Tietojen ilmoittaminen: pakolliset ja täydentävät tiedot

Lainsäädäntöperuste: Laki tulotietojärjestelmästä (53/2018), 16 §:n 2 kohta

Voimassaolo: 1.1.2024 – toistaiseksi  

Pakolliset tiedot

Työnantajilla ja muilla suoritusten maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiettyjä tietoja tulorekisteriin. Taulukossa luetellaan pakollisesti ilmoitettavat tiedot ja lainkohdat, joihin ilmoitusvelvollisuus perustuu.

Tulojen ilmoittaminen: pakolliset tiedot

Talletettavat tiedot

Lainkohta, johon ilmoitusvelvollisuus perustuu

Lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot

 

1) tiedot palkoista, luontoiseduista, palkkioista, palkinnoista ja muista veronalaisista eduista sekä näihin liittyvistä veronalaisista pääomatuloista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

2) tiedot merityötuloista, ulkomaantyötuloista, urheilijan palkkioista ja yrittäjän palkkatuloista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

3) tiedot työsuhdeoptioista ja osakepalkkioista sekä henkilöstörahaston rahasto-osuuksista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

4) tiedot työpanokseen perustuvista osingoista ja ylijäämistä;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

5) tiedot työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksetuista korvauksista, jos tulonsaajaa ei ole merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

6) tiedot työnantajan maksamista eläkkeistä;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

7) tiedot sijaismaksajan maksamista palkoista, palkkaturvana maksetuista suorituksista sekä sairauskassan maksamista täydennyspäivärahoista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

8) tiedot tekijänoikeudesta tai patentista maksetuista korvauksista sekä muista käyttökorvauksista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

9) tiedot kustannusten korvauksista ja kulukorvauksista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

10) ulkomaisen työnantajan tai työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 8 §:n mukaisesti asetetun edustajan antamat tiedot tuloverolain (1535/1992) 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetusta palkasta, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä palkasta sekä muusta palkasta silloin, kun palkansaaja jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan sekä asetettua edustajaa koskevat tiedot;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

11) vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämisessä tarvittavat tiedot työtuloista, jotka eivät kuulu sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteeseen sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 2 §:n 4 momentin nojalla;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

12) tiedot 1–10 kohdassa tarkoitetuista eristä toimitetusta ennakonpidätyksestä sekä peritystä lähdeverosta ja vakuutetun sairausvakuutusmaksusta;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

13) ulkomaille lähetettyä työntekijää koskevat vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämiseksi tarpeelliset tiedot;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

14) tiedot kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän maksamistaan palkkioista perimistä luottamushenkilömaksuista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

15) tiedot työntekijältä perityistä tuloverolain 96 ja 96 a §:ssä tarkoitetuista pakollisista vakuutusmaksuista ja kollektiivisen lisäeläketurvan maksuista sekä mainitun lain 54 d §:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

16) tiedot tulonsaajalle maksetuista perusteettomista eduista sekä tiedot tulonsaajalle maksetuista suorituksista takaisin perityistä määristä;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

17) ulkomaisen työnantajan tai työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 8 §:n mukaisesti asetetun edustajan antamat tiedot tuloverolain 10 §:n 4 c kohdassa tarkoitetun vuokratun työntekijän työskentelyn arvioidusta kestosta ja palkan määrästä sekä työn teettäjästä, jos kansainvälinen sopimus ei estä veron perimistä työntekijän palkasta sekä asetettua edustajaa koskevat tiedot;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

18) Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen (SopS 37/1991) 20 artiklan mukaisessa veron kannosta ja siirrosta tehdyssä sopimuksessa (SopS 97/1997) tarkoitettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

19) tiedot ulkomaan työskentelystä ja sen kuluessa tapahtuneesta Suomessa oleskelusta, kun työnantaja on jättänyt toimittamatta palkasta ennakonpidätyksen ulkomaantyötuloa koskevan tuloverolain 77 §:n nojalla;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

20) työnantajan ilmoittamat tiedot sijaismaksajan maksamista palkoista, joista työnantaja on velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetussa laissa (771/2016) tarkoitetun sairausvakuutusmaksun;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

21) tiedot työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetussa laissa tarkoitetun työntekijöille maksettavien palkkojen yhteismäärän perusteella maksettavan sairausvakuutusmaksun ja siitä tehtävien vähennysten yhteismäärästä.

