Etuudet: takaisinperintä ja regressi kansainvälisissä tilanteissa

Antopäivä
4.6.2021
Diaarinumero
VH/1129/05.00.00/2021
Voimassaolo
4.6.2021 - 31.12.2021

Ohjetta on päivitetty: 

  • Lisätty lukuun 2.1.1 uusi esimerkki 4.

1 Johdanto

Tulorekisteriin annettavalla etuustietoilmoituksella ilmoitetaan sekä eläke- että etuustuloja. Tässä ohjeessa termillä "etuus" tarkoitetaan sekä eläkkeitä että etuuksia, ellei erikseen mainita jotain muuta.

Eläkkeitä ja etuuksia voidaan eräissä tilanteissa periä takaisin etuuden saajalta, josta tässä ohjeessa käytetään pääosin nimitystä "tulonsaaja". Ohjeessa Etuudet: takaisinperintä ja regressi on kerrottu tuloverolain 112 a §:n soveltamisesta takaisinperintään ja maksajan velvoitteista ilmoittaa takaisinperinnän tiedot tulorekisteriin. Kyseinen ohje ja siinä kuvatut menettelyt soveltuvat osittain myös takaisinperintään kansainvälisissä tilanteissa.

Tässä ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla takaisinperinnän ja regressin tietojen ilmoittamista tulorekisteriin kansainvälisissä tilanteissa. Kansainvälisessä takaisinperintätilanteessa tulonsaaja asuu ulkomailla tai joko aiemman tai myöhemmän etuuden maksaja on ulkomainen. 

Kansainvälisiin tilanteisiin liittyy erityispiirteitä, jotka maksajan on otettava huomioon ilmoittaessaan tietoja tulorekisteriin. Takaisinperintätilanteissa etuuden maksupäivän ja takaisinperinnän välissä on voinut kulua pitkä aika, ja tulonsaajan verovelvollisuus on saattanut tänä aikana muuttua. Maksaja ilmoittaa tulonsaajan olevan yleisesti tai rajoitetusti verovelvollinen sen mukaan, mikä verovelvollisuus on takaisinperintähetkellä. Jos maksajalla ei kuitenkaan ole takaisinperintähetkellä tietoa, onko tulonsaaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen, maksaja voi ilmoittaa tiedon etuuden maksuhetken mukaan.

Tilanteissa, joissa yleisesti verovelvollinen tulonsaaja asuu ulkomailla ja häneltä peritään takaisin etuutta tai eläkettä, ilmoitetaan takaisinperintä vastaavasti kuin kotimaisissa tilanteissa. Jos ulkomailla asuvan yleisesti verovelvollisen eläkettä ei kuitenkaan voida verottaa Suomessa Suomen ja tulonsaajan asuinvaltion välisen verosopimuksen vuoksi, on takaisinperintäilmoituksella annettava tieto "Etuuden veronalaisuus – Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu". Jos kyseessä on ns. VILMA-eläke (viimeisen eläkelaitoksen periaate), kyseistä Etuuden veronalaisuus -tietoa käytetään vain silloin, kun mitään kyseisen maksajan maksamaa eläkettä ei voida verottaa Suomessa verosopimuksen vuoksi ja eläkkeistä määrätään ainoastaan sairaanhoitomaksu. Katso lisätietoa ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (luku 5.7 Rajoitetusti verovelvollisen eläketulo).

Jos takaisinperittävä tulo on eläkettä ja tulonsaaja on ollut rajoitetusti verovelvollinen sekä saadessaan eläkkeen että maksaessaan sen takaisin, eläkkeen maksusta ja takaisinperinnästä annettavissa ilmoituksissa annetaan molemmissa tieto "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste". Tieto liitetään sekä eläkkeen että ennakonpidätyksen tulolajiin. Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta annetaan lisäksi tieto "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä".

Jos takaisinperittävä tulo on eläkettä ja tulonsaaja on muuttunut rajoitetusti verovelvolliseksi eläkkeen maksun ja takaisinperinnän välisenä aikana, maksaja antaa takaisinperintäilmoituksella tiedon "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste". Näin tehdään siitä huolimatta, että tulonsaaja oli eläkkeen maksuhetkellä yleisesti verovelvollinen.

Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla yleisimpiä tulorekisterin ilmoitustilanteita. Esimerkeissä ei ole huomioitu kaikkia annettavia tietoja vaan ainoastaan käsiteltävän asian ratkaisemisessa olennaiset tiedot.

2 Tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin

Tuloverolain 112 a §:n 1 momentissa säädetään menettelystä, jossa tulonsaaja maksaa etuuden takaisin suorituksen maksajalle. Takaisinmaksun ajankohta ratkaisee, voidaanko takaisinperintä huomioida verotuksessa nettoperintänä. Maksaja voi aina periä suorituksen takaisin bruttona.

Katso tarkemmin takaisinmaksun ajankohdasta ohjeesta Etuudet: takaisinperintä ja regressi (luku 2 Tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin).

2.1 Maksaja perii suorituksen takaisin alkuperäisen maksuvuoden aikana tai maksuvuotta seuraavan vuoden alussa

2.1.1 Nettoperintä

Jos tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin alkuperäisen suorituksen maksuvuonna tai maksuvuotta seuraavan vuoden alussa Verohallinnon päätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, tulonsaaja voi palauttaa suorituksen maksajalle saamansa etuuden nettomäärän eli sen määrän, josta on vähennetty ennakonpidätys tai lähdevero. Verohallinto vahvistaa määräpäivän kahdella eri päätöksellä: päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa ja päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa.

Jos takaisinperintä tehdään nettona, etuuden maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tulonsaajalta takaisinperityn summan bruttomääräisenä ja siihen kohdistuvan ennakonpidätyksen tai lähdeveron. Jos etuudesta on toimitettu ennakonpidätys, se ilmoitetaan kohdassa "Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys". Jos etuudesta on peritty lähdevero, se ilmoitetaan kohdassa "Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero". Verohallinto ei lue takaisinperittyyn määrään kohdistuvaa ennakonpidätystä tai lähdeveroa tulonsaajan hyväksi maksuvuoden verotuksessa, vaan se huomioidaan maksajan ennakonpidätysvelvoitteissa takaisinmaksun lisätietojen perusteella.

Takaisinperintäilmoituksella annetaan samat tulonsaajan lisätiedot kuin alkuperäisellä etuustietoilmoituksella, jos tulonsaajan verovelvollisuus ei ole muuttunut etuuden maksun ja takaisinperinnän välisenä aikana.

Esimerkki 1. Rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle on maksettu vuonna 2021 sairauspäivärahaa 1 500 euroa kuukaudessa. Etuutta on maksettu kuukausittain takautuvasti ajalta 1.3.–31.8.2021. Maksaja on perinyt lähdeverovähennyksen (510 euroa kuukaudessa) jälkeen lähdeveroa 35 % (346,50 euroa kuukaudessa).

