Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ohjetta on päivitetty 4.6.2020:

 • Luvusta 4.3 poistettu ohjeistus toimeentulotukilain 23 §:n mukaisen vähennyksen ilmoittamisesta.
 • Esimerkissä 10 on korjattu vähennyksen tyyppi "Maksuvaatimus (ei regressitilanne)" tyypiksi "Regressi verottomaan tuloon".
 • Esimerkissä 11 on korjattu vähennyksen tulolajin koodi "Muu etuus" koodiksi "Päiväraha (työtapaturmavakuutus)".
 • Esimerkki 12 on poistettu virheellisenä.
 • Esimerkissä 45 on korjattu vähennyksen tyyppi "Maksuvaatimus (ei regressitilanne)" tyypiksi "Regressi verottomaan tuloon" ja lisätty tieto "Kertakorvaus – Kyllä".

Ohjetta on päivitetty 6.4.2020:

 • Esimerkissä 41 on korjattu korvaavan ilmoituksen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
 • Esimerkissä 41 on tarkennettu korvaavan ilmoituksen ohjeistusta.

Ohjetta on päivitetty 20.2.2020:

 • Muutettu ohjeen vuosilukuja vastaamaan muuttunutta etuuksien käyttöönoton aikataulua.
 • Lukuun 1.1 on lisätty ohjeistus vuotta 2021 edeltävään aikaan kohdistuvien etuustietojen korjaamisesta. Luvussa on tarkennettu myös ansaintakauden ilmoittamista, kun ilmoitetaan takaisinperittyä tai oma-aloitteisesti palautettua tuloa.
 • Poistettu luku 1.2 siirtymäajoista, koska siirtymäaika ei toteudu muuttuneen aikataulun vuoksi.
 • Luvussa 3.4 on tarkennettu ansaintakauden ilmoittamista.
 • Luvussa 3.5 on tarkennettu Kertakorvaus-tiedon ilmoittamista.
 • Korjattu luvun 3.6 Palkansaajamaksujen vähennys esimerkkiä 4 vastaamaan muuttunutta vähennysjärjestystä.
 • Luvussa 4.1 Perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n perusteella ilmoitettava suoritus on tarkennettu ohjeistusta ja lisätty esimerkit 7 ja 8 panttioikeuden haltijalle maksettavasta osuudesta.
 • Luvussa 4.3 on tarkennettu ohjeistusta vähennyksen tyypin ilmoittamisesta. Lisäksi on lisätty esimerkki 12 havainnollistamaan tilitysjaksoa.
 • Luvussa 5.2 on lisätty esimerkkiin 17 tieto rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteesta.
 • Luvussa 5.7 Rajoitetusti verovelvollisen eläketulo on tarkennettu ohjeistusta rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteen ilmoittamisesta.
 • Luvussa 6 on tarkennettu korjaamisen ohjeistusta, kun tulonsaajan tunnistetiedot muuttuvat.
 • Luvussa 6.5 on lisätty syntymäaika tietoihin, joiden korjaaminen pitää tehdä mitätöimällä.
 • Luvussa 7.5 on korjattu vähennyksen tyypin "Takausvastuusaatavan perintä" nimeksi "Opintolainan takaussaatavan perintä".
 • Esimerkissä 10 on korjattu vähennyksen tyyppi "Muu vähennys nettotulosta" tyypiksi "Maksuvaatimus (ei regressitilanne)".
 • Esimerkissä 24 on korjattu tiedot kuntoutusrahan yksiköiden määrästä.
 • Esimerkissä 45 on korjattu vähennyksen tyyppi "Regressi verottomaan tuloon" tyypiksi "Maksuvaatimus (ei regressitilanne)".
 • Esimerkkien numerointi on muuttunut ohjeen edellisestä versiosta.

Lisätty seuraavat luvut:

 • 4.5 Etuus muuttuu verotuksessa eläkkeeksi, kun sitä on maksettu vuosi
 • 4.6 Tulo muuttuu takautuvasti ja aiemmin maksettu etuus otetaan huomioon osasuorituksena
 • 6.7 Ennakonpidätyksen palauttaminen tulonsaajalle.

1 Yleistä ilmoittamisesta

1.1 Etuustietojen ilmoitusvelvollisuus

Tässä ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla etuus- ja eläketuloista annettavien tulorekisterin etuustietoilmoitusten tietojen (lyhyemmin: etuustietojen) ilmoittamista tulorekisteriin. Ohjeessa kuvataan esimerkkien avulla yleisimpiä tulorekisterin ilmoitustilanteita. Esimerkeissä ei ole huomioitu kaikkia annettavia tietoja, vaan ainoastaan käsiteltävän asian ratkaisemisessa olennaiset tiedot. Eri tietojen arvot eivät esimerkeissä vastaa etuustietoilmoituksissa sallittuja teknisiä muotoja – esimerkiksi tulolajit esitetään koodien sijasta sanallisesti. Tietoihin liittyviä tarkistuksia on kuvattu tarkemmin Tekninen rajapinta – Tietojen toimittaminen tulorekisteriin -dokumentissa sekä etuustietoilmoituksen skeemalla.

Tulorekisteriin ilmoitetaan vain 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut etuus- ja eläketulot sekä niihin tehtävät korjaukset. Jos korjataan tietoja sellaisista etuuksista, jotka on maksettu ennen vuotta 2021, korjaukset ilmoitetaan suoraan kullekin tiedon käyttäjälle, esimerkiksi korvaavalla Verohallinnon vuosi-ilmoituksella. Poikkeuksena on takaisinperintä tai regressivähennys, joka tehdään 1.1.2021 tai sen jälkeen. Se ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2021. Ohjeessa Etuudet: takaisinperintä ja regressi on kuvattu tarkemmin takaisinperinnän ja regressivähennyksen ilmoittamista tulorekisteriin.

Tulorekisteriin annettava etuustietoilmoitus käsittää sellaiset eläke- ja etuustuloja koskevat tiedot, jotka ilmoitetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä tiedon käyttäjäksi säädetyille tahoille, pykälässä säädettyjen tehtävien hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa vain laissa säädetyille tiedon käyttäjille. Tulorekisteri välittää tulorekisteriin annetut tiedot niiden saantiin oikeutetuille tiedon käyttäjille kunkin käyttäjän lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti. Tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia tiedon käyttäjille.

Tulotietojärjestelmän käyttöönotto uudistaa etuuksien ja eläkkeiden maksajien ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteita. Useat Verohallinnolle eri aikoina ja eri muodoissa annettavat tietovirrat korvautuvat yhdellä kertaa ja yhdenmukaisessa muodossa tapahtuvalla ilmoittamisella. Etuustietoilmoituksen vuodesta 2021 alkaen kokonaan korvaamiin tietovirtoihin kuuluvat takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE), työttömien korvauspäivät (VSKORVPV) ja vuosi-ilmoitus eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilöstä (VSELVYHT). Etuustietoilmoitus korvaa osittain tietovirrat rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus (VSRAERIE), oma-aloitteisten verojen veroilmoitus sekä erittely eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE).

Näiden lisäksi etuustietoilmoituksen tietosisältöön kuuluvat tiedot, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava Verohallinnolle perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n perusteella verotuksen toimittamista varten. Kun tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, niitä ei ilmoiteta erikseen Verohallinnolle.

Tulorekisterin etuustietojen käyttötarkoituksia ovat muun muassa:

  • verotuksen toimittaminen
  • perustoimeentulotuen myöntäminen
  • korvausasian ratkaiseminen
  • regressiperinnän selvittäminen
  • etuusoikeuden määrittämisessä ja yhteensovitustilanteissa auttaminen
  • estävien etuuksien havaitseminen
  • ohitettavien etuusaikojen tunnistaminen
  • tilastointi
  • asiakasmaksujen määritys ja päättäminen
  • tutkimus.

Etuuden maksaja ilmoittaa tiedot yhden kerran tulorekisteriin. Verovuodelta maksettujen etuuksien ja eläkkeiden yhteissummaa ei enää ilmoiteta erikseen vuosi-ilmoituksilla. Tiedon käyttäjät edellyttävät, että etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin päivän tarkkuudella. Tarkkuusvaatimus on toteutettu etuustietoilmoituksilla siten, että tulon ansaintakausi on pakollinen tieto. Kun ilmoitetaan takaisinperittyä tai oma-aloitteisesti palautettua tuloa, ilmoitetaan ansaintakausi tietoryhmässä "Takaisinmaksun lisätiedot". Ansaintakausi annetaan päivän tarkkuudella. Kullekin tunnille, päivälle tai esimerkiksi kuukaudelle etuuspäätöksellä myönnetyn korvauksen määrä on pääteltävissä tulorekisterin tiedoista välillisesti, vertaamalla suorituksesta Etuuden yksikkö -tietoryhmässä annettuja tietoja ilmoitettuun suorituksen euromäärään.

Maksetut etuudet ja eläkkeet ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoituksella tarkoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tietoja. Samalta maksupäivältä ilmoituksella voi ilmoittaa useita eri tulolajeja samalle tulonsaajalle. Vaikka tulolajeja annettaisiin useita, vähennyksen kaltaiset tulolajit voidaan ilmoittaa yhteissummana. Tällaisia ovat esimerkiksi ennakonpidätys tai lähdevero. Sellaiset vähennykset, jotka on kytkettävä yksittäiseen ilmoitettavaan tuloon, eritellään tarkemmin Vähennykset-tietoryhmässä. Tarkemmin eriteltävistä vähennyksistä kerrotaan esimerkiksi tämän ohjeen kohdassa Etuuden maksaminen sijaissaajalle.

1.2 Tietojen ilmoittamisen ajankohta

1.2.1 Suorituksen maksupäivä ja ilmoittamisajankohta

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti eli pääsäännön mukaan viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen. Suorituksen maksupäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä, esimerkiksi nostettavissa tulonsaajan tililtä. Tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin kirjattu viiden kalenteripäivän määräaika koskee lain 6 §:ssä ja 8 §:ssä mainittuja, säännönmukaisesti ilmoitettavia pakollisia tietoja.

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut etuus- ja eläkesuoritukset ja näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Tulorekisteriin annettujen etuustietojen säilytysaika perustuu tulorekisterin tiedon käyttäjien lakisääteisiin tiedonsaantioikeuksiin. Tiedot säilytetään tulorekisterissä kymmenen vuotta tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Kymmenen vuoden kuluttua tulotietojärjestelmään tallennetut tiedot poistetaan.

Jos etuutta on maksettu ennakkoon, ilmoitetaan kukin suoritus sen maksupäivän mukaan, jolloin se on ollut tulonsaajan käytettävissä (ks. esimerkki 3).

1.2.2 Perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamisen ajankohta

Perusteettoman edun ilmoitusvelvollisuus kytkeytyy virheellisen etuuspäätöksen korjaamisessa noudatettavaan menettelyyn. Jos etuuspäätöstä tehtäessä on tapahtunut asiavirhe, voi sen korjaaminen edellyttää tulonsaajan suostumusta. Etuuden toteamista perusteettomaksi voi myös edeltää päätöksen purkaminen tai poistaminen, esimerkiksi vakuutusoikeuden ratkaisulla. Tieto perusteettomasta edusta on annettava viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun asianomaisen suostumus aiheettoman etuuden takaisinperintään on saatu tai virheellisen etuus- tai korvauspäätöksen poistosta on annettu päätös. Tällaisista päätöksistä käytetään esimerkiksi nimiä tarkistuspäätös, oikaisupäätös ja lakkautuspäätös.

Joissakin tilanteissa eläkkeen tai etuuden lakkautuksesta ei anneta päätöstä, vaikka liikamaksua olisi syntynyt, esimerkiksi etuuden saajan kuoltua. Jos takaisinperintäpäätös on ainoa asiassa tehtävä päätös, aloitetaan perusteettoman edun ilmoittamisen määräajan laskenta päätöksen antamispäivästä.

Jos tulonsaaja palauttaa maksua, johon hänellä on ollut oikeus eikä takaisinpalautunut suoritus muutu missään vaiheessa perusteettomaksi eduksi, ilmoitetaan takaisinmaksu "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tiedolla. Jos ilmoitetaan perusteetonta etua, ei tule käyttää tietoa "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä".

Perusteettoman edun toteaminen on itsenäinen tapahtuma. Perusteettomuuden ilmoittamiseen ei vaikuta se, annetaanko etu joltain osin anteeksi tai saadaanko sitä koskaan perittyä takaisin. Perusteettoman edun antamista anteeksi tai sen kohtuullistamista ei ilmoiteta tulorekisteriin. Asia näkyy tulorekisteristä vain välillisesti siten, että ilmoitusta takaisinperinnästä ei koskaan tehdä, tai siten että takaisinperityt määrät kattavat vain osan perusteettomasta edusta.

Kun takaisinperintään ryhdytään, tiedot takaisin maksetuista määristä annetaan viimeistään viidentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin etuuteen maksu liittyy sekä takaisinperintä on saatu kohdistettua etuuden maksajan omassa järjestelmässä.

1.2.3 Tietojen ilmoittaminen etukäteen

Tiedot voidaan toimittaa tulorekisteriin myös ennen suorituksen maksupäivää. Tietojen ilmoittamista tulevaisuuteen on kuitenkin rajoitettu siten, että maksetut suoritukset voidaan ilmoittaa tulorekisteriin aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää. Tulorekisteriin ilmoitettavien suoritusten ansaintakauden alku- ja loppupäivän arvoja ei ole rajoitettu samalla tavalla. Siten myös pitkälle tulevaisuuteen kohdistuva suoritus voidaan ilmoittaa, jos se maksetaan 45 päivän sisällä.

1.2.4 Ilmoittaminen vain sähköisesti

Etuuksia ja eläkkeitä ei ole mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin paperilla. Jos veronalaista eläkettä tai etuutta poikkeuksellisesti maksaa yksityishenkilö tai muu maksaja, jota tulotietojärjestelmästä annetussa laissa ei katsota etuuden maksajaksi, on maksajan lähtökohtaisesti täytettävä ilmoitusvelvollisuutensa ilmoittamalla suorituksistaan suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Sähköisen ilmoittamisen tavat tulorekisterissä ovat tekniset SFTP- ja Web Service -rajapinnat sekä sähköinen asiointipalvelu, jossa tietoja voi toimittaa verkkolomakkeen tai erillisen aineistojen latauspalvelun kautta. Etuustietoilmoituksen antaminen sähköisessä asiointipalvelussa edellyttää, että maksaja on merkinnyt itsensä palvelun asetuksissa etuuden maksajaksi. Tätä mahdollisuutta ei ole yksityishenkilöillä. Etuuden maksajan käsitteestä kerrotaan tarkemmin tämän ohjeen kohdassa Käsitteet.

1.3 Säännönmukaisesti annettavat pakolliset tiedot

Suurin osa tulorekisteriin ilmoitettavista etuustiedoista on pakollisesti annettavia tietoja, jotka on aina annettava ja joiden pitää esiintyä jokaisessa aineistossa. Pakollisia tietoja ovat esimerkiksi etuuden maksajan yksilöintitiedot, suorituksen maksupäivä sekä aineiston tekniset tiedot. Viimeksi mainitut tiedot ovat pakollisia, kun tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan kautta tai lataamalla ne tiedostona. Aineiston sisältämissä ilmoituksissa on lisäksi yksilöitävä tulonsaajat joko suomalaisilla tunnisteilla tai niiden puuttuessa muiden yksilöintitietojen avulla.

