Etuustietoilmoitus

Ilmoita etuustietoilmoituksella yhdelle tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetut etuudet tai eläkkeet. Ilmoita myös maksettavasta suorituksesta vähennettävät erät, eli esimerkiksi ennakonpidätys. Tulonsaajalle voi antaa useita etuustietoilmoituksia samalle maksupäivälle.

Voit käyttää aiemmin antamaasi etuustietoilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana. Hae haluamasi etuustietoilmoitus Annetut ilmoitukset -sivulta ja valitse Käytä pohjana.

Huomioi, että ilmoitusta ei voi tallentaa keskeneräisenä.

Etuustietoilmoitus on jaettu viiteen vaiheeseen:

  1. Yleistiedot
  2. Maksaja
  3. Tulonsaaja
  4. Maksetut suoritukset
  5. Esikatselu

Ilmoituksella on sekä pakollisia että vapaaehtoisia tietoja. Jos et ole täyttänyt kaikkia pakollisia kenttiä, et voi lähettää ilmoitusta ennen pakollisten tietojen antamista.

1. Yleistiedot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

Ilmoita suorituksen maksupäivä muodossa ppkkvvvv. Voit valita maksupäivän kalenterin avulla painamalla kalenterin kuvaketta. Kalenterista voit valita kuluvan päivän valitsemalla Kuluva päivä.

Maksupäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin eläke tai etuus on tulonsaajan käytettävissä. Jos et tiedä, milloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, ilmoita se päivä, jolloin etuuden maksaja on maksanut suorituksen.

Esimerkiksi takaisinperintätilanteessa suorituksella ei ole varsinaista maksupäivää. Ilmoita tällöin se päivä, jolloin takaisinmaksu on käsitelty etuuden maksajan järjestelmässä.

Ilmoitusviite

Ilmoitusviite yksilöi tulorekisteriin annetun ilmoituksen. Voit muodostaa viitteen itse. Jos et muodosta viitettä itse, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi.

Viitteen täytyy olla jokaisella antamallasi ilmoituksella erilainen, ja se voi sisältää esimerkiksi kirjaimia ja numeroita. Ilmoitusviitteen voi muodostaa esimerkiksi maksupäivän ja juoksevan numeron perusteella tai jollain muulla maksajalle sopivalla tavalla. Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen ja se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Ilmoituksen yhteyshenkilö

Ilmoita ilmoituksesta lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero. Ilmoita halutessasi myös sähköpostiosoite ja vastuualue.

Voit lisätä useampia yhteyshenkilöitä valitsemalla Lisää yhteyshenkilö.

2. Maksaja

Y-tunnus ja maakoodi

Maksajan Y-tunnus ja maakoodi on täytetty ilmoitukselle tulorekisterin asiakastiedoista. Jos maksajalla on sekä Y-tunnus että ulkomainen tunniste, ilmoita molemmat tunnisteet valitsemalla Lisää tunniste.

Lisää tunniste

Tunnisteen tyyppi: Valitse pudotusvalikosta tunnisteen tyyppi. Jos mikään vaihtoehdoista ei sovellu tilanteeseen, valitse Muu tunnus.

Tunniste: Ilmoita tunniste.

Maakoodi: Jos ilmoitat tunnisteeksi jonkun muun kuin Y-tunnuksen, ilmoita tunnisteen myöntäneen maan maakoodi.

Maan nimi: Jos annat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita myös maan nimi.

Organisaation nimi

Ilmoita organisaation nimi, jos maksajalla ei ole Y-tunnusta.

Maksajan osoite

Ilmoita maksajan osoitetiedot, jos maksajalla ei ole Y-tunnusta. Ilmoita joko katuosoite tai postilokero, ja ilmoita myös maakoodi. Jos annat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita maan nimi.

Maksajan aliorganisaatio

Jos organisaatiolla on käytössä aliorganisaation tunniste, ilmoita maksajan aliorganisaatio. Voit ilmoittaa vain yhden aliorganisaation.