Maksaja perii marraskuussa tulonsaajalta laskulla saman vuoden heinä- ja elokuussa maksetut sairauspäivärahat, yhteensä 3 000 euroa. Takaisinperintähetkellä tulonsaaja on edelleen rajoitetusti verovelvollinen. Tulonsaaja maksaa laskun 15.11.2021. Suoritus kirjataan etuuden maksajan järjestelmiin 19.11.2021. Maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja ilmoittaa heinä- ja elokuussa maksetut suoritukset perusteettomaksi eduksi.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on maksajan antama korvaava ilmoitus 2.7.2021 annetulle etuustietoilmoitukselle. Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella perusteettoman edun. Sekä alkuperäisellä että korvaavalla ilmoituksella ilmoitetaan tulonsaajan olevan rajoitetusti verovelvollinen. Vastaava korvaava ilmoitus on annettava myös elokuussa maksetusta etuudesta.

Esimerkki 1, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

02.07.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3312121322

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1500.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.06.2021

Loppupäivä

30.06.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Lähdeverovähennys

Määrä

510.00

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Lähdevero

Määrä

346.50

Seuraavassa ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on takaisinperinnästä annettava ilmoitus. Takaisinperinnästä voidaan ilmoittaa yksi alkuperäinen ansaintakausi, koska etuustulot on maksettu saman vuoden aikana.

Esimerkki 1, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

19.11.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3312121333

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

3000.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

15.11.2021

Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero

693.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.07.2021

Loppupäivä

31.08.2021

Jos tulonsaajan verovelvollisuus muuttuu yleisesti verovelvollisesta rajoitetusti verovelvolliseksi tai toisin päin etuuden maksuhetken ja takaisinperinnän välisenä aikana, maksaja ilmoittaa tiedon takaisinperintäilmoituksella sen mukaan, mikä tulonsaajan verovelvollisuus on takaisinperintähetkellä. Jos maksajalla ei kuitenkaan ole tätä tietoa takaisinperintähetkellä, maksaja voi ilmoittaa tulonsaajan verovelvollisuuden sen mukaisena, kuin se oli etuuden maksuhetkellä.

Jos maksaja perii suorituksen takaisin maksuvuotta seuraavana vuonna Verohallinnon päätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, ilmoitetaan tiedot tulorekisteriin samalla tavoin kuin tilanteessa, jossa maksaja perii suorituksen takaisin maksuvuonna.

Esimerkki 2. Yleisesti verovelvolliselle työttömälle työnhakijalle on ajalta 1.6.–30.11.2021 myönnetty 648 euroa kuukaudessa peruspäivärahaa, joka on maksettu kuukausittain takautuvasti. Päivärahasta on toimitettu ennakonpidätystä 20 % (129,60 euroa kuukaudessa). Tammikuussa 2022 etuuden maksaja huomaa, että joulukuussa maksettu marraskuun päiväraha on maksettu aiheettomasti, koska tulonsaaja on työllistynyt. Maksaja perii suorituksen takaisin nettona.

Tulonsaaja maksaa etuuden nettomäärän 518,40 euroa takaisin 3.3.2022, ja maksu kirjautuu etuuden maksajan järjestelmään 8.3.2022. Tulonsaaja asuu ulkomailla ja on vuoden 2022 alusta alkaen Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on korvaava ilmoitus 4.12.2021 annetulle ilmoitukselle. Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella perusteettoman edun. Koska tulonsaaja on yleisesti verovelvollinen joulukuussa 2021, korvaavassa ilmoituksessa ei ilmoiteta tietoa "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä".

Esimerkki 2, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.12.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3522121141

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Peruspäiväraha

Määrä

648.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.11.2021

Loppupäivä

30.11.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

129.60

Seuraavassa ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on nettoperinnästä annettava ilmoitus. Koska tulonsaaja on takaisinperintähetkellä rajoitetusti verovelvollinen, annetaan ilmoituksella tieto "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" sekä siihen liittyvät tiedot. Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on ilmoitettava asuinvaltion verotunniste (TIN), jos se on tiedossa. Rajoitetusti verovelvollisesta on lisäksi aina ilmoitettava tämän osoite asuinvaltiossa ja asuinvaltion maakoodi.

Esimerkki 2, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

08.03.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

 

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3312121333

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Peruspäiväraha

Määrä

648.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

03.03.2022

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

129.60

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.12.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Tietyissä kansainvälisissä tilanteissa tiedot ilmoitetaan samoin kuin kotimaisissa tilanteissa. Jos ulkomailla asuva yleisesti verovelvollinen tulonsaaja saa VILMA-eläkettä, josta osa verotetaan Suomessa ja osasta määrätään vain sairaanhoitomaksu, Verohallinto laskee eläkkeelle vain yhden keskimääräisen veroprosentin. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin tilanteessa, jossa tulonsaaja asuu Suomessa. Tällöin maksaja ei ilmoita Etuuden veronalaisuus -tietoa "Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu". Tieto pitää kuitenkin antaa tilanteessa, jossa verosopimus estää saman eläkkeen maksajan kaikkien eläkkeiden verottamisen ja eläkkeistä peritään vain sairaanhoitomaksu.

Esimerkki 3. Ranskassa asuva yleisesti verovelvollinen tulonsaaja on saanut eläkettä 1.9.2021 alkaen 2 500 euroa kuukaudessa. Tulonsaaja on ansainnut eläkkeestä 1 500 euroa yksityisen sektorin palveluksessa ja 1 000 euroa julkisyhteisön palveluksessa.

Ranskan ja Suomen välinen verosopimus estää yksityisen sektorin palveluksessa ansaitun työeläkkeen verotuksen Suomessa. Suomi vastaa tulonsaajan sairauskuluista, joten tulosta määrätään kuitenkin sairaanhoitomaksu. Julkisyhteisön maksama eläke verotetaan Suomessa. Etuuden maksaja on saanut tulonsaajan verokortin, jossa keskimääräinen ennakonpidätysprosentti (20 %) koskee eläkkeen molempia osia.

Maksaja on havainnut joulukuussa, että yksityisen sektorin palveluksessa ansaittua eläkettä on maksettu kuukausittain 80 euroa liikaa ajalta 1.9.–31.12.2021. Tulonsaaja maksaa liikasuorituksen 320 euroa takaisin 17.1.2022, ja maksu kirjautuu maksajan järjestelmään 20.1.2022.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on korvaava ilmoitus 3.9.2021 annetulle ilmoitukselle. Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella perusteettoman edun. Vastaavat korvaavat ilmoitukset on annettava myös muilta kuukausilta, joilta eläkettä on maksettu liikaa.

Esimerkki 3, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.09.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3522121543

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

2420.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2021

Loppupäivä

30.09.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

80.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2021

Loppupäivä

30.09.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

500.00

Seuraavassa ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on takaisinperinnästä annettava ilmoitus.