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1, 3 ja 6 momentti

Lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot

 

1) työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien mukaiset työansiota koskevat tiedot lukuun ottamatta yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) ja maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006) tarkoitettua työtuloa, eläkejärjestelynumero, julkisten alojen eläkelain (81/2016) 153 §:ssä tarkoitetut palvelusaikoja koskevat tiedot sekä työsuhteen päättymistä koskeva tieto, kun työsuhde päätetään vanhuuseläkkeelle siirtymisen perusteella;

Työntekijän eläkelaki (395/2006) 144 §, 147 §, 195 § ja 198 §; maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 141 §, 143 § ja 138 §; julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 151 § ja 153 §; merimieseläkelaki (1290/2006) 139 §, 219 §, 221 § ja 215 §

2) työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 81 §:ssä ja 168 §:n 2 momentissa tarkoitettuja työansioita koskevat tiedot sekä tieto työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumerosta ja -yhtiöstä, jos työnantajalla on useita samanaikaisesti voimassa olevia vakuutuksia;

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 159 §, 160 §, 252 § ja 260 §

3) työtapaturma- ja ammattitautilain 21 luvussa tarkoitetun vakuutusmaksun määrittämiseksi tieto työntekijän ammattiluokasta;

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 159 §, 160 §, 252 § ja 260 §

4) työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 19 §:ssä tarkoitetut palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perustetta koskevat tiedot; 

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 22 § ja 22 a § 

5) työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettu tieto siitä, onko suorituksen saaja työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettu osaomistaja; 

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 22 § ja 22 a § 

6) työnantajan ilmoittamat tiedot sijaismaksajan maksamista palkoista, joista työnantaja on velvollinen maksamaan muut kuin 2 momentissa tarkoitetut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 22 § ja 22 a §; työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 159 §, 160 §, 252 § ja 260 §; työntekijän eläkelaki (395/2006) 144 §, 147 §, 195 § ja 198 §; merimieseläkelaki (1290/2006) 139 §, 219 §, 221 § ja 215 § 

Lain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetut tiedot

 

Ennakkoperintälain 31 §:ssä tarkoitettuun työnantajarekisteriin merkityn suorituksen maksajan osalta talletetaan myös tieto siitä, että tapahtumia, joista tämän pykälän 2 tai 3 momentin nojalla talletetaan tietoja, ei ole kalenterikuukauden aikana ollut.

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 23 §

Lain 6 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot

 

1) tiedot eläkkeistä ja muista etuuksista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29:n § 1 ja 6 momentti

2) tiedot rikosvahingon, riistavahingon ja muiden vastaavien vahinkojen johdosta maksetuista ansionmenetyskorvauksista sekä elatuksen vähentymisestä saaduista korvauksista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti

3) tiedot muista kuin maa- tai metsätalouteen taikka elinkeinotoimintaan kohdistuvista veronalaisista vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella maksetuista suorituksista, niistä veronalaiseksi tuloksi luettavista määristä ja verotuksessa vähennyskelpoisesta tappiosta; (7.6.2019/737)

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti

4) tiedot kapitalisaatiosopimuksien perusteella maksetuista suorituksista, niistä veronalaiseksi tuloksi luettavista määristä ja verotuksessa vähennyskelpoisesta tappiosta; (7.6.2019/737)

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti

5) tiedot tämän momentin 1–4 kohdassa mainittuihin eriin liittyvistä tuloverolain 61 a §:ssä tarkoitetuista viivästyskorotuksista;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti

6) tiedot tämän momentin 1–5 kohdassa tarkoitetuista eristä toimitetusta ennakonpidätyksestä sekä peritystä lähdeverosta ja vakuutetun sairausvakuutusmaksusta;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti

7) tiedot tämän momentin 1–5 kohdassa tarkoitettuihin suorituksiin liittyvistä perusteettomista eduista sekä suorituksista tulonsaajalta takaisin perityistä määristä;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti

8) tieto sellaisten päivien lukumäärästä, joilta tulonsaajalle on työttömyyden perusteella maksettu etuutta;

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti

9) tiedot perintö- ja lahjaverolain 28 a §:ssä tarkoitetuista suorituksista.

