Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Antopäivä
11.12.2020
Diaarinumero
VH/8120/05.00.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - 31.12.2021

Ohje on tarkoitettu suorituksen maksajille, jotka korjaavat tulorekisteriin ilmoittamiaan palkkatietoja. Ohjeessa kuvataan

 • tulorekisterin palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen
 • liikasuorituksen ja muun perusteettoman edun ilmoittaminen
 • takaisinperityn suorituksen ilmoittaminen.

Ohjeessa on esimerkkejä tietojen korjaamisesta eri tapauksissa. Esimerkeissä ei ole huomioitu kaikkia ilmoituksella annettavia pakollisia tietoja, vaan ainoastaan korjaamisen kannalta olennaiset tiedot. Ohjeen lopussa on kooste korjaamisen yleisistä periaatteista. Tulorekisterin sivulla Palkkatietojen korjaaminen on kuvattu yleisimpiä korjaamisen tilanteita esimerkkien ja infograafin avulla.

Tämä ohje korvaa aikaisemman Tietojen korjaaminen tulorekisterissä -nimisen ohjeen. Ohjeeseen on tehty seuraavat lisäykset ja täsmennykset:

 • lisätty kappaleeseen 2.1.2 esimerkki sairausajan osapalkan korjaamisesta
 • tarkennettu kappaleessa 2.3.1 liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaisemisen ilmoittamista ja lisätty esimerkki
 • täydennetty ohjeistusta luvussa 4.2 maksajan oma-aloitteisten velvoitteiden oikaisusta nettoperintätilanteessa
 • lisätty uusi luku 4.10 ja esimerkkejä luontoisedun perimisestä takaisin
 • lisätty uusi luku 6.4 ilmoitusten mitätöintien vaikutuksesta oma-aloitteisten verojen maksamiseen
 • lisätty ohjeen loppuun uusi luku 8, jossa kuvataan tärkeimmät säännöt korjaamismenettelystä ja esimerkki liikasuorituksen ilmoittamisesta eri menettelyillä (nettoperintä, bruttoperintä ja palkan kuittaus)
 • lisäksi päivitetty esimerkkien työntekijämaksujen määrät vuoden 2021 tasolle ja tehty pienempiä teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.

Muutoin ohjeen linjaukset vastaavat sisällöltään aikaisempaa ohjetta.

1 Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

1.1 Miten tietoja korjataan?

Suorituksen maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta. Jos tulorekisterissä oleva virheellinen tieto perustuu suorituksen maksajan ilmoitukseen, maksajalla on velvollisuus korjata ilmoittamansa virheellinen tieto. Jos tulonsaaja huomaa tulorekisterin palkkatietoilmoituksella häntä koskevan virheellisen tiedon, tulonsaajan on tehtävä korjausvaatimus asianomaiselle suorituksen maksajalle.

Tulorekisterin tiedot korjataan pääsääntöisesti korvaavalla menettelyllä. Tämä tarkoittaa, että alkuperäistä ilmoitusta korjataan siten, että ilmoituksen kaikki tiedot annetaan uudelleen, ja ilmoituksella annetaan uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaava ilmoitus tehdään samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus.

Maksajan lähettämä aineisto voi sisältää useiden tulonsaajien palkkatietoilmoituksia. Ilmoituksella tarkoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tietoja. Samassa aineistossa voi olla virheellisiä ja virheettömiä ilmoituksia. Koko aineistoa ei tarvitse toimittaa uudelleen, vaan riittää, että maksaja korjaa virheelliset ilmoitukset.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voidaan ylläpitää ja korjata niin kauan, kuin niitä tulorekisterissä säilytetään. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Tämä vastaa pääsääntöisesti sitä aikaa, jonka työnantajat ovat velvollisia säilyttämään palkka- ja muun kirjanpitonsa. Tulorekisteriin ilmoittaminen ei korvaa työnantajan kirjanpidon tai muun materiaalin säilyttämisvelvollisuutta. On kuitenkin syytä huomata, että osa tiedon käyttäjistä voi olla oikeutettuja saamaan tulorekisterin tietoja kymmentä vuotta lyhyemmältä ajalta, esimerkiksi muutoksenhakua koskevien määräaikojen tai etuuksien määräämisessä huomioitavan ajankohdan vuoksi.

Suorituksen maksaja voi myös mitätöidä eli poistaa aiemmin antamansa ilmoituksen tai useita ilmoituksia sisältävän aineiston. Tietyissä tapauksissa tiedot pitää korjata siten, että maksaja mitätöi aikaisemman ilmoituksen ja antaa sen jälkeen uuden oikeilla tiedoilla. Tietojen mitätöinti kuvataan luvussa 5. Luvussa 6 kuvataan tapaukset, joissa ei voi käyttää korvaavaa ilmoitusta, vaan aikaisemmat tiedot pitää ensin mitätöidä.

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset sekä näihin tietoihin tehtävät korjaukset (katso luku 1.7. Miten korjataan ennen vuotta 2019 annettuja tietoja?).

Etuustietojen korjaamista käsitellään tarkemmin ohjeessa Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

1.2 Milloin korjaus pitää tehdä?

Suorituksen maksajan on korjattava antamansa virheellinen ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä. Tämä tarkoittaa, että virheellinen ilmoitus on korjattava heti, kun virhe huomataan. Korjausta ei saa siten jättää esimerkiksi seuraavaan palkka-ajoon. Tulorekisterin ilmoittamisen määräajat eivät koske tietojen korjaamista. Kaikkien suorituksen maksajien, niin kotitalouksien kuin paperi-ilmoittajienkin, on korjattava virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.Ilman aiheetonta viivästystä tarkoittaa, että tiedot on korjattava siinä ajassa, kuin sitä ilmoittajan näkökulmasta voidaan kohtuudella edellyttää.

Tieto perusteettomasta edusta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu. Perusteettomalla edulla tarkoitetaan aiheettomasti maksettua suoritusta tai etua, johon tulonsaaja ei ole oikeutettu. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus maksetaan väärin perustein, väärälle henkilölle tai liian suurena. Jos seuraava palkka-ajo tapahtuu kuukauden kuluessa perusteettoman edun havaitsemisesta, maksaja voi toimittaa tiedon perusteettomasta edusta tämän palkka-ajon yhteydessä.

Tiedot takaisin maksetuista määristä annetaan viimeistään 5. kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy. Viiden päivän määräaika alkaa siitä, kun saapunut maksu on reskontrassa ja palkanlaskennassa yhdistetty tulonsaajalta perittyyn tuloon.

Jos maksukuukaudelle annettuja tietoja korjataan vasta maksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen, seurauksena voi tietyissä tilanteissa olla sanktio. Seuraamusmaksujen määräytymistä kuvataan tarkemmin ohjeessa Tulotietojen ilmoittaminen: seuraamusmaksut.

1.3 Mitkä tiedot pitää korjata?

Kaikki ilmoituksen tiedoissa olevat virheet on korjattava. Tämä koskee niin tulorekisteriin tallennettavia tulotietoja ja muita pakollisia tietoja (laki tulotietojärjestelmästä 6 §), pakollisesti annettavia yksilöinti- ja yhteystietoja (8 §) kuin myös täydentäviä lisätietoja (7 §). Näin ollen esimerkiksi täydentävinä tietoina annetut poissaolotiedot ja palvelussuhdetiedot on korjattava oikeiksi, jos niissä on virheitä.

Ilmoituksen korjaamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko esimerkiksi rahapalkat ilmoitettu tulorekisterin ilmoitustapa 1:llä vai ilmoitustapa 2:lla.

1.4 Miten korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen?

Tulonsaajalla voi olla samalta maksajalta useita voimassaolevia palkkatietoilmoituksia, joissa on sama palkanmaksukausi ja -päivä. Jos maksaja valitsee toimenpiteen tyypiksi "Uusi ilmoitus", ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta, vaikka palkanmaksukausi ja -päivä olisivat samat. Kun aiemmin annettua ilmoitusta halutaan korjata, valitaan toimenpiteen tyypiksi "Korvaava ilmoitus". Tietojen korjaamisessa käytetään ilmoitusviitteitä, joilla korjaus tai mitätöinti kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen.

1.4.1 Tulorekisterin ilmoitusviite

Maksaja saa aina uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen, jolla myöhemmän korjauksen voi kohdentaa oikeaan ilmoitukseen. Jos uusi ilmoitus toimitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, tulorekisteri palauttaa ilmoitusviitteen suorituksen maksajalle käsittelypalautteessa. Jos taas uusi ilmoitus annetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, tulorekisteri lisää tulorekisterin ilmoitusviitteen ilmoitukseen.

1.4.2 Maksajan ilmoitusviite

Jos maksaja ei voi tai halua käyttää tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä, korjaamiseen voi käyttää maksajan ilmoitusviitettä. Maksaja voi muodostaa tämän viitteen itse ja sen on oltava jokaisella ilmoituksella yksilöllinen. Viitteen muodostamisessa voi käyttää esimerkiksi numeroita ja kirjaimia. Viitteessä sallitut merkit on kuvattu dokumentissa "Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitus", kohdassa 1.2. Merkistö. Viitteen pituus on kuvattu kohdassa 2.12 Palvelun tiedot. Maksajan palkanlaskentajärjestelmä voi muodostaa viitteen automaattisesti tai järjestelmätoteutuksesta riippuen palkanlaskentajärjestelmä voi pyytää käyttäjää antamaan viitteen manuaalisesti.

Maksajan pitää muodostaa maksajan ilmoitusviite silloin, kun käytetään teknistä rajapintaa tai latauspalvelua ja uusi ilmoitus toimitetaan tulorekisteriin ensimmäisen kerran. Jos uusi ilmoitus annetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ja jos maksaja ei itse anna maksajan ilmoitusviitettä, tulorekisteri muodostaa annetulle ilmoitukselle tarvittavan viitteen. Jos tiedot on poikkeuksellisesti toimitettu tulorekisteriin paperilomakkeella, suorituksen maksajalle lähetetään ilmoitusviite kirjeenä.

1.4.3 Ilmoituksen versionumero

Tulorekisteri antaa uudelle palkkatietoilmoitukselle versionumeron 1 ja korvaavalle ilmoitukselle yhtä suuremman versionumeron kuin mikä oli korvattavalla ilmoituksella. Jos tiedot toimitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, tulorekisteri palauttaa versionumeron lähettäjälle aineiston käsittelypalautteessa. Maksaja ei voi itse antaa ensimmäiselle, ns. "uudelle ilmoitukselle" versionumeroa.

Versionumeron käyttö korjaamisessa ei ole pakollista, mutta se on suositeltavaa. Korvaavalla ilmoituksella annetaan se versionumero, johon korjaus halutaan kohdistaa. Näin varmistetaan, että korjaaminen tai mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Jos versionumeroa ei käytetä, tulorekisteri kohdistaa toimenpiteen aina ilmoituksen viimeisimpään versioon. Kun korvaamisen kohdistamisessa käytetään versionumeroa, voidaan varmistaa, että toisessa prosessissa mahdollisesti tehtyjä muutoksia ei tahattomasti ylikirjoiteta.

1.5 Vaikuttaako ilmoitustapa tai -kanava korjaamiseen?

Suorituksen maksaja valitsee, ilmoittaako hän maksamansa rahapalkat yhteissummana (rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 1) vai täydentävillä tulolajeilla (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 2). Rahapalkat pitää ilmoittaa vähintään ilmoitustavalla 1. Ilmoittaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.

Korjaamisen kannalta ei ole merkitystä, kumpaa ilmoitustapaa on käytetty. Merkitystä ei ole myöskään sillä, onko täydentäviä lisätietoja annettu. Virheelliset tiedot on aina korjattava. Tämän ohjeen esimerkeissä käsitellään molemmilla ilmoitustavoilla annettujen tietojen korjaamista.

Myöskään ilmoituskanava ei vaikuta ilmoituksen korjaamiseen. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voi korjata sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, tai tiedostona ladattuja ilmoituksia voi korjata teknisen rajapinnan kautta.

1.6 Mitä ilmoituksia tulorekisterin korjaamismenettely koskee?

Ohjetta sovelletaan palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen tietojen korjaamiseen. Useimmat ohjeen esimerkeistä koskevat palkkatietoilmoituksen korjaamista. Työnantajan erillisilmoituksen korjaamista käsitellään erikseen luvussa 7. Etuustietoilmoituksen korjaamista käsitellään tarkemmin ohjeessa Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Jos palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat siten, että maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä samalla muuttuu, suorituksen maksajan on korjattava myös antamaansa työnantajan erillisilmoitusta, jolla työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ilmoitetaan.

1.7 Miten korjataan ennen vuotta 2019 annettuja tietoja?

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Vuonna 2019 ja sen jälkeen annetut ilmoitukset korjataan tämän ohjeen mukaisesti.

Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2019 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle.

Sitä vastoin 1.1.2019 tai sen jälkeen takaisin perityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2019. Vaikka tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan tulorekisteriin, maksajan on syytä huomata, että osa tiedon käyttäjistä voi lisäksi edellyttää, että vuodelta 2018 tai sitä aiemmilta vuosilta annettava vuosi-ilmoitus korjataan erikseen kyseisen tiedon käyttäjän ohjeistuksen mukaisesti. Maksajan pitää tarvittaessa olla yhteydessä vuosi-ilmoittajien omaan neuvontaan.

Esimerkki 1: Tulonsaajalta peritään vuonna 2020 takaisin vuonna 2018 maksettu suoritus.

Tulonsaajalle on maksettu joulukuussa 2018 ylityökorvausta 450 euroa. Maksun jälkeen suorituksen maksaja huomaa maksaneensa virheellisesti 150 euroa liikaa. Tuloa ei saada perittyä tulonsaajalta takaisin vuonna 2018. Suorituksen maksaja on ilmoittanut vuosi-ilmoituksilla 450 euroa. Liikasuoritus peritään tulonsaajalta takaisin tammikuun 2020 palkanmaksun yhteydessä bruttoperintänä. Tammikuussa tulonsaajalle maksetaan 2 500 euroa kuukausipalkkaa.

Kun tulo saadaan perittyä takaisin tammikuussa 2020, vuodelta 2018 annettuja vuosi-ilmoituksia on korjattava siten, että takaisinperintä on otettu huomioon.

Suorituksen maksaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella:

Esimerkki 1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201901201500 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 20.01.2020
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.01.2020
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.01.2020
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.2010
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2500.00
235 Ylityökorvaus 150.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.12.2018–30.12.2018  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 20.1.2020  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.12.–3012.2018  
Alkuperäinen maksupäivä: 20.12.2018  
402 Ennakonpidätys (2 500 eurosta) 500.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 500 eurosta) 178.75
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 500 eurosta) 37.10

2 Virheellisten tietojen korjaaminen

Ilmoituksen korjaaminen voi johtua maksamisen tai ilmoittamisen virheestä. Maksamisen virheellä tarkoitetaan tilanteita, joissa ilmoitus on oikein, mutta tulo on maksettu liian pienenä tai suurena. Ilmoittamisen virhe on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärin, esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi. Ilmoittamisen virheestä on kyse myös silloin, jos tieto on ilmoitettu väärin tai pakolliseksi säädetty tieto on unohdettu ilmoittaa.

Luvussa 2.3 kuvataan tarkemmin ennakonpidätyksen oikaisemista ja luvussa 2.4 negatiivisten lukujen ilmoittamista.

2.1 Ilmoittamisen virheiden korjaaminen

Ilmoittamisen virhetilanteissa alkuperäinen tieto on korjattava oikeaksi tai puuttunut tieto lisättävä korvaavalla ilmoituksella antamalla kaikki ilmoituksen tiedot uudelleen, myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

2.1.1 Tulo on ilmoitettu esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi väärin

Jos annettu ilmoitus on ollut virheellinen esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi, alkuperäinen tieto on korjattava oikeaksi korvaavalla ilmoituksella antamalla kaikki ilmoituksen tiedot uudelleen, myös alkuperäisellä ilmoituksella oikein olleet tiedot.

Esimerkki 2: Näppäilyvirhe.

Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevalle tulonsaajalle maksetaan aikapalkkaa 2 730 euroa. Suorituksen maksaja toimittaa ennakonpidätyksen (365 euroa) ja perii työntekijän sosiaalivakuutusmaksut palkasta.

Maksaja tekee näppäilyvirheen tietoja ilmoittaessaan, minkä vuoksi summa on ilmoitettu virheellisesti tulorekisteriin 3 730 euron suuruisena.

Esimerkki 2, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201901201500 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 20.01.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.01.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.01.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka (tai jokin muu palkan tulolaji) 3730.00
Ansaintakausi 01.01.-31.1.20xx*  
402 Ennakonpidätys (2 730 eurosta) 365.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 730 eurosta) 195.19
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 730 eurosta) 38.22

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto, jota kuitenkin useat tiedon käyttäjät tarvitsevat. Siksi suositus on, että ansaintakaudet ilmoitettaisiin, jos ne ovat tiedossa. Ansaintakausi ilmoitetaan jokaiselle tulolajille erikseen.

 • Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675.
 • Tulorekisteri antaa uudelle palkkatietoilmoitukselle versionumeron 1.
 • Maksaja voi käyttää korjaamisessa maksajan ilmoitusviitettä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen sijasta.
 • Korjauksen voi kohdistaa oikeaan ilmoitukseen joko tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan omalla ilmoitusviitteellä. Ilmoituksella voi antaa myös molemmat.

Näppäilyvirhe huomataan toukokuussa lopussa. Suorituksen maksajan on korjattava tammikuulta antamaansa ilmoitusta. Korvaavalla ilmoituksella on annettava kaikki tiedot uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Esimerkki 2, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin ilmoitusviite: 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675

(Vaihtoehtoisesti maksajan oma ilmoitusviite 201901201500 tai molemmat)
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)*
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 20.01.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.01.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.01.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka (tai jokin muu palkan tulolaji) 2730.00
402 Ennakonpidätys 365.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 195.19
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 38.22

* Annetaan sen ilmoituksen versionumero, johon korjaus halutaan kohdistaa. Suositus on, että suorituksen maksaja antaa korvaavalla ilmoituksella versionumeron, jonka avulla korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen.

2.1.2 Tulo on ilmoitettu väärällä tulolajilla

Ilmoittamisen virheestä on kyse myös silloin, kun maksetun suorituksen määrä on oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärällä tulolajilla.

Esimerkki 3: Tulo on ilmoitettu väärällä tulolajilla.

Tulonsaajalle on maksettu urakkapalkkaa 2 000 euroa, josta maksaja on toimittanut ennakonpidätyksen (240 euroa) ja perinyt työntekijän sosiaalivakuutusmaksut. Maksaja on valinnut virheellisen tulolajin koodin ja ilmoittanut maksetun palkan palkkatietoilmoituksella työkorvauksena, vaikka suoritus oli urakkapalkkaa.

Ensimmäinen ilmoitus, ennen kuin virhe huomataan:

Esimerkki 3, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201907011120 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 01.07.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 16.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
336 Työkorvaus 2000.00
402 Ennakonpidätys (2 000 eurosta) 240.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 28.00
 • Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069

Virhe huomataan syyskuussa. Maksajan on korjattava heinäkuussa antamaansa ilmoitusta:

Esimerkki 3, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069
Maksajan ilmoitusviite: 201907011120
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 01.07.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 16.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
227 Urakkapalkka 2000.00
402 Ennakonpidätys 240.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 28.00

Esimerkki 4: Tuloa korjataan sairauspoissaolon vuoksi.