Esimerkki 3, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

20.01.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3712121672

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

320.00

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

17.01.2022

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

64.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Esimerkki 4.  Ranskassa asuva rajoitetusti verovelvollinen Suomen kansalainen on ansainnut lakisääteisen työeläkkeensä yksityisellä sektorilla (TyEL-osa) ja suomalaisen julkisyhteisön virkamiehenä (JuEL-osa). Eläkettä maksetaan yhteensä 3 000 euroa (2 000 euroa + 1 000 euroa) kuukaudessa. Rajoitetusti verovelvollisena henkilö on saanut kaksi verokorttia eläketuloaan varten. Toinen koskee julkisyhteisön palveluksessa ansaittua eläkettä (ennakonpidätys 10 %, 200 euroa) ja toinen muuta työeläkettä (ennakonpidätys 5 %, 50 euroa).

Etuuden maksaja antaa lokakuun 2021 etuustietoilmoituksen tulorekisteriin seuraavasti (taulukko 1):

Esimerkki 4, taulukko 1/3.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.10.2021

Ilmoituksen tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400005

Tulonsaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

FR

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

50.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.10.2021

Loppupäivä

15.10.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.10.2021

Loppupäivä

15.10.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Syyskuussa 2021 tulonsaaja kuolee,  ja jo maksettu lokakuun eläke muuttuu perusteettomaksi. Suorituksen maksaja antaa korvaavan ilmoituksen, jossa molempiin eläkkeen osiin on merkitty tieto perusteettomasta edusta.

Esimerkki 4, taulukko 2/3.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.10.2021

Ilmoituksen tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Versionumero n

Maksajan ilmoitusviite

123400005

Tulonsaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

FR

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Perusteeton etu Kyllä
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Perusteeton etu Kyllä
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

50.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.10.2021

Loppupäivä

15.10.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus
Tulolajin yleistiedot  

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

15.10.2021

Loppupäivä

15.10.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Liikaa maksettu eläke palautuu takaisin suorituksen maksajalle. Suorituksen maksaja antaa tulorekisteriin takaisinperintäilmoituksen (taulukko 3).

Esimerkki 4, taulukko 3/3.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

15.11.2021

Ilmoituksen tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400006

Tulonsaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Kansainväliset tilanteet  

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

FR

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Takaisinperintä Kyllä
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 29.10.2021
Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys 50.00
Alkuperäinen ansaintakausi  
Alkupäivä 01.10.2021
Loppupäivä 31.10.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

2000.00

Ansaintakausi  

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Takaisinperintä Kyllä
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 29.10.2021
Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys 200.00

Alkuperäinen ansaintakausi

Alkupäivä: 01.10.2021

Loppupäivä: 31.10.2021

 
Alkupäivä 15.10.2021
Loppupäivä 15.10.2021
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

2.1.2 Bruttoperintä

Jos etuuden maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen takaisin bruttona, takaisinperintä ilmoitetaan tulorekisteriin samoin kuin nettoperintä (katso luku 2.1.1 Nettoperintä). Takaisinperintäilmoituksella ei kuitenkaan ilmoiteta tietoa "Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys" tai "Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero". Bruttoperinnässä maksaja voi ilmoittaa ansaintakauden verovuoden tarkkuudella.

2.2 Maksaja perii suorituksen takaisin alkuperäisen maksuvuoden jälkeen

Jos maksaja perii suorituksen takaisin maksuvuotta seuraavan vuoden alussa Verohallinnon päätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, soveltaa Verohallinto samaa menettelyä kuin silloin, jos maksaja perii suorituksen takaisin maksuvuoden aikana.

Jos maksaja kuitenkin perii suorituksen takaisin alkuperäistä maksuvuotta seuraavana vuonna Verohallinnon päätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen (tai myöhempinä vuosina), takaisin maksettu määrä vähennetään tulonsaajan takaisinmaksuvuoden verotuksessa takaisinperintävähennyksenä. Verotusmenettelystä annetun lain mukaan takaisin peritty etuus verotetaan tulonsaajan tulona ja ennakonpidätys tai lähdevero luetaan verotuksessa hänen hyväkseen. Etuuden maksajan pitää siten periä tulonsaajalta liikasuoritus takaisin bruttona. Maksaja perii tulonsaajalta takaisin myös aiemmin toimittamansa ennakonpidätyksen tai perimänsä lähdeveron.

Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, edellä mainittua menettelyä sovelletaan lähdeveron alaisiin tuloihin vain tietyissä tilanteissa:

  • Tulonsaaja on takaisinmaksuvuoden aikana muuttunut takautuvasti rajoitetusti verovelvollisesta yleisesti verovelvolliseksi. Verovelvollisuus voi muuttua takautuvasti esimerkiksi silloin, jos tulonsaajan muuttaa ulkomailta takaisin Suomeen mutta maksaja saa siitä tiedon jälkikäteen.
  • Etuudesta peritty lähdevero on huomioitu tulonsaajan verotuksessa.

Menettelyä ei sovelleta siihen osaan vuodesta, jonka aikana tulonsaajaa on verotettu rajoitetusti verovelvollisena. 

Menettelyä sovelletaan myös niihin tilanteisiin, joissa rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan verotus on toimitettu verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti ja lähdevero on siten huomioitu tulonsaajan verotuksessa.

Jos tulonsaajan verovelvollisuus muuttuu etuuden maksuhetken ja takaisinperinnän välisenä aikana, maksaja ilmoittaa tiedon takaisinperintäilmoituksella sen mukaan, mikä tulonsaajan verovelvollisuus on takaisinperintähetkellä. Jos maksajalla ei kuitenkaan ole tätä tietoa takaisinperintähetkellä, maksaja voi ilmoittaa tulonsaajan verovelvollisuuden sen mukaisena, kuin se oli etuuden maksuhetkellä.

Esimerkki 5. Yleisesti verovelvollinen tulonsaaja on saanut opintorahaa vuonna 2021 yhteensä 2 252,52 euroa. Opintorahasta ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Tulonsaaja muuttaa tammikuussa 2022 ulkomaille, joten hän on vuoden 2022 alusta lähtien Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Maksaja perii tulonsaajalta takaisin joulukuun 2021 opintorahan 250,28 euroa vuonna 2022. Tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin 1.7.2022, ja maksu kirjautuu etuuden maksajan järjestelmään 6.7.2022.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on joulukuun 2021 opintorahasta annettava korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu. Tulonsaaja on ollut joulukuussa yleisesti verovelvollinen, joten korvaavassa ilmoituksessa ei anneta tietoa "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä".

Esimerkki 5, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.12.2021

Tulonsaajan tiedot

Tunniste: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ33333322

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Opintoraha

Määrä

250.28

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.12.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on uusi ilmoitus, jossa maksaja ilmoittaa joulukuun opintorahan takaisinperinnän. Maksaja ilmoittaa tulonsaajan verovelvollisuuden takaisinperintähetken mukaisesti, jos se on maksajalla tiedossa. Näin ollen maksaja ilmoittaa tiedon "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä".

Esimerkki 5, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

06.07.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ33333333

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Opintoraha

Määrä

250.28

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

01.07.2022

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.12.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta eläkkeestä on annettava tieto "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste". Tieto liitetään myös takaisinperintäilmoituksessa sekä eläkkeen että ennakonpidätyksen tulolajiin.