Aliorganisaation tunnisteen tyyppi: Valitse Maksajan oma koodisto.

Aliorganisaation tunniste: Ilmoita etuuden maksajan aliorganisaation tunniste, esimerkiksi tilityspistetunnus.

3. Tulonsaaja

Tunnisteen tyyppi ja tunniste

Valitse tulonsaajan tunnisteen tyyppi ja anna tunniste. Käytä ensisijaisesti suomalaista henkilötunnusta.

Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoita molemmat tunnisteet valitsemalla Lisää tunniste.

Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ilmoita tulonsaajan asuinvaltion verotunniste (TIN).

Jos tulonsaajalla ei ole lainkaan tunnistetta, valitse Ei tunnistetta. Huomioi, että tulonsaajan tunniste on ilmoitettava, jos sellainen on olemassa.

Maakoodi

Jos ilmoitat tulonsaajan tunnisteeksi muun kuin suomalaisen henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, lisää myös tunnisteen myöntäneen maan maakoodi.

Maan nimi

Jos ilmoitat maakoodiksi 99 Tuntematon, lisää myös maan nimi.

Sukunimi ja etunimi tai muu nimi, syntymäaika, sukupuoli

Jos ilmoitat tulonsaajan tunnisteeksi muun kuin suomalaisen henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, tulonsaajan sukunimi ja etunimi, syntymäaika ja sukupuoli ovat pakollisia tietoja.

Ilmoita muu nimi silloin, kun nimeä ei voi ilmoittaa muodossa "etunimi sukunimi", eli esimerkiksi silloin, kun tulonsaaja on kuolinpesä.

Tulonsaajan osoite asuinvaltiossa

Jos ilmoitat tulonsaajan tunnisteeksi muun kuin suomalaisen henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, ilmoita tulonsaajan osoitetiedot. Ilmoita joko katuosoite tai postilokero, ja ilmoita myös maakoodi. Jos annat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita myös maan nimi.

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan tiedot

Rastita vaihtoehto Tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, jos tulonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Rastita vaihtoehto Tulosta tehdään ennakonpidätys, jos rajoitetusti verovelvollinen tulonsaaja on vaatinut, että häntä verotetaan progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan. Valinta edellyttää, että tulonsaajan verokortissa on merkintä progressiivisesta verottamisesta.

Asuinvaltion maakoodi

Ilmoita rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan asuinvaltion maakoodi. Huomioi, että maakoodi ei voi olla FI Suomi.

Asuinvaltion nimi

Jos ilmoitat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita myös maan nimi.

4. Maksetut suoritukset

Lisää tulolaji

Ilmoita tulonsaajalle maksetut suoritukset tulorekisterin tulolajeilla valitsemalla Lisää tulolaji.

Tulolaji

Voit hakea tulolajia sen nimellä, nimen osalla tai koodiarvolla.

Määrä

Ilmoita tulolajin rahamäärä euroissa. Jos suoritus on maksettu muuna valuuttana, muunna määrä euroiksi käyttämällä EKP:n viitekurssia, joka oli voimassa maksupäivänä. Jos ilmoitat suorituksen tulorekisteriin etukäteen, käytä muuntamisessa ilmoituspäivän viitekurssia.

Negatiivinen määrä: Voit ilmoittaa tulolajeista ainoastaan ennakonpidätyksen tai lähdeveron määrän negatiivisena eli miinusmerkkisenä.

Tulolaji muuttunut, uusi tulolaji

Ilmoita uusi tulolaji korvaavalla ilmoituksella silloin, kun ilmoitat tulon takautuvan muutoksen, mutta kyseessä ei ole perusteeton etu tai regressi.

Jos tulo muuttuu takautuvasti, alkuperäistä tulolajia ei saa korjata, jotta tulo verotetaan oikein.

Etuuden veronalaisuus

Muokkaa tarvittaessa Etuuden veronalaisuus -tietoa valitsemalla pudotusvalikosta oikea vaihtoehto. Ilmoita tieto, jos maksetun tulon veronalaisuus poikkeaa tulolajin oletusarvosta. Lue Etuuden veronalaisuus -tiedoista ohjeesta.