Tulonsaajan työsuhde on alkanut toukokuussa. Hänelle maksetaan 4 000 euroa palkkaa toukokuulta.

Palkka ilmoitetaan tulorekisteriin maksetun mukaisena:

Esimerkki 4, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201905151120 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä:15.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 56.00

Myöhemmin huomataan, että tulonsaaja on ollut toukokuussa sairauslomalla viikon. Poissaolosta saadaan tieto palkanlaskentaan vasta kesäkuussa. Suorituksen maksaja maksaa tulonsaajalle poissaolon ajalta 50 % sairausajan palkasta.

Maksajan on korjattava antamansa ilmoitus ja merkittävä viikon ajalta maksetusta palkasta (1 000 euroa) 50 % sairausajan osapalkaksi (500 euroa) ja 50 % liikasuoritukseksi (500 euroa), eli perusteettomaksi eduksi. Perusteettoman edun ilmoittamista kuvataan enemmän luvussa 3.

Esimerkki 4, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUSVIRHEEN HUOMAAMISEN JÄLKEEN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201905151120 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä:15.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3000.00
201 Aikapalkka 500.00
Perusteeton etu: Kyllä  
219 Sairausajan osapalkka 500.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 500 eurosta) 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 500 eurosta) 49.00

2.1.3 Pakollinen tieto on jäänyt ilmoittamatta

Ilmoitus on korjattava myös silloin, jos pakolliseksi säädetty tieto on unohdettu ilmoittaa tai se on ilmoitettu väärin. Tällaisia pakollisia tietoja ovat esimerkiksi tieto rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta tai osaomistajasta, jos tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja. Vastaavasti, jos tulolajin vakuuttamistieto on ilmoitettu väärin tai unohdettu ilmoittaa, tiedot on korjattava.

Tällöinkin ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella antamalla kaikki tiedot uudelleen. Ilmoitukselle lisätään puuttunut tieto.

2.1.4 Korjatun tiedon korjaaminen

Maksajalle voi tulla tarve korjata antamaansa ilmoitusta useita kertoja. Korjaamiskertojen määrää ei ole rajoitettu. Korvaavalla ilmoituksella on tällöinkin annettava kaikki aiemman ilmoituksen oikein olleet tiedot uudelleen.

Esimerkki 5: Useita korjauskertoja samalle ilmoitukselle.

Tulonsaajalle on maksettu 2 000 euroa palkkaa, joka sisältää aikapalkkaa 1 500 euroa, ylityökorvausta 360 euroa ja iltatyökorvausta 140 euroa. Suorituksen maksaja ilmoittaa iltatyökorvauksen vahingossa iltavuorolisänä.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot eikä huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä:

Esimerkki 5, taulukko 1/3
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201906011120
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: 12345
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1500.00
207 Iltavuorolisä 140.00
235 Ylityökorvaus 360.00
402 Ennakonpidätys (2 000 eurosta) 250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 28.00
 • Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c

Seuraavalla viikolla suorituksen maksaja huomaa tekemänsä virheen ja antaa korvaavan ilmoituksen, jossa korjaa virheellisen tiedon oikeaksi:

Esimerkki 5, taulukko 2/3
KORVAAVA ILMOITUS1
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c
Maksajan ilmoitusviite: 201906011120
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: 12345
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1500.00
206 Iltatyökorvaus 140.00
235 Ylityökorvaus 360.00
402 Ennakonpidätys 250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 28.00

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaakin ilmoittaneensa tulonsaajan ammattiluokan väärin. Suorituksen maksajan on korjattava antamansa ilmoitus:

Esimerkki 5, taulukko 3/3
KORVAAVA ILMOITUS2
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c
Maksajan ilmoitusviite: 201906011120
Ilmoituksen versionumero:2 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: 54321 (korjattu ammatti oikeaksi)
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1500.00
206 Iltatyökorvaus 140.00
235 Ylityökorvaus 360.00
402 Ennakonpidätys 250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 28.00

2.1.5 Muut ilmoittamisen korjaustarpeet

Ilmoitusta saatetaan joutua korjaamaan muustakin syystä kuin virheen vuoksi. Työskentelyolosuhde tai verovelvollisuusasema saattaa muuttua, ja alkuperäistä ilmoitusta on korjattava korvaavalla menettelyllä taannehtivasti. Jos esimerkiksi ulkomaisen tulonsaajan työskentelyaikaa pidennetään siten, että rajoitetusti verovelvollisesta henkilöstä tulee yleisesti verovelvollinen, tiedot pitää korjata.

Esimerkki 6: Tulonsaajan verotuksellinen asema muuttuu.

Saksassa asuva rajoitetusti verovelvollinen henkilö työskentelee Suomessa 1.1.–31.3. suomalaisen työnantajan palveluksessa. Työntekijällä on A1-todistus, eli hän on vakuutettu kotivaltiossaan. Tulonsaajan lähdeverokortilla on merkintä lähdeverovähennyksestä 510 euroa. Työnantaja maksaa kuukausipalkkaa henkilölle 3 500 euroa ja perii tulosta lähdeveroa 35 % eli 1 046,50 euroa.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin:

Esimerkki 6, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03171930
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 15.03.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.03.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.03.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä
Asuinvaltion maatunnus: DE
Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä lisätieto)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 3500.00
404 Lähdevero 1046.50
405 Lähdeverovähennys 510.00
 • Ilmoittaja saa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8

Maaliskuun lopussa, kun työn pitäisi päättyä, työnantaja ja työntekijä sopivat, että henkilön työsuhdetta jatketaan vuoden loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että henkilöstä tulee yleisesti verovelvollinen taannehtivasti työskentelyn alusta lukien. Perityt lähdeverot on muunnettava ennakonpidätykseksi. Ennakonpidätykset ilmoitetaan sen suuruisena, kuin vero on tulonsaajalta peritty. Tulonsaajalla on edelleenkin voimassaoleva A1-todistus, eli hän ei ole vakuutettu Suomessa.

Työnantaja antaa korvaavan ilmoituksen, jolla jättää antamatta ”Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä” -tiedon. Kun rajoitetusti verovelvollinen -tieto on jätetty antamatta korvaavalla ilmoituksella, tulonsaajaa pidetään yleisesti verovelvollisena. Tietosisällössä ei ole erillistä tietoa, jolla asia erikseen vahvistettaisiin. Alkuperäisen ilmoituksen Rajoitetusti verovelvollinen -tietoon liittyvät tarkistukset poistuvat sen jälkeen, kun tieto poistetaan. Näin ollen esimerkiksi asuinvaltion maatunnusta ja osoitetta kotivaltiossa ei ole välttämätöntä antaa. Suositus kuitenkin on, että osoitteet annettaisiin. Ulkomainen verotunniste on tällöinkin annettava, jos henkilöllä on sellainen.

Suorituksen maksajan on korjattava kaikki antamansa tammi-maaliskuun ilmoitukset korvaavalla ilmoituksella (esimerkkinä maaliskuun ilmoitus):

Esimerkki 6, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03171930
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 15.03.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.03.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.03.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi:Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite (täydentävä lisätieto)
Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä lisätieto)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 3500.00
402 Ennakonpidätys 1046.50

Kansainvälisten tietojen korjaamista kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet.

2.2 Maksamisen virheiden korjaaminen

Maksamisen virhetilanteissa ilmoitus on oikein, mutta tulo on maksettu liian pienenä tai suurena. Maksamisen virheen voi korjata eri tavoin, ja aina ei tarvitse antaa korvaavaa ilmoitusta.

2.2.1. Tulo on maksettu liian pienenä, korjataan lisämaksulla

Jos tulonsaajalle on maksettu palkkaa liian vähän, esimerkiksi unohdettu maksaa ylityökorvauksia, alkuperäistä ilmoitusta ei korjata. Tällöin annetaan uusi ilmoitus sille maksupäivälle, jolloin unohtunut suoritus maksetaan.

Esimerkki 7: Tulonsaajalle on maksettu tulo liian pienenä, korjataan ns. lisämaksulla.

Työnantaja on huhtikuun palkanmaksussa maksanut toistaiseksi voimassaolevassa palvelussuhteessa olevalle työntekijälle 3 000 euroa palkkaa, jonka on ilmoittanut tulorekisteriin:

Esimerkki 7, taulukko 1/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx04300935
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 30.04.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.04.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.04.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3000.00
Ansaintakausi: 01.04.–30.04.20xx*  
402 Ennakonpidätys 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 42.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Syyskuun alussa työntekijä huomaa, että työnantaja on unohtanut maksaa hänelle huhtikuussa tehdyistä ylitöistä ylityökorvauksia 500 euroa. Työnantaja maksaa syyskuun palkanmaksun yhteydessä normaalin palkan lisäksi puuttuneet suoritukset sekä koron maksamatta jääneestä suorituksesta. Alkuperäistä ilmoitusta ei korjata.

Esimerkki 7, taulukko 2/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx09301930
PALKANMAKSUKAUSI
Palkanmaksupäivä: 30.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 01.01.20xx
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3000.00
Ansaintakausi: 01.09.–30.0920xx*  
235 Ylityökorvaus 500.00
Ansaintakausi: 01.04.–30.04.20xx*  
332 Pääomatuloa oleva suoritus 50.00
Ansaintakausi: 01.04.–30.09.20xx*  
402 Ennakonpidätys 875.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 49.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

2.2.2. Tulo on maksettu liian suurena

Liikasuoritusten ilmoittaminen ja takaisinperintä kuvataan luvuissa 3 ja 4.

2.2.3. Perityn korvauksen hyvittäminen tulonsaajalle

Joissain tilanteissa suorituksen maksaja on voinut periä tulonsaajan tulosta liian suuren korvauksen, esimerkiksi luontoiseduista. Tulorekisterissä ei voi korjata tulolajeja käyttämällä negatiivisia eli miinusmerkkisiä lukuja. Luontoiseduista perittyjä korvauksia ei siten voi ilmoittaa tulorekisteriin negatiivisina lukuina.

Luontoisedusta perittävä korvaus alentaa luontoisetuna verotettavaa tuloa ja samalla myös sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa tuloa. Jos tulonsaajalta on peritty liikaa korvausta luontoiseduista, yksinkertaisin tapa on periä seuraavalla palkanmaksukaudella vähemmän ja ilmoittaa alhaisempana peritty korvaus tulorekisteriin. Jos tämä ei ole enää mahdollista, esimerkiksi tulonsaajalle ei enää makseta palkkaa tai anneta luontoisetua, josta perittyä korvausta voitaisiin alentaa, maksaja palauttaa tulonsaajalle liikaa perimänsä korvauksen. Tulonsaajalle palautettu suoritus on ilmoitettava jollain palkan tulolajilla tulorekisteriin.

Tietyissä tilanteissa tulonsaajalle maksettua hyvitystä ei kuitenkaan ilmoiteta veronalaisena tulona tulorekisteriin, vaan maksajan pitää korjata antamansa ilmoitus ja poistaa ilmoitukselta liian suurena peritty korvaus. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, jos tulonsaajan nettopalkasta on peritty liian suurena sellainen korvaus, joka ei alenna verotettavaa tai sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa, kuten esimerkiksi liian suurena peritty pysäköintihallimaksu tai muu vastaava nettopalkasta peritty erä.

Samoin silloin, jos luontoisetu ja luontoiseduista peritty korvaus on ilmoitettu tulorekisteriin ja myöhemmin huomataan, ettei henkilöllä olekaan ollut etua enää laisinkaan käytössään, suorituksen maksajan pitää korjata antamansa ilmoitus ja poistaa ilmoitukselta virheellinen luontoisetu ja peritty korvaus. Tulonsaajalle palautettua korvausta ei tällöin ilmoiteta tulorekisteriin.

2.3 Ennakonpidätyksen oikaiseminen

Toimitetun ennakonpidätyksen määrä voi olla virheellinen esimerkiksi laskuvirheen tai väärän pidätysprosentin käyttämisen vuoksi. Suorituksen maksaja voi tietyin edellytyksin oikaista toimittamaansa ennakonpidätystä riippumatta virheen syystä. Ennakonpidätys on saatettu toimittaa liian suurena tai liian pienenä.

2.3.1 Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen

Jos suorituksen maksaja on toimittanut liikaa ennakonpidätystä, hän voi oikaista virheen alentamalla ennakonpidätystä, joka toimitetaan myöhemmin saman kalenterivuoden aikana maksettavasta suorituksesta (EPL 19 §:n 1 momentti). Tämä on ensisijainen korjaamisen tapa maksajille. Ennakonpidätys voidaan ilmoittaa tulorekisteriin negatiivisena lukuna vain silloin, kun tulonsaajalle ei enää makseta suorituksia, joista oikaisun voisi tehdä.

Esimerkki 8: Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen alentamalla myöhempää ennakonpidätystä.

Tulonsaajalle on 30.8.2021 maksettu 3 000 euroa palkkaa, josta on toimitettu ennakonpidätys 25 %:n mukaisesti, 750 euroa. Maksaja toimitti pidätyksen liian suurena. Oikea ennakonpidätyksen määrä olisi ollut 20 % eli 600 euroa.

Maksaja ottaa liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen huomioon seuraavassa palkanmaksussa syyskuussa. Ennakonpidätyksen määrä olisi ilman oikaisua 600 euroa (20 % 3 000 eurosta). Maksaja ottaa huomioon elokuun liikapidätyksen 150 euroa ja toimittaa ennakonpidätystä 450 euroa (600 − 150). Oikaistua ennakonpidätyksen määrää ei ilmoiteta negatiivisena lukuna, vaan oikaisu huomioidaan ennakonpidätyksen määrässä ja tulorekisteriin ilmoitetaan alempi määrä.

Ennakonpidätyksen oikaiseminen perustuu suorituksen maksajan vapaaehtoisuuteen ja oikaisu voidaan tehdä riippumatta virheen syystä. Takaisinperintätilanteissa on kuitenkin syytä huomata, että jos maksaja perii liikasuorituksen tulonsaajan nettopalkasta, ennakonpidätys pitää toimittaa kyseisen palkanmaksukauden bruttopalkan perusteella. Nettopalkasta perityn liikasuorituksen määrää ei siis saa vähentää ennakonpidätyksen alaisen tulon määrästä. Asiaa on kuvattu enemmän Verohallinnon ohjeen Ennakonpidätyksen toimittaminen luvussa 7.

Suorituksen maksaja voi korjata liian suurena toimittamaansa ennakonpidätystä silloinkin, kun ei enää maksa samalle saajalle suorituksia saman kalenterivuoden aikana. Tällöin suorituksen maksaja palauttaa liikapidätyksen suorituksen saajalle ja ilmoittaa tulonsaajalle palauttamansa määrän tulorekisteriin. Annetun ilmoituksen perusteella Verohallinto alentaa maksajan ennakonpidätysvelvoitteita. Liikapidätys on palautettava saman kalenterivuoden aikana.

Esimerkki 9: Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen negatiivisena lukuna, virhe korjataan saman kalenterivuoden aikana.

Suorituksen maksaja on 30.8. toimittanut tulonsaajalle maksetusta lopputilistä (6 000 euroa) erehdyksessä liian suuren ennakonpidätyksen. Ennakonpidätysprosentin olisi pitänyt olla 25 % (1 500 euroa), mutta maksaja on vahingossa perinyt ennakonpidätyksen 35 %:n (2 100 euroa) mukaisena. Tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin sen mukaisesti, kun ennakonpidätys on toimitettu.

Tulonsaaja huomaa virheen seuraavan kuukauden alussa. Suorituksen maksaja oikaisee virheensä ja maksaa liikapidätyksen (600 euroa) määrän tulonsaajalle 5.9. Rahana tulonsaajalle maksettu liikapidätys voidaan ilmoittaa negatiivisena lukuna tulorekisteriin.

Esimerkki 9
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05111234
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
402 Ennakonpidätys -600.00

Esimerkki 10: Liian suurena toimitettu ennakonpidätys, virhe huomataan kalenterivuoden jälkeen.

Suorituksen maksaja on 15.12. toimittanut tulonsaajalle maksetusta lopputilistä (4 000 euroa) erehdyksessä liian suuren ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys olisi pitänyt olla 25 % (1000 euroa), mutta maksaja on vahingossa perinyt ennakonpidätyksen 37,5 %:n (1 500 euroa) mukaisena. Tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin sen mukaisesti, kun ennakonpidätys on toimitettu.

Virhe huomataan helmikuussa seuraavana vuonna. Suorituksen maksaja ei voi enää oikaista virhettä, koska kalenterivuosi on vaihtunut. Liikapidätys luetaan verotuksessa tulonsaajan hyväksi.

2.3.2 Liian pienenä toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen

Jos ennakonpidätys on jäänyt osaksi tai kokonaan toimittamatta, suorituksen maksaja voi oma-aloitteisesti oikaista virheen korottamalla ennakonpidätystä, joka toimitetaan myöhemmin saman kalenterivuoden aikana maksettavasta suorituksesta. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan saa korottaa enempää kuin 10 prosentilla kyseisellä kerralla muutoin maksettavasta määrästä, ellei suorituksen saaja anna suostumustaan suurempaan korotukseen (EPL 19 §).

Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin ennakonpidätyksen sen suuruisena, kuin se on tosiasiassa toimitettu.

2.4 Negatiivisten lukujen ilmoittaminen

Tyypillisesti tulorekisterissä ei voi korjata tulolajeja käyttämällä negatiivisia eli miinusmerkkisiä lukuja. Väärin ilmoitettu tai maksettu tulo korjataan antamalla korvaava ilmoitus, jolla kerrotaan tulon oikea määrä tai muuttunut luonne, esimerkiksi maksetun tulon muuttuminen perusteettomaksi eduksi. Lisäksi tulon takaisinperintä ilmoitetaan omana tietoryhmänään.

Tulorekisterissä on kuitenkin poikkeuksellisia tilanteita, joissa ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut voivat olla negatiivisia lukuja. Tavallisesti ennakonpidätystä ei ilmoiteta negatiivisena lukuna. Usein työntekijämaksujen, ennakonpidätyksen ja lähdeveron määrä voidaan korjata oikeaksi perimällä tulonsaajalle myöhemmin maksettavasta tulosta alhaisempi työntekijältä perittävien maksujen ja verojen määrä. Tällöin ei ole tarvetta käyttää negatiivisia lukuja (katso luku 4.2. Nettoperintä ja luvussa kuvatut esimerkit).

Poikkeuksellisesti negatiivisia lukuja voi esiintyä esimerkiksi silloin, jos työsuhde on jo päättynyt ja tulonsaajalta on toimitettu ennakonpidätys tai peritty työntekijän sosiaalivakuutusmaksut liian suurena. Suorituksen maksaja voi korjata liian suurena toimittamaansa ennakonpidätystä silloinkin, kun ei enää maksa samalle saajalle suorituksia saman kalenterivuoden aikana. Tällöin suorituksen maksaja palauttaa esimerkiksi ennakonpidätyksen liikapidätyksen suorituksen saajalle ja ilmoittaa palauttamansa määrän negatiivisena lukuna palkkatietoilmoituksella. Liikapidätys on palautettava ennen kalenterivuoden päättymistä. Vastaavalla tavalla voidaan korjata työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (katso korjaamisesta tarkemmin Ennakonpidätyksen oikaiseminen luvussa 2.3. ja Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen luvussa 3.2.).