Esimerkki 6. Rajoitetusti verovelvollinen tulonsaaja on saanut työkyvyttömyyseläkettä suomalaiselta eläkkeen maksajalta 1 000 euroa kuukaudessa 1.10.2021 alkaen. Eläkkeestä on toimitettu ennakonpidätystä 40 %. Maksaja perii heinäkuussa 2022 vuonna 2021 maksetut eläkkeet takaisin, koska tulonsaaja ei ole ollut oikeutettu eläkkeeseen. Maksaja perii suoritukset bruttona, koska takaisinperintä tehdään Verohallinnon päätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen.

Tulonsaaja maksaa etuuden takaisin 16.7.2022, ja suoritus kirjataan etuuden maksajan järjestelmiin 21.7.2022. Maksaja ilmoittaa takaisinperinnän tiedot tulorekisteriin 21.7.2022.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on joulukuun maksua koskeva korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan perusteeton etu. Maksaja antaa vastaavat korvaavat ilmoitukset myös lokakuulta ja marraskuulta.

Esimerkki 6, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

07.12.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3312121212

Tulonsaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1000.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.12.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

400.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Maksaja ilmoittaa takaisinperinnän tiedot tulorekisteriin 21.7.2022 (taulukko 2).

Esimerkki 6, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

21.07.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3312121212

Tulonsaajan tiedot

 

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

3000.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

16.07.2022

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Etuuden maksaja voi ilmoittaa takaisinmaksun lisätietona myös alkuperäisen suorituksen maksupäivän. Tällöin Verohallinto oikaisee maksajan ennakonpidätysvelvoitetta siltä kuukaudelta, jonka aikana alkuperäinen suoritus on maksettu. Jos maksaja ei ole ilmoittanut alkuperäistä suorituksen maksupäivää, Verohallinto kohdistaa suorituksen alkuperäisen ansaintakauden loppupäivän mukaiselle verokaudelle.

Takaisinperintäilmoituksella maksajan pitää ilmoittaa tulonsaajan verovelvollisuus takaisinperintähetken mukaisesti. Jos tulonsaaja on takaisinperintähetkellä rajoitetusti verovelvollinen ja maksaja perii takaisin eläkettä, pitää maksajan antaa myös tieto "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste". Jos maksajalla ei kuitenkaan ole tietoa verovelvollisuudesta takaisinperintähetkellä, voi tulonsaajan verovelvollisuuden ilmoittaa sen mukaisena, kuin se oli etuuden maksuhetkellä.

Esimerkki 7. Yleisesti verovelvolliselle tulonsaajalle on maksettu työkyvyttömyyseläkettä Suomesta 2 000 euroa kuukaudessa ajalta 1.10.–31.12.2021. Maksaja on toimittanut ennakonpidätystä 10 % (200 euroa kuukaudessa).

Maaliskuussa 2022 maksaja huomaa, että eläkettä on maksettu kuukausittain 200 euroa liikaa. Maksaja perii liikaa maksetun eläkkeen takaisin toukokuussa. Tulonsaaja on maksuhetken ja takaisinperinnän välisenä aikana muuttunut yleisesti verovelvollisesta rajoitetusti verovelvolliseksi.

Tulonsaaja maksaa liikasuorituksen 600 euroa takaisin 3.5.2022. Suoritus kirjataan etuuden maksajan järjestelmiin 6.5.2022, ja maksaja ilmoittaa tiedon takaisinperinnästä samana päivänä.

Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on korvaava ilmoitus lokakuulta. Maksaja antaa vastaavat korvaavat ilmoitukset myös marras- ja joulukuulta.

Esimerkki 7, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.10.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ3312121212

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1800.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

200.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.10.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

200.00

Maksaja ilmoittaa takaisinperinnän tiedot tulorekisteriin 6.5.2022 (taulukko 2). Tulonsaaja on takaisinperintähetkellä rajoitetusti verovelvollinen, joten maksaja antaa takaisinperintäilmoituksella tiedon "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä".

Esimerkki 7, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

06.05.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ33333444

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

600.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

03.05.2022

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

31.12.2021

3 Maksaja kuittaa etuutta myöhemmin maksamastaan etuudesta

Tuloverolain 112 a §:n 2 momentissa säädetään kuittausmenettelystä, jossa sama etuuden maksaja perii aiemmin perusteettomasti maksamaansa etuutta myöhemmin maksamastaan etuudesta. Kuittaustilanteissa verotus tapahtuu samoin kuin silloin, kun tulonsaaja palauttaa itse suorituksen takaisin. Katso tarkemmin säännöksen soveltamisesta ohjeesta Etuudet: takaisinperintä ja regressi (luku 3 Kuittaus). Kansainvälisissä kuittaustilanteissa tietojen ilmoittamiseen vaikuttaa se, onko tulonsaaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen silloin, kun maksaja maksaa aiemman etuuden ja toisaalta kuittaa etuutta myöhemmästä etuudesta.

3.1 Kuittaus ja alkuperäinen maksu samana vuonna

Jos aikaisemman ja myöhemmän etuuden maksaja on sama ja kuittaus tehdään sen vuoden aikana, jolloin alkuperäinenkin suoritus on maksettu, voi maksaja vähentää suorituksen bruttomäärän tulonsaajalle myöhemmin maksettavan suorituksen bruttomäärästä. Maksajan ei tällöin tarvitse oikaista aikaisemmin toimitetun ennakonpidätyksen tai perityn lähdeveron määrää. Sen sijaan riittää, että maksaja laskee ennakonpidätyksen tai lähdeveron maksettavan etuuden bruttomäärästä.

Esimerkki 8. Yleisesti verovelvollinen tulonsaaja on saanut kansaneläkettä tammikuusta 2021 lähtien 660 euroa kuukaudessa. Eläkkeestä on toimitettu ennakonpidätystä 15 % (99 euroa kuukaudessa). Maksaja havaitsee syyskuussa 2021, että eläkettä on maksettu kuukausittain 70 euroa liikaa 1.1. ja 30.9. välisenä aikana. Liikasuoritus on yhteensä 630 euroa.

Tulonsaajan kanssa on sovittu, että liikaa maksettu eläke kuitataan kolmessa erässä (210 euroa/erä). Kaksi erää kuitataan samana vuonna maksettavasta kansaneläkkeestä (590 euroa). Maksaja kuittaa ensimmäisen erän marraskuussa ja toisen erän joulukuussa. Kolmas erä kuitataan vasta seuraavana vuonna (katso esimerkki 8).

Tulonsaajan verovelvollisuus muuttuu rajoitetusti verovelvolliseksi marraskuun 2021 alusta alkaen. Tulonsaaja on toimittanut etuuden maksajalle uuden rajoitetusti verovelvollisen verokortin, jossa ennakonpidätys on 10 %. Kahden ensimmäisen erän kuittauksen aikana tulonsaaja on kuitenkin vielä yleisesti verovelvollinen.

