
 • Maksajan tyyppi, jos maksaja on
  • kansainvälinen erityisjärjestö
  • kotitalous
  • tilapäinen työnantaja
  • julkisyhteisö
  • ulkomainen työnantaja
  • ulkomainen konserniyhtiö
  • valtio,
  • valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos
 • Tieto maksajan aliorganisaatiosta, jos maksajalla on Kevan ilmoittajakoodiston mukainen aliorganisaatio
 • Maksajan aliorganisaation tunniste: virastotunniste, jos suorituksen maksajana on valtion virasto
 • Sijaismaksajan antamat tiedot varsinaisesta työnantajasta, jos maksaja toimii sijaismaksajana
  • Vastaavasti varsinaisen työnantajan pitää ilmoittaa sijaismaksajan maksamat palkat, joista työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut
 • Tieto maksajan aliorganisaatiosta, jos maksaja käyttää maksajan omaa aliorganisaation tunnistetta
 • Asiointikieli
 • Maksajan tyyppi, jos maksaja on kotitalouksien työnantajarinki
Tulonsaajan tiedot
 • Tulonsaajan lisätiedot, eli seuraavat tiedot, jos ne koskettavat tulonsaajaa:
  • osaomistaja-tieto, jos tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja
  • avainhenkilö
  • diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö
  • ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
  • rajakunnassa työskentelevä henkilö
  • ulkomailla työskentelevä henkilö
  • urheilija
  • esiintyvä taiteilija
  • tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona
  • työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
  • yhteisö
  • yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
  • Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö
 • Tieto, että tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen sekä lisäksi
  • asuinvaltio
  • asuinvaltion verotunniste (TIN), jos tunniste on käytössä rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltiossa
  • yhteystiedot asuinvaltiossa
 • Tieto siitä, jos rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys lähdeveron perimisen sijasta
 • Tulonsaajan toimipaikka
 • Tulonsaajan aliorganisaatio
 • Tulonsaajan lisätiedot, eli tieto, jos tulonsaaja on
  • osakasasemassa maksajaan
  • valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty

 

Tulonsaajan palvelussuhteen tiedot
 • Tieto siitä, jos palvelussuhde päätetään vanhuuseläkkeelle siirtymisen perusteella
 • Palvelussuhteen voimassaolo, jos kyseessä on JuEL:n (julkisten alojen eläkelain) mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
 • Palvelussuhteen päättymisen syy, jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
 • Ammattiluokka ja muut ammattia koskeva tiedot, jos tulonsaajalla on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tai kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
 • Rekisteröinnin peruste, jos kyseessä on JuEL:n tai MEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde
 • Tieto, onko tulonsaaja palvelussuhteessa
 • Palvelussuhteeseen sovellettava työehtosopimus
 • Palvelussuhteen tyyppi
 • Palvelussuhteen kesto
 • Palvelussuhteen päättymisen syytä koskevat tiedot
  • Jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde, tieto on pakollinen
 • Palkkauksen muoto
 • Osa-aikaisuusprosentti
 • Säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • Vapaamuotoinen ammattinimike
Vakuuttamisen tiedot
 • Työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero, jos tulonsaaja on työeläkevakuutettu
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiön tunniste (Y-tunnus), jos työnantajalla on samanaikaisesti voimassa useita työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia
 • Tieto työeläkevakuutuksesta
  • Työntekijän työeläkevakuutus
  • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)
  • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi-tieto, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta vakuuttaa tulonsaajaa tai tulonsaaja ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin(työeläkevakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työttömyysvakuutus)
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus)
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)
 • Tulolajiin liittyvä vakuuttamistiedon tyyppi -tieto, jos tulosta maksetut sosiaalivakuutusmaksut poikkeavat tulolajille määritellystä oletuksesta