Palkasta vähennettävissä erissä on alla mainitut tulolajit, jotka poikkeuksellisesti voivat olla negatiivisia:

 • 402 Ennakonpidätys
 • 404 Lähdevero
 • 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
 • 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
 • 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

On huomattava, että takaisinperittyä summaa ei voi korjata ilmoittamalla negatiivisen luvun alkuperäiselle palkkakaudelle tai alentamalla alkuperäisen palkkakauden tulon määrää. Takaisinperintä ilmoitetaan antamalla tulolajiin liitettävä Takaisinperintä-tieto sekä takaisinperintään liittyvät lisätiedot sillä palkanmaksukaudella, jolloin tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin. Jos takaisinperintä on tehty nettoperintänä, takaisinperittyyn tuloon kohdistuvaa ennakonpidätystä ei myöskään ilmoiteta negatiivisena lukuna, vaan se ilmoitetaan takaisinperintään kohdistuvana ennakonpidätyksenä takaisinperinnän lisätiedoissa. Takaisinperittävä määrä on aina ilmoitettava alkuperäisen liikasuorituksen suuruisena bruttosummana. Takaisinperintä-tiedon perusteella tiedon käyttäjät alentavat henkilön tulon määrää. Osa tiedon käyttäjistä alentaa suorituksen määrän jo liikasuorituksen havaitsemisen yhteydessä, kun tulo ilmoitetaan perusteettomana etuna.

2.5 Rahapalkkojen kahden eri ilmoitustavan tietojen korjaaminen

Suorituksen maksajan on ilmoitettava maksamansa rahapalkat vähintään yhteissummana (rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 1). Halutessaan maksaja voi ilmoittaa maksamansa rahapalkat pakollista ilmoitustapaa eritellymmin käyttämällä siihen tarkoitettuja täydentäviä tulolajeja (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 2). Kahta eri ilmoitustapaa kuvataan ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.

Ilmoitustapaa 1 ja ilmoitustapaa 2 ei voi yhdistää samalla ilmoituksella. Sen sijaan suorituksen maksaja voi vaihdella ilmoitustapoja eri ilmoituksilla. Maksaja voi halutessaan muuttaa ilmoitustapaa ilmoitusta korjatessaan. Sille ei ole estettä, että maksaja muuttaisi korvaavalla ilmoituksella aiemmin annetun ilmoitustapa 1:n palkat ilmoitustapa 2:n palkoiksi ja päinvastoin. Tällöin on huolehdittava, että sosiaalivakuutusmaksut ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella oikein, ja tulolajien vakuuttamistietojen oletusarvot otetaan huomioon. Sitä vastoin perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamisessa on käytettävä samaa tulolajia ja ilmoitustapaa, jolla liikasuoritus alun perin ilmoitettiin.

Esimerkki 11: Ilmoitustapa 1:n palkkojen muuttaminen ilmoitustapa 2:n mukaiseksi.

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle 2 400 euroa tuloa. Summa sisältää 2 000 euroa aikapalkkaa ja 400 euroa irtisanomisajan korvausta. Irtisanomisajan korvaus ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot, mutta ilmoittaa virheellisesti irtisanomisajan korvauksen määrän 100 euroa liian suurena:

Esimerkki 11, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05060920
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.4.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.04.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 2500.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sosiaalivakuutusmaksujen alainen:

Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 2000.00
402 Ennakonpidätys (2 400 eurosta) 480.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 28.00

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa ilmoittaneensa irtisanomisajan korvauksen virheellisesti 100 euroa liian suurena. Tosiasiassa suorituksen määrä oli 400 euroa ilmoitetun 500 euron sijasta. Suorituksen maksaja voi korjata aiemmin ilmoitustapa 1:n mukaisesti antamaansa ilmoitusta siten, että tiedot annetaan ilmoitustapa 2:n mukaisina. Tulolajissa Irtisanomisajan korvaus (208) on oletuksena, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot:

Esimerkki 11, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi:Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05060920
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.4.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.04.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2000.00
208 Irtisanomisajan korvaus 400.00
402 Ennakonpidätys (2 400 eurosta) 480.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 28.00

3 Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen ja takautuva korjaus

Kaikki rahana maksetut, veronalaiset suoritukset voivat muuttua perusteettomiksi eduiksi, jos tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun tuloon. Ainoa poikkeus on rahana maksettu työsuhdeoptio, joka ei voi olla perusteetonta etua. Sellaiset tulot, joissa tulonsaaja voi saada liikasuorituksen, korjataan antamalla korvaavalla ilmoituksella tulon oikea määrä ja merkitsemällä maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Perusteetonta etua käsitellään kappaleessa 3.1.

Jos suorituksen maksaja ja tulonsaaja kuitenkin sopivat, että liikasuoritus kuitataan myöhemmin maksettavasta suorituksesta (ns. ennakkopalkkana käsittely), tällöin maksaja ei korjaa aikaisempaa liikasuoritusta perusteettomaksi eduksi. Palkan kuittaamista ja ennakkopalkkana käsittelyä on kuvattu kappaleessa 4.8.

Osa tulorekisterissä käytettävistä tulolajeista ovat sellaisia, ettei niihin voida tulon luonteen vuoksi liittää Perusteeton etu -tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi muuna kuin rahana maksetut edut, kuten luontoisedut. Luontoiseduilla on tietty Verohallinnon päätöksen mukainen arvo ja jos maksaja on ilmoittanut arvon väärin, hänen tulee korjata edun määrä oikeaksi korvaavalla ilmoituksella ilman Perusteeton etu -tietoa. Näitä tietoja, jotka korjataan alkuperäiselle palkanmaksukaudelle ilman Perusteeton etu -tietoa, käsitellään luvussa 3.1.3.

Lisäksi on olemassa joitakin tulolajeja, joiden korjaaminen tehdään seuraavalla ilmoituksella. Näitä tulolajeja käsitellään myös luvussa 3.1.3.

Osa tulorekisterin tiedon käyttäjistä käsittelee liikasuorituksen perusteettoman edun ilmoitukselta ja osa käsittelee sen silloin, kun tulo peritään takaisin. Tämän vuoksi maksajan pitää aina korjata alkuperäinen suoritus perusteettomaksi eduksi ja tämän lisäksi ilmoittaa takaisinperintätiedot, kun tulo on saatu perittyä takaisin. Ei ole mahdollista antaa pelkkää ilmoitusta takaisinperinnästä, vaan alkuperäinen ilmoitus on aina korjattava perusteettomaksi eduksi. Jos liikasuoritus on maksettu ennen vuotta 2019, vuosi-ilmoitukset on korjattava. Kun peritään takaisin ennen vuotta 2019 maksettuja liikasuorituksia, ilmoitetaan tulorekisteriin pelkästään tieto takaisinperinnästä.

3.1 Perusteeton etu

Joissain tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin ilmoitettuun suoritukseen. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai liian suurena.

Tieto perusteettomasta edusta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu.

Perusteeton etu ilmoitetaan silloin, kun suorituksen maksaja erikseen perii liikaa maksetun summan takaisin tulonsaajalta. Jos liikasuoritus korjataan sen havaitsemista seuraavassa palkanmaksussa bruttopalkasta vähennettävänä ennakkopalkkana tai muuna vastaava suorituksena, voidaan tietojen korjaaminen periaatteessa tehdä siten, että myöhemmin maksettavasta suorituksesta ilmoitetaan tulorekisteriin vain tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu bruttomäärä, josta on vähennetty ennakkosuoritus (katso 4.8. Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana). On kuitenkin huomattava, että liikasuorituksen käsittelyä ennakkopalkkana ei suositella, koska se voi vääristää tulonsaajalle maksettavan etuuden määrää tai pahimmillaan vaikuttaa koko etuuden saamiseen. Jos liikasuoritus kuitataan bruttopalkasta, osa tiedon käyttäjistä voi joutua pyytämään tietoja maksetuista summista maksajalta erikseen. Lisäksi etuuden perusteena käytetään väärää tuloa.

Perusteettoman edun ilmoitus on annettava aina, kun perusteettoman edun maksaminen johtaa sen perimiseen erikseen takaisin tulonsaajalta, eikä maksaja kuittaa saatavaansa seuraavasta palkasta. Lisäksi suositellaan, että perusteettoman edun ilmoitus muutoinkin annettaisiin aina, kun liikasuoritusta ei voida kokonaan korjata heti seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Perusteeton etu on ilmoitettava, vaikka liikasuoritusta ei saataisikaan perittyä tulonsaajalta.

Tulonsaajalle maksettu perusteeton etu on verotettavaa tuloa, mutta se ei ole eläkkeen perusteena olevaa tuloa. Tämän vuoksi työeläketurvan toimeenpanossa on pystyttävä erottelemaan tällaiset suoritukset riippumatta siitä, onko suorituksen maksaja perinyt niitä takaisin tulonsaajalta. Vastaavalla tavalla perusteeton etu ei ole muidenkaan sosiaalivakuutusmaksujen, kuten sairaus-, työttömyys- tai työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Suoritus voidaan periä takaisin bruttosummasta (ns. palkan kuittaus), tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta (takaisinperintä brutto- tai nettomääräisenä) tai tulonsaajalle voidaan lähettää maksupyyntö (takaisinperintä bruttona tai nettona). Joskus liikaa maksettu suoritus voi kuitenkin olla riidanalainen tai esimerkiksi työsopimuslain taikka työehtosopimuksen määräykset voivat estää palkan takaisinperinnän. Tällöinkin maksettu liikasuoritus on ilmoitettava perusteettomana etuna tulorekisteriin. Takaisinperintää käsitellään luvussa 4. Perusteeton etu ilmoitetaan kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko tulo jo ehditty ilmoittaa tulorekisteriin muuna tulona vai huomataanko maksettu perusteeton etu ennen ilmoituksen lähettämistä.

3.1.1. Liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä

Jos liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä, käytetään erillistä Perusteeton etu -tulolajia. Kyseistä tulolajia käytetään vain, jos aiheettomasti maksettu suoritus havaitaan ennen ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin.

Esimerkki 12: Liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä.

Tulonsaaja Y:lle tarkoitettu 2 500 euron suoritus on maksettu vahingossa X:lle. Virhe huomataan heti seuraavana päivänä, ennen kuin ilmoitusta on ehditty lähettää tulorekisteriin. Tuloa ei ole saatu perittyä X:ltä takaisin. Suorituksen maksaja ilmoittaa:

Esimerkki 12
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03040950
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 01.03.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.02.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.02.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321 (X)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
359 Perusteeton etu 2500.00

Esimerkki 13: Liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä, tulonsaajalle maksetaan samalla muutakin tuloa.

Tulonsaajan normaali kuukausipalkka on 3 100 euroa. Suorituksen maksaja on palkanmaksussa maksanut tulonsaajalle erehdyksessä 900 euroa liikaa (4 000 euroa bruttona). Tulosta on toimitettu 25 %:n ennakonpidätys ja peritty työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Suorituksen maksaja huomaa virheen seuraavana päivänä ennen ilmoituksen lähettämistä tulorekisteriin. Ennakonpidätys ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella perityn suuruisina. Sitä vastoin suorituksen maksaja voi oikaista työntekijän sosiaalivakuutusmaksut vastaamaan oikeaa palkan määrää (katso työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaisemisesta luku 3.2).

Esimerkki 13
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03040950
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 12.06.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321 (X)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
359 Perusteeton etu 900.00
201 Aikapalkka 3100.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 100 eurosta) 221.65
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 100 eurosta) 43.40

3.1.2. Liikasuoritus on ehditty jo ilmoittaa tulorekisteriin

Yleensä liikasuoritukset huomataan vasta myöhemmin, kun tulo on jo ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin. Tällöin alkuperäinen ilmoitus korjataan korvaavalla menettelyllä. Jos perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu virheellisesti muuna tulona tulorekisterin, tieto on korjattava oikeaksi antamalla

 • aiemmin ilmoitettu tulolaji (esimerkiksi Aikapalkka) sekä
 • sen yhteydessä annettava erillinen Perusteeton etu -tieto.

Erillistä Perusteeton etu -tulolajia ei tällöin käytetä, vaan aiemmin ilmoitettuun suoritukseen liitetään erillinen tulolajiin kytkettävä Perusteeton etu -tieto.

Esimerkki 14: Liikasuoritus huomataan ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Tulonsaajalle Z on 15.9. maksettu 5 000 euroa. Suoritus on ilmoitettu aikapalkkana tulorekisteriin.

Työnantaja maksoi kuitenkin vahingossa 2 000 euron liikasuorituksen normaalin palkan 3 000 euron lisäksi. Maksetusta suorituksesta (5 000 euroa) on toimitettu ennakonpidätys (25 %) normaalisti ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työnantaja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti, eikä huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä.

Esimerkki 14, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 5000.00
Ansaintakausi: 10.08.20xx–31.08.20xx*  
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5 000 eurosta) 357.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5 000 eurosta) 70.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Liikasuoritus huomataan lokakuussa. Aiemmin annettu virheellinen ilmoitus on korjattava korvaavalla ilmoituksella ja merkittävä liikasuoritus (aiemmin maksettu ja tulorekisterin ilmoitettu Aikapalkka-tulolaji) perusteettomaksi eduksi. Koska tulo on jo ilmoitettu aiemmin muuna tulona tulorekisteriin, ei käytetä Perusteeton etu -tulolajia, vaan aiemmin ilmoitettuun tuloon liitetään erillinen, tulolajiin kytkettävä Perusteeton etu -tieto. Palkan määrä korjataan ilmoituksella oikeaksi.

Esimerkki 14, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx09161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3000.00
Ansaintakausi: 10.08.20xx–31.08.20xx*  
201 Aikapalkka 2000.00
Perusteeton etu: Kyllä  
Ansaintakausi: 10.08.20xx–31.08.20xx  
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 000 eurosta) 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 000 eurosta) 42.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Annetun tiedon perusteella tulonsaajalle katsotaan sosiaalivakuutusmaksujen alaiseksi tuloksi syyskuulta 3 000 euroa ja virheellinen liikasuoritus (2 000 euroa) muuttuu perusteettomaksi eduksi. Myös työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen maksamisvelvoite alenee vastaavasti. Tiedon käyttäjät saavat annetun tiedon perusteella tiedon, että tulo on aiemmin ilmoitettu aikapalkkana tulorekisteriin.

Tulonsaajalta olisi kuulunut periä työntekijän sosiaalivakuutusmaksut 3 000 euron perusteella. Suorituksen maksaja voi korjata työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut oikeaksi summaksi (3 000 euron aikapalkan perusteella laskettuna) perusteettomasta edusta annetulla korvaavalla ilmoituksella. Jollei näin tehdä, voidaan työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen korjaus tehdä takaisinperintäilmoituksella (katso työntekijämaksujen oikaisusta luvussa 3.2). Tulonsaajalta toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella sen suuruisena, kuin se tulonsaajalta alun perin toimitettiin.

Suorituksen maksajan on muistettava korjata työnantajan erillisilmoituksen tiedot kyseiseltä kuukaudelta, jos maksettavan sairausvakuutusmaksun määrä perusteettoman edun vuoksi muuttuu (katso luku 7 ja siinä olevat esimerkit).

Ilmoituksen korjaamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, muuttuuko perusteettomaksi eduksi koko maksettu suoritus vai vain osa siitä. Jos koko suoritus muuttuu perusteettomaksi eduksi, suorituksen maksaja korjaa aiemman ilmoituksen korvaavalla ilmoituksella.

Esimerkki 15: Tulonsaajalle maksettu koko tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi.

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle 2 670 euroa palkkaa. Myöhemmin huomataan, että tulonsaaja on ollut palkattomalla lomalla koko palkkakauden. Koko maksettu suoritus on korjattava perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 15, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.11.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.11.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2670.00
Ansaintakausi:01.10.20xx–31.10.20xx  
402 Ennakonpidätys (2 670 eurosta) 507.30
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 670 eurosta) 190.90
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 670 eurosta) 37.38

Suorituksen maksaja korjaa antamansa virheellisen tiedon korvaavalla ilmoituksella:

Esimerkki 15, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.11.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.11.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2670.00
Perusteeton etu: Kyllä  
Ansaintakausi:01.10.20xx–31.10.20xx  
402 Ennakonpidätys (2 670 eurosta) 507.30

Koska maksettu suoritus on ollut kokonaisuudessaan perusteeton, eläkkeen ja työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva työansio alenee vastaavasti tulonsaajalta. Näin ollen suorituksen maksaja voi oikaista perimänsä työntekijämaksut perusteettomasta edusta antamallaan korvaavalla ilmoituksella. Työntekijämaksujen oikaisemista käsitellään tarkemmin luvussa 3.2.

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Ilmoituksen korjaamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko tiedot ilmoitettu tulorekisterin rahapalkkojen ilmoitustapa 1:llä (ns. rahapalkkojen ilmoittamisen suppea taso) tai ilmoitustapa 2:lla (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso). Korjausmenettely on samanlainen, ilmoitettiin tiedot kummalla tahansa tavalla.

Ilmoitustapa 1:ssä on muistettava ilmoittaa myös tuloon liittyvät alatulolajit toteutuneen tilanteen mukaisesti, jos sosiaalivakuutusmaksujen alainen ansio poikkeaa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetuista tuloista.

Esimerkki 16: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä.

Tulonsaajalle on 15.12. maksettu 2 700 euroa joulukuun palkkaa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Maksetusta suorituksesta (2 700 euroa) on toimitettu normaalisti ennakonpidätys (25 %) ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työtekijä oli kuitenkin palkattomalla lomalla osan joulukuusta, minkä vuoksi työnantaja on maksanut 900 euroa liikaa palkkaa.

Työnantaja ei tiedä palkattomasta poissaolosta ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 16, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN VIRHEELLINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.12.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.12.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.12.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 2700.00
402 Ennakonpidätys (2 700 eurosta) 675.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 700 eurosta) 193.05
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 700 eurosta) 37.80

Liikasuoritus (900 euroa) huomataan kuun lopussa. Aiemmin annettu ilmoitus on korjattava korvaavalla ilmoituksella merkitsemällä aiemmin maksettu ja tulorekisteriin ilmoitettu Palkka yhteissumma -tulolajin liikasuoritus perusteettomaksi eduksi siltä osin, kun on maksettu liikaa. Korvaavalla ilmoituksella oikaistaan palkan määrä oikeaksi.

Esimerkki 16, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.12.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.12.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.12.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 1800.00
101 Palkka yhteissumma 900.00
Perusteeton etu: Kyllä  
402 Ennakonpidätys (2 700 eurosta) 675.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 800 eurosta) 128.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 800 eurosta) 25.20

Työntekijämaksujen oikaisemista käsitellään tarkemmin luvussa 3.2.