Virheen huomattuaan maksaja antaa syyskuussa korvaavat ilmoitukset. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan tammikuun perusteeton etu. Maksajan on annettava vastaavat korvaavat ilmoitukset myös muilta kuukausilta, joilta eläkettä on maksettu liikaa.

Esimerkki 8, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.01.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY00023120

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

590.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2021

Loppupäivä

31.01.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

70.00

Perusteeton etu

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2021

Loppupäivä

31.01.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

99.00

Maksaja perii suorituksen takaisin marraskuun kansaneläkkeen maksun yhteydessä kuittaamalla maksettavasta eläkkeestä liikasuorituksen ensimmäisen erän eli 210 euroa. Ennakonpidätys toimitetaan maksettavasta bruttosummasta eli 380 eurosta (590 euroa – 210 euroa).
Ilmoitusesimerkissä (taulukko 2) on marraskuussa annettava ilmoitus, jossa ilmoitetaan tulon kuittaus. Koska tulonsaajasta on tullut alkuperäisen maksun ja kuittauksen välisenä aikana rajoitetusti verovelvollinen, on marraskuussa annettavalla takaisinperintäilmoituksella ilmoitettava myös tulonsaajan tieto "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" sekä tieto "Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan eläkkeen peruste".

Esimerkki 8, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.11.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY0009053820

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

590.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.11.2021

Loppupäivä

31.11.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

210.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

05.11.2021

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2021

Loppupäivä

31.03.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

38.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

3.2 Kuittaus maksuvuotta seuraavan vuoden alussa Verohallinnon määräpäivään mennessä

Kun kuittaus tehdään aiemmin maksetun etuuden maksuvuotta seuraavan vuoden alussa Verohallinnon päätöksessä vahvistettuun määräpäivään mennessä, uuden etuuden ennakonpidätystä laskettaessa takaisinperittävän määrän on oltava mukana määrässä, josta ennakonpidätys toimitetaan. Etuuden maksaja vähentää takaisin perimänsä määrän tulonsaajalle maksettavasta määrästä.

Esimerkki 9. Yleisesti verovelvollinen tulonsaaja on saanut kansaneläkettä tammikuusta 2021 lähtien 660 euroa kuukaudessa. Eläkkeestä on toimitettu ennakonpidätystä 15 % (99 euroa kuukaudessa). Maksaja havaitsee syyskuussa, että eläkettä on maksettu kuukausittain 70 euroa liikaa 1.1. ja 30.9. välisenä aikana. Liikasuoritus on yhteensä 630 euroa.

Tulonsaajan kanssa on sovittu, että liikaa maksettu eläke kuitataan kolmessa erässä tulonsaajalle maksettavasta kansaneläkkeestä (590 euroa). Kaksi erää on kuitattu samana vuonna kuin alkuperäinen suoritus on maksettu (katso esimerkki 7, jossa myös korvaava ilmoitus perusteettomasta edusta). Maksaja kuittaa viimeisen erän tammikuussa 2022. Viimeinen erä kohdistuu heinä-, elo- ja syyskuun liikasuoritukseen.

Tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen vuonna 2022. Tulonsaaja on toimittanut etuuden maksajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortin, jonka mukaan ennakonpidätys on 10 %. Eläkkeen määrä tammikuussa 2022 on 590 euroa. Maksaja toimittaa ennakonpidätyksen bruttosummasta, koska tulo on kokonaisuudessaan takaisinmaksuvuoden veronalaista tuloa. Ennakonpidätys tulosta on 59 euroa. Ennakonpidätyksen jälkeisestä 531 eurosta maksaja vähentää liikasuorituksen nettomäärän 178,50 euroa (liikasuorituksen bruttomäärä 210 euroa, josta on toimitettu ennakonpidätystä 31,50 euroa) ja maksaa tulonsaajalle 352,50 euroa.

Takaisinperintäilmoituksella on annettava tulonsaajan tieto "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" sekä tieto "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste", koska tulonsaaja on viimeisen erän takaisinperintähetkellä rajoitetusti verovelvollinen.

Ilmoitusesimerkissä on tammikuussa annettava ilmoitus, jossa ilmoitetaan tulon kuittaus.

Esimerkki 9.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.01.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY0009053850

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

590.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

31.01.2022

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

210.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

Takaisinperintä

Kyllä

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

05.01.2022

Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys

31.50

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.07.2021

Loppupäivä

30.09.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

59.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

3.3 Kuittaus alkuperäisen maksuvuoden jälkeen

Jos suoritus peritään takaisin maksuvuotta seuraavana vuonna Verohallinnon päätöksessä vahvistetun määräpäivän jälkeen tai myöhempinä vuosina, takaisinperintää ei voida enää huomioida alkuperäisen maksuvuoden verotuksessa. Tällöin takaisinperitty määrä vähennetään takaisinperintävuoden verotuksessa takaisinperintävähennyksenä.

Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, edellä mainittua menettelyä sovelletaan lähdeveron alaiseen tuloon vain, jos tulonsaaja on myöhemmin kesken vuotta muuttunut takautuvasti rajoitetusta verovelvollisesta yleisesti verovelvolliseksi ja etuudesta peritty lähdevero on huomioitu tulonsaajan verotuksessa. Menettelyä ei sovelleta siihen osaan vuodesta, jonka aikana tulonsaajaa on verotettu rajoitetusti verovelvollisena. 

Menettelyä sovelletaan myös niihin tilanteisiin, joissa rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan verotus on toimitettu verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti ja lähdevero on huomioitu tulonsaajan verotuksessa.

Etuuden maksaja ei ota huomioon takaisin perimäänsä määrää toimittaessaan ennakonpidätystä siitä suorituksesta, josta kuittaa aikaisemman suorituksen. Kuittaus tehdään bruttomääräisenä.

Esimerkki 10. Etuuden maksaja on maksanut Ranskassa asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle eläkettä 1.8.2021 alkaen. Tulonsaaja on ansainnut lakisääteisestä työeläkkeestään yksityisellä sektorilla 1 300 euroa kuukaudessa (TyEL-osa) ja suomalaisen julkisyhteisön virkamiehenä 700 euroa kuukaudessa (JuEL-osa). Yhteensä tulonsaaja saa eläkkeitä 2 000 euroa kuukaudessa.

Tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, joten hän on saanut kaksi verokorttia eläketuloaan varten. Toinen koskee julkisyhteisön palveluksessa ansaittua eläkettä (ennakonpidätys 15 %) ja toinen muuta työeläkettä (ennakonpidätys 1,5 %). Julkisyhteisön palveluksessa ansaitusta eläkkeestä toimitetaan ennakonpidätystä 105 euroa ja muusta työeläkkeestä 19,50 euroa.

Maksaja on havainnut huhtikuussa 2022, että julkisyhteisön palveluksessa ansaittua eläkettä on maksettu kuukausittain 100 euroa liikaa ajalta 1.8.–31.12.2021. Tulonsaaja saa toukokuussa 2022 eläkettä 1 900 euroa. Liikasuoritus 500 euroa kuitataan toukokuussa maksettavasta eläkkeestä.