Tulolajin lisätiedot

Valitse tulolajin lisätieto, jos jokin vaihtoehto koskee tulolajia. Lue tulolajin lisätiedoista ohjeesta.

Ansaintakausi

Merkitse ansaintakaudeksi yhtäjaksoinen aikaväli, jolta tulo on kertynyt. Merkitse ansaintakausi kalenteripäivän tarkkuudella.

Jokaisella tulolajilla voi olla erimittainen ansaintakausi, mutta kullekin tulolajille voit ilmoittaa vain yhden ansaintakauden.

Jos tulo on luonteeltaan jatkuvaa eikä sille ole pääteltävissä varsinaista ansaintakautta, ilmoita se kalenterikuukausi, jolta tulo maksetaan. Jos ansaintakautta ei voi määritellä lainkaan, esimerkiksi kun kyseessä on kertakorvaus tai vähennyksen kaltainen tulolaji, ilmoita ansaintakaudeksi suorituksen maksupäivä.

Jos kyseessä on takaisinperitty tulo tai oma-aloitteinen palautus, ilmoita ansaintakausi kohdassa Takaisinmaksun lisätiedot.

Takaisinmaksun lisätiedot

Ilmoita takaisinmaksun lisätiedot, jos rastitit tulolajin lisätiedoista vaihtoehdon Takaisinperintä tai Oma-aloitteinen palautus.

Takaisinmaksupäivä: Ilmoita takaisinmaksupäiväksi se päivä, jolloin tulonsaaja on maksanut suorituksen takaisin tai jolloin takaisinperintä on kuitattu toisesta etuudesta.

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys: Ilmoita takaisinperittyyn, palautettuun tai kuitattuun suoritukseen kohdistuvan ennakonpidätyksen määrä, jos suoritus on ollut ennakonpidätyksen alaista tuloa ja suoritus on peritty takaisin nettona.

Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero: Ilmoita takaisinperittyyn, palautettuun tai kuitattuun suoritukseen kohdistuvan lähdeveron määrä, jos suoritus on ollut lähdeveron alaista tuloa ja suoritus on peritty takaisin nettona.

Alkuperäinen maksukausi: Ilmoita se ajanjakso, jonka aikana takaisinperitty tulo tai oma-aloitteisesti palautettu tulo alun perin on maksettu. Alkuperäinen maksukausi on ilmoitettava kalenterivuoden tarkkuudella.

Alkuperäisen suorituksen maksupäivä: Ilmoita se päivä, jolloin suoritus on alun perin maksettu tulonsaajalle.

Regressi verottomasta tulosta

Ilmoita regressisuorituksen maksupäivä, jos rastitit tulolajin lisätiedoista vaihtoehdon Regressi ja jos regressi kohdistuu verottomaan tuloon. Jos maksupäivä ei ole tiedossa, ilmoita se päivä, jolloin suorituksen saaja on vastaanottanut suorituksen.

Etuuden yksikkö

Yksiköiden määrä: Ilmoita yksiköiden lukumäärä, esimerkiksi etuuden perusteena olevien maksupäivien lukumäärä, jos etuuden yksikkö on päivä. Huomioi, että tietoa ei voi ilmoittaa negatiivisena.

Työttömyysetuuden tulolajeille on pakollista ilmoittaa etuuden yksikkö. Jos kyse on perusteettomasta edusta, etuuden yksiköksi ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella nolla (0) päivää. Tietoa ei saa poistaa korvaavalta ilmoitukselta, koska tieto on tarpeellinen tiedon käyttäjille.

Yksikkö: Valitse etuuden ilmoittamisessa käytettävä yksikkö.

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan eläke

Jos suoritus on rajoitetusti verovelvolliselle maksettu eläke, valitse oikea eläkkeen peruste pudotusvalikosta. Lue rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan eläkkeen perusteista ohjeesta.