Tietojen pakollisuudet on kuvattu tarkemmin etuustietoilmoituksen skeemassa. Pakolliset tiedot vastaavat pääosin Verohallinnon nykyisin keräämiä tietoja, mutta tietoja kerätään laajemmasta tulotyyppien joukosta muiden tietojen käyttäjien käyttötarkoitusten vuoksi.

1.4 Hallinnolliset seuraamukset tietojen antamisen laiminlyönnistä

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukainen seuraamusmaksujärjestelmä kohdistuu lain 6 §:ssä ja 8 §:ssä mainittuihin tietoihin eli tulorekisteriin ilmoitettaviin pakollisiin tietoihin. Seuraamusmaksujen määräämisestä vastaa Verohallinto.

Myöhästymismaksu korvaa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaissa (768/2016) säädetyn etuuden maksajan myöhästymismaksun ja verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) säädetyn laiminlyöntimaksun siltä osin, kun tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen myöhässä antamisen perusteella määrätään myöhästymismaksu.

Lain mukaan myöhästymismaksua määrätään vain niiden pakollisesti annettavien tietojen perusteella, jotka ilmoittamisvelvollinen ilmoittaa myöhässä tulorekisteriin. Silloin, kun etuuden maksaja ei ilmoita tulorekisteriin lainkaan tietoja maksamistaan veronalaisista suorituksista tai tiedot ovat puutteelliset eikä etuuden maksaja oma-aloitteisesti korjaa laiminlyöntiä ennen verojen ja maksujen määräämistä, ei määrätä myöhästymismaksua. Tällaisessa tilanteessa sovelletaan verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen menettelystä annetun lain säännöksiä ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista, kuten veronkorotus.

Verolakien säädökset laiminlyönnin seuraamuksista eivät koske verottomia etuuksia. Jos tulorekisteriin ilmoitetussa tiedossa on puutteellisuus tai virhe, jolla ei ole merkitystä tulonsaajan verotuksen kannalta, ei puutteen johdosta määrätä laiminlyöntimaksua.

1.4.1 Ensimmäisen ilmoituksen antaminen myöhässä

Kalenterikuukaudelta ilmoitettavien tietojen ensimmäisen ilmoituksen myöhästymismaksu määräytyy pääsääntöisesti myöhästymisajan perusteella. Vaikka tiedot on annettava pääsääntöisesti viiden päivän jälkeen maksupäivästä, myöhästymismaksua ei kuitenkaan kytketä samaan määräaikaan. Tulotietojärjestelmästä annetun lain 22 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti etuustietojen ilmoittamisen myöhästymisen perusteella määrätään myöhästymismaksu, jos kaikkia kalenterikuukauden aikana maksettuja etuuksia koskevia tietoja ei ilmoiteta viimeistään seuraavan kuukauden kahdeksantena päivänä.

Ensimmäisen ilmoituksen myöhässä antamisesta määrätään lain mukaan myöhästymismaksua 45 päivän ajan 3 euroa jokaiselta myöhästymispäivältä eli enintään 135 euroa. Jos ilmoitus annetaan enemmän kuin 45 päivää myöhässä, myöhästymismaksu on 135 euroa lisättynä yhdellä prosentilla myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä. Verovapaan etuuden ilmoittamisesta myöhässä ei määrätä myöhästymismaksua.

1.4.2 Annettujen tietojen korjaaminen

Jos aikaisemmin määräajassa ilmoitettuja tietoja korjataan 45 päivän kuluessa määräajasta, myöhästymismaksua ei määrätä. Jos aikaisemmin ilmoitettuja tietoja korjataan yli 45 päivää määräajan jälkeen, myöhästymismaksua määrätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen määrästä. Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos mainittu määrä ei oikaisun johdosta muutu aiemmin ilmoitettua suuremmaksi.

Suorituksen määrän perusteella määräytyvää prosenttiperusteista myöhästymismaksua oikaistaan, jos suorituksen määrä alenee tietojen korjaamisen myötä, päätöksen oikaisun, muutoksenhaun tai muun vastaavan syyn seurauksena.

2 Käsitteet

2.1 Etuuden maksaja

Etuuden maksajalla tarkoitetaan tulotietojärjestelmästä annetussa laissa sellaista julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, jolla on Suomen laissa säädetty asema etuuksien, eläkkeiden tai niihin rinnastettavien suoritusten maksajana, tai jonka toiminta näiden suoritusten maksajana on säädetty suomalaisen viranomaisen, kuten Finanssivalvonnan, valvottavaksi. Etuuden maksajaksi katsotaan myös vastaava ulkomainen toimija, jolla on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka. Etuuden maksaja on velvoitettu käyttämään ilmoittamisessaan tulotietojärjestelmää ja sillä on aina suomalainen Y-tunnus rekisteröitymisvelvoitteistaan johtuen.

Tulorekisteriin annettava etuustietoilmoitus korvaa etuuden maksajan nykyisin Verohallinnolle antamat ilmoitukset etuus- ja eläkesuorituksista. Muita maksajan tiedonantovelvoitteita koskien etuustietoilmoitukset ovat täydentävä, eivät korvaava, tietovirta.

2.2 Tulonsaaja

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 3 §:ssä tulonsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, kuolinpesää tai oikeushenkilöä, jolle tässä laissa tarkoitettu suoritus on maksettu tai muuna kuin rahana maksettu etu annettu. Etuustietoilmoituksien tulonsaajan, eli etuuden saajan on aina oltava luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Etuuden saaja voi olla myös ulkomainen, verotuksessa yhteisönä pidettävä kuolinpesä. Etuuden saajan roolissa ollessaan tulonsaaja ei saa muuna kuin rahana maksettuja etuja. Tässä ohjeessa etuuden saajasta käytetään pääosin nimitystä tulonsaaja.

2.3 Sijaissaaja

Sijaissaajalla tarkoitetaan maksunsaajaa tilanteessa, jossa se on joku muu kuin etuuden saaja itse. Sijaissaaja ilmoitetaan muun muassa regressitilanteissa sekä tilanteissa, joissa etuuden saajan tulo maksetaan kokonaan tai osaksi toisaalle. Etuustietoilmoituksessa sijaissaajana voi olla Kela, Työllisyysrahasto, työeläkelaitos, vahinkovakuutusyhtiö tai työnantaja. Sijaissaaja voi olla myös etuuden maksaja itse.

2.4 Eläkkeen ja etuuden käsitteet

Tulorekisteriin ilmoitetaan ne lakisääteiset, työsuhteeseen tai vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat taikka muun vakuutuksen perusteella maksettavat eläkkeet sekä muut lainsäädännössä tai vakiintuneessa verotus- ja oikeuskäytännössä eläkkeeksi katsottavat suoritukset, joita maksaa tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu etuuden maksaja.

Tulorekisteriin ilmoitetaan lisäksi sellainen lakiin, vakuutukseen, jäsenyyteen kassassa, julkisyhteisön päätökseen tai muuhun tekijään perustuva, henkilökohtaisena tulona veronalainen tai perustoimeentulotukea myönnettäessä huomioitava korvaus tai taloudellinen tuki (etuus), jonka tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu etuuden maksaja maksaa rahana etuuteen oikeutetulle taholle tai tämän sijaissaajalle. Siten sellaista verotonta tuloa, joka ei vaikuta toimeentulotukeen, ei lähtökohtaisesti ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisteriin tallennettaviksi etuuksiksi katsotaan lisäksi seuraavat tulot tai suoritukset:

 • vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukainen korvaus henkilövahingosta, lukuun ottamatta saman luvun 2 §:n tarkoittamia korvauksia tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista
 • perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n tarkoittamat Verohallinnolle ilmoitettavat suoritukset, vaikka ne olisivat verottomia tuloverotuksessa eivätkä vaikuttaisi perustoimeentulotuen myöntämiseen
 • kapitalisaatiosopimuksen tuotto.

Edeltävistä määritelmistä poiketen etuudeksi ei katsota suoritusta, joka perustuu pitkäaikaissäästämissopimukseen tai muuhun sijoitustoimintaan liittyvään sopimukseen, vaikka suorituksen maksaa laissa tarkoitettu etuuden maksaja. Tulorekisteriin ilmoitettavana etuutena ei pidetä myöskään arkaluonteiseksi katsottavia suorituksia kuten lakkoavustus, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki sekä toimeentulotuki.Lisäksi tulorekisteriin ilmoitettavien eläkkeiden ja etuuksien joukkoa rajoittaa se, ettei rekisteriin tuoda tietoja, joita käyttää vain tiedon tuottaja itse. Olisi henkilötietojen käsittelyä koskevan tietojen minimoinnin periaatteen vastaista rekisteröidä sellaista tietoa, jolle ei ole käyttötarkoitusta. Tämä poikkeus koskee lähinnä joitain Kelan maksamia suorituksia.

Tulorekisteriin ilmoitettavien eläkkeiden ja etuuksien joukkoa rajaa myös etuuden maksajan käsite tulotietojärjestelmästä annetussa laissa. Ne maksamistaan suorituksista tiedonantovelvolliset tahot, joita maksajan määritelmä ei kata (esimerkiksi yksityishenkilöt), eivät ilmoita eläkkeitä ja etuuksia tulorekisteriin vaan suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle. Tulorekisterin tietosisältöön tuotujen tulolajien ilmoittaminen on kuitenkin teknisesti mahdollista myös sellaisen maksajatahon puolesta, jolla ei ole Y-tunnusta tai velvollisuutta ilmoittaa tietoja.

3 Ilmoittamisen perustilanteet

Alla on kuvattu esimerkkejä tietojen ilmoittamisen perustilanteista. Esimerkeissä ei ole esitetty kaikkia ilmoituksella pakollisesti annettavia tietoja, ainoastaan asian käsittelemisessä tarpeellisia tietoja.

3.1 Eläketulon ilmoittaminen

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki suomalaisten maksajien maksamat eläkkeet. Etuustietoilmoituksen voi antaa vain sähköisesti. Ilmoitus sisältää tiedot tulonsaajasta, maksusta ja maksun perusteista. Yksi aineisto voi sisältää ilmoituksia useille eri tulonsaajille maksetuista eläkkeistä. Kaikilla aineiston ilmoituksilla on kuitenkin oltava sama suorituksen maksupäivä.

Esimerkki 1: Etuuden maksaja (1234567-8) maksaa 2.5.2023 tuhansia eläkkeitä, joiden etuustietoilmoitukset on koottu samaan aineistoon. Aineiston yhteyshenkilönä toimii yksi etuuden maksajan toimihenkilöistä. Esimerkin ilmoitus koskee Suomessa asuvaa henkilöä (ppkkvv-1234), jolle on maksettu toukokuun eläke jatkuvana eläkkeenä. Ansaintakausi-kohdassa ilmoitetaan, minkä ajanjakson eläkettä maksupäivänä maksetaan.

Esimerkki 1.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Aineiston yhteyshenkilöt 02.05.2023
Nimi Toni Toimihenkilö
Puhelinnumero 0201009999
Maksajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-8
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 2000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.05.2023
Loppupäivä 31.05.2023
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 400.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 02.05.2023
Loppupäivä 02.05.2023

3.2 Etuustulon ilmoittaminen

Työttömyysetuuksien ilmoittamisen yhteydessä Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista niin sanottujen työttömän korvauspäivien määrittämiseksi. Etuuden maksajien on ilmoitettava Verohallinnolle niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain (TVL) 93 §:n 4 momentissa tarkoitettuja työttömyysetuuksia (Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta). Työttömyysetuuksia ovat esimerkiksi työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuki.

Ne työttömyysetuuksien tulolajit, joille Etuuden yksikkö -tietoryhmän antaminen on pakollista ja joiden pohjalta korvauspäivien lukumäärä määritetään, on lueteltu tulorekisterin Etuudet – Tulolajit – Koodistot -dokumentissa. Etuuden yksikkönä näissä työttömyysetuuksissa käytetään päivää. Yksiköiden määränä annetaan se määrä, joka kohdistuu kyseisen tulolajin ansaintakaudelle.

Ilmoittaessaan tulorekisteriin edellä mainittua työttömyysetuutta on etuuden maksajan annettava tulotiedot erikseen kunkin vuoden osalta, jos tulon ansaintakausi kohdistuu useampaan vuoteen. Jos siis esimerkissä 2 etuuden maksaja suorittaisi samalla kertaa tulonsaajalle työmarkkinatukea ajalta 2.–3.1.2021, tulisi sen antaa ilmoituksellaan näiltä päiviltä oma Tulolajin tiedot -tietoryhmä. Tässä tulolajierittelyssä etuuden yksiköiden määrä olisi 2, ja maksettu määrä olisi näihin päiviin perustuva osa kokonaisuudessaan maksetusta määrästä. Vuoteen 2020 kohdistuvat korvauspäivät ilmoitetaan esimerkin 2 mukaisesti siitä huolimatta, että etuuden maksajan on annettava vielä vuodelta 2020 myös työttömien korvauspäivien vuosi-ilmoitus (VSKORVPV).

Esimerkki 2: Etuuden maksaja maksaa 3.1.2021 henkilölle vuoden 2020 viimeisen kuukauden työmarkkinatuen, josta on toimitettu 20 % ennakonpidätystä.

Esimerkki 2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.01.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työmarkkinatuki
Määrä 550.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.12.2020
Loppupäivä 31.12.2020
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 18
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 110.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 03.01.2021
Loppupäivä 03.01.2021

3.3 Ennakko ja lisämaksu

Tulorekisterin etuustietoilmoituksella ei ilmoiteta erikseen siitä, jos ilmoitettu summa ei vastaa lopullista etuuspäätöksen summaa. Tulorekisteri perustuu maksutapahtumien rekisteröintiin ja sisältää niin sanottua etuuspäätöstietoa vain rajatusti.

Esimerkki 3: Etuuden maksaja on maksanut 11.11.2021 tulonsaajalle 900 euroa ansiopäivärahaa. Etuuden maksaja käsittelee suoritusta ennakkona, joka on noin 70 % arvioidusta lopullisesta ansiopäivärahasta. Loput päivärahasta maksetaan, kun sovitellun päivärahan lopullinen määrä pystytään laskemaan. Tulonsaaja on saanut etuudelleen ns. nollaverokortin.

Marraskuun maksun etuustietoilmoitus:

Esimerkki 3, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 11.11.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ansiopäiväraha
Määrä 900.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 27.09.2021
Loppupäivä 29.10.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 25

Myöhemmin tulonsaajan todetaan olevan oikeutettu 300 euron lisämaksuun jo aiemmin ilmoitetulta ansaintakaudelta. Loput myönnetystä etuudesta maksetaan 3.12.2021. Koska kyseessä on lisämaksu, jonka myötä työttömän korvauspäivien määrä ei ole lisääntynyt, ilmoitetaan yksiköiden määräksi poikkeuksellisesti nolla (0).

Joulukuun maksun etuustietoilmoitus:

Esimerkki 3, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.12.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ansiopäiväraha
Määrä 300.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 27.09.2021
Loppupäivä 29.10.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 0

Tulorekisterin tietojen käyttäminen TVL 93 §:n mukaisiin ja muihin käyttötarkoituksiin edellyttää, ettei etuuden yksikköjä ilmoiteta kumuloiden. Asiaan on kiinnitettävä huomiota erityisesti silloin, kun tietyltä ansaintakaudelta kertynyt etuus maksetaan useammassa osassa. Tulorekisteriin ilmoitettavan maksun yhteydessä ilmoitetaan vain ne kyseisen maksun perusteena olevat etuuden yksiköt, joita ei ole ilmoitettu rekisteriin aiemmin. Jos etuuden yksikkö on päivä, yksiköiden määrän ei siis pidä saman etuuden maksajan ilmoituksilla olla kokonaisuudessaan yli 31 yksikköä kuukaudessa tai esimerkiksi yli 7 yksikköä viikon pituisella jaksolla. Toisaalta tulonsaaja voi saada saman kuukauden aikana useampaakin eläkettä siten, että eri etuuden maksajat käyttävät yksikkönä arvoa Kuukausi ja yksiköiden määränä arvoa 1.