Jos maksetussa palkkasummassa on tuloeriä, jotka eivät ole sosiaalivakuutusmaksujen alaisia, ilmoitustapa 1:n korjauksessa on ilmoitettava myös ilmoituksella olleet alatulolajit (esimerkiksi palkkasumma, joka on työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen alainen) toteutuneen tilanteen mukaisesti. Vastaavasti on muistettava ilmoittaa tulolajiin liittyvä Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Esimerkki 17: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun osa tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena.

Tulonsaajalle on 10.8. maksettu 5 000 euroa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Suoritus sisältää 1 000 euroa odotusajan korvausta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Työnantaja maksoi kuitenkin vahingossa 800 euroa liikaa odotusajan korvausta. Maksetusta suorituksesta (5 000 euroa) on toimitettu ennakonpidätys (25 %) normaalisti ja peritty (4 000 eurosta) tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työnantaja ei huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 17, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN VIRHEELLINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 10.08.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.08.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.08.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 5000.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sosiaalivakuutusmaksujen alainen:

Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 56.00

Liikasuoritus (800 euroa) huomataan syyskuussa. Aiemmin annettu ilmoitus on korjattava korvaavalla ilmoituksella merkitsemällä aiemmin maksettu ja tulorekisterin ilmoitettu Palkka yhteissumma -tulolajin liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Korvaavalla ilmoituksella on ilmoitettava yhteissummaan liittyvä alatulolaji toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Liikasuorituksena maksettu odotusajan korvaus (800 euroa) on ilmoitettava perusteettomaksi eduksi tulorekisteriin. Vastaavasti alentunut tulon määrä (4 200 euroa) ilmoitetaan oikean suuruisena tulorekisteriin. Odotusajan korvauksen oikea määrä on 200 euroa, ja sosiaalivakuutusmaksun alainen palkkasumma säilyy edelleenkin 4 000 eurona. Myös tämä on muistettava ilmoittaa tulorekisteriin oikealla tulolajilla.

Korvaavalla ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan, on muistettava antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti myös perusteettomana etuna ilmoitetusta tulosta.

Esimerkki 17, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 10.08.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.08.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.08.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 4200.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sosiaalivakuutusmaksujen alainen:

Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 
101 Palkka yhteissumma 800.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sosiaalivakuutusmaksujen alainen:

Vakuutusmaksun perusteena: Ei
 
Perusteeton etu: Kyllä  
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 56.00

Esimerkki 18: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun osa tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena.

Tulonsaajalle on maksettu 2 500 euroa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Suoritus sisältää 500 euroa irtisanomisajan korvausta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa, että hän maksoi 200 euroa liikaa palkkaa. Irtisanomisajan korvauksen määrä on ollut oikea. Maksetusta suorituksesta (2 500 euroa) on toimitettu ennakonpidätys (25%) normaalisti ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut (2 000 eurosta).

Työnantaja ei huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 18, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 30.06.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 2500.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 2000.00
402 Ennakonpidätys (2 500 eurosta) 625.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 28.00

Maksajan on korjattava antamaansa ilmoitusta virheen huomattuaan. Maksajan on ilmoitettava liikasuoritus 200 euroa perusteettomaksi eduksi ja korjattava oikeaksi palkan määräksi 2 300 euroa. Vastaavasti sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka alenee 1 800 euroon (2 300 – 500).

Korvaavalla ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan, on muistettava antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti myös perusteettomana etuna ilmoitetun tulon osalta.

Esimerkki 18, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 30.06.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.06.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.06.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 2300.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 
101 Palkka yhteissumma 200.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen:
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 
Perusteeton etu: Kyllä  
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 1800.00
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 200.00
Perusteeton etu: Kyllä  
402 Ennakonpidätys (2 500 eurosta) 625.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 800 eurosta) 128.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 800 eurosta) 25.20

Toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan perityn suuruisena. Suorituksen maksaja voi korjata työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut oikeaksi summaksi (1 800 euron perusteella laskettuna) perusteettomasta edusta antamallaan korvaavalla ilmoituksella. Jollei maksaja tee näin, voi työntekijämaksut korjata vastaamaan oikeaa määrää ilmoituksella, jolla tulon takaisinperintä ilmoitetaan. Työntekijämaksujen korjaamista on kuvattu luvussa 3.2.

Esimerkki 19: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun osa tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena.

Tulonsaajalle on maksettu 5 400 euroa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Suoritus sisältää 600 euroa vapaaehtoisesti maksettua korvausta työsuhteen päättämistilanteessa, ja tämä korvaus ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Maksetusta suorituksesta (5 400 euroa) on toimitettu normaalisti ennakonpidätys (30 %) ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut (4 800 eurosta).

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa, että hän maksoi 800 euroa liikaa palkkaa. Työsuhteen päättämistilanteesta maksettu korvauksen määrä on ollut oikea.

Työnantaja ei huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 19, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 5400.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4800.00
402 Ennakonpidätys (5 400 eurosta) 1620.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 800 eurosta) 386.10
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 800 eurosta) 67.20

Suorituksen maksajan on korjattava antamansa ilmoitus virheen huomattuaan ja korjattava liikasuoritus 800 euroa perusteettomaksi eduksi. Vastaavasti on muistettava korjata myös ilmoitukseen sisältyvä alatulolaji.

Esimerkki 19, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 4600.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 
101 Palkka yhteissumma 800.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:
Sosiaalivakuutusmaksujen alainen
Vakuutusmaksun perusteena: Ei

 
Perusteeton etu: Kyllä  
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4000.00
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 800.00
Perusteeton etu: Kyllä  
402 Ennakonpidätys (5 400 eurosta) 1620.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 56.00

3.1.3. Milloin tiedot korjataan alkuperäiselle kaudelle ilman Perusteeton etu -tietoa?

Sellaiset 300-sarjan tulolajit, jotka eivät ole tulonsaajalle tosiasiassa maksettua tuloa, korjataan alkuperäiselle palkanmaksukaudelle ilmoittamalla oikea tulon määrä ilman Perusteeton etu -tietoa. Tällaisia tulolajeja ovat muun muassa:

 • Varsinaisen työnantajan ilmoittamat sijaismaksajan maksamien suoritusten tulolajit (koodiarvot 321–325): Jos sijaismaksaja on maksanut tulonsaajalle liikasuorituksen, sijaismaksaja korjaa antamansa ilmoituksen ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi. Tällöin varsinaisen työnantajan on korjattava antamansa ilmoitus ja ilmoitettava oikea tulon määrä ilman Perusteeton etu -tietoa.
 • Luontoisedut ja muut kuin rahana annetut edut: (koodiarvot 301, 302, 304, 317, 330, 334, 341, 342): Luontoisedut eivät voi olla perusteettomia etuja, koska henkilöllä on ollut etu käytössään, eikä kyse ole maksamisen virheestä (ns. liikamaksu). Suoritus on voitu ilmoittaa virheellisenä tulorekisteriin, mutta etu on joka tapauksessa ollut tulonsaajalla oikean suuruisena käytössään. Tällöin virheellinen ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella oikean suuruiseksi ilman Perusteeton etu -tietoa. Luontoisetujen perimistä takaisin kuvataan tarkemmin luvussa 4.10.
 • Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio (koodiarvo 312) ja
 • Vakuutuspalkka (koodiarvo 352): Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio ja vakuutuspalkka eivät ole tulonsaajalle tosiasiassa maksettua rahaa, eivätkä ne näin ollen voi olla liikasuoritusta, johon voitaisiin liittää Perusteeton etu -tieto. Jos tieto on ilmoitettu virheellisenä tulorekisteriin, tieto korjataan korvaavalla ilmoituksella ilmoittamalla tulon oikea määrä ilman Perusteeton etu -tietoa.
 • Lisäksi luonteeltaan sellaisia suorituksia, joihin ei voi liittyä perusteetonta etua, ovat Työsuhdeoptio (koodiarvo 343) ja Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta (koodiarvo 361). Työsuhdeoptioon ei voi liittyä Perusteeton etu -tietoa edes silloin, kun se maksetaan rahana.
 • Edellä mainittujen muuna kuin rahana maksettujen etujen lisäksi myöskään verovapaat kustannusten korvaukset (koodiarvot 303, 311, 331, 357, 358) eivät pohjimmiltaan voi olla perusteetonta etua. Kustannusten korvaus ei voi itsessään olla perusteetonta etua, mutta se voi muuttua verovapaista matkakustannusten korvauksista annetun Verohallinnon päätöksen arvojen ylittävissä maksutilanteissa toiseksi tulolajiksi (esimerkiksi palkaksi), joka voi olla perusteetonta etua. Jos tulonsaajalle maksetaan kustannusten korvauksia yli Verohallinnon päätöksessä vahvistettujen arvojen, ilmoitus on korjattava korvaavalla menettelyllä merkitsemällä liikasuoritus veronalaiseksi tuloksi (esimerkiksi palkaksi, joka voi olla perusteetonta etua).

Esimerkki: Palkansaajalle on maksettu verovapaita päivärahoja 5 päivältä á 43 euroa eli 215 euroa. Hänelle olisi pitänyt maksaa vain 3 päivältä eli on maksettu liikaa 86 euroa. Korvaavalla ilmoituksella verovapaina päivärahoina on ilmoitettava oikea määrä eli 129 euroa. Loppu on liikasuoritusta (perusteetonta etua). Koska päivärahat ovat verovapaa tulolaji ja perusteettomasti maksettu liikasuoritus on veronalaista tuloa, liikasuoritus on ilmoitettava jollain veronalaisella tulolajilla, esimerkiksi Aikapalkka - Perusteeton etu. Vaikka korvaavalla ilmoituksella ennakonpidätyksen alainen palkka suurenee, ennakonpidätys ilmoitetaan perityn määräisenä, samoin myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu. Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä ei tämän osalta muutu eli erillisilmoitusta ei tarvitse korjata. Kustannusten korvaus itsessään ei siten voi olla perusteetonta etua, mutta se muuttuu Verohallinnon päätöksen arvojen ylittävissä maksutilanteissa toiseksi tulolajiksi (palkaksi), joka voi olla perusteetonta etua.

Perusteeton etu -tietoa ei voi luontevasti olla 400-sarjan tulolajien tuloista vähennettävissä erissä ja muissa maksuissa, kuten ennakonpidätyksessä, ulosmittauksessa tai luontoiseduista perityissä korvauksissa. Jos luontoisedusta on peritty korvausta enemmän kuin luontoisedun verotusarvo,palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan luontoisedusta perittynä korvauksena korkeintaan verotusarvoa vastaava määrä. Luontoisedusta peritty korvaus on ilmoitettava samalla palkkatietoilmoituksella kuin luontoisetu,vaikka korvaus perittäisiin etukäteen tai myöhemmin. Toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot ilmoitetaan perityn määräisenä ja jos maksaja oikaisee määriä, ilmoitetaan oikaistut määrät silloin, kun ne on oikaistu. Ks. lisäksi ohjaus kohdasta 2.2.3 Perityn korvauksen hyvittäminen tulonsaajalle.

Tulolajit ja niiden selitteet on kuvattu sivulla Palkkojen tulolajit sekä dokumentissa "Palkat − Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet".

3.2 Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen

3.2.1 Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaiseminen

Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaistaan eri tavalla kuin ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijän sairausvakuutusmaksu. Suosituksena on, että liian suurena peritty työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu korjataan samalla ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan, vaikka työntekijämaksuja ei vielä olisikaan tosiasiallisesti hyvitetty tulonsaajalle.

Jos työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on oikaistu jo perusteettoman edun ilmoituksella, hyvitystä tai alennusta ei enää toistamiseen ilmoiteta tulorekisteriin siinä vaiheessa, kun maksaja hyvittää määrän tulonsaajalle.

Vaihtoehtoinen tapa korjata työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on oikaista ne sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen takaisinperintä. Tämä on mahdollista vain, jos liikasuoritus ja sen takaisinmaksu tapahtuvat saman kalenterivuoden aikana.

Työntekijän sairausvakuutusmaksun oikaisu kuvataan luvussa 3.2.2. Ennakonpidätyksen oikaisua kuvataan luvussa 2.3.

Liian suurena perityn maksun oikaiseminen

Jos työntekijältä on peritty liikaa työntekijän työeläke- tai työttömyysvakuutusmaksuja, työnantaja voi maksaa työntekijälle liikapidätyksen takaisin tai alentaa tulonsaajan myöhemmän palkkakauden työntekijämaksuja vastaavasti. Näin voi käydä esimerkiksi takaisinperintätilanteissa tai sen vuoksi, että tulo muuttuu sellaiseksi, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena.

Yleensä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikaisu ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolla tulon korjaus tehdään, esimerkiksi sillä ilmoituksella, jolla korjataan maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Korvaavalla ilmoituksella käytetään samoja laskennan perusteita kuin alkuperäisellä ilmoituksella, esimerkiksi alkuperäistä maksuprosenttia.

Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaisu voidaan tehdä myös sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen takaisinperintä, eli ilmoituksella, joka annetaan silloin, kun tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin. Tämä on mahdollista vain, jos maksut oikaistaan saman kalenterivuoden aikana. Jos oikaisu tapahtuu kyseisen kalenterivuoden jälkeen, työntekijämaksujen oikaisu on tehtävä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan perusteeton etu.

Suositus on, että työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikaisu tehdään aina sillä ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan. Perusteettoman edun ilmoittamista kuvataan tarkemmin esimerkkien avulla luvussa 3.1 Perusteeton etu. Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikaisemista kuvataan esimerkeissä 11 ja 12.

Jos liian suurena perittyä työntekijämaksua ei voida alentaa tulonsaajan myöhemmän palkkakauden työntekijämaksuista, eikä maksaja ole alentanut määrää jo perusteettomasta edusta antamallaan ilmoituksella tai takaisinperintäilmoituksella, liikapidätys voidaan maksaa tulonsaajalle takaisin, jolloin summa ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella negatiivisena lukuna. Tämä on mahdollista vain, jos maksut oikaistaan saman kalenterivuoden aikana.

Esimerkki 20: Liian suurena perityn työntekijämaksun palauttaminen.

Suorituksen maksaja on perinyt tulonsaajan palkasta virheellisesti 43 euroa liian suuren työeläkevakuutusmaksun. Tulonsaajalle ei makseta enää suorituksia, joten työnantaja palauttaa tulonsaajalle liikaa perityn työeläkevakuutusmaksun ja ilmoittaa tulonsaajalle palautetun summan tulorekisteriin:

Esimerkki 20
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05111234
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu -43.00

Liian pienenä perityn maksun oikaiseminen

Joissain tilanteissa laki rajoittaa työnantajaa perimästä liian pienenä perittyjä maksuja tulonsaajalta myöhemmissä palkanmaksuissa. Esimerkiksi jos työntekijän työeläke- tai työttömyysvakuutusmaksu on ilmeisen virheen vuoksi jäänyt palkanmaksun yhteydessä pidättämättä, työnantaja voi periä pidättämättä jääneen maksun kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä, mutta ei enää sen jälkeen.

Oikaisutilanteissa maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tulonsaajalta perimänsä summan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolla perii työntekijämaksun korotettuna.

Annetun ilmoituksen korjaaminen silloin, kun työeläkevakuuttamisen alaraja ylittyy saman kuukauden aikana, kuvataan kohdassa 6.3. Vakuuttamisen poikkeustilanne -tietojen korjaaminen.

3.2.2 Työntekijän sairausvakuutusmaksun oikaiseminen

Kun tulonsaaja on yleisesti verovelvollinen, työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy aina ennakonpidätykseen. Yleisesti verovelvollisen tulonsaajan sairausvakuutusmaksua ei siis ilmoiteta tulorekisteriin erikseen.

Jos rajoitetusti verovelvollinen työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, rajoitetusti verovelvollisen sairausvakuutusmaksu on perittävä erikseen lähdeveron lisäksi, ellei rajoitetusti verovelvollinen ole hakeutunut verotusmenettelystä annetun lain mukaiseen verotukseen, jolloin sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen tai ennakkoveroon. Jos sairausvakuutusmaksu on peritty erikseen ja maksettu tulo tai osa siitä muuttuu perusteettomaksi eduksi, sairausvakuutusmaksun oikaisu tehdään samalla ilmoituksella, jolla ilmoitetaan tulon takaisinperintä. Toisin kuin työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaiseminen, sairausvakuutusmaksun oikaisu voidaan tehdä vasta, kun tulo peritään takaisin.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet -ohjeessa on kuvattu tietojen korjaamismenettely, kun rajoitetusti verovelvolliselta tulonsaajalta on peritty lähdevero ja sairausvakuutusmaksut, mutta tulonsaaja muuttuu yleisesti verovelvolliseksi henkilöksi, jolloin aiemmin lähdeverona ja työntekijän sairausvakuutusmaksuna ilmoitetut tiedot ilmoitetaan korvaavalla menettelyllä ennakonpidätyksenä.

4 Maksetun suorituksen takaisinperintä

4.1 Yleistä palkkojen ja muiden suoritusten takaisinperinnästä

Kun tulonsaaja maksaa aiheettomasti maksetun perusteettoman edun tai muun suorituksen takaisin suorituksen maksajalle, tieto takaisinmaksusta on ilmoitettava tulorekisteriin. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin. Toimenpiteen tyypiksi merkitään ”Uusi ilmoitus”.

Takaisinperittävästä tulosta annetaan seuraavat tiedot:

 • Tulolaji
 • Takaisinperintä – Kyllä
 • Takaisinperitty summa
 • Takaisinperintäpäivä
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (jos nettoperintä) tai takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (jos nettoperintä)
 • Alkuperäinen palkanmaksukausi

Lisäksi takaisinperittävästä tulosta voidaan antaa täydentävinä tietoina seuraavat tiedot:

 • Takaisinperityn tulon ansaintakausi
 • Alkuperäinen maksupäivä

Takaisinperintä-tiedon on kohdistuttava samaan tulolajiin, jolla suorituksen maksaja on ilmoittanut tulon perusteettomaksi eduksi. Liikasuoritus voidaan kuitenkin periä takaisin henkilölle maksettavasta muusta tulosta (ks. esimerkki 24).

Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitettava alkuperäinen palkanmaksukausi on se palkanmaksukuukausi, jonka aikana takaisinperittävä suoritus on alun perin tulonsaajalle maksettu.

Suoritus voidaan periä takaisin bruttona (ns. bruttoperintä) tai nettona (ns. nettoperintä).

Yleisimmät takaisinperinnän tavat ovat:

 • Liikasuoritus peritään tulonsaajan nettopalkasta.
 • Tulonsaajalle lähetetään lasku, jonka tulonsaaja maksaa.
 • Liikasuoritus kuitataan myöhemmästä tulonsaajalle maksettavasta suorituksesta alentamalla esimerkiksi bruttopalkan määrää (ns. palkan kuittaus eli ennakkopalkkana käsittely, jonka käyttämistä ei suositella).

Jos suoritus saadaan perittyä takaisin ulosottomenettelyn kautta, takaisinperittynä määränä ilmoitetaan vain liikasuorituksen osuus ilman liikasuoritukseen sisältyvää korkoa. Ilmoitus takaisinperinnästä annetaan, kun takaisinperitty määrä on tilitetty ulosotosta maksajalle.