Virheen huomattuaan etuuden maksaja antaa korvaavat ilmoitukset. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan elokuun perusteeton etu. Maksajan on annettava vastaavat korvaavat ilmoitukset myös muilta kuukausilta, joilta eläkettä on maksettu liikaa.

Esimerkki 10, taulukko 1/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

01.08.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

20YY0009054752

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

Ranskassa oleva osoite

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

FR

Tulolajin yleistiedot

 

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1300.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.08.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

600.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.08.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

100.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.08.2021

Perusteeton etu

Kyllä

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

19.50

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

105.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Etuuden maksaja antaa toukokuussa 2022 tulon kuittauksesta ilmoituksen tulorekisteriin (taulukko 2).

Esimerkki 10, taulukko 2/2.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

03.05.2022

Ilmoituksen tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

123400001

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

Ranskassa oleva osoite

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

FR

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

1300.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2022

Loppupäivä

31.05.2022

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

600.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2022

Loppupäivä

31.05.2022

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Vanhuuseläke

Määrä

500.00

Takaisinperintä

Kyllä

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

Takaisinmaksun lisätiedot

Takaisinmaksupäivä

03.05.2022

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä     

31.12.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

19.50

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

90.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke

4 Regressitilanteet

Tuloverolain 112 a §:n 3 momentissa säädetään regressitilanteista, jossa eri etuuksia maksetaan päällekkäin ja ensimmäisen (aiemman) etuuden maksaja perii takaisin sellaista etuutta, jonka huomataan olleen toissijainen suhteessa jälkimmäiseen (myöhempään) etuuteen. Säännöstä sovelletaan vain veronalaiseen tuloon. Katso tarkemmin säännöksen soveltamisesta ohjeesta Etuudet: takaisinperintä ja regressi (luku 4 Regressitilanteet).

Tiedot ilmoitetaan tietyissä kansainvälisissä regressitilanteissa eri tavalla kuin silloin, kun molemmat maksajat sekä tulonsaaja ovat Suomessa. Kansainvälisessä tilanteessa yleensä joko aiemman tai myöhemmän etuuden maksaja on ulkomainen. Vaihtoehtoisesti molemmat maksajat ovat suomalaisia mutta tulonsaaja asuu ulkomailla.

Tuloverolain 112 a §:n 3 momenttia voidaan soveltaa ainoastaan tietyissä kansainvälisissä regressitilanteissa:

  • Säännöstä ei voida soveltaa, jos suomalainen maksaja maksaa etuutta regressinä ulkomaiselle maksajalle (luku 4.1).
  • Säännöstä voidaan soveltaa, jos ulkomainen maksaja maksaa etuutta regressinä suomalaiselle maksajalle (luku 4.2).
  • Säännöstä ei voida soveltaa, jos molemmat maksajat ovat suomalaisia mutta tulonsaaja asuu ulkomailla (luku 4.3).

Jotta kaikki tiedon käyttäjät saavat regressitilanteista tarvitsemansa tiedon, regressi ilmoitetaan tulorekisteriin käyttämällä Vähennykset-tietoryhmää. Aiemman etuuden maksaja antaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, jossa maksaja ilmoittaa aiemmin ilmoittamiensa tietojen lisäksi tiedon "Regressi – Kyllä". Tämä tieto kertoo, että aiemmin maksettu tulo on saatu regressinä takaisin joltain toiselta maksajalta regressivaatimuksen perusteella. Jos regressitilanteessa ei kuitenkaan voida soveltaa tuloverolain 112 a §:n 3 momenttia, maksaja ilmoittaa vähennyksen tyypin "Regressi verottomaan tuloon".

4.1 Suomalainen maksaja maksaa etuutta regressinä ulkomaiselle maksajalle

Tuloverolain 112 a §:n 3 momentin regressiä sovelletaan veronalaiseen tuloon. Säännöstä ei voida soveltaa tilanteissa, joissa ulkomainen maksaja on maksanut tulonsaajalle aiemman etuuden ja myöhemmin suomalainen maksaja maksaa tulonsaajalle etuutta takautuvasti samalta ajalta.               

Ulkomailta maksetun etuuden verotukseen Suomessa vaikuttavat sekä tuloverolain että verosopimusten säännökset. Siten suomalainen maksaja ei voi tietää, onko alkuperäistä tuloa verotettu Suomessa. Maksaja antaa ilmoituksella vähennyksen tyypin "Regressi verottomaan tuloon". Maksajan on toimitettava ennakonpidätys tai perittävä lähdevero koko takautuvan etuuden määrästä.

Huomattavaa on, että ulkomainen etuuden maksaja ei ole velvollinen ilmoittamaan tietoja tulorekisteriin. Kaikki takaisinperintää koskevat tiedot eivät siten välity Verohallinnolle, ja tulonsaajan pitää itse tarvittaessa hakea muutosta verotukseensa.

Esimerkki 11. Ulkomainen maksaja on maksanut ulkomailla asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle etuutta 700 euroa kuukaudessa ajalta 1.7.2021–30.4.2022. Suomalainen maksaja tekee takautuvan eläkepäätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä 1.5.2022. Takautuvaa eläkettä maksetaan ajalta 1.7.2021–30.4.2022 yhteensä 10 000 euroa (1 000 euroa kuukaudessa).

Ulkomaan laitoksen osuus takautuvasta suorituksesta on nettomäärä 7 000 euroa (7 777,80 euroa (brutto) – 777,80 euroa (vero)). Tulonsaajan osuus takautuvasta suorituksesta on nettomäärä 2 000 euroa (2 222,20 euroa (brutto) – 222,20 euroa (vero)).

Tulonsaajalle maksetaan toukokuun 2022 eläke 1 000 euroa. Tulonsaaja on toimittanut verokortin (ennakonpidätys 10 %) eläkkeen maksajalle.

Suomalainen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin koko takautuvasti maksetun eläkkeen ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen. Vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Regressi verottomaan tuloon".

Esimerkki 11.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.05.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ33333333

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2022

Loppupäivä

31.05.2022

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

4000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

30.04.2022

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Vähennykset

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

2800.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

30.04.2022

Sijaissaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Ulkomainen yritystunnus

Tunniste

(ulkomainen yritystunnus)

Maakoodi

(maakoodi)

Yrityksen nimi

(yrityksen nimi)

Sijaissaajan tyyppi

Ulkomaan laitos

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

6000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.07.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Vähennykset

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

4200.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.07.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Sijaissaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Ulkomainen yritystunnus

Tunniste

(ulkomainen yritystunnus)

Maakoodi

(maakoodi)

Yrityksen nimi

(yrityksen nimi)

Sijaissaajan tyyppi

Ulkomaan laitos

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Määrä (10 % 11 000 eurosta)

1100.00

Jos Suomessa asuva tulonsaaja saa etuutta ulkomailta, ei myöhemmän etuuden maksaja voi varmasti tietää, onko aikaisemmin maksettu etuus ollut Suomessa veronalaista.  Tämän vuoksi myös näissä tilanteissa takaisinperintäilmoituksella käytetään vähennyksen tyyppiä "Regressi verottomaan tuloon".