3.4 Ansaintakauden ilmoittaminen

Ilmoittaessaan tulorekisteriin tuloja etuustietoilmoituksella etuuden maksajan on aina annettava tulolajille Ansaintakausi-tieto. Ansaintakaudeksi ilmoitetaan todellinen, yhtäjaksoinen ansaintakausi päivän tarkkuudella. Jokaiselle ilmoitetulle tulolajille voidaan antaa vain yksi Ansaintakausi-tieto. Kun ilmoitetaan takaisinperittyä tai oma-aloitteisesti palautettua tuloa, ilmoitetaan ansaintakausi tietoryhmässä "Takaisinmaksun lisätiedot".

Eri ansaintakausilta yhtäaikaisesti maksettavat suoritukset ilmoitetaan siten eri tulolajierittelyissä. Ansaintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta tulo on kertynyt. Etuus- tai eläketulon ansaintakaudet voivat joissakin tapauksissa olla hyvinkin pitkiä, esimerkiksi yli vuoden mittaisia.

Jos etukäteen maksettava kertasuoritus kohdistuu määräämättömään hetkeen tulevaisuudessa, ilmoitetaan ansaintakauden loppupäiväksi tulon maksupäivä. Jos etukäteen maksettavaan kertaluonteiseen tuloon kohdistuva ajanjakso on tiedossa, ilmoitetaan se tulon ansaintakaudeksi.

Takautuvissa kertaluonteisissa tuloissa maksettu tulo on kohdistettava kalenterivuoden tarkkuudella. Suositus on, että takautuvan suorituksen tulolajierittelyt jaetaan kaikissa tilanteissa vuositasolle – myös silloin, kun edelliselle vuodelle kohdistuu alle kolme kuukautta ansaintakaudesta. Vuosittaiset tarkistukset ja indeksikorotukset etuuksien määriin vaikeuttavat sellaisen tiedon käyttöä, jossa ilmoitetun tulon määrän kerrotaan kohdistuvan useammalle vuodelle.

Jos tulon ansaintakausi ei ole määriteltävissä, annetaan ansaintakaudeksi suorituksen maksupäivä. Tuloja, joilta ansaintakausi puuttuu, ovat esimerkiksi useimmat tilapäisen tai pysyvän haitan korvaukset, joita maksetaan henkilövakuutuksista. Tulorekisteriin ei kerätä tietoja vakuutustapahtumien kuten liikennevahingon tai kuolemantapauksen ajankohdista, joten ansaintakauden alku- ja loppupäiväksi ilmoitetaan näiden sijasta tulon maksupäivä. Vastaavalla tavoin toimitaan sellaisten kertaluontoisten etuuksien kohdalla kuten vauvaraha, hautausavustus tai vakuutuksen takaisinosto.

Vähennyksen kaltaisien tulolajien ansaintakaudeksi annetaan aina suorituksen maksupäivä. Tällaisia tulolajeja ovat esimerkiksi Ennakonpidätys ja Lähdevero. Maksupäivää voidaan käyttää ansaintakautena myös, jos perusteeton etu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Perusteeton etu. Perusteettomasta edusta kerrotaan tarkemmin kohdassa Perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittaminen.

3.5 Kertakorvaus-tiedon ilmoittaminen

Kertakorvaus-tiedolla on kolme käyttötarkoitusta:

 • satunnaiset yksittäiset tulot (ns. varsinaiset kertakorvaukset)
 • takautuvat tulot, joiden ansaintakaudesta vähintään kolme kuukautta on edeltävän verovuoden aikana
 • etukäteen maksettavat tulot, jotka ovat kertyneet yli vuoden ajalta.

Kertakorvaus-tieto annetaan näistä tuloista, koska muun muassa Verohallinto tarvitsee tiedot tulontasauksen tekemiseen (tuloverolain 128 §) ja eläketulon jaksottamiseen (tuloverolain 112 §).

Kun kyseessä on satunnainen yksittäinen tulo, joka ei toistu, annetaan tulolajille ansaintakauden lisäksi "Kertakorvaus – Kyllä" -tieto. Tällaisen satunnaisen suorituksen ansaintakausi voi olla yhden päivän tai esimerkiksi yhden vuoden mittainen.

Kertakorvaus on suoritus, jota tyypillisesti maksetaan vain kerran eikä sen maksaminen ole toistuvaa. Tulo voi joissain tilanteissa olla kertakorvausta, vaikka sitä maksettaisiinkin myöhemmin uudelleen. Olennaista on, että suorituksen maksuhetkellä uudesta maksusta ei ole tietoa tai päätöstä. Jatkuvaluonteiset suoritukset kuten työttömyyspäivärahat tai osasairauspäivärahat eivät ole kertakorvauksia, vaikka seuraavasta maksusta ei olisi vielä tietoa. Kertakorvausta eivät ole vähennyksen kaltaiset tulolajit, kuten ennakonpidätys tai ulosmittaus. Kerran vuodessa tai muuten säännöllisin välein maksettava etuus ei ole kertakorvausta, koska sen maksaminen on toistuvaa. Viivästyskorotusta maksettaessa käytetään aina Kertakorvaus-tietoa, sillä viivästyskorotus on luonteeltaan kertakorvaus.

Kertakorvaus-tietoa on käytettävä takautuvia tuloja maksettaessa, jos tulon ansaintakausi kohdistuu kolmen tai yli kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan. Tarkasteltava ajanjakso voi muodostua yksittäisistä kuukausista tai ajanjaksosta, joka ei ole yhtäjaksoisesti kolmea kuukautta, mutta kokonaisuutena ylittää mainitun rajan. Jos takautuvan tulon ansaintakausi ulottuu sekä verovuotta edeltävälle vuodelle (vähintään kolmen kuukauden ajalta) että kuluvalle verovuodelle, takautuva tulo jaetaan verovuosien mukaisesti ja ilmoitetaan kahtena suorituksena. Molemmille suorituksille pitää antaa Kertakorvaus-tieto. 

Etukäteen maksetuissa tuloissa käytetään Kertakorvaus-tietoa, jos maksetaan etukäteen tuloa, joka on kertynyt yli vuoden ajalta. Yli vuoden mittaisella ajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa vähintään 12 kuukauden ja yhden päivän ajanjaksoa.

Jos ilmoitetaan takaisinperintää, Kertakorvaus-tieto on annettava, jos tieto on annettu takaisinperintään liittyvässä alkuperäisessä ilmoituksessa.

3.6 Palkansaajamaksujen vähennys

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta vähennetään tietty määrä työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Palkansaajamaksujen vähennys voidaan tehdä vastaavasti myös potilasvakuutus-, liikennevakuutus- ja vastuuvakuutuskorvauksista sekä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta kuntoutusrahasta. Tulorekisteriin ei ilmoiteta sellaista palkansaajamaksujen vähennystä, joka tehdään etuuden perusteena olevasta työtulosta ennen etuuden määrän vahvistamista.

Vaikka suurin osa etuustietojen käyttäjistä tarvitsee palkansaajamaksujen vähennyksen jälkeistä summaa, joillekin etuustietojen käyttäjille on tarpeen saada palkansaajamaksujen vähennystä edeltävä summa. Vähennys ilmoitetaan käyttämällä Vähennykset-tietoryhmää, jossa vähennyksen määrä ilmoitetaan omalla vähennyksen tyypillä. Kun käytetään palkansaajamaksujen vähennystä, ilmoitetaan tulolajin määräksi vähennystä edeltävä bruttomäärä.

Tulorekisteriin ilmoitetuille tuloille saatetaan tehdä etuuden myöntäjän prosessissa myös muita palkansaajamaksujen vähennyksen kaltaisia laskennallisia vähennyksiä. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi nk. Kela-vähennys sekä myötävaikutusvähennys. Näiden kaltaisille vähennyksille ei ole tiedonkäytön perusteita, joten tällaisia vähennyksiä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Esimerkki 4: Tulonsaajalle maksetaan ajalta 29.2.2021–6.3.2021 päivärahaa 110 euroa päivältä yhteensä seitsemältä päivältä. Suoritus maksetaan tulonsaajalle 8.3.2021. Suorituksesta tehdään ensin Kela-vähennys 65 % (770 euroa × 0,65 = 500,50 euroa), sen jälkeen myötävaikutusvähennys 50 % (269,50 euroa × 0,5 = 134,75 euroa) ja palkansaajamaksujen vähennys 4,6 % (134,75 euroa × 0,046 = 6,20 euroa).

Koska tulorekisteriin ei ole tarpeellista ilmoittaa muita laskennallisia vähennyksiä kuin palkansaajamaksujen vähennys, ilmoitettava suorituksen määrä ei sisällä näitä muita vähennyksiä (770 euroa – 500,50 euroa – 134,75 euroa = 134,75 euroa), joten tulorekisteriin ilmoitetaan 134,75 euroa. Palkansaajamaksujen vähennyksen määrä ilmoitetaan vähennyksen tiedoissa.

Esimerkki 4.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 08.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Päiväraha
Määrä 134.75
Ansaintakausi  
Alkupäivä 29.02.2021
Loppupäivä 06.03.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 7
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Päiväraha
Vähennyksen tyyppi Palkansaajamaksujen vähennys
Vähennyksen määrä 6.20
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 29.02.2021
Loppupäivä 06.03.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Alkupäivä 29.02.2021
Loppupäivä 06.03.2021

4 Muita ilmoitustilanteita

4.1 Perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n perusteella ilmoitettava suoritus

Kun tulorekisteriä käytetään perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 28 a §:n mukaisessa ilmoittamisessa, pitää ilmoituksella antaa tulonsaajan (vakuutuksen edunsaajan) lisäksi vakuutuksenottajan tiedot sekä vakuutuksen numero tai muu tunnus. Tilanteissa, joissa tulorekisteriin ilmoitettava suoritus on PerVL 18 a §:n mukainen lahja, vakuutuksenottaja on lahjan antaja. Kun yksilöintitietoja vakuutuksenottajasta ilmoitetaan perintöverotusta varten (PerVL 7 a §), vakuutuksenottaja on pääsääntöisesti perinnönjättäjä. Kuolintapauskorvausta tai hautausavustusta tulorekisteriin ilmoitettaessa Vakuutuksenottajan tiedot -tietoryhmässä annetaan vainajan tiedot kuitenkin myös silloin, kun korvaus perustuu esimerkiksi työnantajan ottamaan ryhmähenkivakuutukseen.

Antamalla perintö- ja lahjaverotuksen tarkenteen Etuuden veronalaisuus -tiedolle etuuden maksaja toteaa kyseisen tulolajin tietoineen kuuluvaksi perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n mukaiselle ilmoitukselle. Jos samasta maksusuorituksesta osa olisi sen sijaan tuloverotuksessa veronalaista, tulisi etuuden maksajan ilmoittaa tuloverotettava osa omana tulolajierittelynään toisella Etuuden veronalaisuus -tiedolla (esim. "Etuuden veronalaisuus – Pääomatuloa").

Jos PerVL 28 a §:n perusteella annettavalle ilmoitukselle kuuluva suoritus maksetaan edunsaajan sijasta panttioikeuden haltijalle, pitää tässäkin tapauksessa antaa tarkenteet kuten yllä on kuvattu (ks. myös esimerkki 7). Sijaissaajana toimivan panttioikeuden haltijan tiedot annetaan ilmoituksen Vähennykset-tietoryhmässä. Vähennyksen tyyppinä ilmoitetaan "Panttioikeuteen perustuva vähennys", sijaissaajan tietoina annetaan panttioikeuden haltijan tiedot ja sijaissaajan tyypiksi ilmoitetaan "Muu maksunsaaja" (esimerkki 7). Sijaissaajalle maksamisesta kerrotaan esimerkiksi tämän ohjeen kohdassa Etuuden maksaminen sijaissaajalle.

Esimerkki 5: Etuuden maksaja maksaa 3.5.2021 kuolleen apurahansaajan (ppkkvv-1235) edunsaajalle 1.6.2021 ryhmähenkivakuutuskorvauksen ja sen lapsikorotukset. Ryhmähenkivakuutuskorvauksen perussumma ja lapsikorotus eritellään etuustietoilmoituksella omina tulolajeinaan. Etuuden maksaja käyttää ilmoituksellaan Etuuden veronalaisuus -tietoa "Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto".

Esimerkki 5.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Perussumma
Määrä 11000.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021
Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1235
Vakuutuksen numero tai muu tunnus 000-21-00
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Lapsikorotus
Määrä 7500.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021
Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1235
Vakuutuksen numero tai muu tunnus 000-21-00

Esimerkki 6: Etuuden maksaja maksaa 1.6.2021 tulonsaajalle etuutta 10 000 euroa. Tulo on kokonaan tulonsaajan veronalaista pääomatuloa. Tulosta pitää antaa perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n mukainen ilmoitus Verohallinnolle. Kyseessä on sellainen harvinainen tulo, jota verotetaan sekä tuloverolain että perintö- ja lahjaverolain mukaisesti. Etuuden maksajan pitää ilmoittaa Etuuden veronalaisuus -tieto "Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto".

Esimerkki 6.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus)
Määrä 10000.00
Etuuden veronalaisuus Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021
Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1235
Vakuutuksen numero tai muu tunnus 000-21-00
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 3000.00
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021

Jos etuuden maksaja antaa Etuuden veronalaisuus -tiedon "Pääomatuloa sekä annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto" sijasta Etuuden veronalaisuus -tiedon "Pääomatuloa" ja liittää siihen vapaaehtoisen Vakuutuksen tiedot -tietoryhmän, Verohallinnolle ei välity Vakuutuksen tiedot -tietoryhmän tietoja.

 

Esimerkki 7 (edunsaajana lähiomainen): Henkilö A on kuollut ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutuskorvausta kuolemantapauksen johdosta 17 000 euroa. Puolet korvauksesta, 8 500 euroa, maksetaan panttioikeuden haltijalle eli pankille. Tulonsaajana ilmoitetaan kuolinpesä. Loppuosa maksetaan myöhemmin edunsaajalle.

Ensimmäinen ilmoitus:

Esimerkki 7, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvo
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Henkivakuutuskorvaus
Määrä 8500.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021
Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Vakuutuksen numero tai muu tunnus 000-21-15
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Henkivakuutuskorvaus
Vähennyksen tyyppi Panttioikeuteen perustuva vähennys
Vähennyksen määrä 8500.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-8
Sijaissaajan tyyppi Muu maksunsaaja
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021

Vakuutusyhtiö teettää sukuselvityksen ja saa selville, että loppuosa maksetaan vainajan lapselle. Tulonsaajana ilmoitetaan vainajan lapsi.

Toinen ilmoitus:

Esimerkki 7, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvo
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.07.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Henkivakuutuskorvaus
Määrä 8500.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.07.2021
Loppupäivä 01.07.2021
Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Vakuutuksen numero tai muu tunnus 000-21-15

Esimerkki 8 (edunsaaja ei ole lähiomainen): Henkilö A on kuollut ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutuskorvausta kuolemantapauksen johdosta 17 000 euroa. Puolet korvauksesta, 8 500 euroa, maksetaan panttioikeuden haltijalle eli pankille. Tulonsaajana ilmoitetaan kuolinpesä. Loppuosa maksetaan myöhemmin edunsaajalle.