Kukin tiedon käyttäjä on määritellyt itsenäisesti, miten he käyttävät tulorekisteristä luovutettuja tietoja omissa prosesseissaan. Osa tiedon käyttäjistä ottaa huomioon liikasuoritukseen kohdistuneen ilmoituksen perusteettomasta edusta, eikä sen jälkeen ota takaisinperintäilmoitusta enää lainkaan huomioon. Joillekin tiedon käyttäjistä puolestaan takaisinperintäilmoitus on merkityksellinen. Jotta kaikki tiedon käyttäjät saisivat tarvitsemansa tiedot oikein tulorekisteristä, liikasuoritusta koskevat tiedot on ilmoitettava oikein: liikasuoritus on korjattava perusteettomaksi eduksi ja liikasuorituksen takaisinmaksusta on annettava oma ilmoitus erikseen.

Tässä luvussa kuvataan esimerkkien avulla, miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, jos suoritus peritään bruttona tai nettona. Lisäksi kuvataan, miten ilmoitetaan, jos liikasuoritusta käsitellään tulonsaajalle maksettuna ennakkopalkkana.

4.2 Nettoperintä

Nettoperintä tarkoittaa, että suorituksen maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt ennakonpidätyksen tai lähdeveron osuuden. Verohallinto huomioi ennakonpidätyksen tai lähdeveron osuuden maksajan velvoitteissa.

Jos takaisinperintä tehdään nettona, ilmoitetaan työntekijältä takaisinperittyyn summaan kohdistuva ennakonpidätys vain takaisinperinnän lisätiedoissa kohdassa ”Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys”. Ennakonpidätystä ei ilmoiteta negatiivisena lukuna. Kohdassa ilmoitettu ennakonpidätyksen määrä otetaan huomioon maksajan alkuperäisen palkanmaksukuukauden ennakonpidätysvelvoitteessa. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero, jos liikasuorituksesta on alun perin peritty lähdeveroa ja tulo peritään takaisin nettona.

Tulo voidaan periä tulonsaajalta nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alussa ennen Verohallinnon päätöksellään määräämää päivää (tällä hetkellä 30.4.). Tämän jälkeen takaisinperinnässä käytetään bruttoperintää.

Verohallinto vahvistaa kyseisen määräpäivän päätöksellään takaisinperittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa. Päätös perustuu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin (OVML, 51 §:n 5 momentti), jossa säädetään maksajan velvoitteiden oikaisusta. Suorituksen maksajan verokauden veroa ei oikaista, jos suorituksen saaja maksaa suorituksen maksajalle takaisin aikaisempana vuonna saamaansa tuloa niin myöhään, että tulosta toimitettu ennakonpidätys tai peritty lähdevero on jo otettu huomioon suorituksen saajan verotuksessa. Verohallinnon vahvistama päivä käytännössä määrittää sen, mihin saakka maksaja voi periä suorituksen takaisin nettona. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran sellaisista suorituksista toimitettuun ennakonpidätykseen ja perittyyn lähdeveroon, jotka maksetaan takaisin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Kun tulo peritään nettona, ja takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys ilmoitetaan takaisinperinnän lisätiedoissa kohdassa "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys", suorituksen maksajan työnantajavelvoitteena oleva ennakonpidätyksen määrä alkuperäisen maksun kaudelta alenee. Lisäksi Verohallinto alentaa tiedon perusteella vastaavasti tulonsaajan hyväksi luettavaa ennakonpidätyksen määrää. Takaisinperittyyn tuloon kohdistuva ennakonpidätys ilmoitetaan sen suuruisena kuin ennakonpidätys alun perin toimitettiin liikasuorituksesta. Vaikka ennakonpidätysprosentti olisi liikasuorituksen maksun jälkeen muuttunut, sillä ei ole merkitystä. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero, jos liikasuorituksesta on alun perin peritty lähdeveroa ja tulo peritään takaisin nettona.

Vaikka tulo peritään nettona, takaisinperitty liikasuorituksen määrä ilmoitetaan tulorekisteriin alkuperäisen liikasuorituksen suuruisena eli bruttona. Jos suoritus peritään takaisin useassa erässä, maksaja ilmoittaa sen osuuden tulosta, joka kyseisellä kerralla peritään takaisin, ja liittää siihen takaisinperintää koskevat tiedot (ks. kohta 4.5). Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys ilmoitetaan omana tietonaan, eikä takaisinperityn tulon määrästä vähennetä ennakonpidätystä.

Esimerkki 21: Liikasuoritus peritään takaisin nettona, tulonsaajalle ei samalla makseta muuta tuloa.

Tulonsaaja maksaa marraskuussa (10.11.) takaisin 2000 euron liikasuorituksen, joka on maksettu hänelle syyskuussa (katso esimerkki 14, taulukko 2). Työnantaja perii suorituksen tulonsaajalta nettona.

Esimerkki 21
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 12.11.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.11.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2000.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 10.08.20xx–31.08.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 10.11.20xx  
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys 500.00
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.09.–30.09.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.09.20xx*  

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitettavalla alkuperäisellä palkanmaksukaudella tarkoitetaan sitä palkanmaksukuukautta, jonka aikana takaisinperittävä suoritus on alun perin tulonsaajalle maksettu.

On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen. Kun suoritus peritään tulonsaajalta nettona, suorituksen maksaja ilmoittaa toimitetun ennakonpidätyksen käyttämällä Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys -tietoa. Esimerkin 21 nettoperinnässä tulonsaajalta peritään tosiasiassa 1500 euroa. Verohallinto pienentää suorituksen maksajan työnantajavelvoitteena olevaa ennakonpidätyksen määrää syyskuulta. Tällöinkin takaisinperityn tulolajin määrä ilmoitetaan 2 000 euron suuruisena.

Esimerkki 22: Liikasuoritus peritään takaisin nettona, tulonsaajalle maksetaan samalla muuta tuloa.

Jos edellisessä esimerkissä tulonsaajalle olisi maksettu samassa yhteydessä normaali kuukausipalkka 2800 euroa, olisi se voitu ilmoittaa samalla ilmoituksella takaisinperinnän kanssa.

Esimerkki 22
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 12.11.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.11.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2800.00
Ansaintakausi: 01.11.20xx–30.11.20xx*  
201 Aikapalkka 2000.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 10.08.20xx–31.08.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 10.11.20xx  
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys 500.00
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.09.–30.09.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.09.20xx*  
402 Ennakonpidätys (25 % 2 800 eurosta) 700.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 800 eurosta) 200.20
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 800 eurosta) 39.20

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

Esimerkissä 22 Verohallinto oikaisee annetun ilmoituksen perusteella suorituksen maksajan työnantajasuoritusten velvoitetta oma-aloitteisista veroista syyskuulta 500 eurolla, joten velvoitetta vapautuu käytettäväksi myöhempiin velvoitteisiin tai vapautuva raha palautetaan maksajalle.

Jos työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja ei olisi jo aiemmalla korvaavalla ilmoituksella oikaistu, suorituksen maksaja voisi ilmoittaa ne tällä ilmoituksella alhaisempana määränä.

Jos esimerkissä 22 aiemmin maksettu suoritus olisi ilmoitettu rahapalkkojen ilmoitustapa 1:n mukaisesti Palkka yhteissumma -tulolajilla, pitäisi Aikapalkka-tulolajilla maksetut tiedot ja Palkka yhteissumma -tulolajilla takaisinperitty summa ilmoittaa eri ilmoituksilla, koska ilmoitustapa 1:n tietoja ei voi antaa samalla ilmoituksella ilmoitustapa 2:n tietojen kanssa. Maksajan on ilmoitettava takaisinperintä käyttäen samaa tulolajia ja ilmoitustapaa, jolla alkuperäinen liikasuoritus ilmoitettiin.

4.3 Bruttoperintä

Bruttoperintä tarkoittaa, että tulonsaajalta peritään liikasuoritus takaisin bruttomääräisenä. Maksaja perii tulonsaajalta tälle maksetun suorituksen lisäksi myös tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen osuuden. Bruttoperinnässä suorituksen maksaja voi lähettää tulonsaajalle esimerkiksi laskun tai periä liikasuorituksen myöhemmin tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta.

Bruttoperinnässä suoritusta ei voi periä takaisin tulonsaajalle maksettavasta bruttopalkasta. Jos suoritus peritään takaisin tulonsaajalle maksettavasta bruttopalkasta, kyse on palkan kuittauksesta, eikä takaisinperintää näissä tilanteissa saa erikseen ilmoittaa tulorekisteriin. Palkan kuittausta on käsitelty kappaleessa 4.8.

Bruttoperintä laskulla tai muulla maksuvaateella voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tulonsaajalle ei makseta enää palkkaa tai muita suorituksia. Tällöin suorituksen maksaja ei voi periä tuloa takaisin myöhemmin maksettavasta suorituksesta, vaan tulo on perittävä tulonsaajalta takaisin bruttona. Tulonsaajan on maksettava liikasuoritus sellaisenaan takaisin suorituksen maksajalle.

Esimerkki 23: Liikasuorituksen periminen takaisin bruttona.

Tulonsaajalle on maaliskuun lopputilin (4500 euroa) yhteydessä erehdyksessä maksettu 900 euroa liikaa palkkaa. Suorituksen maksaja on toimittanut ennakonpidätyksen, perinyt työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksanut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut bruttosumman 4500 euron perusteella. Suorituksen maksaja on ilmoittanut maksetun tulon tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma.

Kun liikasuoritus huomattiin, suorituksen maksaja korjasi aiemmin antamaansa ilmoitusta ja ilmoitti liikasuorituksen perusteettomana etuna, jolloin suorituksen maksaja korjasi sosiaalivakuutusmaksujen määrän oikeaksi ja myös työnantajan erillisilmoituksen (katso luku 3.1 Perusteeton etu ja 3.2 Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen sekä luku 7 Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen).

Suorituksen maksaja on lähettänyt tulonsaajalle laskun 900 euron liikasuorituksesta. Tulonsaaja maksaa suorituksen 10.5. takaisin. Kun tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin, suorituksen maksaja (työnantaja) ilmoittaa takaisinmaksun tulorekisteriin:

Esimerkki 23
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 10.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 900.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.03.20xx–15.03.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 10.5.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi:01.03.–15.03.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.03.20xx*  

Esimerkin 23 mukaisessa tilanteessa maksaja olisi halutessaan voinut käyttää myös nettoperintää, koska liikamaksu havaittiin ja perittiin takaisin ennen Verohallinnon päätöksellään määräämää päivää.

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

Tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan samalla tulolajilla, jolla liikasuoritus on ilmoitettu perusteettomaksi eduksi. Liikasuoritus voidaan kuitenkin periä takaisin muusta henkilölle maksettavasta nettotulosta.

Esimerkki 24: Liikasuoritus peritään takaisin bruttona tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta.

Tulonsaajalle on maksettu heinäkuussa 330 euroa liikaa ylityökorvauksia. Suorituksen maksaja on korjannut heinäkuulta antamansa ilmoituksen ja ilmoittanut 330 euron suorituksen perusteettomana etuna. Suorituksen maksaja on alentanut heinäkuulta antamallaan korvaavalla ilmoituksella työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun määrän vastaamaan oikeaa summaa.

Tulonsaajalle maksetaan syyskuussa normaali kuukausipalkka 2 800 euroa. Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että maksaja perii liikasuorituksen (330 euroa) tulonsaajan syyskuun ennakonpidätyksen toimittamisen ja työntekijämaksujen perimisen jälkeisestä nettopalkasta. Tulonsaajan ennakonpidätysprosentti on 22 %.

Esimerkki 24
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09151645
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
227 Urakkapalkka (kuukauden normaali urakkapalkka) 2800.00
Ansaintakausi: 01.09.–15.09.20xx  
235 Ylityökorvaus 330.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 15.07.–30.07.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä:15.09.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 15.07.–30.07.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 30.07.20xx*  
402 Ennakonpidätys (2 800 eurosta) 616.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 800 eurosta) 200.20
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 800 eurosta) 39.20
406 Maksettava palkka (2800 – 616 – 200.20 – 35.00 – 330) 1614.60

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto.

Kyseisessä esimerkissä suorituksen maksaja oli alentanut jo heinäkuulta antamallaan korvaavalla ilmoituksella työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun määrän vastaamaan alhaisempaa tulon määrää. Jos maksaja ei olisi korjannut määrää oikeaksi heinäkuun ilmoituksella, voisi maksaja korjata työntekijämaksun määrän oikeaksi syyskuun ilmoituksella, eli ilmoituksella, jolla takaisinperintä ilmoitetaan. Tällöin työntekijän työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu maksettaisin 2470 euron perusteella (2 800 – 330 = 2 470).

Jos esimerkissä 24 aiemmin maksettu suoritus olisi ilmoitettu rahapalkkojen ilmoitustapa 1:n mukaisesti Palkka yhteissumma -tulolajilla (Ylityökorvaus-tulolajin sijasta), pitäisi Urakkapalkka-tulolajilla maksetut tiedot ja Palkka yhteissumma -tulolajilla takaisinperitty summa ilmoittaa eri ilmoituksilla, koska Ilmoitustapa 1:n tietoja ei voi antaa samalla ilmoituksella ilmoitustapa 2:n tietojen kanssa. Takaisinperintä on ilmoitettava samalla tulolajilla, jolla liikasuoritus aiemmin ilmoitettiin perusteettomaksi eduksi.

Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin bruttona, suorituksen maksaja ei vähennä takaisinperittävästä suorituksesta toimitettuja ennakonpidätyksiä. Kun tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin ja suorituksen maksaja on ilmoittanut takaisinmaksun tulorekisteriin, Verohallinto ottaa takaisinperinnän huomioon tulonsaajan verotuksessa alentamalla vastaavalta osin tulonsaajan tulon määrää. Sen sijaan tulosta toimitettu ennakonpidätys jää tulonsaajan verotukseen hyväksiluettavaksi. Verohallinto ottaa takaisinperityn tulon määrän huomioon verotuksessa, jos henkilön kyseisen vuoden verotus ei ole vielä valmistunut. Jos takaisinperintä tapahtuu verotuksen valmistumisen jälkeen, Verohallinto korjaa tulonsaajan verotusta maksajan tulorekisteriin ilmoittamien tietojen perusteella. Jos liikasuoritus on maksettu ennen vuotta 2019, katso ohjaus kohta 1.7.

Takaisinperinnän ilmoittamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko tiedot ilmoitettu tulorekisterin rahapalkkojen ilmoitustapa 1:llä (ns. rahapalkkojen ilmoittamisen suppea taso) tai ilmoitustapa 2:lla (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso). Ilmoitusmenettely on samankaltainen, ilmoitettiin tiedot kummalla tahansa tavalla. Suorituksen maksajan on kuitenkin käytettävä samaa ilmoitustapaa (rahapalkkojen ilmoitustapaa 1 tai 2) ja tulolajia, jolla on ilmoittanut liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Ilmoitustapa 1:ssä on muistettava ilmoittaa takaisinperinnän kohdistuminen myös alatulolajeilla ilmoitettuihin työansioihin. Lisäksi on muistettava ilmoittaa takaisinperittyyn tuloon liittyvä Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Esimerkki 25: Takaisinperinnän ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun osa tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena.

Tulonsaajalle on maksettu 2 500 euroa. Summa sisältää 500 euroa irtisanomisajan korvausta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa, että hän maksoi 200 euroa liikaa palkkaa. Irtisanomisajan korvauksen määrä on ollut oikea. Suorituksen maksaja on ilmoittanut tulon perusteettomana etuna tulorekisteriin (katso esimerkki 18).

Liikasuoritus (200 euroa) peritään tulonsaajalta takaisin heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Tulonsaajan heinäkuun normaali palkka on 3 000 euroa.

Esimerkki 25
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 31.07.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.07.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.07.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma (heinäkuun normaali palkka) 3000.00
101 Palkka yhteissumma 200.00

Vakuuttamistiedon tyyppi:

Sosiaalivakuutusmaksujen alainen:

Vakuutusmaksun perusteena:Ei
 
Takaisinperintä: Kyllä  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä:31.07.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.06.–15.06.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 30.06.20xx*  
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 200.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä:31.07.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.06.–15.06.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 30.06.20xx*  
402 Ennakonpidätys (3 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 000 eurosta) 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 000 eurosta) 42.00

4.4 Takaisinperitty summa sisältää useita tulolajeja

Jossain tilanteissa takaisinperitty tulo voi sisältää useita eri tulolajeja, esimerkiksi aikapalkkaa, ylityökorvausta ja lomarahaa, joista on toimitettu yksi yhteinen ennakonpidätys. Näissä tilanteissa takaisinperityt tulolajit on ilmoitettava erikseen, mutta takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen voi ilmoittaa yhteissummana. Vastaavalla tavalla liikasuorituksesta perityt työntekijämaksut voi vähentää muista työntekijämaksuista.

Esimerkki 26:Tulonsaajalta peritään takaisin useita eri tulolajeja, nettoperintä.

Tulonsaajalle on maksettu heinäkuussa 583 euroa liikaa. Summa koostuu 300 euron aikapalkasta, 150 euron ylityökorvauksesta sekä 133 euron yötyökorvauksesta. Suorituksen maksaja on toimittanut liikasuorituksesta 152 euron ennakonpidätyksen ja perinyt työntekijän työeläkevakuutusmaksun 41,68 euroa ja työttömyysvakuutusmaksun 8,16 euroa. Suorituksen maksaja on antanut korvaavan ilmoituksen heinäkuulle ja merkinnyt edellä mainitut suoritukset perusteettomaksi eduksi.

Tulonsaaja maksaa summan takaisin elokuussa. Maksaja perii liikasuorituksen nettoperintänä, eli tulonsaajalta peritään määrä, josta on vähennetty ennakonpidätyksen osuus (152 euroa). Verohallinto pienentää suorituksen maksajan heinäkuun työnantajavelvoitteena olevaa ennakonpidätyksen määrää vastaavasti annetun ilmoituksen perusteella. Maksaja voi vähentää liikasuorituksesta perimänsä työntekijämaksut (yhteensä 49,84 euroa) muista eläkelaitokselle ja Työllisyysrahastolle maksamistaan suorituksista, ellei maksaja ole alentanut määrää jo perusteettomasta edusta antamallaan ilmoituksella. Käytännössä tulonsaajalta peritään 381,16 euroa.

Maksaja ilmoittaa:

Esimerkki 26
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 15.08.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.08.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.08.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 300.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.07.20xx–15.07.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä:10.8.20xx  
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys: 152.00
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.07.–15.07.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.07.20xx*  
235 Ylityökorvaus 150.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä:10.8.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.07.–15.07.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.07.20xx*  
236 Yötyökorvaus 133.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä:10.8.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.07.–15.07.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.07.20xx*  
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu -41.68
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu -8.16

Jos esimerkissä 26 tulonsaajalle maksettaisiin samassa yhteydessä muuta sosiaalivakuutusmaksun perusteena olevaa tuloa, työntekijän sosiaalivakuutusmaksut voisi vähentää muista tulonsaajalta perittävistä maksuista. Silloin negatiivista lukua ei saa ilmoittaa.