Esimerkki 12. Ulkomainen maksaja on maksanut Suomessa asuvalle yleisesti verovelvolliselle tulonsaajalle etuutta 1 000 euroa kuukaudessa ajalta 1.5.2021–30.4.2022. Suomalainen maksaja tekee takautuvan eläkepäätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä 1.5.2022. Takautuvaa eläkettä maksetaan ajalta 1.5.2021–30.4.2022 yhteensä 24 000 euroa (2 000 euroa kuukaudessa).

Suomalainen maksaja maksaa takautuvasta eläkkeestä ulkomaiselle eläkkeen maksajalle 12 000 euroa (1 000 euroa kuukaudessa) samalta ajalta kuin aiempaa etuutta on maksettu. Tulonsaajalle maksetaan loppuosa takautuvasta eläkkeestä (12 000 euroa) sekä toukokuun eläke 2 000 euroa. Tulonsaaja on toimittanut eläkkeen maksajalle verokortin (ennakonpidätys 22 %).

Suomalainen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin koko takautuvasti maksetun eläkkeen ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen. Vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Regressi verottomaan tuloon".

Esimerkki 12.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.05.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ2222222222

Tulonsaajan tiedot

 

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

2000.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2022

Loppupäivä

31.05.2022

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

8000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

30.04.2022

Vähennykset

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu etuus

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

4000.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

30.04.2022

Sijaissaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Ulkomainen yritystunnus

Tunniste

(ulkomainen yritystunnus)

Maakoodi

(maakoodi)

Yrityksen nimi

(yrityksen nimi)

Sijaissaajan tyyppi

Ulkomaan laitos

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

16000.00

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Vähennykset

Vähennyksen tulolajin koodi

Muu eläke

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

8000.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.05.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Sijaissaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Ulkomainen yritystunnus

Tunniste

(ulkomainen yritystunnus)

Maakoodi

(maakoodi)

Yrityksen nimi

(yrityksen nimi)

Sijaissaajan tyyppi

Ulkomaan laitos

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (22 % 26 000 eurosta)

5720.00

4.2 Ulkomainen maksaja maksaa etuutta regressinä suomalaiselle maksajalle

Tuloverolain 112 a §:n 3 momentin regressiä voidaan soveltaa tilanteissa, joissa suomalainen maksaja on maksanut tulonsaajalle aiemman etuuden ja myöhemmin ulkomainen maksaja maksaa tulonsaajalle etuutta takautuvasti samalta ajalta.

Kun ulkomainen etuuden maksaja maksaa osan etuudesta suoraan suomalaiselle etuuden maksajalle, antaa suomalainen maksaja korvaavan ilmoituksen niiltä kuukausilta, joilta se on saanut regressisuorituksen ulkomaiselta maksajalta. Korvaavalla ilmoituksella maksaja ilmoittaa aiemmin ilmoitettujen tietojen lisäksi tulolajiin liittyvän tiedon "Regressi – Kyllä". Tämä tieto kertoo, että aiemmin maksettu tulo on saatu regressinä takaisin joltain toiselta maksajalta regressivaatimuksen perusteella.

Huomattavaa on, että ulkomainen etuuden maksaja ei ole velvollinen ilmoittamaan tietoja tulorekisteriin. Kaikki takaisinperintää koskevat tiedot eivät siten välity Verohallinnolle, ja tulonsaajan pitää itse tarvittaessa hakea muutosta verotukseensa.

Esimerkki 13. Suomalainen maksaja on maksanut Suomessa asuvalle yleisesti verovelvolliselle tulonsaajalle sairauspäivärahaa 1.2.2021 lähtien 1 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalta on peritty sairauspäivärahasta ennakonpidätystä 25 % (250 euroa kuukaudessa). Virossa oleva eläkelaitos tekee eläkepäätöksen 1.5.2022. Eläkelaitos maksaa tulonsaajalle Virosta takautuvaa eläkettä 1.10.2021 lähtien 1 200 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2021 takautuvasta eläkkeestä maksetaan suomalaiselle sairauspäivärahan maksajalle 3 kuukaudelta 1 000 euroa kuukaudessa (yhteensä 3 000 euroa), ja loppuosa 200 euroa kuukaudessa (yhteensä 600 euroa) maksetaan tulonsaajalle. Vuoden 2022 takautuvasta eläkkeestä maksetaan suomalaiselle sairauspäivärahan maksajalle 4 kuukaudelta yhteensä 4 000 euroa ja tulonsaajalle 800 euroa.

Kun suomalainen etuuden maksaja on saanut regressisuorituksen, maksaja antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin. Maksaja ilmoittaa korvaavassa ilmoituksessa tiedon "Regressi – Kyllä". Ilmoitusesimerkissä on aiemman etuuden maksajan antama korvaava ilmoitus lokakuulta 2021. Maksaja antaa vastaavat ilmoitukset kaikilta niiltä kuukausilta, joilta maksaja on saanut regressisuorituksen.

Esimerkki 13.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

30.10.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoitusviite

00XYZ272813665

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1000.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.10.2021

Loppupäivä

30.10.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

250.00

Jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, regressitilanteissa maksaja antaa korvaavalla ilmoituksella samat tiedot "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" sekä "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste" kuin alkuperäisellä etuustietoilmoituksella.

Esimerkki 14. Ulkomailla asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle on maksettu Suomesta kansaneläkettä 600 euroa kuukaudessa 1.5.2021 alkaen. Ulkomainen maksaja on tehnyt takautuvan eläkepäätöksen 1.2.2022. Ulkomainen maksaja maksaa takautuvaa eläkettä ajalta 1.9.–31.12.2021 yhteensä 3 200 euroa (800 euroa kuukaudessa). Takautuvasta eläkkeestä maksetaan 2 400 euroa regressinä suomalaiselle maksajalle ja loppuosa 800 euroa tulonsaajalle.

Rajoitetusti verovelvollisen eläke on Suomesta saatua tuloa. Suomen ja asuinvaltion välinen verosopimus on kuitenkin saattanut estää etuuden verotuksen Suomessa. Etuudesta on toimitettu ennakonpidätys maksajalle toimitetun verokortin mukaisesti. Ulkomailta saatu eläke ei ole rajoitetusti verovelvolliselle veronalaista tuloa Suomessa.

Kun suomalainen etuuden maksaja on saanut regressisuorituksen, maksaja antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin. Maksaja antaa ilmoituksella tiedon "Regressi – Kyllä". Ilmoitusesimerkissä on suomalaisen maksajan antama korvaava ilmoitus syyskuulta. Maksaja antaa vastaavat ilmoitukset kaikilta niiltä kuukausilta, joilta maksaja on saanut regressisuorituksen.