Ensimmäinen ilmoitus:

Esimerkki 8, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvo
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Henkivakuutuskorvaus
Määrä 8500.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021
Vakuutuksen tiedot  
Vakuutuksenottajan tunniste  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Vakuutuksen numero tai muu tunnus 000-21-15
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Henkivakuutuskorvaus
Vähennyksen tyyppi Panttioikeuteen perustuva vähennys
Vähennyksen määrä 8500.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-8
Sijaissaajan tyyppi Muu maksunsaaja
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 01.06.2021

Vakuutusyhtiö saa selville, että loppuosa maksetaan vainajan kummitytölle, joka ei ole lähiomainen. Tulonsaajana ilmoitetaan kummityttö.

Esimerkki 8, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvo
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.07.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Henkivakuutuskorvaus
Määrä 8500.00
Etuuden veronalaisuus Pääomatuloa
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.07.2021
Loppupäivä 01.07.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 2550.00
Alkupäivä 01.07.2021
Loppupäivä 01.07.2021

4.2 Tulonsaajalle maksettavat korvaukset, kun etuuden maksu viivästyy

Etuuden maksun viivästyessä voidaan tulonsaajalle maksaa pääsuorituksen verokohtelusta riippumatonta, pääomatulona verotettavaa viivästyskorkoa tai tuloverolain 61 a §:n mukaisesti pääsuorituksen tavoin verotettavaa viivästyskorotusta. Viivästyskorko ei kuulu tulorekisterin tietosisältöön, vaan se ilmoitetaan jatkossakin Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella 7805, joka sisältää TVL:n mukaiset korkotulot. Viivästyskorotukset sen sijaan ilmoitetaan tulorekisteriin käyttäen ilmoituksella pääsuorituksen tulolajia sekä erityistä "Viivästyskorotus – Kyllä" -tietoa.

Viivästyskorotuksia joudutaan joskus myös maksamaan pääsuorituksestaan erillisinä, jos esimerkiksi pääsuoritus on jo maksettu ja myöhemmin huomataan tarve korotuksen maksuun. Viivästyskorotus ilmoitetaan tällöinkin maksupäivän mukaisella ilmoituksella. Pääsuoritus päätellään aina tulolajin koodista. "Viivästyskorotus – Kyllä" -tiedolla ilmoitetaan viivästyskorotuksen määrä. Viivästyskorotusta maksettaessa käytetään aina Kertakorvaus-tietoa, sillä viivästyskorotus on luonteeltaan kertakorvaus.

Esimerkki 9: Tulonsaajalle maksetaan 2.6.2021 takautuvalta ajalta 1.6.2020–31.12.2020 hoitotukea 3 500 euroa. Samassa yhteydessä maksetaan lisäksi 150 euroa viivästyskorotusta siitä päivästä lukien, kun vakuutusyhtiön olisi viimeistään tullut suorittaa ensimmäinen korvaus, ja kokonaisuudessaan ajalta 28.7.2020–2.6.2021. Molemmat suoritukset ovat tulonsaajalle verotonta tuloa. Koska viivästyskorotus kohdistuu enemmän kuin kolme kuukautta maksuvuotta edeltävälle ajalle, ilmoitetaan se erikseen vuosilta 2020 ja 2021.

Esimerkki 9.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Hoitotuki
Määrä 3500.00
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2020
Loppupäivä 31.12.2020
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Hoitotuki
Määrä 50.00
Viivästyskorotus Kyllä
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 28.07.2020
Loppupäivä 31.12.2020
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Hoitotuki
Määrä 100.00
Viivästyskorotus Kyllä
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2021
Loppupäivä 02.06.2021

4.3 Etuuden maksaminen sijaissaajalle

Sijaissaaja ilmoitetaan esimerkiksi regressitilanteissa sekä tilanteissa, joissa tulonsaajan tulo maksetaan kokonaan tai osaksi jollekin muulle kuin tulonsaajalle itselleen. Etuustietoilmoituksella sijaissaajan tyyppinä voidaan ilmoittaa muun muassa kunta tai sosiaalihuollon toimielin, työnantaja tai Potilasvakuutuskeskus. Tulorekisterin näkökulmasta sijaissaajina ei pidetä ulosottoviranomaista ja Verohallintoa. Niille suoritettavilla erillä (ulosmittaus, ennakonpidätys) on omat tulolajinsa.

Vähennyksen tulolajin koodilla ilmoitetaan tieto alkuperäisestä tulolajista, jota vähennys koskee. Jos osa tulosta suoritetaan sijaissaajalle ilman, että se kohdistuu mihinkään aikaisemmin maksettuun tulolajiin, käytetään vähennyksen tulolajina samaa tulolajia kuin maksettavassa tulossa. Vähennykset-tietoryhmän ansaintakausi on myös usein sama kuin maksettavalla tulolajilla.

Jos sijaissaajalle suoritetaan osuutta, joka kohdistuu aikaisemmin maksettuun tulolajiin (esimerkiksi regressitilanteissa), käytetään vähennyksen tulolajina sitä tulolajia, jota aikaisemmin oli maksettu. Vähennykset-tietoryhmän ansaintakaudeksi ilmoitetaan aikaisemmin maksetun tulolajin ansaintakausi, joka voi olla eri kuin maksettavalla tulolajilla.

Jos vähennyksen tulolajille ei löydy soveltuvaa tulolajin koodia, käytetään vähennyksen tulolajina joko tulolajia Muu etuus tai Muu eläke. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos vähennys kohdistuu sellaiseen aikaisemmin maksettuun tulolajiin, jota ei olisi kuulunut ilmoittaa tulorekisteriin (kuten toimeentulotuki tai muu arkaluonteinen etuus).

Vähennykset-tietoryhmää ei ole tarkoitus käyttää tulonsaajan velan (esim. maksamattomien vakuutusmaksujen) tai elantomenojen kuittaamisten ilmoittamiseen. Tietoryhmän vähennyksen tyypeillä ilmoitetaan toiselle etuuden maksajalle tai työnantajalle suoritettuja vähennyksiä. Jos tulonsaajan tulosta tehdään sellainen vähennys, jonka vähennyksen tyyppiä ei ole listattu, on harkittava, tuleeko vähennys ilmoittaa tulorekisteriin. Vähennyksen tyyppejä "Muu vähennys veronalaisesta tulosta" ja "Muu vähennys nettotulosta" tulee käyttää vain niiden vähennysten ilmoittamiseen, jotka on mainittu etuustietojen ohjeissa.

Esimerkki 10: Yhteensä 3 000 euron työkyvyttömyyseläke kesäkuulta maksetaan työntekijän eläkelain 122 §:n perusteella tulonsaajan sijasta kunnalle. Maksettavasta etuudesta toimitetaan ensin ennakonpidätystä 600 euroa. Lisäksi nettotulosta vähennetään ulosmittausta 100 euroa ulosottoviranomaiselta saadun maksukiellon mukaisesti. Kunnan saatua jäljelle jäävät 2 300 euroa, ei tulonsaajalle muodostu lainkaan käteen jäävää tuloa. Tulosta tehdään silti etuustietoilmoitus tulorekisteriin.

Esimerkki 10.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 3000.00
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Vähennyksen tyyppi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen määrä 2300.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 30.06.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-8
Sijaissaajan tyyppi Kunta tai muu sosiaalihuollon toimielin
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.06.2021
Loppupäivä 30.06.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 600.00
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ulosmittaus
Määrä 100.00

Verohallinto käyttää Vähennyksen tyyppi -tiedon arvoa ilmoituksella päätelläkseen, onko vähennyksellä vaikutusta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Jos vähennyksen tyyppi on esimerkiksi "MATA- ja MYEL-perintä", kohdistuu vähennys tulon nettomäärään, mutta ei veronalaisen tulon määrään.

Esimerkki 11: Työntekijä on joutunut työtapaturmaan elokuun lopussa 2021 ja saanut syyskuulta sairausajan palkkaa 2 050 euroa. Vakuutusyhtiö maksaa työtapaturmavakuutuksesta sairausajan palkkaa vastaavan päivärahan suoraan työnantajalle. Työnantajalle maksetusta päivärahasta ei tehdä palkansaajamaksujen vähennystä tai ennakonpidätystä. Työnantajalle maksettu työntekijän etuus ilmoitetaan etuustietoilmoituksella siten, että työnantajan ilmoitetaan olevan etuuden sijaissaaja. Vähennyksen tulolajina käytetään tulolajia Päiväraha (työtapaturmavakuutus).

Vakuutusyhtiö antaa suorituksesta tulorekisteriin seuraavan ilmoituksen:

Esimerkki 11, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.10.2021
Maksajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1001000-9
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Päiväraha (työtapaturmavakuutus)
Määrä 2050.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 30.09.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 30
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Päiväraha (työtapaturmavakuutus)
Vähennyksen tyyppi Muu vähennys veronalaisesta tulosta
Vähennyksen määrä 2050.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 30.09.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234123-4
Sijaissaajan tyyppi Työnantaja
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 30.09.2021

Kuukausi työtapaturman jälkeen vakuutusyhtiö alkaa maksaa vuosityöansioon perustuvaa päivärahaa vahingoittuneelle itselleen. Työntekijä on tuonut yhtiölle verokortin (10 %) etuuden maksua varten. Päivärahasta tehdään ennen ennakonpidätystä työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n mukainen palkansaajamaksujen vähennys. Ilmoittaessaan suoritusta tulorekisteriin vakuutusyhtiö kytkee vähennyksen päivärahan bruttomäärään käyttämällä etuustietoilmoituksen Vähennykset-tietoryhmää.

Vakuutusyhtiö antaa suorituksesta tulorekisteriin seuraavan ilmoituksen:

Esimerkki 11, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.11.2021
Maksajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1001000-9
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Päiväraha (työtapaturmavakuutus)
Määrä 2000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.10.2021
Loppupäivä 31.10.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 31
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Päiväraha (työtapaturmavakuutus)
Vähennyksen tyyppi Palkansaajamaksujen vähennys
Vähennyksen määrä 90.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.10.2021
Loppupäivä 31.10.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.10.2021
Loppupäivä 31.10.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 191.00

Alkuperäisen etuuden ansaintakausi ja tilitysjakso eivät välttämättä ole aina sama ajanjakso. Tilitysjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolta tuloa tilitetään sijaissaajalle, tai ajanjaksoa, jolta sijaissaajalla on ollut oikeus tuloon.

Esimerkki 12: Esimerkki on päivitettävänä ja julkaistaan myöhemmin.

4.4 Osin veronalaisen ja osin verottoman etuuden ilmoittaminen

Joissakin tapauksissa tietty euromäärä tai prosenttiosuus etuudesta on säädetty verottomaksi Suomen sisäisen verolainsäädännön perusteella. Tulorekisteriin ilmoitetaan tällaisenkin etuuden täysi määrä, koska sen verotonkin osa vaikuttaa perustoimeentulotuen määräämiseen.

Jos etuuden jokaisesta suorituksesta osa on veronalaista ja osa verotonta, etuus ilmoitetaan tulorekisteriin kahtena erillisenä tulolajierittelynä. Erittelyjen Etuuden veronalaisuus -tiedoissa ilmoitetaan, kumpi osista on verotonta ja kumpi veronalaista. Tällaisia suorituksia ovat esimerkiksi niin kutsutut kertamaksulliset eläkkeet. Jos etuuden maksaja on toiminut siten, että se maksaa tietyltä osin verotettavan tulon verottoman osuuden ensin ja veronalaisen tulon vasta sen jälkeen, antaa se ilmoituksen toimintansa mukaisesti.

Esimerkki 13: Etuuden maksaja maksaa ennen vuotta 1993 työtapaturmassa kuolleen omaiselle huoltoeläkettä 855 euroa joka kuukausi. Tuloverolain 80 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan eläkkeen vuosittaisesta määrästä 3 400 euroa on verovapaata korvausta. Etuuden maksaja maksaa omaiselle ensimmäiset 3 400 euroa verottomana ilmoittaen suoritukset tulorekisteriin Etuuden veronalaisuus -tietoa "Verotonta" käyttäen. Kun verovapauden raja huhtikuussa ylittyy, etuuden maksaja ilmoittaa veronalaisen erän erillisellä tulolajierittelyllä sekä ennakonpidätyksen (5 %).

Etuuden maksajan huhtikuun ilmoitus:

Esimerkki 13.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 05.04.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Huoltoeläke
Määrä 835.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2021
Loppupäivä 30.04.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Huoltoeläke
Määrä 20.00
Etuuden veronalaisuus Ansiotuloa
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2021
Loppupäivä 30.04.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 1.00

Seuraavan kuukauden ilmoituksesta joulukuuhun asti tapaturmavakuutusyhtiö ilmoittaa koko kuukausittaisen suorituksen veronalaisena. Joulukuuhun mennessä tulorekisteriin on kertynyt tieto, että tulonsaajalle on maksettu 3 400 euroa verotonta huoltoeläkettä ja 6 860 euroa veronalaista huoltoeläkettä.

Annetut ilmoitukset on korjattava, jos henkilö kuolee ennen kuin vuosittainen verovapaa tuloraja täyttyy ja etuuden maksaja toteaa, että henkilölle maksetut tulot olisi tullut käsitellä eri tavalla. Korjaus tehdään korvaavalla ilmoituksella, jossa annetaan uudelleen tiedot maksetuista tulolajeista ja muutetaan Etuuden veronalaisuus -tieto vastaamaan oikeaa tarkennetta. Jos etuuden maksaja palauttaa saman vuoden puolella liikaa pidättämiään ennakonpidätyksiä, tulee palautuksesta antaa uusi ilmoitus tulorekisteriin. Uudessa ilmoituksessa palautus ilmoitetaan negatiivisella summalla.

Esimerkki 14: Etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle jatkuvaa huoltoeläkettä 900 euroa kuukaudessa. Etuuden maksaja maksaa tuloa siten, että ennakonpidätys tehdään kuukausikohtaisesti siitä osuudesta, joka ylittää 283,33 euroa (3 400 / 12 kk = 283,33). Tulonsaaja on toimittanut verokortin (15 %) etuuden maksua varten. Tulonsaaja kuolee kesken vuoden, ja etuuden maksu päättyy maaliskuun jälkeen. Koska tulonsaajalle tammi-maaliskuussa maksetut suoritukset eivät ole ylittäneet vuosikohtaista verovapaata tulorajaa, aikoo etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle liikaa pidättämänsä ennakonpidätyksen määrän takaisin. Ennakonpidätys voidaan palauttaa tulonsaajalle, jos se maksetaan saman vuoden aikana. Tammi-maaliskuun ilmoitukset tulee korjata vastaamaan sitä tietoa, mitä etuuden maksaja on tarkoittanut.