Vakuutuksen tiedot (perintö- ja lahjaverolaki)

Ilmoita vakuutuksen tiedot, jos ilmoitat tulolajille jonkin seuraavista Etuuden veronalaisuus -tiedoista:

  • Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
  • Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto.

Vakuutuksen numero: Ilmoita vakuutuksen myöntäneen tahon antama tunniste vakuutukselle.

Vakuutuksenottajan perustiedot: Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan vainajaa, vaikka vakuutuksen olisi ottanut työnantaja.

Vakuutuksenottajan tunnisteen tyyppi ja tunniste: Ilmoita vakuutuksenottajan tunnisteen tyyppi ja tunniste. Käytä ensisijaisesti suomalaista henkilötunnusta.

Vakuutuksenottajalla voi olla useampia tunnisteita. Jos vakuutuksenottajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, on suositeltavaa ilmoittaa molempien tunnisteiden tiedot valitsemalla Lisää tunniste.

Jos vakuutuksenottajalla ei ole lainkaan suomalaista tai ulkomaista asiakastunnistetta, valitse tunnisteen tyypiksi Ei tunnistetta. Ilmoita tällöin vakuutuksenottajan nimi, syntymäaika, sukupuoli sekä osoitetiedot.

Maakoodi: Ilmoita vakuutuksenottajan tunnisteen myöntäneen maan maakoodi.

Maan nimi: Jos ilmoitat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita maan nimi.

Sukunimi ja etunimi: Ilmoita vakuutuksenottajan nimi, jos vakuutuksenottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.

Muu nimi: Ilmoita vakuutuksenottajan nimi, jos vakuutuksenottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Ilmoita muu nimi silloin, kun nimeä ei voi ilmoittaa muodossa "sukunimi etunimi".

Syntymäaika: Ilmoita vakuutuksenottajan syntymäaika, jos vakuutuksenottaja on luonnollinen henkilö eikä hänellä ole suomalaista asiakastunnistetta.

Sukupuoli: Ilmoita vakuutuksenottajan sukupuoli, jos vakuutuksenottaja on luonnollinen henkilö eikä hänellä ole suomalaista asiakastunnistetta.

Vakuutuksenottajan osoite: Ilmoita vakuutuksenottajan osoite, jos vakuutuksenottajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.

Maakoodi: Ilmoita vakuutuksenottajan asuinvaltion maakoodi.

Maan nimi: Jos ilmoitat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita maan nimi.

Lisää vähennys

Ilmoita tulolajiin kohdistuva vähennys valitsemalla Lisää vähennys. Ilmoita tiedot vähennyksistä myös silloin, kun koko tulo maksetaan tulonsaajan sijaan sijaissaajalle.

Yhteissummana ilmoitettavat tuloista vähennettävät erät, esimerkiksi ennakonpidätys ja lähdevero, ilmoitetaan omana tulolajinaan kohdassa Lisää tulolaji. Tällaisia vähennyksen kaltaisia eriä ei siis ilmoiteta tulolajiin kohdistuvana vähennyksenä.

Vähennyksen tulolaji

Jos vähennys kohdistuu aiemmin maksettuun tuloon, ilmoita vähennyksen tulolajiksi tulolaji, jolla aiempi tulo on ilmoitettu tulorekisteriin. Jos tuloa ei ole ilmoitettu tai sopivaa tulolajia ei ole, valitse "Muu etuus" tai "Muu eläke". Jos vähennys ei kohdistu aiemmin maksettuun tuloon, ilmoita vähennyksen tulolajiksi sama tulolaji kuin siinä maksettavassa tulossa, josta vähennys tehdään.

Vähennyksen määrä

Ilmoita vähennyksen rahamäärä euroissa. Huomioi, että määrä ei voi olla negatiivinen.

