Tutkimus: palkkatietojen ilmoittajat kokevat tulorekisterin hyödylliseksi

27.4.2021

Tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alusta muutti palkkatietojen ilmoittamisen käytäntöjä. Tulorekisterin alkuvuodesta teettämän haastattelututkimuksen mukaan tilitoimistoista 64 % ja muista yrityksistä 71 % kokee tulorekisteristä olleen hyötyä.

Hyödyiksi mainittiin muun muassa vuosi-ilmoitusten poisjääminen, työmäärän jakautuminen tasaisemmin pitkin vuotta ja toimintatapojen sähköistyminen. Osa vastaajista kuitenkin kertoi työmäärän lisääntyneen ja toivoi etenkin pienille yrityksille helpotusta viiden päivän ilmoittamisen määräajasta. 

Kokonaisuutena tulorekisterin käyttöä pitää vaivattomana 50 % tilitoimistoista ja 57 % muista yrityksistä. Sähköistä tiedoston latauspalvelua käyttävät tilitoimistot kokivat käytön vaivattomaksi muita useammin.

Tulorekisteri on nopeuttanut palkkojen ilmoittamista yrityksissä, mutta hidastanut tilitoimistoissa 

Muista yrityksistä 41 % kertoi palkkojen ilmoittamisen nopeutuneen. Yrityksistä teknistä rajapintaa käyttää 54 %, verkkolomaketta 30 % ja latauspalvelua 20 %. Itse ilmoittavat yritykset lähettävät ilmoituksensa pääsääntöisesti yhden kanavan kautta, kun taas tilitoimistoissa on tyypillisesti käytössä useampi eri ilmoittamisen kanava. 

Tilitoimistoista 39 % kertoi tulorekisterin nopeuttaneen ilmoittamista. Tilitoimistoissa koetaan tulorekisterin hidastaneen palkkojen ilmoittamista kuitenkin useammin kuin muissa yrityksissä.  

Tilitoimistoista 63 % käyttää ilmoittamiseen teknistä rajapintaa, 37 % verkkolomaketta ja 19 % latauspalvelua. Teknistä rajapintaa tai latauspalvelua hyödyntävät tilitoimistot raportoivat ilmoittamisen nopeutuneen, kun taas hidastumisesta kertoivat erityisesti verkkolomaketta käyttävät.  

 Miten tulorekisteri on vaikuttanut palkkojen ilmoittamiseen ajankäytöllisesti? % vastaajista

Tilitoimistoista 40 % ja muista yrityksistä 45 % ilmoittaa tulorekisterin automatisoineen ja sähköistäneen toimintatapoja. Erityisesti latauspalvelua ja teknistä rajapintaa käyttäneet kertoivat tulorekisterin automatisoineen ja sähköistäneen toimintatapoja.  

Molemmissa vastaajaryhmissä vain noin viidennes koki tulorekisterin lisänneen manuaalista työtä.  

Tulorekisterin tulo nostanut osin kustannuksia 

Tulorekisterin käyttöönoton myötä kertaluonteisena eränä kustannukset olivat nousseet 48 %:lla tilitoimistoista ja 32 %:lla muista yrityksistä. Tekninen rajapinta kanavana oli aiheuttanut enemmän kertaluonteisten kustannusten nousua kuin muissa kanavissa asiointi. 

Pidemmän aikavälin kustannusten noususta kertoi 29 % tilitoimistoista ja 23 % muista yrityksistä. Kuitenkin 66 % tilitoimistoista ja 64 % muista yrityksistä arvioi kustannusten pysyneen ennallaan pidemmällä aikavälillä. Eniten kustannuksia olivat nostaneet järjestelmien ylläpitokustannukset.  

Tilitoimistoista puolet ilmoitti tulorekisterin vaikuttaneen asiakkaiden palvelumaksuihin. Lähes kaikki vaikutuksista ilmoittaneet tilitoimistot olivat nostaneet palvelumaksujaan. 

Lisäksi tilitoimistoista 16 % ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen tulorekisterin johdosta.  

Tulorekisterin ohjeissa ja raporteissa vielä parannettavaa 

Tilitoimistoista 45 % ja muista yrityksistä 51 % pitää tulorekisterin ohjeita ja tiedotusta selkeinä. Toisaalta epäselviksi ohjeistuksen luokitteli tilitoimistoista 52 % ja muista yrityksistä 43 %.  

Tulorekisteri tarjoaa erilaisia raportteja tiedon ilmoittajille muun muassa täsmäyttämisen avuksi.  

Tulorekisterin raportteja käyttää tilitoimistoista 59 % ja muista yrityksistä 39 %. Keskimääräistä useammin raportteja käytetään tilitoimistoissa, jotka työllistävät vähintään 2 henkilöä ja jotka käyttävät sähköisen asiointipalvelun verkkolomaketta ilmoittamiseen. Tilitoimistoista 42 % ja muista yrityksistä 39 % koki tulorekisterin raporttien vastaavan käyttötarpeita. 

Ohjeita ja raportteja kehitetään tulorekisterissä käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Esimerkiksi raporttia maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtaisesta yhteenvedosta on käyttöönoton jälkeen kehitetty vastaamaan entistä paremmin suorituksen maksajien tarpeisiin. Lisäksi uusia kehitysaihioita raporttien parantamiseksi arvioidaan parhaillaan tulorekisterin pienkehittämisessä. 

Tulorekisterin tilaama tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina helmi-maaliskuussa 2021. Tutkimuksen toteutti Feelback Oy. Tutkimuksessa kohderyhmänä olivat tilitoimistot ja suomalaiset yritykset, jotka ilmoittavat palkkatietoja tulorekisteriin. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 314 vastaajaa, joista 258 oli palkanlaskentaa tekeviä tilitoimistoja ja 56 muita palkanlaskennan itse hoitavia suomalaisia yrityksiä. 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2021