Etuuden maksajan tammikuun ilmoitus (helmi- ja maaliskuulta on annettu vastaavat ilmoitukset):

Esimerkki 14, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.01.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Huoltoeläke
Määrä 283.33
Etuuden veronalaisuus Verotonta
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 31.01.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Huoltoeläke
Määrä 616.67
Etuuden veronalaisuus Ansiotuloa
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 31.01.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 92.50

Etuuden maksajan ilmoitus ennakonpidätysten palauttamisesta:

Esimerkki 14, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 20.04.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite CCC
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -277.50
Ansaintakausi  
Alkupäivä 20.04.2022
Loppupäivä 20.04.2022

Aiemmin annettuja tammi-maaliskuun ilmoituksia on korjattava siten, että tiedonkäyttäjät saavat oikean tiedon siitä, millaisen verotuskohtelun etuuden maksaja on antanut maksetulle tulolle omassa prosessissaan. Koska tammikuun tulosta on pidätetty ennakonpidätys, sitä ei saa poistaa ilmoitukselta, vaan tiedot maksusta tulee ilmoittaa sellaisenaan kuin ne toteutuivatkin:

Esimerkki 14, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.01.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Huoltoeläke
Määrä 900.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 31.01.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 92.50

4.5 Etuus muuttuu verotuksessa eläkkeeksi, kun sitä on maksettu vuosi

Tietyt etuudet muuttuvat automaattisesti etuutta vastaavaksi eläkkeeksi, kun on kulunut vuosi vahingosta, vaikka etuuden maksaja ei tekisi erillistä eläkepäätöstä. Ennen kuin vuosi on kulunut, etuus ilmoitetaan tulorekisteriin maksetun etuuden tulolajilla (esimerkiksi Ansionmenetyskorvaus), ja verotetaan sen mukaan. Kun vuosi on kulunut ja etuus on muuttunut verotuksen näkökulmasta eläkkeeksi, se ilmoitetaan tulorekisteriin vastaavalla eläkkeen tulolajilla (esimerkiksi Ansionmenetyskorvaus, kun vahingosta yli vuosi). Tulolajin perusteella suoritus verotetaan oikein.

Tämä käytäntö koskee esimerkiksi liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen perusteella maksettavaa ansionmenetyskorvausta, joka katsotaan verotuksessa eläkkeeksi, kun vahingosta on kulunut vuosi, vaikka eläkepäätöstä ei olisi tehty. Ansionmenetyskorvaus voi olla eläkettä myös aikaisemmin, jos siitä on tehty erillinen päätös. Tällöin korvaus ilmoitettaisiin päätöksen tekemisen jälkeen uudella eläkkeen tulolajilla, esimerkiksi Työkyvyttömyyseläke (liikennevakuutus).

Esimerkki 15: Etuuden maksaja maksaa tulonsaajalle liikennevakuutuksen perusteella maksettavaa ansionmenetyskorvausta ajalta 1.1.2021−31.12.2021. Ennen kuin on kulunut vuosi vahinkopäivästä, korvaus ilmoitetaan tulorekisteriin ansionmenetyskorvauksena.

Etuuden maksajan joulukuun ilmoitus (muilta vuoden kuukausilta on annettu vastaavat ilmoitukset):

Esimerkki 15, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 2.12.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ansionmenetyskorvaus
Määrä 2000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.12.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 31

Liikennevakuutuksen perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus on verotuskäytännössä katsottu eläkkeeksi, kun vahinkopäivästä on kulunut vuosi, vaikka eläkepäätöstä ei olisi tehty. Kun vahingosta on kulunut vuosi, suoritus ilmoitetaan seuraavilla uusilla ilmoituksilla eläkkeeksi katsottavalla tulolajilla Ansionmenetyskorvaus, kun vahingosta yli vuosi. Aikaisempia ilmoituksia ei korjata.

Etuuden maksajan tammikuun ilmoitus:

Esimerkki 15, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 2.1.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ansionmenetyskorvaus, kun vahingosta yli vuosi
Määrä 2000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 31.01.2022
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 31

Jos eläkkeestä olisi tehty päätös ennen kuin etuutta on maksettu vuosi, olisi tulo ilmoitettu tulorekisteriin päätöksen antamisen jälkeen tulolajilla Työkyvyttömyyseläke.

4.6 Tulo muuttuu takautuvasti ja aiemmin maksettu etuus otetaan huomioon osasuorituksena

Tietyissä tilanteissa aiemmin maksettu tulo voi muuttua takautuvasti, mutta kyseessä ei ole perusteeton etu eikä regressi. Tulonsaajalle tehdään päätös uudesta etuudesta, joka myönnetään ainakin osittain samalle ajalle kuin aiemmin maksettu etuus. Aiemmin maksettu tulo otetaan huomioon myöhemmin maksettavan etuuden osasuorituksena. Tulonsaaja on ollut oikeutettu aiemmin saamaansa suoritukseen, joten tulo on maksuhetkellä ollut oikein. Ilmoitettua tulolajia ei näin ollen korjata, koska tulo verotetaan alun perin ilmoitetun tulolajin mukaan.

Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE) saavalle tulonsaajalle myönnetään työkyvyttömyyseläke, työuraeläke tai vanhuuseläke samalle ajalle, jolta on jo maksettu osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Aiemmin maksettu osittainen varhennettu vanhuuseläke otetaan huomioon myöhemmin myönnettävän eläkkeen osasuorituksena.

Tulon takautuva muutos ilmoitetaan tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Alkuperäiselle tulolajille annetaan Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tieto, jonka arvoksi merkitään uusi tulolajin koodi. Siten tiedon käyttäjät saavat tiedon siitä, että aiemmin maksettu tulo on otettu huomioon myöhemmän suorituksen osasuorituksena. Tulo verotetaan kuitenkin alkuperäisen tulolajin mukaan, minkä vuoksi alkuperäistä tulolajia ei saa näissä tilanteissa muuttaa.

Näissä tilanteissa kyse ei ole perusteettomasta edusta eikä regressistä. Perusteettoman edun tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta suoritukseen ja hän maksaa sen takaisin etuuden maksajalle. Regressitilanteessa eri etuuksia maksetaan päällekkäin, ja toissijaisen etuuden maksaja voi periä aiemmin maksamansa määrän ensisijaisen etuuden maksajalta. Kun tulo muuttuu takautuvasti, aiemmin maksettua eläkettä tai etuutta ei peritä takaisin, vaan se otetaan huomioon myöhemmin maksettavan etuuden osasuorituksena.

Esimerkki 16: Tulonsaajalle maksetaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 1.1.2021 alkaen 1 200 euroa joka kuukausi 28.2.2022 saakka. Taulukossa 1 on maaliskuulta 2021 annettu uusi ilmoitus. Muilta maksukuukausilta on annettu vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 16, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvo
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 1.3.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Maksajan ilmoitusviite 1
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin tiedot  
Tulolajin koodi Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Määrä 1200.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 1.3.2021
Loppupäivä 31.3.2021
Tulolajin tiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 240.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 1.3.2021
Loppupäivä 1.3.2021

Tulonsaajalle myönnetään työkyvyttömyyseläke 2.2.2022 siten, että työkyvyttömyyseläkkeen alkamispäivä on 1.3.2021 ja sitä maksetaan 2 200 euroa joka kuukausi. Etuuden maksaja ilmoittaa muutoksen tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Maksaja antaa alkuperäiselle tulolajille tiedon "Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi", ja sille arvoksi tulolajin Työkyvyttömyyseläke. Taulukossa 2 on maaliskuulta annettava korvaava ilmoitus. Maksaja korjaa vastaavasti kaikki 1.3.2021 jälkeistä aikaa koskevat ilmoitukset.

Esimerkki 16, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvo
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 1.3.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Maksajan ilmoitusviite 1
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin tiedot  
Tulolajin koodi Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 1200.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 1.3.2021
Loppupäivä 31.3.2021
Tulolajin tiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 240.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 1.3.2021
Loppupäivä 1.3.2021

Koska myöhemmin myönnetty työkyvyttömyyseläke on osittain varhennettua vanhuuseläkettä suurempi, etuuden maksaja ilmoittaa erotuksen uudella ilmoituksella päällekkäisiltä maksuajoilta 1.3.2021−31.12.2021 ja 1.1.2022−28.2.2022 (Taulukko 3). Eri kalenterivuosille kohdistuvat summat ilmoitetaan kahtena suorituksena.

Tulonsaajalle maksetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen erotus (2 200 euroa − 1 200 euroa = 1 000 euroa) ajalta 1.3.−31.12.2021 eli 10 kuukaudelta (yhteensä 10 000 euroa). Lisäksi erotusta maksetaan ajalta 1.1.2022−28.2.2022 eli 2 kuukaudelta (yhteensä 2 000 euroa). Tulonsaajalle maksetaan yhteensä 12 000 euroa, josta 20 % ennakonpidätys on 2 400 euroa. (Taulukko 3.)

Esimerkki 16, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvo
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 3.2.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Maksajan ilmoitusviite 18
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin tiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 10000.00
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 1.3.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Tulolajin tiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 2000.00
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 1.1.2022
Loppupäivä 28.2.2022
Tulolajin tiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 2400.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 3.2.2022
Loppupäivä 3.2.2022

5 Tietojen ilmoittaminen kansainvälisissä tilanteissa

5.1 Tiedonantovelvollisuus kansainvälisissä tilanteissa

Suomessa asuvalle tulonsaajalle maksetut etuus- ja eläketulot sekä muut tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Vastaavat tiedonantovelvollisuudet koskevat suomalaista etuuden maksajaa myös silloin, kun tulonsaaja asuu ulkomailla.

Tulotiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kansainvälisissä tilanteissa aina, jos etuuden maksajalla on tiedonantovelvollisuus jollekin tulorekisterin tiedon käyttäjälle. Etuuden sekä eläkkeiden ulkomaisia maksajia eivät koske yhtä laajat tiedonantovelvollisuudet kuin ulkomaisia työnantajia. Verotusmenettelystä annetun lain sivullisen tiedonantovelvollisuus koskee eläke- ja etuustilanteissa ulkomaista etuuden maksajaa vain, jos etuuden maksajalla on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka. Silloin se rinnastetaan Suomessa olevaan etuuden maksajaan verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden suhteen.

Etuustietoilmoituksella on ilmoitettava eläkkeet ja etuudet siis silloin, kun tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu etuuden maksaja maksaa Suomessa tai ulkomailla asuvalle henkilölle eläkkeeksi tai etuudeksi katsottavia suorituksia.

Etuuden maksaja voi ilmoittaa rajoitetusti verovelvolliselle ja yleisesti verovelvolliselle tulonsaajalle maksetut suoritukset samassa aineistossa. Rajoitetusti verovelvollisena pidetään henkilöä, jonka asunto ja koti ovat ulkomailla ja joka ei oleskele Suomessa yli kuutta kuukautta yhtäjaksoisesti. Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle maksetuista suorituksista on annettava ilmoitus riippumatta siitä, onko suorituksesta pitänyt periä lähdeveroa tai ennakonpidätystä taikka onko hän vakuutettu Suomessa. Ilmoitus on annettava myös korvauksesta, joka rajoitetusti verovelvolliselle on maksettu ulkomailla sattuneesta vahingosta.

5.2 Tietojen ilmoittaminen ulkomailla asuvasta tulonsaajasta

Tiedot on ilmoitettava suomalaisella henkilötunnuksella. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, hänestä on lisäksi ilmoitettava etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli ja osoitetieto. Suosituksena on, että jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet. Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on ilmoitettava asuinvaltion verotunniste (TIN), jos se on tiedossa. Rajoitetusti verovelvollisesta on lisäksi aina ilmoitettava tämän osoite asuinvaltiossa ja asuinvaltion maakoodi.

Esimerkki 17: Etuuden maksaja maksaa 3.6.2022 kesäkuun työeläkkeen Ruotsissa asuvalle henkilölle, jolla on suomalainen henkilötunnus. Etuuden maksaja ilmoittaa samalla henkilön ruotsalaisen verotunnisteen.

Esimerkki 17.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.06.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Verotunniste (TIN)
Tunniste vvkkpp-4321
Maakoodi SE
Katuosoite Ylevsvägen 1
Postinumero 10010
Postitoimipaikka Stockholm
Maakoodi SE
Kansainväliset tilanteet  
Rajoitetusti verovelvollinen Kyllä
Asuinvaltion maakoodi SE
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 2000.00
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus
Ansaintakausi  
Alkupäivä 1.3.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 500.00
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste annetaan tulolajin lisätiedoissa, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen lakisääteisen eläkkeen saaja. Viimeisen etuuden maksajan periaatteella annettu työeläkepäätös voi sisältää eri perusteita, esimerkiksi siten, että osa eläkkeestä on ansaittu julkisyhteisön liiketoiminnassa ja osa yksityisellä sektorilla. Tällöin osat ilmoitetaan erikseen omilla tulolajierittelyillään, joilla eläkkeen kokonaismäärä jyvitetään eri eläkkeen perusteille.

Joissain poikkeustilanteissa etuuden maksaja ei saa tietoonsa ulkomailla asuvan tulonsaajan asuinvaltion osoitetta, eikä henkilöä ole merkitty väestötietorekisteriin. Osoitteeksi voi näissä tilanteissa täyttää mahdollisen suomalaisen osoitteen tai asianhoitajan osoitteen (c/o-tarkennetta käyttäen). Asuinvaltion maakoodi -tieto ei voi rajoitetusti verovelvollisella olla Suomi (FI).

Esimerkki 18: Työtapaturmavakuutuslaitos maksaa vahingoittuneen ruotsalaiselle omaiselle korvausta mukanaolosta sopeutumisvalmennuksessa. Vakuutuslaitos voi ilmoittaa suorituksen poikkeuksellisesti pelkästään keinotunnuksella, joten sen on eriteltävä tulonsaaja tarkemmin ilmoittamalla mm. tämän syntymäaika. Tulonsaajalla on lähdeverokortti, jossa on merkintä lähdeverovähennyksestä.

Esimerkki 18.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.08.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Muu tunnus
Tunniste ppkkvv-9999
Maakoodi FI
Sukunimi Janssen
Etunimi Jan
Syntymäaika pp.kk.vvvv
Sukupuoli Mies
Katuosoite Bölebågen 3 A
Postinumero SE-40000
Postitoimipaikka HAPARANDA
Maakoodi SE
Kansainväliset tilanteet  
Rajoitetusti verovelvollinen Kyllä
Asuinvaltion maakoodi SE
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ansionmenetyskorvaus omaiselle sopeutumisvalmennuksesta
Määrä 800.00
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Lähdeverovähennys
Määrä 510.00
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Lähdevero
Määrä 101.50

5.3 Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätyksen alainen etuus

Ennakonpidätyksen alainen tulo -tieto voidaan antaa vain silloin, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, ja hakenut verotusmenettelystä annetun lain mukaista (progressiivista) verotusta tuloon, joka muutoin olisi lähdeveron alaista. Hakeutuminen etuustulojen progressiiviseen verotukseen osoitetaan etuuden maksajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortilla. Tietoa ei siten anneta niistä tulolajeista, jotka verovelvollisuusasemasta riippumatta ovat ennakonpidätyksen alaisia (esimerkiksi eläketulot).

Esimerkki 19: (Vaihtoehto esimerkille 18): Tulonsaaja on hakenut tuloaan varten rajoitetusti verovelvollisen progressiivisen verokortin ennen tulon maksupäivää. Hänen tulonsa on nyt ennakonpidätyksen alaista lähdeveron sijasta. Verokorttia varten hänellä on oltava suomalainen henkilötunnus. Vakuutusyhtiö ilmoittaa tulon tulorekisteriin henkilötunnusta käyttäen.