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29 §:n 1 ja 6 momentti; perintö- ja lahjaverolaki (378/1940) 28 a §

Lain 6 §:n 6 momentissa tarkoitetut tiedot

 

1) tiedot toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 11 §:ssä tarkoitetuista toimeentulotukeen vaikuttavista etuuksista ja niihin rinnastettavista suorituksista sekä tällaisiin suorituksiin liittyvistä viivästyskorotuksista;

Kansaneläkelaki (568/2007) 85 § 3 momentti 1, 2, 7 ja 9 kohta sekä 4 momentti, 86 § 1 momentti 1, 2 ja 4 kohta sekä 91 §; laki toimeentulotuesta (1412/1997) 18 a §; laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 20 §

2) tiedot julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) tai työttömyysturvalain perusteella maksettavista kulukorvauksista;

Työntekijän eläkelain (395/2006) 120 §:n 4 momentti ja 198 §, maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 143 §; julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 151 § ja 153 §; merimieseläkelaki (1290/2006) 221 §

3) tiedot tämän momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin suorituksiin liittyvistä perusteettomista eduista sekä niiden perusteella tulonsaajalta takaisin perityistä määristä.

Kansaneläkelaki (568/2007) 85 § 3 momentti 1, 2, 7 ja 9 kohta sekä 4 momentti, 86 § 1 momentti 1, 2 ja 4 kohta sekä 91 §; laki toimeentulotuesta (1412/1997) 18 a §; laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 20 §

Työntekijän eläkelain (395/2006) 120 §:n 4 momentti ja 198 §, maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006) 143 §; julkisten alojen eläkelaki (81/2016) 151 § ja 153 §; merimieseläkelaki (1290/2006) 221 §

Lain 6 §:n 7 momentissa tarkoitetut tiedot

 

Edellä 5 ja 6 momentissa tarkoitettuja suorituksia koskevat tiedot talletetaan vastaavasti myös, jos suoritus on maksettu osittain tai kokonaan sijaissaajalle. Tietoa siitä, että suoritus on maksettu sijaissaajalle, ei kuitenkaan talleteta, jos sijaissaajana on edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu, huoltaja tai kuolinpesä. Jos sijaissaajana on toinen etuudenmaksaja, talletetaan lisäksi sijaissaajan ilmoittama tieto siitä, mikä 5 tai 6 momentissa tarkoitettu suoritus on myöhemmin kokonaan tai osittain katettu toiselta etuudenmaksajalta saadulla suorituksella

Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 3 luku; laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016) 16 § ja 29:n § 1 ja 6 momentti

Kansaneläkelaki (568/2007) 85 § 3 momentti 1, 2, 7 ja 9 kohta sekä 4 momentti, 86 § 1 momentti 1, 2 ja 4 kohta sekä 91 §; laki toimeentulotuesta (1412/1997) 18 a §; laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 20 §

Täydentävät tiedot

Pakollisten tietojen lisäksi työnantajat ja muut suoritusten maksajat voivat vapaaehtoisesti ilmoittaa tulorekisteriin täydentäviä tietoja (laki tulotietojärjestelmästä 7 §).

Vapaaehtoisesti ilmoitettavat täydentävät tiedot luetellaan taulukossa. Tiedot kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot.

Tietojen ilmoittaminen: täydentävät tiedot

PALKKATIETOILMOITUS

Maksajan tiedot

 • Tieto maksajan aliorganisaatiosta, jos maksaja käyttää maksajan omaa aliorganisaation tunnistetta
 • Asiointikieli
 • Maksajan tyyppi, jos maksaja on kotitalouksien työnantajarinki

Tulonsaajan tiedot

 • Tulonsaajan toimipaikka
 • Tulonsaajan aliorganisaatio
 • Tulonsaajan lisätiedot, eli tieto, jos tulonsaaja on
  • laskutuspalvelua käyttävä henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta
  • osakasasemassa maksajaan
  • valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty

Tulonsaajan palvelussuhteen tiedot

 • Tieto, onko tulonsaaja palvelussuhteessa
 • Palvelussuhteeseen sovellettava työehtosopimus
 • Palvelussuhteen tyyppi
 • Palvelussuhteen kesto
 • Palvelussuhteen päättymisen syytä koskevat tiedot
  • Jos kyseessä on JuEL:n mukaan vakuutettu palvelussuhde tai Suomen Pankin palvelussuhde, tieto on pakollinen
 • Palkkauksen muoto
 • Osa-aikaisuusprosentti
 • Säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • Vapaamuotoinen ammattinimike

Vakuuttamisen tiedot

 • Sosiaaliturvaa koskeva todistus
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus
  • Tieto on pakollinen, jos työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä usealla vakuutuksella
 • Työeläkelaitosta varten annettava maksun viitenumero ja maksun tarkenne

Maksettuun tuloon liittyvät tiedot

 • Tulojen ansaintakaudet
 • Tieto siitä, jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana
 • Tieto siitä, jos maksettu suoritus on kertaluonteinen
 • Palkan yksikköä koskevat tiedot
  • yksikkö: tunti, päivä, viikko, jakso
  • yksikön hinta
  • yksikön lukumäärä
 • Takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä ja siitä maksuhetkellä toimitettu ennakonpidätys tai lähdevero
 • Tulojen nostettavissaolojaksot, jos tulo on merityötuloa

Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot

 • Työskentelyajat Suomessa silloin, kun ei ole kyse vuokratyöntekijöistä
 • Osoite työskentelyvaltiossa
 • Työskentelypaikkakunta
 • Rahapalkka kuukaudessa
 • Muut korvaukset ja edut

 

Poissaolotiedot

 • Poissaolojen ilmoitusjakso
 • Palkallisen poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
  • palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta
  • arvioitu päivämäärä, johon asti poissaolo jatkuu
  • korvaushakemustiedot Kelaa varten
 • Palkattoman poissaolon tiedot
  • poissaolojakso
  • poissaolopäivien lukumäärä
  • poissaolon syy
 • Korvaushakemustiedot (Kela)
  • maksutiedon tyyppi
  • maksun viitenumero
  • maksun tarkenne
  • korvaushakemuksen lisätiedot

Tulolajit

Rahapalkat

 • 201 Aikapalkka
 • 202 Aloitepalkkio
 • 203 Bonuspalkka
 • 204 Etuusajalta maksettu täydennyspalkka
 • 205 Hätätyökorvaus
 • 206 Iltatyökorvaus
 • 207 Iltavuorolisä
 • 208 Irtisanomisajan korvaus
 • 209 Kilometrikorvaus (veronalainen)
 • 210 Kokouspalkkio
 • 211 Lauantaityökorvaus
 • 212 Lisätyökorvaus
 • 213 Lomaraha
 • 214 Luentopalkkio
 • 215 Luottamustoimipalkkio
 • 216 Muu maksettu lisä
 • 217 Odotusajan korvaus
 • 218 Olosuhdelisä
 • 219 Sairausajan osapalkka
 • 220 Provisiopalkka
 • 221 Sunnuntaityökorvaus
 • 222 Synteettinen optio
 • 223 Tulospalkkio
 • 224 Työaikapankin rahakorvaus
 • 225 Työajantasauskorvaus
 • 226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • 227 Urakkapalkka
 • 229 Vahingonkorvaus päättämistilanteissa
 • 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa
 • 230 Varallaolokorvaus
 • 232 Viikkolepokorvaus
 • 233 Voittopalkkio
 • 234 Vuosilomakorvaus
 • 235 Ylityökorvaus
 • 236 Yötyökorvaus
 • 237 Yövuorolisä
 • 238 Muu säännöllinen lisä
 • 239 Vastikevapaan korvaus

Erikseen ilmoitettavat tulolajit

 • 301 Asuntoetu
 • 303 Ateriakorvaus
 • 330 Puhelinetu
 • 334 Ravintoetu

Palkasta vähennettävät erät

 • 406 Maksettava palkka
 • 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä
 • 409 Nettopalkka
 • 416 Ulkomaille maksettu vero
 • 417 Ulosmittaus

ETUUSTIETOILMOITUS

 • Sijaissaajaa koskevat yksilöintitiedot
  • Sijaissaajan tunniste, osoite ja tyyppi-tieto
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024