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.5 Summa peritään takaisin useassa erässä

Liikasuoritus voidaan periä takaisin tulonsaajalta useassa erässä. Maksaja ilmoittaa takaisinperintä-tietona sen osuuden tulosta, joka kyseisellä kerralla peritään takaisin. Kokonaissummaa ei ilmoiteta. Kun virhe huomataan, alkuperäinen ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella ja merkitään koko liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Sen sijaan takaisinperintä ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jona tulo peritään takaisin.

Esimerkki 27: Summa peritään takaisin useassa erässä.

Tulonsaajalle on helmikuussa maksettu 1 500 euron liikasuoritus normaalin 3 160 euron palkan lisäksi. Tulo oli ilmoitettu alun perin Palkka yhteissumma -tulolajilla. Suorituksen maksaja korjaa helmikuulta antamaansa ilmoitusta ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi:

Esimerkki 27, taulukko 1/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx20031955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.02.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.02.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.08.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 3160.00
Ansaintakausi: 01.02.20xx–28.02.20xx  
101 Palkka yhteissumma 1500.00
Perusteeton etu: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.02.20xx–28.02.20xx  
402 Ennakonpidätys 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 160 eurosta) 225.94
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 160 eurosta) 44.24

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja ovat sopineet, että tulonsaaja maksaa liikasuorituksen kuukausittain 150 euron erissä takaisin. Suoritus peritään tulonsaajalta bruttona. Tulonsaaja maksaa ensimmäisen erän huhtikuussa (06.04.).

Maksaja ilmoittaa liikasuorituksen takaisinmaksun erissä:

Esimerkki 27, taulukko 2/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 06.04.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.04.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.04.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 150.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.02.20xx–28.02.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 06.04.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.02.–28.02.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.02.20xx*  

Jos tulonsaajalle maksettaisiin samassa yhteydessä tuloa, voitaisiin se ilmoittaa samalla ilmoituksella.

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.6 Liikasuoritus on maksettu pidemmältä ajalta ja peritään osissa

Liikasuoritus on voitu maksaa tulonsaajalle useamman palkkakauden aikana, ennen kuin virhe huomataan. Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitetaan se aiempi palkkakausi ja maksupäivä, jolloin tulo alunperin maksettiin tulonsaajalle.

Esimerkki 28: Summa on maksettu tulonsaajalle useamman palkkakauden aikana.

Tulonsaajalle on maksettu puolen vuoden ajan kielilisää 200 euroa kuukaudessa (helmi-heinäkuun palkanmaksussa) normaalin palkanmaksun (2 550 euron) lisäksi. Tulonsaajan tulon määrä on ollut yhteensä 2 750 euroa. Heinäkuun lopussa huomataan, ettei tulonsaajalla ollutkaan oikeutta kielilisään.

Liikasuoritus oli ilmoitettu alun perin Muu maksettu lisä -tulolajilla. Suorituksen maksaja korjaa helmi-heinäkuulta antamansa ilmoitukset ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi (esimerkkinä toukokuun ilmoitus):

Esimerkki 28, taulukko 1/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx20031955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2550.00
Ansaintakausi:01.05.20xx–31.5.20xx  
216 Muu maksettu lisä 200.00
Perusteeton etu: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.05.20xx–31.05.20xx  
402 Ennakonpidätys (20 % 2 750 eurosta) 550.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 550 eurosta) 182.32
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 550 eurosta) 35.70

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että tulonsaaja maksaa liikasuorituksen kuukausittain 100 euron erissä takaisin. Suoritus peritään tulonsaajalta bruttona. Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitetaan se aiempi palkkakausi ja maksupäivä, jona tulo alunperin maksettiin tulonsaajalle.

Tulonsaaja maksaa ensimmäisen erän syyskuun palkanmaksussa. Tulonsaajan kyseisen palkkakauden normaalipalkka on 2 550 euroa.

Esimerkki 28, taulukko 2/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2550.00
216 Muu maksettu lisä 100.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.02.20xx–28.02.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 15.09.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.02.–28.02.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.02.20xx*  
402 Ennakonpidätys (20 % 2 550 eurosta) 510.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 550 eurosta) 182.32
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 550 eurosta) 35.70

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.7 Liikasuoritus on maksettu pidemmältä ajalta ja peritään takaisin kerralla

Liikasuoritus on saatettu maksaa tulonsaajalle pidemmältä ajalta, mutta tulo peritään takaisin kerralla. Näissä tilanteissa suorituksen maksajan on takaisinperintäilmoituksella eriteltävä, mikä osuus takaisinperittävästä tulosta on maksettu minkäkin palkkakauden aikana.

Esimerkki 29: Useassa erässä maksettu suoritus peritään takaisin kerralla.

Tulonsaajalle on maksettu kolmen kuukauden ajan (syys-marraskuussa) vaahdotuslisää 100 euroa kuukaudessa. Tulo on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Olosuhdelisä. Myöhemmin huomataan, ettei tulonsaajalla ollutkaan oikeutta kyseiseen lisään.

Suorituksen maksaja on virheen huomattuaan korjannut kolmelta kuukaudelta antamiaan ilmoituksia ja merkinnyt 100 euron olosuhdelisänä ilmoitetut suoritukset perusteettomiksi eduiksi.

Maksaja ja tulonsaaja sopivat, että tulonsaaja maksaa liikasuorituksen (300 euroa) kerralla takaisin joulukuun puolessa välissä. Kun tulonsaaja on maksanut suorituksen, työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedot takaisinperinnästä:

Esimerkki 29
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 19.12.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.12.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä:31.12.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
218 Olosuhdelisä 100.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.09.20xx–30.09.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  

Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx

 
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.09.–30.09.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.09.20xx*  
218 Olosuhdelisä 100.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.10.20xx–31.10.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  

Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx

 
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.10.–31.10.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.10.20xx*  
218 Olosuhdelisä 100.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 01.11.20xx–30.11.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  

Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx

 
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.11.–30.11.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.11.20xx*  

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.8 Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana

Suorituksen maksaja voi myös korjata maksamansa liikasuorituksen tulorekisteriin ilman, että suoritusta käsiteltäisiin perusteettomana etuna. Tällöin maksaja käsittelee suoritusta palkkatietoilmoituksella aiemmin maksettuna ennakkopalkkana tai muuna vastaavana eränä. Maksaja vähentää liikasuorituksen myöhemmin maksettavasta suorituksesta. Maksaja perii liikaa maksamansa suorituksen takaisin kuittaamalla liikasuorituksen tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa maksettavasta bruttopalkasta. Seuraavalla palkanmaksulla tarkoitetaan sitä palkanmaksua, joka tehdään liikasuorituksen havaitsemisen jälkeen. Jos liikasuoritus on maksettu esimerkiksi huhtikuussa ja se havaitaan vasta kesäkuun lopussa sen jälkeen, kun kesäkuun palkka on jo maksettu, voidaan liikasuoritus kuitata heinäkuun palkanmaksussa. On huomattava, että työsopimuslaissa (55/2001) on rajoitettu työnantajan kuittausoikeutta tietyissä tilanteissa.

Jos vähennys on seuraavassa palkanmaksussa tehty samasta tulolajista, jona aiempi liikamaksu on tulorekisteriin ilmoitettu, ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavassa palkanmaksussa vain tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu määrä, eli se kyseisen tulolajin bruttopalkka, joka jää jäljelle, kun aiempi liikasuoritus on vähennetty siitä. Suorituksen käsittely ennakkopalkkana on sallittua tulorekisteriin annettavalla palkkatietoilmoituksella vain, jos liikasuoritus pystytään perimään kokonaan takaisin liikasuorituksen havaitsemista seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Ennakkopalkkana käsittelyä ei suositella, koska se voi vääristää tulonsaajalle maksettavan etuuden määrää tai pahimmillaan vaikuttaa koko etuuden saamiseen. Jos liikasuoritus kuitataan bruttopalkasta, osa tiedon käyttäjistä voi joutua pyytämään tietoja maksetuista summista maksajalta erikseen. Lisäksi etuuden perusteena käytetään väärää tuloa. Ennakkopalkkana käsittely on maksajille vapaaehtoista ja vaihtoehtoisena ilmoitustapana voidaan aina käyttää liikasuorituksen ilmoittamista perusteettomana etuna.

Esimerkki 30: Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana eli palkan kuittaaminen myöhemmin maksettavasta palkasta.

Tulonsaajalle on 5.10. maksettu 4 000 euroa urakkapalkkaa. Palkanmaksun yhteydessä maksettiin palkkaa 1 500 euroa liikaa palkkakaudelta 15.09.30.09.20xx. Oikea summa olisi pitänyt olla 2500 euroa.

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että suoritusta käsitellään tulonsaajalle maksettuna ennakkopalkkana, joka kuitataan tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa (20.10.) maksettavasta 3600 euron urakkapalkasta. Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin 2100 euroa ja toimittaa tästä summasta ennakonpidätyksen (20 %) ja perii työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Esimerkki 30
ILMOITUS, KUN MAKSETTU TULO KÄSITELLÄÄN ENNAKKOPALKKANA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx10231645
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.10.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.10.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.10.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
227 Urakkapalkka 2100.00
Ansaintakausi: 01.10.–15.10.20xx*  
402 Ennakonpidätys 420.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 150.15
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 29.40

Huomattava on, että kaikki tiedon käyttäjät eivät edellä mainitun tiedon perusteella saa tarvitsemaansa tietoa.
* Ansaintakausi on täydentävä lisätieto.

Vähennyksen ei kuitenkaan tarvitse kohdistua samaan tulolajiin, jona aiempi liikasuoritus on maksettu. Jos maksaja kuittaa liikasuorituksen toisesta tulolajista, on alkuperäistä ilmoitusta korjattava ja muutettava aiempi liikasuoritus samaksi tulolajiksi, josta vähennys myöhemmässä palkanmaksussa tehdään. Suorituksen käsittely ennakkopalkkana on tällöinkin sallittua tulorekisteriin annettavalla palkkatietoilmoituksella vain, jos liikasuoritus pystytään perimään kokonaan takaisin sen palkanmaksun yhteydessä, joka tehdään liikasuorituksen havaitsemisen jälkeen. Myös tulorekisteriin seuraavassa palkanmaksussa ilmoitettavan määrän on vastattava tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettua määrä, eli sitä kyseisen tulolajin bruttopalkkaa, joka jää jäljelle, kun aiempi liikasuoritus on vähennetty siitä.

Esimerkki 31: Palkan kuittaaminen eri tulolajista ja aiemman ilmoituksen korjaaminen.

Tulonsaajalle on 20.2. maksettu 3 800 euroa palkkaa. Työnantaja on ilmoittanut tiedot aikapalkkana (3 400 euroa) ja ylityökorvauksena (400 euroa) tulorekisteriin. Myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksettiin perusteetta 200 euroa ylityökorvausta.

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että suoritusta käsitellään tulonsaajalle maksettuna ennakkopalkkana, joka vähennetään tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa (20.3.) maksettavasta palkasta. Henkilölle on tarkoitus maksaa 20.3. palkanmaksussa 3 400 euroa aikapalkkaa. Maksaja kuittaa 200 euron liikasuorituksena maksetun ylityökorvauksen aikapalkasta ja ilmoittaa tulorekisteriin 3 200 euroa aikapalkkana. Koska maksaja kuittaa suorituksen toisesta tulolajista, on alkuperäinen ilmoitus (20.2.) korjattava ja merkittävä liikasuoritus samaksi tulolajiksi, josta liikasuoritus kuitataan.

Esimerkki 31, 1/3
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN LIIKASUORITUKSEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx9876543
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.02.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.02.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.02.20xx
ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3400.00
Ansaintakausi: 01.02.–28.02.20xx*  
235 Ylityökorvaus 400.00
Ansaintakausi: 15.02.–20.02.20xx*  
402 Ennakonpidätys 954.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 271.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 53.20

Kun liikasuoritus huomataan ja päätetään kuitata myöhemmin maksettavasta toisesta tulolajista, helmikuulle annetaan korvaava ilmoitus seuraavasti:

Esimerkki 31, 2/3
KORVAAVA ILMOITUS, JOS SUORITUS ON KUITATTU TOISESTA TULOLAJISTA
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx9876543
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.02.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.02.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.02.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3600.00
Ansaintakausi: 01.02.–28.02.20xx*  
235 Ylityökorvaus 200.00
Ansaintakausi: 15.02.–20.02.20xx*  
402 Ennakonpidätys 954.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 271.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 53.20

Koska liikasuoritus 200 euroa kuitattiin maaliskuun aikapalkasta (3 400 eurosta), maksaja ilmoittaa alhaisemman bruttopalkan määrän tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 31, 3/3
ILMOITUS, KUN MAKSETTU TULO KÄSITELLÄÄN ENNAKKOPALKKANA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx1234567
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 20.03.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.03.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.03.20xx
ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3200.00
Ansaintakausi: 01.03.–31.03.20xx*  
402 Ennakonpidätys 848.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 228.80
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 44.80

* Ansaintakausi on täydentävä lisätieto.

Jos liikasuoritusta ei voida kokonaan vähentää heti seuraavasta palkasta, liikasuoritus on korjattava perusteettomaksi eduksi (katso luku 3 Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen ja takautuva korjaus).

Tulorekisterin suosittelema tapa ilmoittaa liikasuorituksen tiedot kuvataan luvussa 3.1.

4.9 Perusteeton etu ja takaisinperintä samalla ilmoituksella

Edellä on kuvattu perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamista. Samalla ilmoituksella voidaan ilmoittaa kyseiseen palkkakauteen kohdistuva perusteeton etu ja saman palkkakauden aikana takaisin perityt tulot. Koska perusteeton etu pitää ilmoittaa tulorekisteriin kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta, voi tulla tilanteita, joissa maksettu perusteeton etu ehditään periä saman palkkakauden aikana takaisin. Näissäkin tilanteissa perusteeton etu on ilmoitettava.

Esimerkki 32: Perusteeton etu ja takaisinperintä samalla ilmoituksella.

Tulonsaajalle on maksettu 3 000 euroa palkkaa. Suorituksen maksaja toimittaa tulosta ennakonpidätyksen (20 %). Samassa palkanmaksussa tulonsaajalta on peritty edellisen palkanmaksun yhteydessä maksettu 150 euron liikasuoritus takaisin. Suoritus peritään takaisin bruttona. Maksettu palkka ja liikasuorituksen takaisinperintä on ilmoitettu tulorekisteriin normaalisti.

Maksaja huomaa myöhemmin, että tulonsaajalle olisikin kuulunut maksaa palkkaa vain 2700 euroa. Suorituksen maksajan on korjattava antamaansa ilmoitusta ja merkittävä liikasuoritus (300 euroa) perusteettomaksi eduksi. Alkuperäisen ilmoituksen kaikki tiedot on annettava uudelleen, myös takaisinperintätiedot:

Esimerkki 32
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx10081111
Ilmoituksen versionumero: 1 (vapaaehtoinen tieto)
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.10.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:16.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä:30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
227 Urakkapalkka 2700.00
Ansaintakausi: 16.09.–30.09.20xx*  
227 Urakkapalkka 300.00
Perusteeton etu: Kyllä  
Ansaintakausi: 16.09.–30.09.20xx*  
227 Urakkapalkka 150.00
Takaisinperintä: Kyllä  
Ansaintakausi: 16.08.–30.08.20xx*  
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 05.10.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 16.08.–31.08.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 05.08.20xx*  
402 Ennakonpidätys (20 % 3 000 eurosta) 600.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 700 eurosta) 193.05
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 700 eurosta) 37.80

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.10 Luontoisetu peritään takaisin

Jos ilmoitetun luontoisedun määrä on ollut virheellinen, se korjataan oikean suuruiseksi alkuperäisen käyttökuukauden ilmoitukseen. Luontoisetu ei voi olla perusteetonta etua, koska henkilöllä on ollut etu käytössään kyseisenä aikana (ks. luku 3.1.3 Milloin tiedot korjataan alkuperäiselle kaudelle ilman Perusteeton etu -tietoa?). Kun maksaja perii tulonsaajalta takaisin tuloa, perintä kohdistuu rahapalkkaan. Tietyissä tilanteissa myös luontoisedun osuuden voi periä takaisin, ja silloin myös tämä muuna kuin rahana maksettujen etujen osuus peritään rahapalkasta. Näissä tilanteissa peritty määrä voidaan ilmoittaa luontoisedusta perittynä korvauksena, jos luontoisetu on edelleenkin henkilöllä käytössä. Kuitenkin on muistettava, että perittynä korvauksena voi ilmoittaa korkeintaan luontoisedun verotusarvoa vastaavan määrän, vaikka takaisinperittävä määrä olisi todellisuudessa suurempi.

Esimerkki 33:Luontoisetu peritään takaisin rahapalkasta.

Tulonsaajan palkan määrä on 5 000 euroa. Määrä koostuu 4 000 euron aikapalkasta ja 1 000 euron asuntoedusta. Maksaja perii koko 5 000 euroa takaisin, koska tulonsaaja oli kyseisen kuukauden palkattomalla vapaalla. Koska tulonsaajan rahapalkan määrä ei riitä koko suorituksen perimiseen kerralla, työnantaja ja työntekijä sopivat, että suoritus peritään takaisin 1 000 euron osuuksina.

Maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja merkitsee rahapalkan perusteettomaksi eduksi. Lisäksi maksaja korjaa työntekijämaksujen määrän oikeaksi. Sosiaalivakuutusmaksut alenevat, kun suorituksen maksaja antaa ilmoituksen perusteettomasta edusta.

Esimerkki 33, 1/2
KORVAAVA ILMOITUS PERUSTEETTOMASTA EDUSTA ENNEN LUONTOISEDUN PERIMISTÄ TAKAISIN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
Perusteeton etu: Kyllä  
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 000 eurosta) 71.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 000 eurosta) 14.00

Kun maksaja maksaa virheen huomaamista seuraavan palkkakauden palkkaa (aikapalkka 4 000 euroa ja 1 000 euroa asuntoetua), hän perii takaisin luontoisedun osuuden (1 000 euroa) merkitsemällä ilmoitukselle luontoisedusta perityn korvauksen:

Esimerkki 33, 2/2
ILMOITUS, KUN LUONTOISEDUN OSUUS PERITÄÄN TAKAISIN RAHAPALKASTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11161200
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.11.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.11.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä:30.11.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
Ansaintakausi: 10.10.20xx–31.10.20xx*  
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys 1250.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 56.00

* Ansaintakausi on täydentävä lisätieto.

Esimerkki 34: Osa luontoisedusta peritään takaisin.

Tulonsaajan palkan määrä on 5 000 euroa. Määrä koostuu 4 000 euroa aikapalkasta ja 1 000 euron asuntoedusta, josta työnantaja perii kuukausittain korvausta 800 euroa. Maksaja perii koko 4 200 euroa takaisin, koska tulonsaaja oli kyseisen kuukauden palkattomalla vapaalla. Koska tulonsaajan rahapalkan määrä ei riitä koko suorituksen perimiseen kerralla, työnantaja ja työntekijä sopivat, että suoritus peritään takaisin 1 000 euron osuuksina.