  • Sosiaalivakuutusmaksun alainen
  • Työeläkevakuutusmaksun alainen
  • Sairausvakuutusmaksun alainen
  • Työttömyysvakuutusmaksun alainen
  • Työtapaturmavakuutus- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
 • Sosiaaliturvaa koskeva todistus
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus
  • Tieto on pakollinen, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä usealla vakuutuksella
 • työeläkelaitosta varten annettava maksun viitenumero ja maksun tarkenne
Maksettuun tuloon liittyvät tiedot
 • Tieto siitä, jos maksettu suoritus on ollut perusteetonta etua
 • Tulon takaisinperintää koskevat tiedot
 • Tieto siitä, jos tulo on maksettu merityötulona ja cross-trade-aika, jos tulonsaajalla on oikeus cross-trade-vähennykseen
 • Tulojen ansaintakaudet
 • Tieto siitä, jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana
 • Tieto siitä, jos maksettu suoritus on kertaluonteinen
 • Palkan yksikköä koskevat tiedot
  • yksikkö: tunti, päivä, viikko, jakso
  • yksikön hinta
  • yksikön lukumäärä
 • takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä ja siitä maksuhetkellä toimitettu ennakonpidätys tai lähdevero
 • Tulojen nostettavissaolojaksot, jos tulo on merityötuloa
Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot
 • Tieto siitä, soveltuuko kuuden kuukauden sääntö
 • Työskentelypäivien lukumäärä, jos tulo on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle vuokratyöntekijälle
 • Ulkomaan työskentelyn tiedot. Ilmoitettavat pakolliset tiedot vaihtelevat sen mukaan, mistä ilmoituksesta (lomaketyypistä) on kyse: NT1, NT2, työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus:
  • edustajan tiedot
  • tieto siitä, jos edustaja ilmoittaa tiedot työnantajan puolesta
  • suomalaisen työn teettäjän tiedot
  • toimeksiantajan tiedot
  • työskentelyvaltio
  • oleskeluajat Suomessa
  • työskentelyaika Suomessa ja vuokratyöntekijän työskentelypäivien lukumäärä
  • työskentelyjaksot ulkomailla
  • oleskelujaksot työskentelyvaltiossa
  • tieto siitä, onko työskentelyvaltiolla oikeus verottaa palkkaa
  • tieto siitä, rasittaako palkka työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta
  • arvio vuokratyöntekijän palkasta
 • Työskentelyajat Suomessa silloin, kun ei ole kyse vuokratyöntekijöistä
 • Osoite työskentelyvaltiossa
 • Työskentelypaikkakunta
 • Rahapalkka kuukaudessa
 • Muut korvaukset ja edut
Poissaolotiedot
 
 • Poissaolojen ilmoitusjakso
 • Palkallisen poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
  • palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta
  • arvioitu päivämäärä, johon asti poissaolo jatkuu
  • korvaushakemustiedot Kelaa varten
 • Palkattoman poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
 • Korvaushakemustiedot (Kela)
  • maksutiedon tyyppi
  • maksun viitenumero
  • maksun tarkenne
  • korvaushakemuksen lisätiedot
Tulolajit
Rahapalkat
 • 101 Palkka yhteissumma
 • 102 Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen
 • 103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen
 • 104 Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen
 • 105 Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen
 • 106 Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen
 • 201 Aikapalkka
 • 202 Aloitepalkkio
 • 203 Bonuspalkka
 • 204 Etuusajalta maksettu täydennyspalkka
 • 205 Hätätyökorvaus
 • 206 Iltatyökorvaus
 • 207 Iltavuorolisä
 • 208 Irtisanomisajan korvaus
 • 209 Kilometrikorvaus (veronalainen)
 • 210 Kokouspalkkio
 • 211 Lauantaityökorvaus
 • 212 Lisätyökorvaus
 • 213 Lomaraha
 • 214 Luentopalkkio
 • 215 Luottamustoimipalkkio
 • 216 Muu maksettu lisä
 • 217 Odotusajan korvaus
 • 218 Olosuhdelisä
 • 220 Provisiopalkka
 • 219 Sairausajan osapalkka
 • 221 Sunnuntaityökorvaus
 • 222 Synteettinen optio
 • 223 Tulospalkkio
 • 224 Työaikapankin rahakorvaus
 • 225 Työajantasauskorvaus
 • 226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • 227 Urakkapalkka
 • 229 Vahingonkorvaus päättämistilanteissa
 • 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa
 • 230 Varallaolokorvaus
 • 232 Viikkolepokorvaus
 • 233 Voittopalkkio