Esimerkki 19.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.08.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Katuosoite Bölebågen 3 A
Postinumero SE-40000
Postitoimipaikka HAPARANDA
Maakoodi SE
Kansainväliset tilanteet  
Rajoitetusti verovelvollinen Kyllä
Asuinvaltion maakoodi SE
Ennakonpidätyksen alainen tulo Kyllä
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ansionmenetyskorvaus omaiselle sopeutumisvalmennuksesta
Määrä 800.00
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 80.00

5.4 Lähdeveron muuttuminen yleisesti verovelvollisen ennakonpidätykseksi

Tulonsaajan olosuhteet saattavat muuttua siten, että alkuperäistä etuustietoilmoitusta on korjattava korvaavalla menettelyllä taannehtivasti. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun ulkomailla asuva tulonsaaja muuttaa Suomeen ja muuttuu rajoitetusti verovelvollisesta yleisesti verovelvolliseksi.

Jos jatkuvan etuuden maksamisessa syntyy kansainvälinen tilanne, jossa samalle tulonsaajalle tulee samana vuonna ilmoitettavaksi sekä ennakonpidätystä että lähdeveroa, tulee etuuden maksajan huolehtia siitä, ettei näitä eriä ilmoiteta koskaan samalla etuustietoilmoituksella.

Esimerkki 20: Haaparannassa asuva henkilö on käynyt Torniossa töissä ja ollut sairausvakuutettu Suomessa. Sairastuttuaan hän on saanut Suomesta sairauspäivärahaa, jota on lähdeverotettu. Hän muuttaa Suomeen 1.4.2021, mutta etuuden maksaja ei ole saanut asiasta tietoa. Etuuden maksajalle ei ole toimitettu verokorttia. Etuuden maksaja ilmoittaa huhtikuun etuuden vanhojen tietojensa varassa:

Esimerkki 20, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.05.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 1234B05010099
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Verotunniste (TIN)
Tunniste vvkkpp-1234
Maakoodi SE
Tulonsaajan osoite (Ruotsissa oleva osoite)
Kansainväliset tilanteet  
Rajoitetusti verovelvollinen Kyllä
Asuinvaltion maakoodi SE
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Sairauspäiväraha
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2021
Loppupäivä 30.04.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Lähdevero
Määrä 350.00

Etuuden maksajalle palautetaan ilmoittamisen yhteydessä tulorekisterin ilmoitusviite 4270f21849364c093786291fh9809520.

Henkilö toimittaa huhtikuusta voimaan tulevan yleisesti verovelvollisen henkilön verokortin (20 %) etuuden maksajalle vasta toukokuussa. Huhtikuun etuudesta jo annettua etuustietoilmoitusta on korjattava siten, että perityt lähdeverot muunnetaan ennakonpidätykseksi. Ennakonpidätykset ilmoitetaan sen suuruisena, kuin vero on tulonsaajalta peritty. Uuden verokortin vaikutuksesta myös veron määrää korjataan, mutta koska jo suoritettua maksua ei voi muuttaa, ilmenee korjaus seuraavilta tulorekisterin ilmoituksilta.

Etuuden maksaja korjaa huhtikuun ilmoitusta antamalla korvaavan ilmoituksen, jolta on poistanut "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" -tiedon. Kun tieto on poistettu, tulonsaajaa pidetään yleisesti verovelvollisena. Tietosisällössä ei ole tietoa, jolla yleinen verovelvollisuus ilmoitettaisiin. Alkuperäisen ilmoituksen "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" -tietoon liittyvät tarkistukset poistuvat sen jälkeen, kun tieto poistetaan. Näin ollen esimerkiksi osoitetiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi tiedoiksi.

Etuuden maksaja antaa 16.5.2021 korvaavan ilmoituksen huhtikuulta:

Esimerkki 20, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Aineiston muodostamishetki 16.05.2021
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.05.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite 4270f21849364c093786291fh9809520
Maksajan ilmoitusviite 1234B05010099
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Verotunniste (TIN)
Tunniste vvkkpp-1234
Maakoodi SE
Tulonsaajan osoite (Ruotsissa oleva osoite)
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Sairauspäiväraha
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2021
Loppupäivä 30.04.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 350.00

Kun etuuden maksaja antaa etuustietoilmoituksen toukokuun maksusta, etuuden maksaja voi alentaa tämän myöhemmän suorituksen ennakonpidätystä huhtikuussa liikaa perityllä määrällä, 150 eurolla. Näin ennakkoperintä saadaan vastaamaan verokortin määräystä. Esimerkissä toukokuun 200 euron ennakonpidätyksestä jäisi 150 euron vähentämisen jälkeen 50 euroa merkittäväksi toukokuun ilmoituksen Ennakonpidätys-tulolajin määräksi.

Jos liikaa pidätetty ennakonpidätys sen sijaan palautettaisiin erillisenä maksuna tulonsaajalle, annettaisiin palautuksesta erillinen uusi ilmoitus. Palautus ilmoitetaan negatiivisena ennakonpidätyksenä.

Esimerkki 20, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 05.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -150.00

Palautus kohdistuu maksupäivänsä mukaisesti etuuden maksajan kesäkuuta koskeviin verovelvoitteisiin ja maksuvuotensa mukaisesti tulonsaajalta vuonna 2021 toimitettuihin ennakonpidätyksiin, jotka olivat toukokuun liikapidätyksen seurauksena 150 euroa liian suuret.

Liikapidätys on palautettava saman kalenterivuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että negatiivinen ennakonpidätyksen määrä kirjataan verotuksessa aineiston tiedoissa olevan maksupäivän mukaiselle vuodelle. Esimerkiksi tammikuussa ei voi siten ilmoittaa negatiivista ennakonpidätystä, jonka olisi tarkoitus kohdistua edeltävän joulukuun liikapidätykseen, vaan liikapidätys jäisi luettavaksi verotuksessa tulonsaajan hyväksi.

5.5 Sairausvakuutusmaksut kansainvälisissä tilanteissa

Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetut henkilöt osallistuvat sosiaaliturvalainsäädännön mukaisten etuuksien rahoittamiseen maksamalla sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksuja, jotka kerätään verotuksen toimittamisen yhteydessä. Sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu muodostavat yhdessä vakuutetun sairausvakuutusmaksun.

Sellaiset ulkomailla asuvat eläkkeensaajat, joiden sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta Suomi vastaa Euroopan unionin sosiaaliturva-asetuksen (N:o 1408/71) tai ns. perusasetuksen (N:o 883/2004) perusteella, maksavat sairaanhoitomaksua Suomeen myös sen jälkeen, kun he eivät enää ole Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja.

Etuuden maksajalla on velvollisuus tehdä ennakonpidätys kaikista niistä tuloeristä, jotka ovat ennakonpidätyksen alaista tuloa. Ennakonpidätys sisältää sairausvakuutusmaksun, jos henkilö on Suomessa vakuutettu.

Eläke- ja etuustulojen ilmoittajan ei ole tarvetta eritellä tulorekisterin etuustietoilmoituksillaan, mikä osuus ennakonpidätyksestä on sairausvakuutusmaksua. Oikea määrä maksua on huomioitu tulonsaajan ennakonpidätysprosentissa.

5.6 Tulonsaajalta peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu

Joissain kansainvälisissä tilanteissa verosopimus estää Suomea verottamasta tuloa. Verosopimukset eivät kuitenkaan koske sairausvakuutusmaksua. Eläketulosta on siten maksettava sairaanhoitomaksu, jos Suomi vastaa saajan sairaanhoitokustannusten korvaamisesta. Silloin kun tulonsaaja on yleisesti verovelvollinen, etuuden maksaja ilmoittaa verokortin määräyksen ohjaamana Etuuden veronalaisuus -tietoa käyttäen, että tulosta peritään vain sairaanhoitomaksu.

Esimerkki 21: Ranskaan muuttanut yleisesti verovelvollinen henkilö on ansainnut eläkkeensä suomalaisen julkisyhteisön liiketoiminnassa. Eläkkeen verotus on estynyt Ranskan ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella. Suomi vastaa perusasetuksen määräysten perusteella henkilön sairauskuluista, joten tulosta on kuitenkin määrättävä sairaanhoitomaksu.

Etuuden maksaja on saanut tiedon sairaanhoitomaksun perimisvelvoitteesta henkilön verokortilta. Maksaja antaa kuukausittain etuustietoilmoituksen, jolla maksaja erittelee eläkkeen Etuuden veronalaisuus -tiedoksi "Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu".

Maaliskuun ilmoitus:

Esimerkki 21.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 3500.00
Etuuden veronalaisuus Ansiotuloa, peritään ainoastaan sairaanhoitomaksu
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 60.00

5.7 Rajoitetusti verovelvollisen eläketulo

Kansainvälisissä tilanteissa tulorekisteriin ilmoitettavasta eläkkeestä annetaan etuustietoilmoituksella eri lisätietoja riippuen siitä, onko tulonsaaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Silloinkin kun yleisesti verovelvollisen eläke maksetaan ulkomaille, vastaa ilmoitusmenettely kotimaisia tilanteita. Poikkeus tähän sääntöön ovat ohjeen edellisessä kohdassa eritellyt tilanteet, joissa Verohallinnon päätös tulonsaajan ennakkoperinnästä erikseen ohjeistaa etuuden maksajaa pidättämään yleisesti verovelvolliselta eläkkeensaajalta vain sairaanhoitomaksua vastaavan määrän ennakonpidätystä.

Kun rajoitetusti verovelvolliselle maksetaan eläkettä, rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste pitää ilmoittaa sekä eläkkeen että ennakonpidätyksen lisätietona. Jos rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteet poikkeavat työeläkkeen eri osien välillä, on eri osiin kohdistuvat ennakonpidätykset ilmoitettava tulorekisteriin omilla erillisillä tulolajierittelyillään. Ennakonpidätys-tulolajille annetaan erittelyillä sama eläkkeen perustetta koskeva lisätieto kuin sille tuloerälle, jota ennakonpidätyksen osa koskee. Näin varmistetaan esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetyn verotusta koskevan automaattisen tietojenvaihdon onnistuminen.

Esimerkki 22: Ranskassa asuva yleisesti verovelvollinen Suomen kansalainen on ansainnut lakisääteisen työeläkkeensä yrittäjänä (YEL-osa), yksityisellä sektorilla (TyEL-osa) sekä suomalaisen julkisyhteisön virkamiehenä (JuEL-osa). Yhteensä 1 500 euron eläkkeestä kutakin osaa on 500 euroa. Eläkkeen verotus on estynyt Ranskan ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella YEL- ja TyEL-osien osalta. Suomi vastaa perusasetuksen määräysten perusteella henkilön sairauskuluista, joten kaikesta tulosta on kuitenkin määrättävä sairaanhoitomaksu.

Etuuden maksaja on saanut henkilölle lasketun verokortin, jolla on yhteinen keskimääräinen ennakonpidätysprosentti (10 %), joka koskee eläkkeen kaikkia osia. Prosentti on laskettu siten, että sairaanhoitomaksun lisäksi ennakonpidätyksenä kertyy JuEL-osasta määrättävä vero. Etuuden maksaja antaa kuukausittain etuustietoilmoituksen, jolla se ilmoittaa tulorekisteriin kuukausieläkkeen kokonaismäärän ilman Etuuden veronalaisuus -tietoa. Tulorekisteriin kaikki eläkkeen osat ilmoitetaan samalla tulolajilla ja samalla tulolajierittelyllä. Ennakonpidätys ilmoitetaan omana tulolajinaan.

Tammikuun ilmoitus:

Esimerkki 22, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.01.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 123400001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 1500.00
Alkupäivä 01.01.2021
Loppupäivä 31.01.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 150.00

Tammikuun maksun jälkeen etuuden maksaja saa tiedon, että tulonsaaja on katsottu rajoitetusti verovelvolliseksi vuoden alusta lukien. Rajoitetusti verovelvollisena henkilö on saanut kaksi verokorttia eläketuloaan varten. Toinen koskee julkisyhteisön palveluksessa ansaittua eläkettä (25 %) ja toinen muuta työeläkettä (1,5 %) sisältäen YEL- ja TyEL-osat.

Etuuden maksaja tekee tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, jolla TyEL- ja YEL-osa ilmoitetaan käyttäen rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen perusteena "Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus". Vastaavasti JuEL-osa eläkkeestä ilmoitetaan tiedolla "Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke".

Koska henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, annetaan eläke-erät tarkemmin erittelevällä korvaavalla ilmoituksella lisäksi "Rajoitetusti verovelvollinen – Kyllä" -tieto sekä asuinvaltio- ja osoitetiedot. Korvaava ilmoitus tammikuun maksusta:

Esimerkki 22, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.01.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 123400001
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Tulonsaajan osoite (Ranskassa oleva osoite)
Kansainväliset tilanteet  
Rajoitetusti verovelvollinen Kyllä
Asuinvaltion maakoodi FR
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2021
Loppupäivä 31.01.2021
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 500.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2021
Loppupäivä 31.01.2021
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 15.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 03.01.2021
Loppupäivä 03.01.2021
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muu sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuva suoritus
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 125.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 03.01.2021
Loppupäivä 03.01.2021
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetun eläkkeen peruste Muussa kuin liiketoiminnassa ansaittu julkisyhteisön maksama työeläke
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 10.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 03.01.2021
Loppupäivä 03.01.2021

Esimerkissä tulonsaajan verot ja maksut ovat pienentyneet verovelvollisuusaseman muuttuessa. Etuuden maksaja on alun perin pidättänyt 10 euroa enemmän ennakonpidätystä kuin sen olisi uusien verokorttien mukaan täytynyt. Ylimääräinen ennakonpidätys voidaan jättää korvaavalla ilmoituksella jyvittämättä rajoitetusti verovelvollisen eri eläke-erille.

Etuuden maksaja palauttaa ennakonpidätyksen liikasuorituksen tulonsaajalle 14.2. samana vuonna. Palautuksesta annetaan oma etuustietoilmoitus. Sen maksupäivänä ilmoitetaan päivä, jona palautuva ennakonpidätys on tulonsaajan käytettävissä:

Esimerkki 22, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 14.02.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 123400004
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -10.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 14.02.2021
Loppupäivä 14.02.2021

 

6 Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä

6.1 Yleistä tietojen korjaamisesta

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n mukaan etuuden maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta. Jos tulorekisterissä oleva virheellinen tieto perustuu etuuden maksajan ilmoitukseen, tulonsaajan on tehtävä korjausvaatimus asianomaiselle etuuden maksajalle. Etuuden maksajalla on siten velvollisuus korjata ilmoittamansa virheellinen tieto.

Tietojen korjaamistavaksi on tulorekisterissä valittu korvaava menettely. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäistä ilmoitusta korjataan siten, että ilmoituksen kaikki tiedot annetaan uudelleen, jolloin ilmoitukselle merkitään uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaava ilmoitus tehdään sen maksupäivän ilmoitukselle, jolle virhe kohdistuu.

Jos ulkomainen tulonsaaja saa myöhemmin suomalaisen henkilötunnuksen, ilmoitetaan henkilötunnus muutosta seuraavalla ilmoituksella. Vastaavasti, jos henkilön sukupuoli muuttuu, ilmoitetaan uusi tunniste muutosta seuraavalla ilmoituksella. Tällöin aiempia ilmoituksia ei tarvitse korjata. Ulkomaisilla tulonsaajilla myös ulkomainen asiakastunniste on edelleenkin ilmoitettava.