Esimerkki 34, 1/3
ALKUPERÄINEN ILMOITUS, JOSSA PALKATON VAPAA EI OLLUT VIELÄ TIEDOSSA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (4 200 eurosta) 1000.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 800.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 200 eurosta) 300.30
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 200 eurosta) 58.80

Maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja merkitsee rahapalkan perusteettomaksi eduksi. Lisäksi maksaja korjaa työntekijämaksujen määrän oikeaksi. Sosiaalivakuutusmaksut alenevat, kun suorituksen maksaja antaa ilmoituksen perusteettomasta edusta.

Esimerkki 34, 2/3
KORVAAVA ILMOITUS PERUSTEETTOMASTA EDUSTA ENNEN LUONTOISEDUN PERIMISTÄ TAKAISIN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
Perusteeton etu: Kyllä  
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (4 200 eurosta) 1000.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 800.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (200 eurosta) 14.30
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (200 eurosta) 2.80

Seuraavan palkanmaksun yhteydessä maksaja perii henkilöltä 1 000 euroa liikasuoritusta, josta 800 euroa kohdistuu rahapalkkaan ja 200 euroa luontoisetuun. Luontoisedusta peritään siten sovitun 800 euron korvauksen lisäksi liikasuorituksen osuus, 200 euroa.

Esimerkki 34, 3/3
ILMOITUS, KUN LUONTOISEDUN OSUUS PERITÄÄN TAKAISIN RAHAPALKASTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11161200
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.10.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.10.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.10.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
201 Aikapalkka 800.00
Takaisinperintä:Kyllä  
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus (800 euroa + 200 euroa) 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 56.00

* Ansaintakausi on täydentävä lisätieto.

Jos tulonsaajalle ei enää makseta palkkaa ja maksaja perii myös luontoisedun osuuden takaisin tulonsaajalta, tämä ilmoitetaan siten, että maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja merkitsee luontoisedun suuruisen osuuden aiemmin maksetusta rahapalkasta perusteettomaksi eduksi. Kun tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin, maksaja ilmoittaa kyseisen osan palkasta takaisinperityksi. Luontoisedun määrä pysyy edelleenkin ilmoituksella sen suuruisena kuin se kyseisen kuukauden aikana on ollut.

Esimerkki 35: Luontoisetu peritään takaisin, palkkaa ei enää makseta.

Työntekijä on saanut palkkaa syyskuussa 4 000 euroa ja 1 000 euron asuntoedun. Palkka on ehditty maksaa, vaikka työntekijän työsuhde on loppunut elokuun lopussa.

Esimerkki 35, 1/3
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5 000 eurosta) 357.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5 000 eurosta) 70.00

Suorituksen maksaja perii palkan ja luontoisedun takaisin, yhteensä 5 000 euroa. Maksaja korjaa syyskuussa antamansa ilmoituksen ja ilmoittaa rahapalkan perusteettomaksi eduksi. Luontoisetu ilmoitetaan normaalisti.

Esimerkki 35, 2/3
KORVAAVA ILMOITUS PERUSTEETTOMASTA EDUSTA ENNEN LUONTOISEDUN PERIMISTÄ TAKAISIN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.09.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.09.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.09.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
Perusteeton etu: Kyllä  
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 000 eurosta) 71.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 000 eurosta) 14.00

Koska esimerkkitapauksessa syyskuun rahapalkka 4 000 euroa ei riitä koko liikasuorituksen perimiseen (rahapalkka ja luontoisetu, yhteensä 5 000 euroa), maksajan on korjattava myös edellisen kuukauden, elokuun, palkkatietoilmoitus ja merkittävä 1 000 euron liikasuoritus perusteettomaksi eduksi aiemmin maksettuun rahapalkkaan.

Esimerkki 35, 3/3
ILMOITUS, KUN LUONTOISETU PERITÄÄN TAKAISIN EIKÄ PALKKAA ENÄÄ MAKSETA
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161944
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.08.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.08.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.08.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3000.00
201 Aikapalkka 1000.00
Perusteeton etu: Kyllä  
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 000 eurosta) 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 000 eurosta) 42.00

5 Tietojen mitätöinti

Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan tiedon poistamista tulorekisteristä. Maksaja voi poistaa antamansa aineiston tai ilmoituksen kokonaan, jos se on ollut virheellinen.

Kun ilmoitus mitätöidään, aiemmin annettu ilmoitus poistetaan. Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai suorituksen maksajan ilmoitusviitteellä.

Oikein annetun ilmoituksen turhaa poistamista on syytä välttää. Tietojen mitätöinti kannattaa tehdä vasta, kun uusi ilmoitus saadaan annettua. Suosituksena on, että aiemman ilmoituksen mitätöiminen ja uuden ilmoituksen antaminen tehdään samana päivänä, katso tarkemmin luku 6.4.

Tiedot poistetaan eri tavalla eri ilmoituskanavissa. Jos ilmoitus poistetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai paperilomakkeella, poistettavan ilmoituksen tiedot annetaan palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella sen mukaan, kummasta ilmoituksesta on kyse. Sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella avataan aiemmin annettu ilmoitus ja valitaan ”Poista”. Vastaavasti paperilomakkeella valitaan toimenpiteen tyypiksi ”Ilmoituksen mitätöinti”.

Jos tiedot annetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, aineiston ja ilmoituksen mitätöintiä ei tehdä samalla palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella, jolla uudet ja korvaavat ilmoitukset annetaan. Mitätöinti on eriytetty omaksi aineistotyypikseen. Jos aineiston tyyppinä on palkkatietoilmoitusten mitätöiminen tai työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen, annetaan seuraavat tiedot:

 • aineiston omistajan (maksajan) tunniste
 • maksajan ilmoitusviite tai
 • tulorekisterin ilmoitusviite.

Lisäksi voidaan antaa ilmoituksen versionumero. Versionumero on vapaaehtoisesti annettava, täydentävä lisätieto.

Koko aineiston mitätöimisessä käytetään kyseisen aineiston aineistoviitettä.

6 Tietojen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä yleensä tehdään korvaavalla ilmoituksella, on kuitenkin tilanteita, joissa ei voi käyttää korvaavaa menettelyä, vaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus seuraavissa tilanteissa:

 • Maksupäivän korjaus
 • Palkanmaksukauden korjaus
 • Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
 • Maksajan tyypin korjaus, kun muutetaan tietoa Tilapäinen työnantaja
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Toimii sijaismaksajana -tiedon korjaus
 • Tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon korjaus
 • Eläkejärjestelynumeron korjaus
 • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Tietojen mitätöinti kannattaa tehdä vasta, kun uusi ilmoitus saadaan annettua. Suosituksena on, että aiemman ilmoituksen mitätöiminen ja uuden ilmoituksen antaminen tehdään samana päivänä, katso tarkemmin luku 6.4.

Jos korjaus tehdään paperilomakkeella, merkitään ilmoitukseen toimenpiteen tyypiksi ”Ilmoituksen mitätöinti”. Jos tiedot korjataan sähköisen asiointipalvelun kautta, suorituksen maksaja voi avata aiemmin antamansa ilmoituksen ja poistaa sen. Jos tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa mitätöinti-ilmoituksella tarvittavat tiedot (katso luku 5). Tämän jälkeen suorituksen maksajan on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

6.1 Maksupäivän ja palkanmaksukauden korjaaminen

Jos suorituksen maksupäivä tai palkanmaksukausi on ollut virheellinen, tietoa ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella kyseiselle maksupäivälle. Aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus, jossa maksupäivä ja palkanmaksukausi ilmoitetaan oikein.

Jos lähetetyn aineiston kaikissa ilmoituksissa on ollut virheellinen maksupäivä tai palkanmaksukausi, voidaan koko aineisto mitätöidä käyttämällä joko tulorekisterin muodostamaa aineistoviitettä tai maksajan omaa aineistoviitettä.

Esimerkki 36: Maksupäivän korjaaminen.

Tulonsaajalle on maksettu 15.5. aikapalkkaa 3 500 euroa. Tulo on ilmoitettu virheellisesti maksetuksi 5.5.

Maksaja toimittaa ilmoituksen tulorekisteriin, eikä huomaa virhettä:

Esimerkki 36, taulukko 1/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 05.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3500.00
402 Ennakonpidätys 1100.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 49.00
 • Tulorekisteri palauttaa ilmoitusviitteen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

Kun työnantaja huomaa virheen, tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus.

Jos tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa seuraavan ilmoituksen mitätöinnistä:

Esimerkki 36, taulukko 2/3
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI (InvalidationsToIR)

Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo 105

(tai vaihtoehtoisesti koodiarvo 109, jos koko aineisto mitätöidään)
Aineiston omistaja: 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
Tulorekisterin ilmoitusviite: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionumero: 1 (täydentävä tieto)

Tämän jälkeen maksaja antaa uuden ilmoituksen oikeilla tiedoilla:

Esimerkki 36, taulukko 3/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx18050940
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3500.00
402 Ennakonpidätys 1100.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 49.00

6.2 Asiakastunnisteiden, eläkejärjestelynumeron ja vakuutusnumeroiden korjaaminen

Jos tulonsaajan tai maksajan yksilöintitietona käytetty asiakastunniste on ilmoitettu tulorekisteriin virheellisenä, tiedot on korjattava mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus.

Menettely koskee seuraavien tietojen korjaamista:

 • Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • Eläkejärjestelynumeron korjaus
 • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Jos ulkomainen henkilö saa myöhemmin suomalaisen henkilötunnuksen, ilmoitetaan henkilötunnus muutosta seuraavalla ilmoituksella. Vastaavasti, jos henkilön sukupuoli muuttuu, ilmoitetaan uusi tunniste muutosta seuraavalla ilmoituksella. Tällöin aiempia ilmoituksia ei tarvitse korjata. Ulkomaisilla tulonsaajilla ja maksajilla myös ulkomainen asiakastunniste on edelleenkin ilmoitettava.

Menettely tiedon korjaamisessa, katso luvun 6.1. esimerkki 36.

6.3 Vakuuttamisen poikkeustilanne -tietojen korjaaminen

Jos tulonsaajan vakuuttamisvelvollisuus on ilmoitettu virheellisesti tai olosuhde myöhemmin muuttuu, tiedot on korjattava mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus. Korjaaminen mitätöimällä koskee seuraavia tietoja:

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
 • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti
 • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutokset.

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon korjaukset koskevat tilannetta, jossa tulonsaajan tulo on alun perin ilmoitettu sosiaalivakuutusmaksujen alaisena ja myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksetun tulon osalta ei olisikaan ollut vakuuttamisvelvollisuutta, tulonsaaja ei kuulukaan Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin tai henkilö onkin vapaaehtoisesti eläkevakuutettu Suomessa. Tässä tapauksessa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja annettava tämän jälkeen uusi ilmoitus, jossa on oikeat Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedot. Edellä kuvatulla tavalla on meneteltävä, jotta tieto saadaan välitettyä myös virheellisen ilmoitustiedon saaneille sosiaalivakuuttajille oikein.

Esimerkki 37: Vakuuttamisen poikkeustilanne -tiedon korjaaminen.

Ulkomainen työntekijä työskentelee Suomessa vuoden ajan (15.4.20n1-14.4.20n2) suomalaisen työnantajan palveluksessa. Hänen palkkansa on 4 600 euroa kuukaudessa. Työntekijälle ehditään maksaa palkka ensimmäiseltä palkkakaudelta ennen kuin hän saa lähetetyn työntekijän todistuksen omasta kotivaltiostaan taannehtivasti. Koska todistusta ei vielä saatu ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, suorituksen maksajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut työntekijän palkasta ja annettava työntekijästä tulorekisterin tiedon käyttäjien tarvitsemat muut tiedot.

Esimerkki 37, taulukko 1/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)
Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Ammattiluokan tunniste: NNNNN
Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN
Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: NNNNZZZZ
Palvelussuhteen alkupäivä: 15.04.20n1
Palvelussuhteen loppupäivä: 14.04.20n2
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4600.00
402 Ennakonpidätys 1150.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 328.90
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 64.40
 • Tulorekisteri palauttaa ilmoitusviitteen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

Annetun ilmoituksen perusteella tiedot on luovutettu sosiaalivakuuttajille (mm. eläkelaitokselle, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiölle).

Kun lähetetyn työntekijän todistus saadaan, tiedot on korjattava edellä kuvatulla tavalla mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus. Jos tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa seuraavan ilmoituksen mitätöinnistä:

Esimerkki 37, taulukko 2/3
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI (InvalidationsToIR)
Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo 105
Aineiston omistaja: 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
Tulorekisterin ilmoitusviite: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionumero: 1 (täydentävä tieto)

Jos tiedot korjataan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeen kautta, suorituksen maksaja voi avata aiemmin antamansa ilmoituksen ja poistaa sen.

Sosiaalivakuuttajat, joille alkuperäinen ilmoitus oli mennyt, saavat tiedon ilmoituksen mitätöinnistä.

Tämän jälkeen maksaja antaa uuden ilmoituksen oikeilla tiedoilla. Suositus on, että palvelussuhteen voimassaolotiedot annetaan, vaikka tulonsaaja ei olisikaan eläkevakuutettu Suomessa.

Esimerkki 37, taulukko 3/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx06041115
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.05.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.05.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234
Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)
Palvelussuhteen alkupäivä: 15.04.20n1
Palvelussuhteen loppupäivä: 14.04.20n2
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4600.00
402 Ennakonpidätys 1150.00

Esimerkissä 37 suorituksen maksajan on korjattava lisäksi työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettu työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä, jos maksettavan sairausvakuutusmaksun määrä palkkatietoilmoituksen korjauksen vuoksi muuttuu.

Tiedot on korjattava yllä kuvatulla tavalla myös silloin, kun alun perin on ilmoitettu, ettei tulonsaaja kuulu Suomen sosiaaliturvaan tai tulonsaajan osalta ei ole vakuuttamisvelvollisuutta ja myöhemmin huomataan, että tulo olisi pitänyt ilmoittaa sosiaalivakuutusmaksujen alaisena.

Jos tulonsaajalle maksettu tulo jää alle työeläkevakuuttamisen alarajan (61,37euroa kuukaudessa vuonna 2021) ja tämä raja myöhemmin saman kuukauden aikana ylittyy, on maksajan mitätöitävä aiempi ilmoitus ja annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Jos henkilöllä ei ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta sen vuoksi, että yrittäjätoiminta on hyvin pienimuotoista, ilmoitetaan ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta” ja tietoa työeläkevakuutuksesta ei ilmoiteta. Lisäksi ilmoituksella annetaan tulonsaajan lisätiedon tyyppinä "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL -vakuuttamisvelvollisuutta". Jos myöhemmin huomataan, että tulonsaaja olisi ollut vakuuttamisvelvollinen, esimerkiksi jos yritystoiminta on kasvanut, suorituksen maksajan on mitätöitävä aiemmin antamansa ilmoitukset ja annettava uudet ilmoitukset alla esimerkissä kuvatulla tavalla.

Esimerkki 38: Tulonsaajan yritystoiminta on ollut pienimuotoista, eikä hänellä ole ollut YEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Suorituksen maksaja on maksanut henkilölle palkkaa 1 000 euroa ja antanut tiedot palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 38, taulukko 1/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx031520xxx
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.03.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.03.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1000.00
402 Ennakonpidätys 200.00

Jos myöhemmin huomataan, että tulonsaaja olisikin ollut velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen, suorituksen maksajan on mitätöitävä aiemmin antamansa ilmoitus.

Esimerkki 38, taulukko 2/3
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI (InvalidationsToIR)

Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo 105

Aineiston omistaja: 1234567-8

Maksajan ilmoitusviite: 20xx031520xxx

Tulorekisterin ilmoitusviite: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd6

Versionumero: 1 (täydentävä tieto)

Kun ilmoitus on mitätöity, annetaan uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Esimerkki 38, taulukko 3/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx031520xxx
PALKANMAKSUKAUSI
Maksupäivä: 15.03.20xx
Palkanmaksukauden alkupäivä:01.03.20xx
Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.05.20xx
TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tieto työeläkevakuutuksesta: Yrittäjän eläkevakuutus (tai Maatalousyrittäjän eläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1000.00
402 Ennakonpidätys 200.00

6.4 Mitätöinnin vaikutus oma-aloitteisten verojen maksamiseen

Jos tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia korjataan mitätöimällä, vanha ilmoitus on mitätöitävä ja uusi ilmoitus annettava saman päivän aikana. Kello 16.00−18.00 annetut ilmoitukset voivat yksittäisissä tapauksissa jakautua eri päiville. Tämän vuoksi varminta on antaa ilmoitukset joko ennen kello 16:ta tai vasta kello 18 jälkeen.

Jos tulorekisteriin annettuja tietoja korjataan mitätöimällä ilmoitus, oma-aloitteisten verojen palautusajankohta kannattaa tarkistaa OmaVerosta. Palautusajankohdasta riippuen Verohallinnolle tarkoitettu maksu voi palautua takaisin maksajalle, jos uusi tulorekisteriin ilmoitettu tieto ei siirry riittävän ajoissa OmaVeroon. Asettamalla OmaVerossa palautusajankohdaksi "Palautus jää myöhemmin käytettäväksi", työnantajasuorituksiin tarkoitetut maksut eivät palaudu tarpeettomasti.

Jos palautusajankohta on "Palautus heti käsittelyn jälkeen" tai "Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen", voi Verohallinnolle tarkoitettu maksu palautua maksajalle. Tällöin vero näkyy maksamattomana OmaVerossa, ja sille lasketaan viivästyskorkoa veron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

7 Työnantajan erillisilmoituksen tietojen korjaaminen

7.1 Yleistä työnantajan erillisilmoituksen korjaamisesta

Jos työnantajan erillisilmoituksen tiedoissa on ollut virhe, suorituksen maksajan on korjattava antamansa tiedot oikeiksi. Työnantajan erillisilmoitus korjataan samalla tavalla kuin palkkatietoilmoitus. Virheellinen ilmoitus korjataan oikeaksi korvaavalla ilmoituksella. Se tarkoittaa, että suorituksen maksaja korjaa virheellisen tiedon oikeaksi ja ilmoittaa kaikki muutkin ilmoituksen tiedot uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Työnantajan erillisilmoituksen korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteen tai maksajan oman ilmoitusviitteen avulla (katso ilmoitusviitteistä tarkemmin luku 1.4. Miten korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen?).

Esimerkki 39: Suorituksen maksaja ilmoittaa sairausvakuutusmaksusta tehtävän vähennysmäärän taannehtivasti.

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle palkkaa 4 700 euroa. Palkasta puolet on ajalta, jolloin tulonsaaja on ollut sairaana. Maksaja on ilmoittanut palkan perusteella maksamansa sairausvakuutusmaksun määrän tulolajilla Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä).

Esimerkki 39, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx050511125
Ilmoituspäivä: 05.05.20nn
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus
Tunniste: 8765432-1 (Varsinaisen työnantajan asiakastunniste)
ILMOITUKSEN TIEDOT
Maksukuukausi: 04
Maksuvuosi: 20nn
KOODI TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 71.91

Työnantaja on saanut toukokuussa maksamansa sairausajan palkan perusteella päivärahaetuutta syyskuussa 1200 euroa, josta hän on oikeutettu saamaan maksamansa sairausvakuutusmaksun Verohallinnolta takaisin. Työnantaja antaa toukokuulle korvaavan työnantajan erillisilmoituksen, jossa ilmoittaa vähennykset kohdassa Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset sekä lisäksi aiemmin ilmoittamansa Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) -tiedot uudelleen.