Esimerkki 14.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

06.09.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ33523443

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Kansaneläke

Määrä

600.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2021

Loppupäivä

30.09.2021

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

60.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Kansaneläkelaitoksen tai Valtiokonttorin maksama muu kuin työeläke

Jos rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan saamasta etuudesta on peritty lähdeveroa, pitää regressisuorituksesta annettavalla korvaavalla ilmoituksella antaa tiedot lähdeverovähennyksestä ja peritystä lähdeverosta.

Esimerkki 15. Suomalainen etuuden maksaja on maksanut ulkomailla asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle etuutta 1 100 euroa kuukaudessa 1.4.2021 alkaen. Etuudesta on peritty lähdeverovähennyksen jälkeen lähdeveroa 35 %. Ulkomainen etuuden maksaja myöntää tulonsaajalle takautuvasti eläkkeen 5.7.2022. Ulkomainen maksaja maksaa takautuvaa eläkettä 1 100 euroa kuukaudessa ajalta 1.9.2021–30.6.2022 (yhteensä 11 000 euroa). Takautuva eläke maksetaan kokonaisuudessaan aiemman etuuden maksajalle.

Kun suomalainen etuuden maksaja on saanut regressisuorituksen, maksaja antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin. Maksaja antaa ilmoituksella tiedon "Regressi – Kyllä" sekä tulonsaajan tiedon "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä". Ilmoitusesimerkissä on suomalaisen maksajan antama korvaava ilmoitus syyskuulta. Maksaja antaa vastaavat ilmoitukset kaikilta niiltä kuukausilta, joilta maksaja on saanut regressisuorituksen.

Esimerkki 15.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.09.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Ilmoitusviite

00XYZ342991321

Ilmoituksen versionumero

n

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

1100.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.09.2021

Loppupäivä

30.09.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Lähdeverovähennys

Määrä

510.00

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Lähdevero

Määrä

206.50

4.3 Molemmat maksajat ovat suomalaisia, tulonsaaja asuu ulkomailla

Tuloverolain 112 a §:n 3 momentti ei sovellu tilanteisiin, joissa suomalainen maksaja on maksanut tulonsaajalle aiemman etuuden ja myöhemmin toinen suomalainen maksaja maksaa etuutta takautuvasti samalta ajalta, jos tulonsaaja asuu ulkomailla.

Etuuden verotukseen Suomessa vaikuttavat sekä tuloverolain että verosopimuksen säännökset. Jos tulonsaaja asuu ulkomailla, myöhemmän etuuden maksaja ei voi tietää, onko alkuperäistä tuloa verotettu Suomessa. Sen vuoksi maksajan pitää takaisinperintäilmoituksella antaa vähennyksen tyyppi "Regressi verottomaan tuloon". Maksajan on toimitettava ennakonpidätys tai perittävä lähdevero koko takautuvan etuuden määrästä.

Esimerkki 16. Virolainen tulonsaaja on työskennellyt Suomessa ja ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen. Suomalainen etuuden maksaja on maksanut tulonsaajalle sairauspäivärahaa 900 euroa kuukaudessa 1.4.2021 alkaen. Sen jälkeen tulonsaaja on muuttanut takaisin Viroon. Tulonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen vuoden 2022 alusta alkaen. Suomalainen eläkevakuutusyhtiö myöntää tammikuussa 2022 tulonsaajalle takautuvasti työkyvyttömyyseläkettä 1 100 euroa kuukaudessa 1.8.2021 alkaen (yhteensä 5 500 euroa vuonna 2021). Tulonsaajalla on rajoitetusti verovelvollisen verokortti, jossa eläkkeen ennakonpidätys on 10 %.

Eläkevakuutusyhtiö maksaa vuoden 2021 elo-joulukuulta maksettavasta 5 500 euron takautuvasta eläkkeestä regressinä 4 500 euroa (5 x 900 euroa) suoraan sairauspäivärahan maksajalle ja loppuosan 1 000 euroa tulonsaajalle. Tammikuulta 2022 eläkevakuutusyhtiö maksaa tulonsaajalle koko eläkkeen 1 100 euroa.

Aiemman etuuden maksaja on ilmoittanut yleisesti verovelvolliselle tulonsaajalle maksetun sairauspäivärahan kuukausittain tulorekisteriin. Ilmoitusesimerkissä (taulukko 1) on elokuun 2021 etuustietoilmoitus, jossa maksaja ilmoittaa maksetun sairauspäivärahan.

Esimerkki 16, taulukko 1/3.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.08.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00YX3492847502

Tulonsaajan tiedot

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

900.00

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.08.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

180.00

Myöhemmän etuuden maksaja ilmoittaa tammikuun 2022 ilmoituksella tulorekisteriin koko takautuvasti maksetun eläkkeen ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen (taulukko 2). Maksaja ilmoittaa vähennyksen tyypiksi "Regressi verottomaan tuloon". Tulonsaaja on eläkkeen maksuhetkellä rajoitetusti verovelvollinen, joten maksaja antaa ilmoituksella tulonsaajan tiedon "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" sekä tulolajin lisätiedon "Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste".

Esimerkki 16, taulukko 2/3.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

05.01.2022

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Uusi ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00XYZ2257831123

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Henkilötunnus

Tunniste

ppkkvv-1234

Tulonsaajan tiedot

Tunnisteen tyyppi

Verotunniste (TIN)

Tunniste

(ulkomainen verotunniste)

Maakoodi

(maakoodi)

Tulonsaajan osoite

(ulkomailla oleva osoite)

Kansainväliset tilanteet

Rajoitetusti verovelvollinen

Kyllä

Asuinvaltion maakoodi

(maakoodi)

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

1100.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.01.2022

Loppupäivä

31.01.2022

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Työkyvyttömyyseläke

Määrä

5500.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Kertakorvaus

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Vähennykset

Vähennyksen tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Vähennyksen tyyppi

Regressi verottomaan tuloon

Vähennyksen määrä

4500.00

Alkuperäinen ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Sijaissaajan tiedot

Tilitysjakso

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.12.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä (10 % 6 600 eurosta)

660.00

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste

Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Kun sairauspäivärahan maksaja on saanut regressisuorituksen, maksaja antaa korvaavan ilmoituksen tulorekisteriin (taulukko 3). Maksaja ilmoittaa korvaavassa ilmoituksessa tiedon "Regressi – Kyllä". Maksaja antaa vastaavat ilmoitukset kaikilta niiltä kuukausilta, joilta maksaja on saanut regressisuorituksen.

 

Esimerkki 16, taulukko 3/3.

Aineiston tiedot

Arvot

Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä

04.08.2021

Ilmoituksen tiedot

Palvelun tiedot

Toimenpiteen tyyppi

Korvaava ilmoitus

Maksajan ilmoitusviite

00YX3492847502

Tulonsaajan tiedot

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Sairauspäiväraha

Määrä

900.00

Regressi

Kyllä

Ansaintakausi

 

Alkupäivä

01.08.2021

Loppupäivä

31.08.2021

Tulolajin yleistiedot

Tulolajin koodi

Ennakonpidätys

Määrä

180.00

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2021