Jos toimenpiteen tyyppinä on ”Uusi ilmoitus”, ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta. Koska samalla maksupäivällä tulonsaajalla voi olla voimassa useita ilmoituksia, tietojen korjaamisessa on pystyttävä kohdistamaan korjaus oikeaan ilmoitukseen. Tämän johdosta tulorekisterin tietojen korjaamisessa käytetään ilmoitusviitettä, jolla korjaukset kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen. Etuuden maksaja saa aina uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin ilmoitusviitteen, jolla korjaus kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen. Etuuden maksaja voi myös käyttää ilmoitusten korjaamisessa omaa, itse muodostamaansa ilmoitusviitettä, jos tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä ei haluta tai voida käyttää. Etuuden maksajan ilmoitusviite on annettava silloin, kun uusi ilmoitus toimitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta.

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2021 ja sen jälkeen maksetut etuussuoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Jos vuonna 2021 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2021 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2021 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle. Sitä vastoin 1.1.2021 tai sen jälkeen takaisin perityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2021.

Tulorekisteriin annetut tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä kymmenen vuotta tietojen tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Tulorekisteriin toimitettuja tietoja voidaan ylläpitää ja korjata niin kauan kuin niitä tulorekisterissä säilytetään.

6.2 Annettujen etuustietoilmoituksien korvaaminen vai mitätöinti

Tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään yleensä korvaavalla ilmoituksella. On kuitenkin tunnistettu tilanteita, joissa ei voida käyttää korvaavaa menettelyä, vaan sen sijaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla. Nämä tilanteet on lueteltu tämän ohjeen kohdassa Tietojen mitätöinti. Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan tiedon poistamista tulorekisteristä.

Kun etuustietoilmoitus mitätöidään, aiemmin annettu ilmoitus poistetaan. Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteen tai maksajan ilmoitusviitteen perusteella. Koko aineiston mitätöimisessä käytetään kyseisen aineiston aineistoviitettä.

6.3 Ilmoituksessa olevan virheen korjaaminen

Ilmoituksen korjaaminen voi johtua maksamisen tai ilmoittamisen virheestä. Maksamisen virhetilanteilla tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa ilmoitus sinänsä on oikein, mutta tulo on maksettu liian suurena tai pienenä. Ilmoittamisen virhetilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu väärin tulorekisteriin, esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi. Tulo on myös voitu ilmoittaa väärällä tulolajilla. Ilmoittamisen virheissä alkuperäinen tieto on pääsääntöisesti korjattava oikeaksi korvaavalla menettelyllä.

Korjaus voidaan kohdistaa oikeaan ilmoitukseen joko tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai etuuden maksajan omalla ilmoitusviitteellä. Ilmoituksella voidaan antaa myös molemmat. Suosituksena on, että etuuden maksaja antaa korvaavalla ilmoituksella versionumeron, jonka avulla korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen.

Tulorekisteri antaa uudelle ilmoitukselle versionumeron 1. Ensimmäinen korvaava ilmoitus kohdistetaan aiempaan ilmoitukseen antamalla korvaavalla ilmoituksella tämän versionumero (1). Ensimmäinen korvaava ilmoitus puolestaan tallentuu tulorekisteriin versionumerolla 2. Jos versionumeroa ei käytetä korvaamisen yhteydessä, tulorekisteri kohdistaa toimenpiteen aina ilmoituksen viimeisimpään versioon. Versionumeron käyttöä on kuvattu tarkemmin Tekninen rajapinta – Tietojen toimittaminen tulorekisteriin -dokumentissa.

Esimerkki 23: Tulonsaajalle maksetaan maaliskuussa työkyvyttömyyseläkettä 2 730 euroa. Etuuden maksaja toimittaa ennakonpidätyksen (365 euroa) eläkkeestä. Etuuden maksaja tekee virheen tietoja ilmoittaessaan, minkä vuoksi summa annetaan tulorekisteriin virheellisesti 3 730 euron suuruisena.

Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 23, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 20XX01201100
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 3730.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2020
Loppupäivä 31.03.2020
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 365.00

Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen 4270f21849164c0937862978cc809500.

Etuuden maksaja voi käyttää korjaamisessa maksajan ilmoitusviitettä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen sijasta.

Näppäilyvirhe huomataan toukokuun lopussa. Etuuden maksajan on korjattava maaliskuulta antamaansa ilmoitus. Korvaavassa ilmoituksessa on annettava kaikki tiedot uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Korvaava ilmoitus maaliskuulta virheen huomaamisen jälkeen: 

Esimerkki 23, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite 4270f21849164c0937862978cc809500
Maksajan ilmoitusviite 20XX01201100
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 2730.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2020
Loppupäivä 31.03.2020
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 365.00

6.4 Maksamisen virheiden korjaaminen

6.4.1 Etuutta on maksettu liian vähän

Jos tulonsaajalle on maksettu liian vähän etuutta, mutta summa vastaa etuustietoilmoituksen tietoja, ei alkuperäistä ilmoitusta korjata. Alkuperäinen ilmoitus jää voimaan, ja puuttuvasta maksuosuudesta annetaan uusi ilmoitus sille maksupäivälle, jona suorituksen puuttuva osuus maksetaan.

Esimerkki 24: Etuuden maksaja on maksanut maaliskuussa 1 150 euroa kuntoutusrahaa ammatilliseen kuntoutukseen osallistuvalle, ja tehnyt suorituksesta ilmoituksen tulorekisteriin:

Esimerkki 24, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 15.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 1234567890
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Kuntoutusraha
Määrä 1150.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 15.03.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 13

Etuuden yksikkö -tiedoilla voidaan antaa tarkempi tieto siitä, mihin maksettu etuus perustuu. Esimerkissä etuuden maksaja kertoo, että maaliskuussa on maksettu etuutta 13 päivän perusteella.

Huhtikuun alussa etuuden maksaja huomaa, että maksun perusteena olevia kuntoutuspäiviä oli liian vähän ja maksusta puuttuu 200 euroa.

Kuntoutusrahan puuttuva osuus sovitaan maksettavaksi seuraavan suorituksen yhteydessä. Ensimmäistä ilmoitusta ei korjata, koska puuttuva osuus maksetaan eri maksupäivänä. Etuuden maksaja tekee uuden ilmoituksen, jolla ilmoitetaan sekä huhtikuun kuntoutusraha, että maaliskuun kuntoutusrahan puuttuva osuus:

Esimerkki 24, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 15.04.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 123456789099
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Kuntoutusraha
Määrä 1700.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2021
Loppupäivä 30.04.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 24
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Kuntoutusraha
Määrä 200.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 23.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 8

6.4.2 Etuutta on maksettu liian paljon

Jos tulonsaajalle on virheellisesti maksettu liikaa etuutta, tekee etuuden maksaja korvaavan ilmoituksen. Liikamaksu muuttuu perusteettomaksi etuudeksi, ja uusi ilmoitus korvaa alkuperäisen ilmoituksen. Perusteettomasta edusta kerrotaan tarkemmin tämän ohjeen kohdassa Perusteettoman edun ilmoittaminen.

Esimerkki 25: Tulonsaajalle on maksettu helmikuussa työkyvyttömyyseläkettä 5 000 euroa, josta ennakonpidätystä on pidätetty 1 000 euroa.

Esimerkki 25, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.02.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 123400089096
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 5000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.02.2021
Loppupäivä 28.02.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 1000.00

Etuuden maksaja huomaa myöhemmin, että maksu on ollut virheellisesti liian suuri. Tulonsaajalle olisi pitänyt maksaa vain 3 000 euroa. Etuuden maksajan on toimitettava tulorekisteriin korvaava ilmoitus, josta käy ilmi liikamaksun (perusteettoman edun) osuus:

Esimerkki 25, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.02.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 123400089096
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 3000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.02.2021
Loppupäivä 28.02.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 2000.00
Perusteeton etu Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.02.2021
Loppupäivä 28.02.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 1000.00

6.4.3 Etuutta on maksettu väärälle tilille

Jos tulonsaajan etuus maksetaan kolmannelle taholle ja tulonsaaja on ilmoittanut etuuden maksutiliksi väärän tilinumeron, etuuden maksajalla ei ole velvollisuutta korjata virhettä. Koska kyse on tulosta, johon tulonsaajalla on ollut oikeus, maksun tietojen tulee näkyä tulorekisterissä tulonsaajan tuloina. Jos kyseessä on etuuden maksajan oma virhe tai tämä muuten on velvollinen korjaamaan tapahtuneen virheen, tulee tiedot korjata tämän ohjeen Tietojen korjaaminen mitätöimällä annettu ilmoitus -kohdan mukaisesti.

6.4.4 Etuutta on maksettu sijaissaajalle liian vähän

Tulorekisteriin ei ilmoiteta perusteetonta etua tilanteessa, jossa tulonsaajan päätöksessä ei ole ollut virhettä vaan virhe on tapahtunut maksunohjauksessa sijaissaajalle. Virheellinen maksunohjaus tapahtuu niin, että suoritusta maksetaan sijaissaajalle liian vähän ja tulonsaaja saa sen seurauksena liikamaksua. Tällainen niin sanottu liikamaksu ei ole perusteeton etu.

Asiassa merkityksellistä on, että tulonsaajalle myönnetty määrä on ollut oikein ja se on laitettu maksuun oikeamääräisenä. Maksuvaiheessa on tapahtunut maksunjakautumisessa virhe, jonka seurauksena etuutta on maksettu sijaissaajalle liian vähän. Tällaisen virheellisen maksunohjauksen tietojen korjaamisessa tulonsaajan veronalaisen tulon määrä ei saa muuttua alkuperäisistä ilmoituksista.

Esimerkki 26: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2021 alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 600 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi veronalaiseen tuloon", jolloin veronalainen tulon määrä on 400 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 600 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellisen ohjautumisen vuoksi tulonsaajan veronalainen tulo on 500 euroa. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 26, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.11.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus A)
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 500.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (500 × 10%) 50.00

Joulukuussa sijaissaaja vaatii maksajalta puuttunutta 100 euron suoritusta. Maksaja korjaa sijaissaajalle virhemaksunsa välittömästi tammikuussa 2022. Maksajan voidaan katsoa maksaneen tulonsaajan puolesta sijaissaajalle puuttunut 100 euroa, jolloin tulorekisteriin annetaan maksusta uusi ilmoitus. Maksuun lisätään "Maksun oikaisu – Kyllä" -tieto kertomaan tiedonkäyttäjille, ettei kyseessä ole uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus vaan puuttuneen tulon maksu tai oikaisu.

Esimerkki 26, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.01.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000002
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 100.00
Maksun oikaisu Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus A)
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 100.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Sijaissaajalle maksettu 100 euroa peritään tulonsaajalta takaisin ja se palautuu helmikuussa. Suorituksen palautumisesta annetaan takaisinperinnän tiedot. Liikamaksun palautumiseen ei käytetä "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tietoa. (Takaisinperinnän ilmoituksen tieto "Alkuperäisen suorituksen maksupäivä" pitää olla tässä ilmoituksessa 2.11.2021).

Esimerkki 26, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.02.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000003
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 100.00
Takaisinperintä Kyllä
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 01.02.2022
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021

Esimerkki 27: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2021 alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 600 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi verottomaan tuloon", jolloin veronalaisen tulon määrä on 1 000 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 600 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellinen ohjautuminen ei vaikuta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 27, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.11.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus A)
Vähennyksen tyyppi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen määrä 500.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (1000 × 10%) 100.00

Joulukuussa sijaissaaja vaatii maksajalta puuttunutta 100 euron suoritusta. Maksaja korjaa sijaissaajalle virhemaksunsa välittömästi tammikuussa 2022. Maksajan voidaan katsoa maksaneen tulonsaajan puolesta sijaissaajalle puuttunut 100 euroa, jolloin tulorekisteriin annetaan maksusta uusi ilmoitus. Maksuun lisätään tieto "Maksun oikaisu – Kyllä" kertomaan tiedonkäyttäjille, ettei kyseessä ole uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus vaan puuttuneen tulon maksu tai oikaisu. Koska vähennyksen tyyppi on verojen jälkeen tehtävä vähennys, tulee ilmoituksen bruttosummaan lisätä ennakonpidätyksen määrä.

Esimerkki 27, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.01.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000002
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 111.00
Maksun oikaisu Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus A)
Vähennyksen tyyppi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen määrä 100.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (111 × 10%) 11.00

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö-tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

Tulonsaajalle maksettu liikamaksu 100 euroa sekä ennakonpidätyksen määrä 11 euroa peritään tulonsaajalta takaisin ja se palautuu maksajalle helmikuussa. Suorituksen palautumisesta ilmoitetaan takaisinperinnän tiedot. Liikamaksun palautumiseen ei käytetä "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tietoa. (Takaisinperinnän ilmoituksen tieto "Alkuperäisen suorituksen maksupäivä" on oltava tässä ilmoituksessa 2.1.2022.)

Esimerkki 27, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.02.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000003
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 111.00
Takaisinperintä Kyllä
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 01.02.2022
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021

6.4.5 Etuutta on maksettu sijaissaajalle liikaa

Virheellinen maksunohjaus sijaissaajalle voi tapahtua myös siten, että sijaissaaja saa liikamaksua. Sijaissaajan saamaa perusteetonta etua ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta tulonsaajalle myöhemmin maksettavan, puuttuneen tulon maksusta on annettava ilmoitus tulorekisteriin. Sijaissaajan ja maksajan välisiä rahansiirtoja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Kun tietoja korjataan tulorekisteriin, tulonsaajan veronalaisen tulon määrä ei saa korjausten takia muuttua alkuperäisistä ilmoituksista.

Esimerkki 28: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2021 alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 400 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi veronalaiseen tuloon", jolloin veronalainen tulon määrä on 600 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 400 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaajalta jää puuttumaan 100 euroa ja sijaissaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellisen ohjautumisen vuoksi tulonsaajan veronalainen tulo on 500 euroa. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 28, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.11.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus B)
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 500.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (500 × 10%) 50.00

Tulonsaaja vaatii maksajalta puuttunutta suoritusta joulukuussa. Maksaja korjaa virhemaksunsa välittömästi. Aiemmin annettua ilmoitusta on korjattava antamalla korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan sijaissaajalle suoritettu liikamaksu. Vähennyksen määrä jaetaan korvaavassa ilmoituksessa oikeaan vähennyksen määrään (400 euroa) ja liikamaksun määrään (100 euroa). Liikamaksun vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta".

Esimerkki 28, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.11.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus B)
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 400.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus B)
Vähennyksen tyyppi Maksun oikaisu veronalaisesta tulosta
Vähennyksen määrä 100.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (500 × 10%) 50.00

Kun tulonsaajalle maksetaan puuttunut suoritus, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", jolla kerrotaan tiedonkäyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu, eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Sijaissaajan maksama palautus ei näy tulorekisterissä.

Esimerkki 28, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.01.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000002
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 100.00
Maksun oikaisu Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (100 × 10 %) 10.00

Esimerkki 29: Tulonsaajalle on myönnetty 1.11.2021 alkaen 1 000 euron suuruinen kuukausittainen etuus, josta 400 euroa tulisi suorittaa sijaissaajalle. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 10. Vähennyksen tyyppinä on "Regressi verottomaan tuloon", jolloin veronalainen tulon määrä on 1 000 euroa. Maksamisen yhteydessä tapahtuu virhe ja tulo jakautuu virheellisesti.