Esimerkki 39, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS, KUN PÄIVÄRAHAETUUS SAADAAN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx050511125
Ilmoituspäivä: 05.05.20nn
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus
Tunniste: 8765432-1 (Varsinaisen työnantajan asiakastunniste)
ILMOITUKSEN TIEDOT
Maksukuukausi: 04
Maksuvuosi: 20nn
KOODI TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 71.91
103 Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset 18.36

Maksaja voi halutessaan tehdä vähennyksen myös kuluvana kautena, eli silloin, kun maksaja saa tiedon etuuspäätöksestä. Tällöin kuluvan kauden sairausvakuutusmaksun määrä pienenee, mutta maksaja ei saa hyvityskorkoa, jonka saisi, jos vähennys kohdistettaisiin takautuvasti alkuperäiselle kaudelle.

Jos palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat siten, että maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä samalla muuttuu, suorituksen maksajan on korjattava myös antamaansa työnantajan erillisilmoitusta. Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun maksettu palkka muuttuu perusteettomaksi eduksi. Suoritus ei tällöin ole enää sairausvakuutusmaksun alainen. Kaikki ilmoituksen tiedot on annettava uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Esimerkki 40: Palkkatietoilmoitusta korjataan, ja tämän vuoksi myös aikaisemmin annettua työnantajan erillisilmoitusta on korjattava.

Tulonsaajalle on maksettu 5 000 euroa. Suorituksen maksaja on ilmoittanut tulon palkkatietoilmoituksella ja antanut työnantajan erillisilmoituksella tiedot sairausvakuutusmaksun määrästä vastaavasti.

Esimerkki 40, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05101200
Ilmoituspäivä: 05.10.20nn
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus
Tunniste: 8765432-1 (Varsinaisen työnantajan asiakastunniste)
ILMOITUKSEN TIEDOT
Maksukuukausi: 09
Maksuvuosi: 20nn
KOODI TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 76.50

Työnantaja maksoi vahingossa 2 000 euron liikasuorituksen normaalin 3 000 euron palkan lisäksi. Työnantaja korjaa antamaansa palkkatietoilmoitusta ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Aiemmin annettua työnantajan erillisilmoitusta on vastaavasti korjattava:

Esimerkki 40, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS, KUN VIRHE HUOMATAAN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx05101200
Ilmoituspäivä: 05.10.20nn
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus
Tunniste: 8765432-1 (Varsinaisen työnantajan asiakastunniste)
ILMOITUKSEN TIEDOT
Maksukuukausi: 09
Maksuvuosi: 20nn
KOODI TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 45.90

7.2 Tietojen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Työnantajan erillisilmoituksen korjaamisessa on tiettyjä virheiden korjaamistilanteita, joissa ei voi käyttää korvaavaa menettelyä, vaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus seuraavissa tilanteissa:

 • Kohdekauden korjaus
 • Suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Eläkejärjestelynumeron korjaus
 • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus

Työnantajan erillisilmoituksen tietojen antaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus.

8 Korjaamisen ja liikasuoritusten ilmoittamisen tärkeimmät säännöt

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot on korjattava ohjeessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tässä ovat tärkeimmät ilmoittamisen ja tietojen korjaamisen periaatteet:

 • Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan vain henkilölle tosiasiassa maksettuja suorituksia.
 • Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan vain henkilöltä tosiasiassa perittyjä maksuja ja veroja.
  • Tulorekisteriin ei ilmoiteta palkkajärjestelmässä tehtäviä ns. teknisiä vähennyksiä, kuten tulon siirtoja palkkalajilta toiselle.
  • Työntekijämaksuja ja muita korvauksia ei saa ilmoittaa, jos niitä ei ole peritty henkilöltä ja vähennetty hänen palkastaan.
  • Ennakonpidätystä ei saa ilmoittaa, jos sitä ei ole peritty henkilöltä ja vähennetty hänen palkastaan.
 • Negatiivisia veroja ja työntekijämaksuja saa ilmoittaa vain, jos henkilölle on tosiasiassa palautettu rahaa.
 • Negatiivisen ennakonpidätyksen saa ilmoittaa vain, jos ennakonpidätystä ei voida oikaista alentamalla myöhemmin maksettavien palkkojen ennakonpidätystä.

Liikasuoritusten eli perusteettoman edun ilmoittamisessa on huomattava:

 • Liikasuorituksia ei voi ilmoittaa negatiivisina lukuina.
 • Liikasuoritus ilmoitetaan korjaamalla aiemmin ilmoitettu tulo perusteettomaksi eduksi.
 • Luontoisetuja ja muuna kuin rahana annettuja etuja ei voi ilmoittaa perusteettomiksi eduiksi.
 • Verovapaita kustannusten korvauksia ei voi ilmoittaa perusteettomiksi eduiksi.
 • Tuloista perittyjä maksuja ja muita vähennyksiä (400-sarjan tulolajeja) ei voi ilmoittaa perusteettomiksi eduiksi.
 • Tuloa ei voi ilmoittaa takaisinperityksi, jollei sitä ole ensin ilmoitettu perusteettomaksi eduksi.
 • Jos liikasuoritus käsitellään ennakkopalkkana eli palkan kuittauksena, sitä ei ilmoiteta perusteettomaksi eduksi.
  • Palkan kuittausta ei suositella, koska se voi johtaa etuuden määräytymiseen väärin perustein.
 • Liikasuorituksen ilmoittaminen perusteettomaksi eduksi alentaa maksettavien sosiaalivakuutusmaksujen määrää.

Takaisinperityn tulon ilmoittamisessa on huomattava:

 • Takaisinperintä ilmoitetaan vain, jos tulo on tosiasiassa peritty henkilöltä.
 • Takaisinperittyä tuloa ei voi ilmoittaa negatiivisena lukuna.
 • Tulo pitää ensin ilmoittaa perusteettomaksi eduksi, ennen kuin sen takaisinperinnän voi ilmoittaa.
 • Takaisinperitty tulo ilmoitetaan erillisellä ilmoituksella, jossa annetaan tiedot takaisinperinnästä.
 • Takaisinperintä ilmoitetaan vasta silloin, kun tulo on tosiasiassa peritty henkilöltä.
  • Suunniteltuja tulevia takaisinperintöjä ei saa ilmoittaa.
 • Tulo voidaan periä takaisin bruttona tai nettona.
  • Bruttoperinnässä maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen saman suuruisena kuin on sen tulonsaajalle maksanut. Perittävä määrä sisältää tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen.
  • Nettoperinnässä maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt tulosta alkuperäisenä maksupäivänä toimittamansa ennakonpidätyksen osuuden. Maksaja ilmoittaa ennakonpidätyksen määrän takaisinperinnän lisätiedoissa kohdassa "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys". Itse liikasuoritus ilmoitetaan tulorekisteriin kuitenkin alkuperäisen suuruisena, eli siten, että se sisältää ennakonpidätyksen osuuden.
  • Tieto takaisinperittyyn määrään kohdistuvasta ennakonpidätyksestä vaikuttaa maksajan ennakonpidätysvelvoitteisiin ja alentaa tulonsaajan ennakonpidätyksen määrää.
  • Tulo peritään aina takaisin henkilön nettopalkasta.
  • Nettoperintä on mahdollista vain Verohallinnon määräämään ajankohtaan saakka.
 • Luontoisetuja ja muuna kuin rahana maksettuja suorituksia ei voi periä samalla tavalla takaisin kuin rahapalkkaa.
 • Tuloista perittyjä maksuja ja muita vähennyksiä ei voi ilmoittaa takaisinperityiksi.
 • Jos liikasuoritus käsitellään ennakkopalkkana eli palkan kuittauksena, sitä ei ilmoiteta takaisinperityksi.
 • Takaisinperintätiedot eivät vaikuta sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin.

8.1 Liikasuorituksen käsittely ja ilmoittaminen

Takaisinperintä voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

 • nettoperintänä
 • bruttoperintänä
 • käsittelemällä liikasuoritus ennakkopalkkana (ns. palkan kuittaus)

Takaisinperintätietojen ilmoittaminen edellyttää, että liikasuoritus on korjattu perusteettomaksi eduksi tulon alkuperäisen maksupäivän ilmoitukselle. Tuloa ei voi ilmoittaa takaisinperityksi, jollei sitä ole ensin ilmoitettu perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 41:Maksaja huomaa maksaneensa liikaa palkkaa.

Henkilölle on maksettu tammikuussa 2020 palkkaa 2 200 euroa. Ennakonpidätystä on toimitettu 25 %:n mukaisesti 550 euroa. Työntekijämaksut on peritty normaalisti. Palkka on ilmoitettu tulorekisteriin.

Esimerkki 41, taulukko 1/4
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN KORJAAMISTA euroa
201 Aikapalkka 2200.00
402 Ennakonpidätys 550.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 157.30
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 30.80

Maksaja huomaa jälkeenpäin, että aikapalkkaa maksettiin 200 euroa liikaa. Palkkajärjestelmässä maksaja tekee lisäajon, jonka perusteella muodostuu negatiivisena lukuna 200 euron saatava henkilöltä (-200). Kun liikamaksu huomataan, pitää maksajan ilmoittaa tulorekisteriin, että tulo on ollut perusteetonta etua. Negatiivista lukua ei voi ilmoittaa tulorekisteriin.

Maksajan on korjattava tammikuun ilmoitusta ja ilmoitettava liikasuoritus (200 euroa) perusteettomaksi eduksi. Alkuperäisen ilmoituksen maksupäivä ja ilmoitettu tulolaji pysyvät samoina, mutta maksaja antaa tulolajin yhteydessä Perusteeton etu -tiedon.

Maksaja korjaa antamansa ilmoituksen ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 41, taulukko 2/4
MAKSAJA KORJAA LIIKASUORITUKSEN PERUSTEETTOMAKSI EDUKSI euroa
201 Aikapalkka 2000.00
201 Aikapalkka 200.00
Perusteeton etu:Kyllä  
402 Ennakonpidätys 550.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 28.00

Perusteeton etu -tieto vaikuttaa sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin. Tiedon perusteella sosiaalivakuuttajat alentavat sosiaalivakuutusmaksujen alaista palkkaa, esimerkkitapauksessa palkaksi tulee 2 000 euroa. Muut sosiaalivakuutusmaksut korjautuvat automaattisesti korvaavan ilmoituksen perusteella, mutta työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä maksajan on korjattava erikseen työnantajan erillisilmoituksella vastaamaan oikeaa palkan määrää (2 000 euroa).

Vaikka liikasuoritus korjataan perusteettomaksi eduksi, tulonsaajaa verotetaan edelleenkin 2 200 eurosta ja ennakonpidätyksenä huomioidaan toteutuneen mukaisesti 550 euroa.

Koska sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka alenee, tulorekisteriin ilmoitettujen työntekijältä perittyjen työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrät pitää oikaista. Maksaja voi alentaa maksujen määrää jo perusteettoman edun ilmoituksella tai vaihtoehtoisesti oikaista maksut vasta, kun ilmoittaa takaisinperityn tulon. Jos tulo peritään takaisin vasta seuraavan kalenterivuoden puolella, pitää maksut siinä tapauksessa oikaista vastaamaan oikeaa määrää jo perusteettoman edun ilmoituksella. Halutessaan maksaja voi palauttaa liikaa perimänsä työntekijämaksut tulonsaajalle tai periä seuraavalla palkanmaksukerralla vähemmän maksuja, mutta ilmoittaa tiedot tulorekisteriin kuin tulosta olisi peritty maksut normaalisti.

Perusteettoman edun ilmoituksella ei muuteta toimitetun ennakonpidätyksen määrää.

8.1.1 Nettoperintä

Nettoperintä tarkoittaa, että maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt alkuperäisenä maksupäivänä toimittamansa ennakonpidätyksen osuuden.Tulorekisteriin liikasuoritus on tällöinkin ilmoitettava alkuperäisen suuruisena, eikä ennakonpidätyksen osuutta vähennetä summasta.

Tulo voidaan periä tulonsaajalta nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alkupuolella viimeistään Verohallinnon määräämään päivään (30.4.) mennessä. Tällöin tieto ehtii Verohallinnolle ennen henkilön verotuksen päättymistä, eikä ennakonpidätystä ole luettu verotuksessa tulonsaajan hyväksi. Verohallinto kohdistaa ennakonpidätyksen korjauksen maksajan alkuperäisen maksukuukauden ennakonpidätysvelvoitteisiin.

Esimerkki 41 (jatkuu): Maksaja perii liikasuorituksen takaisin nettoperintänä.

Tulonsaajan kanssa sovitaan, että työnantaja perii 200 euron liikamaksun helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Helmikuussa henkilön normaali palkka on 2 000 euroa. Palkasta peritään nettona tammikuun liikasuoritus 200 euroa.

Työntekijän verokortti on välissä vaihtunut ja hänen ennakonpidätysprosenttinsa määrä on 20 %.

Esimerkki 41, taulukko 3/4
TULO PERITÄÄN TAKAISIN NETTONA euroa
201 Aikapalkka 2000.00
201 Aikapalkka 200.00
Takaisinperintä:Kyllä  
402 Ennakonpidätys (20 % 2 000 eurosta) 400.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu(2 000 eurosta) 28.00
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 15.2.20xx  
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys(25 % 200 eurosta, tammikuun ennakonpidätys) 50.00
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.1.–31.1.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.1.20xx  

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys -tieto ohjaa työnantajan ennakonpidätysvelvoitteita. Tiedon perusteella verokauden velvoitteet alenevat, esimerkkitapauksessa tammikuussa 50 eurolla. Vastaavasti tulonsaajan tulo tältä verovuodelta alenee 200 eurolla ja hyväksi luettavat ennakonpidätykset alenevat 50 eurolla. Takaisinperintätieto ei vaikuta sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin. Esimerkkitapauksessa sosiaalivakuutusmaksu maksetaan 2 000 euron perusteella.

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen tuloa 1 429 euroa: 2 000 euron bruttotulosta on tehty 400 euron ennakonpidätys (20 %) ja vähennetty työntekijämaksut 171 euroa. Tästä nettopalkasta tehdään takaisinperintä, eli vähennetään takaisinperittävä määrä, joka on 150 euroa: 200 euron bruttomäärästä on vähennetty 50 euron vero (25 %). Tulonsaaja saa 1 279 euroa (1 429 − 150).

8.1.2 Bruttoperintä

Bruttoperintä tarkoittaa, että tulonsaajalta peritään liikasuoritus takaisin bruttomääräisenä. Maksaja perii tulonsaajalta tälle maksetun suorituksen lisäksi myös tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen osuuden. Bruttoperinnässä suorituksen maksaja voi lähettää tulonsaajalle esimerkiksi laskun tai periä liikasuorituksen myöhemmin tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta. Maksaja voi aina käyttää bruttoperintää, myös silloin, kun nettoperintä olisi vielä mahdollista

Esimerkki 41 (jatkuu):Maksaja perii liikasuorituksen takaisin bruttoperintänä.

Tulonsaajan kanssa sovitaan, että työnantaja perii 200 euron liikamaksun helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Tammikuun liikasuoritus peritään bruttona. Helmikuussa tulonsaajan palkan määrä on 2 000 euroa.

Työntekijän verokortti on välissä vaihtunut ja hänen ennakonpidätysprosenttinsa on 20 %.

Esimerkki 41, taulukko 4/4
TULO PERITÄÄN TAKAISIN BRUTTONA euroa
201 Aikapalkka 2000.00
201 Aikapalkka 200.00
Takaisinperintä:Kyllä  
402 Ennakonpidätys (20 % 2 000 eurosta) 400.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu(2 000 eurosta) 28.00
Takaisinperinnän lisätiedot:  
Takaisinperintäpäivä: 15.2.20xx  
Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.1.–31.1.20xx  
Alkuperäinen maksupäivä: 15.1.20xx  

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen tuloa 1 429 euroa: 2000 euron bruttotulosta on tehty 400 euron ennakonpidätys (20 %) ja vähennetty työntekijämaksut 171 euroa. Tästä nettopalkasta vähennetään takaisinperittävä määrä (200 euroa). Tulonsaaja saa 1 229 euroa (1 429 − 200).

Työnantajan velvoitteet eivät pienene tammikuulta. Tulonsaajalta poistuu verotuksesta bruttotulo 200 euroa, mutta toimitetun ennakonpidätyksen määrä pysyy samana.

Tulorekisteriin ilmoittamisessa brutto- ja nettoperinnässä on se ero, ettei bruttoperinnässä ilmoiteta lainkaan Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys -tietoa.

8.1.3 Palkan kuittaus eli liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana

Suorituksen maksaja voi myös korjata maksamansa liikasuorituksen tulorekisteriin ilman, että suoritusta käsiteltäisiin perusteettomana etuna. Tällöin maksaja käsittelee suoritusta ennakkopalkkana, ja kuittaa liikasuorituksen virheen huomaamista seuraavan palkanmaksun yhteydessä.. Maksaja vähentää liikasuorituksen seuraavasta bruttopalkasta. Käsittely ennakkopalkkana on sallittua vain, jos liikasuoritus pystytään perimään kokonaan takaisin seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Jos liikasuoritus kuitataan seuraavan palkanmaksun yhteydessä, tietoa perusteettomasta edusta ja tietoa takaisinperinnästä ei ilmoiteta.

Ennakkopalkkana käsittely eli bruttopalkan kuittaus ei ole suositeltava vaihtoehto. Ennakkopalkkamenettelyä on kuvattu ohjeen luvussa 4.8.

Esimerkki 42: Palkan kuittaus eli ennakkopalkkana käsittely. Voidaan tehdä vain virheen huomaamista seuraavassa palkanmaksussa.

Työnantaja perii tammikuussa maksamansa 200 euron liikasuorituksen kuittaamalla summan seuraavassa kuussa maksettavasta bruttopalkasta. Helmikuussa henkilölle maksettaisiin normaalisti 2 000 euroa, mutta maksaja vähentää 200 euron liikasuorituksen bruttopalkasta ja maksaa henkilölle vain 1 800 euroa. Tästä summasta toimitetaan ennakonpidätys ja peritään työntekijämaksut.

Tässä tilanteessa ei ilmoiteta tammikuulle Perusteeton etu -tietoa eikä ilmoiteta tietoja takaisinperinnästä.

Esimerkki 42
PALKAN KUITTAUS euroa
201 Aikapalkka 1800.00
402 Ennakonpidätys (20 % 1 800 eurosta) 360.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 800 eurosta) 128.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu(1 800 eurosta) 25.20

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen tuloa 1 286,10 euroa: 1 800 euron bruttotulosta on tehty 360 euron ennakonpidätys (20 %) ja vähennetty työntekijämaksut 153,90 euroa.

Työnantajan tammikuun verokauden velvoitteet eivät muutu. Työntekijän veronalainen tulo helmikuussa on 1 800 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2021