Jos suoritus on maksettu muuna valuuttana kuin euroissa, muunna määrä euroiksi käyttämällä EKP:n viitekurssia, joka oli voimassa alkuperäisen suorituksen maksupäivänä. Jos ilmoitat suorituksen tulorekisteriin etukäteen, käytä muuntamisessa ilmoituspäivän viitekurssia.

Vähennyksen tyyppi

Valitse vähennyksen tyyppi. Voit ilmoittaa vain yhden tyypin. Lue vähennyksen tyypeistä ohjeesta.

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi

Ilmoita vähennykselle yksi yhtäjaksoinen ansaintakausi kalenteripäivän tarkkuudella. Alkuperäisen etuuden ansaintakauden pitää yleensä vastata sen tulolajin ansaintakautta, johon vähennys kohdistuu. Jos vähennys ei kohdistu aiemmin maksettuun tuloon, merkitse ansaintakaudeksi sen tulolajin ansaintakausi, josta vähennys tehdään.

Jos vähennys johtuu esimerkiksi regressinkaltaisesta tilanteesta ja kohdistuu aikaisemmin maksettuun tuloon, alkuperäisen etuuden ansaintakausi on tämän aikaisemmin maksetun tulon ansaintakausi.

Alkuperäisen suorituksen maksupäivä

Ilmoita alkuperäisen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.

Tilitysjakso

Ilmoita tilitysjakso eli ajanjakso, jonka ajalta tuloa tilitetään sijaissaajalle tai jonka ajalta sijaissaajalla on ollut oikeus tuloon. Tilitysjaksoja voi olla vain yksi.

Sijaissaaja

Sijaissaajan tiedot ilmoitetaan esimerkiksi regressitilanteissa, joissa tulonsaajan tulo maksetaan kokonaan tai osittain jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen.

Sijaissaajan tunnisteen tyyppi ja tunniste: Ilmoita sijaissaajan tunnisteen tyyppi ja tunniste. Valitse Ei tunnistetta ainoastaan silloin, jos sijaissaajalla ei ole lainkaan suomalaista tai ulkomaalaista tunnistetta.

Maakoodi: Ilmoita tunnisteen myöntäneen maan maakoodi, jos ilmoitat sijaissaajan tunnisteeksi muun kuin Y-tunnuksen tai suomalaisen henkilötunnuksen.

Maan nimi: Jos ilmoitat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita sijaissaajan tunnisteen myöntäneen maan nimi.

Sukunimi ja etunimi: Ilmoita sijaissaajan nimi, jos sijaissaaja on luonnollinen henkilö. Tieto on pakollinen, jos sijaissaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.

Muu nimi: Ilmoita sijaissaajan nimi, jos sijaissaaja on muu kuin luonnollinen henkilö eikä nimeä voi ilmoittaa muodossa "sukunimi etunimi". Tieto on pakollinen, jos sijaissaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.

Syntymäaika ja sukupuoli: Ilmoita sijaissaajan syntymäaika ja sukupuoli, jos sijaissaaja on luonnollinen henkilö eikä sijaissaajalla ole suomalaista asiakastunnistetta.

Sijaissaajan tyyppi: Ilmoita yksi sijaissaajan tyyppi. Lue lisää sijaissaajan tyypeistä.

Sijaissaajan osoite: Ilmoita sijaissaajan osoitetiedot, jos sijaissaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta. Jos ulkomaisella osoitteella ei ole postinumeroa, voit ilmoittaa Postinumero-kohdassa kaksikirjaimisen maakoodin.

Maakoodi: Ilmoita sijaissaajan osoitteen maakoodi.

Maan nimi: Jos ilmoitat maakoodiksi 99 Tuntematon, ilmoita maan nimi.

5. Esikatselu

Tarkista antamasi tiedot. Jos ilmoituksessa on virheitä tai puutteita, ne luetellaan Esikatselu-sivulla. Palaa tarvittaessa muokkaamaan ilmoituksen tietoja.

Lähetä ilmoitus valitsemalla Lähetä. Näet ruudulla vastaanottokuittauksen, kun ilmoitus on tallennettu onnistuneesti tulorekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2023