Etuustietoilmoituksen tietojen korjaaminen

Sähköisessä asiointipalvelussa ilmoituksen voi yleensä korjata korvaavalla ilmoituksella, eli korjaamalla alkuperäisestä ilmoituksesta vain virheelliset tiedot ja lisäämällä puuttuvat tiedot. Osa ilmoituksen virheistä on kuitenkin korjattava mitätöimällä ilmoitus. Jos virheellistä kohtaa ei voi muuttaa, mitätöi aiempi ilmoitus ja anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Korvaava ilmoitus

Hae korjattava ilmoitus, avaa se ja valitse Korjaa. Ilmoituksessa on valmiina kaikki alkuperäisessä ilmoituksessa olleet tiedot. Korjaa virheelliset tiedot ja lisää puuttuvat tiedot. Tarkista huolellisesti myös eri kohtien tarkemmat tiedot.

Tarkista lopuksi esikatselussa, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein, ja lähetä ilmoitus.

Korjaus kohdistuu alkuperäiseen ilmoitukseen ilmoitusviitteen avulla. Kun ilmoitus tallennetaan tulorekisteriin, se korvaa alkuperäisen ilmoituksen. Ilmoituksesta muodostuu tallennuksen jälkeen uusi versio.

Etuuden yksikkö

Työttömyysetuuden tulolajeille on pakollista ilmoittaa etuuden yksikkö. Jos kyse on perusteettomasta edusta, etuuden yksiköksi ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella nolla (0) päivää. Tietoa ei saa poistaa korvaavalta ilmoitukselta, koska tieto on tarpeellinen tiedon käyttäjille.

Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi

Käytä tietoa tilanteessa, jossa aiemmin maksettu tulo muuttuu takautuvasti, mutta kyseessä ei ole perusteeton etu eikä regressi.

Lue lisää yksityiskohtaisen ohjeen luvusta 4.6 Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Ansaintakauden korjaaminen

Ansaintakautta voi muuttaa korvaavalla ilmoituksella vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos osa tulosta muuttuu perusteettomaksi eduksi. Tällöin tulo jaetaan osiin, ja jokaiselle osalle on annettava oma ansaintakausi. Korjatun ilmoituksen ansaintakausien on vastattava aiemmin ilmoitetun tulon ansaintakautta.

Jos korjausta ei voi tehdä korvaavalla ilmoituksella, mitätöi annettu ilmoitus ja anna uusi ilmoitus.

Mitätöi ilmoitus 

Jos tietoja ei voi korjata ilmoituksen Korjaa-toiminnon avulla, ilmoitus on ensin mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus. Voit mitätöidä ilmoituksen palaamalla takaisin ilmoituksen koontisivulle ja valitsemalla Mitätöi.

Jos ilmoitus täytyy korjata mitätöimällä, toimi näin:

 1. Mitätöi virheellinen ilmoitus.
 2. Anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla ja anna ilmoitukselle myös uusi ilmoitusviite.

Etuustiedot, jotka on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus

Etuustietoilmoitus on aina mitätöitävä silloin, kun korjataan tiedon jakelun perusteena olevia tietoja:

 • suorituksen maksupäivän tai muun ilmoituspäivän korjaus
 • maksajan asiakastunnisteen korjaus
 • tulonsaajan asiakastunnisteen korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • sijaissaajan asiakastunnisteen korjaus
 • ansaintakauden korjaus
  • ansaintakautta voi muuttaa korvaavalla ilmoituksella vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos osa tulosta muuttuu perusteettomaksi eduksi
 • alkuperäisen ansaintakauden korjaus
 • alkuperäisen etuuden ansaintakauden korjaus
  • ansaintakautta voi muuttaa korvaavalla ilmoituksella vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos osa tulosta muuttuu perusteettomaksi eduksi.

Lisäksi ilmoitus pitää mitätöidä silloin, jos pankki palauttaa maksetun tulon maksajalle (niin sanotut palautuvan rahan tilanteet). Maksettu tulo saattaa palautua pankista esimerkiksi sen vuoksi, ettei se ole koskaan tavoittanut tulonsaajaa.

Tiedot on korjattava mitätöimällä annettu ilmoitus myös tilanteissa, joissa tulolajille lisätään tai tulolajilta poistetaan jokin seuraavista tiedoista:

 • Takaisinperintä
 • Oma-aloitteinen palautus
 • Viivästyskorotus

Jos jokin näistä tiedoista on ilmoitettu jo alkuperäisellä ilmoituksella, tieto voidaan kuitenkin korjata korvaavalla ilmoituksella.

Lue lisää: Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä

Lue lisää yksityiskohtaisen ohjeen luvusta 5 Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Jos vuonna 2021 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2021 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Jos suoritus on maksettu ennen 1.1.2021, tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle. Sitä vastoin 1.1.2021 tai sen jälkeen takaisin perityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2020