 • 234 Vuosilomakorvaus
 • 235 Ylityökorvaus
 • 236 Yötyökorvaus
 • 237 Yövuorolisä
 • 238 Muu säännöllinen lisä
 • 239 Vastikevapaan korvaus
Erikseen ilmoitettavat tulolajit
 • 302 Asuntolainan korkoetu
 • 304 Autoetu
 • 308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio
 • 309 Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%)
 • 310 Henkilöstölle annettu rahalahja
 • 311 Kilometrikorvaus (verovapaa)
 • 312 Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio
 • 313 Käyttökorvaus ansiotuloa
 • 314 Käyttökorvaus pääomatuloa
 • 315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu
 • 316 Muu veronalainen ansiotulo
 • 319 Omaishoitajan palkkio
 • 320 Osakepalkkio
 • 321 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
 • 322 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun
 • 323 Sijaismaksajan maksama palkka,josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
 • 324 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun
 • 325 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun
 • 326 Palkkio työsuhdekeksinnöstä
 • 327 Perhehoitajan kustannusten korvaus
 • 328 Perhehoitajan palkkio
 • 329 Perhepäivähoitajan kustannusten korvaus
 • 331 Päiväraha
 • 332 Pääomatuloa oleva suoritus
 • 335 Sovittelijan kulukorvaus
 • 336 Työkorvaus
 • 337 Työnantajakohtaisen sairaskassan maksama täydennyspäiväraha
 • 338 Työnantajan maksama eläke
 • 339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka)
 • 340 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus)
 • 341 Työsuhdematkalipun verovapaaosuus
 • 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus
 • 343 Työsuhdeoptio
 • 350 Urheilijarahastoon siirretty palkka
 • 351 Urheilijarahastosta maksettu palkka
 • 352 Vakuutuspalkka
 • 353 Veronalainen kustannusten korvaus
 • 354 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä
 • 355 Yksityisen hoidon tuki (palkka)
 • 356 Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus)
 • 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus
 • 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha
 • 359 Perusteeton etu
 • 361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta
 • 362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti
 • 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
 • 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
 • 365 Ehdollinen osakepalkkio
 • 301 Asuntoetu
 • 303 Ateriakorvaus
 • 330 Puhelinetu
 • 334 Ravintoetu
Palkasta vähennettävät erät
 • 401 Autoedusta peritty korvaus
 • 402 Ennakonpidätys
 • 403 Luottamushenkilömaksu
 • 404 Lähdevero
 • 405 Lähdeverovähennys
 • 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus
 • 410 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu
 • 411 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus
 • 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
 • 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
 • 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
 • 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus
 • 418 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu
 • 419 Vähennys ennen ennakonpidätystä
 • 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus
 • 406 Maksettava palkka
 • 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
 • 409 Nettopalkka
 • 416 Ulkomaille maksettu vero
 • 417 Ulosmittaus
Tulolajeihin liittyvät lisätiedot
 • Autoedun tyyppi:
  • käyttöetu
  • vapaa autoetu.
 • Auton ikäryhmä
 • Auton kilometrimäärä, jos auton käyttökustannukset lasketaan ajetuista kilometreistä eikä kuukausikohtaisen arvon mukaan
 • Verovapaan kilometrikorvauksen kilometrien määrä
  • Annettava viimeistään vuoden viimeisellä ilmoituksella.
 • Muu luontoisetu -tulolajin (317) lisätiedot, Edun tyyppi:
  • Asuntoetu
  • Puhelinetu
  • Ravintoetu
  • Muut edut
 • Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa:Kyllä
  • Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan kyseinen tieto.
 • Päivärahan tyyppi:
  • ateriakorvaus
  • kotimaan kokopäiväraha
  • kotimaan osapäiväraha
  • ulkomaan päiväraha
  • ulkomaantyöskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset
 
Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2020