Sijaissaajalle ohjautuu 400 euron sijasta 500 euroa. Tulonsaajalta jää puuttumaan 100 euroa ja sijaissaaja saa liikamaksua 100 euroa. Maksun virheellinen ohjautuminen ei vaikuta tulonsaajan veronalaisen tulon määrään. Etuuden maksajan ilmoitus tulorekisteriin ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 29, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.11.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus B)
Vähennyksen tyyppi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen määrä 500.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (100 × 10 %) 100.00

Tulonsaaja vaatii maksajalta puuttunutta suoritusta joulukuussa. Maksaja korjaa virhemaksunsa välittömästi. Aiemmin annettua ilmoitusta on korjattava antamalla korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan sijaissaajalle suoritettu liikamaksu. Vähennyksen määrä jaetaan korvaavassa ilmoituksessa oikeaan vähennyksen määrään (400 euroa) ja liikamaksun määrään (100 euroa). Liikamaksun vähennyksen tyypiksi ilmoitetaan "Maksun oikaisu nettotulosta". Tulonsaajan veronalaisen tulon määrä on edelleen 1 000 euroa.

Esimerkki 29, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.11.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000001
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus B)
Vähennyksen tyyppi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen määrä 400.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus B)
Vähennyksen tyyppi Maksun oikaisu nettotulosta
Vähennyksen määrä 100.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä (1000 × 10%) 100.00

Kun tulonsaajalle maksetaan puuttunut suoritus, on tulorekisteriin annettava uusi ilmoitus. Ilmoituksessa käytetään tietoa "Maksun oikaisu – Kyllä", jolla kerrotaan tiedonkäyttäjille, että kyseessä on puuttuneen tulon maksu, eikä uuden etuuden myöntöpäätöksen perusteella maksettava suoritus. Tämän lisäksi tulee ilmoituksella antaa "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä" -tieto, koska Verohallinnolle tulee ilmoittaa, että tulo on jo verotettu kertaalleen. Jos tietoa ei anneta, tulonsaajaa verotetaan samasta tulosta kahdenkertaisesti. Sijaissaajan maksama palautus ei näy tulorekisterissä.

Esimerkki 29, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.01.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 00000002
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 100.00
Maksun oikaisu Kyllä
Ei vaikuta verotukseen Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.11.2021
Loppupäivä 30.11.2021

Jos ilmoitukseen liittyy Etuuden yksikkö -tietoja, tulee tiedon olla tässä ilmoituksessa "0".

6.5 Tietojen mitätöinti

Tarvittaessa aineisto tai ilmoitus voidaan mitätöidä eli poistaa tulorekisteristä. Aineiston ja ilmoituksen mitätöintiä ei tehdä samalla etuustietoilmoituksen aineistotyypillä, jolla uudet ja korvaavat etuustietoilmoitukset annetaan. Mitätöinti on eriytetty omalle skeemalleen.

Kun esimerkiksi tulorekisteriin ladattavan aineiston tyyppi on "Etuustietoilmoitusten mitätöiminen", on annettava aineiston teknisten tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

 • aineiston omistajan (maksajan) tunnistetiedot
 • mitätöitävän ilmoituksen Maksajan ilmoitusviite tai Tulorekisterin ilmoitusviite

Lisäksi voidaan antaa ilmoituksen versionumero. Versionumero on vapaaehtoisesti annettava, täydentävä lisätieto.

Mitätöinnin aineistotyypeillä voidaan mitätöidä esimerkiksi yksittäinen etuustietoilmoitus (aineistotyyppi 107) tai koko etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto (111). Mitätöinti on eriytetty omaksi skeemarakenteekseen. Kun ilmoitus mitätöidään, aiemmin annettu ilmoitus poistetaan. Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteen tai maksajan ilmoitusviitteen perusteella. Koko aineiston mitätöimisessä käytetään kyseisen aineiston aineistoviitettä.

Etuustietoilmoitus on aina mitätöitävä silloin, kun korjataan tiedon jakelun perusteena olevia tietoja. Jakelun perusteena ovat seuraavat tiedot (tietoryhmä sulkeissa):

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (Aineiston tiedot)
 • Tunniste (Maksajan tunnisteet)
 • Tunniste (Tulonsaajan tunnisteet)
 • Tunniste (Sijaissaajan tunnisteet)
 • Syntymäaika (Tulonsaajan perustiedot)
 • Alkupäivä/Loppupäivä (Ansaintakausi)
 • Alkupäivä/Loppupäivä (Alkuperäinen ansaintakausi)
 • Alkupäivä/Loppupäivä (Alkuperäisen etuuden ansaintakausi).

Ilmoitus mitätöidään myös niin sanotun palautuvan rahan tilanteessa, josta on kerrottu tarkemmin tämän ohjeen kohdassa Palautunut raha.

6.6 Tietojen korjaaminen mitätöimällä annettu ilmoitus

Tässä alaluvussa annetaan esimerkkejä tilanteista, joissa tiedot on korjattava mitätöimällä. Mitätöimismenettelyä on noudatettava, jotta tieto ilmoituksen muuttumisesta välittyy virheellisen ilmoituksen tulorekisteristä saaneille tiedon käyttäjille.

6.6.1 Maksupäivän korjaus

Virheellinen suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä pitää aina korjata mitätöimällä aikaisemmin annettu ilmoitus. Jos samalla ilmoituksella on ilmoitettu muitakin samalle tulonsaajalle maksettuja suorituksia, pitää kaikki mitätöitävän ilmoituksen tiedot antaa yhdellä tai useammalla uudella ilmoituksella oikein tiedoin. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että osa ilmoitetuista suorituksista todella oli maksettu ilmoitettuna maksupäivänä.

Virheellinen maksupäivä ei johdu aina tahattomuudesta tai epähuomiosta. Etuuden maksaja voi maksaa suorituksen ja antaa ilmoituksen tulorekisteriin oikein, mutta maksu palautuu pankista, jolloin suoritus ei saavuta tulonsaajaa. Tällöin ilmoitus pitää mitätöidä. Etuuden maksaja antaa uuden ilmoituksen uusilla tiedoilla, kun tulo maksetaan onnistuneesti.

Esimerkki 30: Etuuden maksaja on ilmoittanut hautausavustuksen olleen virheellisesti 22.2.2022 tulonsaajalla, vaikka maksu oli tulonsaajalla todellisuudessa vasta 25.2.2022. Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 30, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 22.02.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 87250001
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1231234-9
Yrityksen nimi Möttönen Mari Kuolinpesä
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Hautausavustus
Määrä 1500.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Vakuutuksen tiedot  

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2ecf7de328dc464f85b2191d44906076.

Virheen huomattuaan etuuden maksaja mitätöi välittömästi virheellisen ilmoituksen. Mitätöintiaineistolla annetaan seuraavat tiedot:

Esimerkki 30, taulukko 2/3.
MITÄTÖINTITIEDOT  
Aineiston tyyppi Etuustietoilmoitusten mitätöiminen
Aineiston omistaja 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite 87250001
Tulorekisterin ilmoitusviite 2ecf7de328dc464f85b2191d44906076

Tämän jälkeen etuuden maksaja antaa uuden etuustietoilmoituksen toistaen kaikki tiedot:

Esimerkki 30, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 25.02.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 87250002
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1231234-9
Yrityksen nimi Möttönen Mari Kuolinpesä
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Hautausavustus
Määrä 1500.00
Etuuden veronalaisuus Verotonta, annetaan perintö- ja lahjaverolain tieto
Vakuutuksen tiedot  

6.6.2 Ansaintakauden korjaus

Virheellinen ansaintakausi pitää aina korjata mitätöimällä aikaisemmin annettu ilmoitus. Tämä koskee kaikissa tietoryhmissä annettuja ansaintakausia: niin tulolajin Ansaintakausi-tietoryhmässä, Vähennykset-tietoryhmässä kuin Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmässäkin. Mikäli ilmoituksella on ilmoitettu useampia suorituksia samalle tulonsaajalle, pitää kaikki ilmoituksella olleet tiedot antaa uudelleen oikeilla tiedoilla.

Tulorekisterin etuustietoilmoituksella ei ole koko aineistoa koskevia kausitietoja, kuten palkkatietoilmoituksella. Ainoa etuussuorituksen aikaa kuvaava tieto, joka koskee koko aineistoa, on "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä". Ilmoituksen tasolla tulolajin yhteydessä annetaan maksettavan tulolajin tarkka ansaintakausi.

Esimerkki 31: Etuuden maksaja on ilmoittanut ansaintakauden loppupäiväksi 22.9.2021, vaikka etuutta on tosiasiassa maksettu vain 20.9.2021 asti. Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 31, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.05.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 1234B05019900
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Sairauspäiväraha
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 22.09.2021

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2ccf7de328dc464f85b2191d44906086.

Virheen huomattuaan etuuden maksaja mitätöi välittömästi tulonsaajan virheellisen ilmoituksen:

Esimerkki 31, taulukko 2/3.
MITÄTÖINTITIEDOT  
Aineiston tyyppi Etuustietoilmoitusten mitätöiminen
Aineiston omistaja 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite 1234B05019900
Tulorekisterin ilmoitusviite 2ccf7de328dc464f85b2191d44906086

Etuuden maksaja antaa uuden ilmoituksen kaikilta osin uudestaan:

Esimerkki 31, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.05.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 1234B05019901
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Sairauspäiväraha
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 20.09.2021

6.6.3 Etuuden maksajan tunnisteiden korjaus

Jos etuuden maksajan tunnisteissa on virhe, pitää kaikki aineistossa annetut ilmoitukset antaa uudelleen, koska näihin kaikkiin kohdistuu mitä todennäköisimmin virheellinen etuuden maksajan tunniste. Samassa aineistossa ei koskaan pidä olla tietoa useamman eri etuuden maksajan maksamista suorituksista, esimerkiksi kahden eri asiakasyrityksen maksutietoja. Koko aineiston mitätöinnissä eritellään mitätöinnin kohde ilmoitusviitteiden sijasta maksajan aineistoviitteellä tai tulorekisterin aineistoviitteellä.

6.6.4 Tulonsaajan tai sijaissaajan tunnisteiden korjaus

Virheellinen tulonsaajan tai sijaissaajan tunniste pitää aina korjata mitätöimällä aikaisemmin annettu ilmoitus. Tulonsaajalla voi olla useita tunnisteita, jotka on mahdollista antaa ilmoituksella. Jos yksikin annetuista tunnisteista on virheellinen, pitää ilmoitus mitätöidä ja antaa kaikki ilmoituksella olleet tiedot uudestaan oikeilla tiedoilla.

Esimerkki 32: Etuuden maksaja on ilmoittanut tulonsaajan suomalaisen henkilötunnuksen sekä tiedossa olleen ulkomaisen tunnisteen. Myöhemmin huomataan ulkomaisen tunnisteen tarkistekirjaimen (E) olevan väärin, ja virhe korjataan.

Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 32, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.08.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 33350001A
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Muu tunnus
Tunniste 12341234E
Maakoodi AR
Sukunimi Fabre
Etunimi Chris
Syntymäaika pp.kk.vvvv
Sukupuoli Mies
Katuosoite Country road 2
Postinumero 100100
Postitoimipaikka Santamaria
Maakoodi AR
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Opintoraha
Määrä 300.00

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 3ecf7de328dc464f85b2191d44944556.

Virheen huomattuaan etuuden maksaja mitätöi virheellisen ilmoituksen:

Esimerkki 32, taulukko 2/3.
MITÄTÖINTITIEDOT  
Aineiston tyyppi Etuustietoilmoitusten mitätöiminen
Aineiston omistaja 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite 33350001A
Tulorekisterin ilmoitusviite 3ecf7de328dc464f85b2191d44944556

Etuuden maksaja antaa uuden ilmoituksen kaikilta osin uudestaan:

Esimerkki 32, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.08.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 33350001B
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-1234
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Muu tunnus
Tunniste 12341234R
Maakoodi AR
Sukunimi Fabre
Etunimi Chris
Syntymäaika pp.kk.vvvv
Sukupuoli Mies
Katuosoite Country road 2
Postinumero 100100
Postitoimipaikka Santamaria
Maakoodi AR
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Opintoraha

6.6.5 Palautunut raha

Maksettu tulo saattaa palautua pankista esimerkiksi sen vuoksi, ettei se ole koskaan tavoittanut tulonsaajaa. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos tulo on maksettu väärälle vastaanottajalle, tulonsaajan tili on lakkautettu, tulo on maksettu väärässä valuutassa tai tulonsaaja ei ole lunastanut maksua pankista. Jos maksettu tulo palautuu, etuuden maksajan tulee korjata tiedot vastaamaan toteutunutta maksua.

Joissain tilanteissa pankki vähentää suorituksesta kuluja ennen kuin palauttaa suorituksen etuuden maksajalle. Pankkikuluja ei ole tarkoituksenmukaista ilmoittaa Vähennykset-tietoryhmän tiedoilla. Jos etuuden maksaja kirjaa pankin veloittamat kulut omaksi tappiokseen, ilmoitukset tulee antaa esimerkin 33 mukaisesti. Jos pankin veloittamien kulujen osuus katsotaan tulonsaajan veronalaiseksi tuloksi, tulee ilmoitukset korjata tulorekisteriin esimerkin 35 mukaisesti.

Esimerkki 33: Tulonsaajalle ppkkvv-123A on myönnetty jatkuvana eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 20. Pian maksamisen jälkeen tulo palautuu etuuden maksajalle takaisin pankista. Palautuksen syyksi on ilmoitettu, että tulonsaajan tili on lakkautettu. Koska tulo ei ole koskaan saavuttanut tulonsaajaa, tulee etuuden maksajan korjata tiedot tulorekisteriin vastaamaan toteutunutta tilannetta. Kun etuuden maksaja saa tulonsaajan voimassa olevan tilinumeron ja maksaa tulon uudelleen tulonsaajalle, etuuden maksajan on annettava uusi ilmoitus tulorekisteriin.

Ilmoitus ensimmäisestä maksusta ennen pankin palautusta:

Esimerkki 33, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 04.04.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 50XX00222334
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2022
Loppupäivä 30.04.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 200.00

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2abc7de328dc464f85g2191h12345678.

Etuuden maksaja mitätöi annetun ilmoituksen, koska maksu ei ole saavuttanut tulonsaajaa:

Esimerkki 33, taulukko 2/3.
MITÄTÖINTITIEDOT  
Aineiston tyyppi Etuustietoilmoitusten mitätöiminen
Aineiston omistaja 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite 50XX00222334
Tulorekisterin ilmoitusviite 2abc7de328dc464f85g2191h12345678

Etuuden maksaja maksaa tulon uudelleen tulonsaajan voimassa olevalle tilille. Tilinumeron yhteydessä tulonsaaja on toimittanut uuden verokortin (10 %) etuuden maksajalle. Maksusta annetaan uusi ilmoitus oikealla suorituksen maksupäivällä:

Esimerkki 33, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2022
Loppupäivä 30.04.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 100.00

Esimerkki 34: Tulonsaajalle ppkkvv-123A on myönnetty jatkuvana eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa. Tulonsaajalla on verokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 20. Pian maksun (4.4.2022) jälkeen tulonsaaja ottaa yhteyttä etuuden maksajaan, koska ei ole saanut maksua tililleen. Etuuden maksajalle selviää, että maksussa on tapahtunut tilinumeron näppäilyvirhe. Maksu on mennyt virheellisesti väärän henkilön tilille. Virheen huomattuaan etuuden maksaja korjaa tulorekisterin tiedot vastaamaan toteutunutta maksua. Tulonsaajan ppkkvv-123A ilmoitukset korjataan kuten esimerkissä 33.

Jos etuuden maksajan tiedossa on väärän tilin omistajan tiedot ja väärä vastaanottaja on luonnollinen henkilö, tulee tälle henkilölle (ppkkvv-456C) maksettu suoritus ilmoittaa tulorekisteriin. Maksettu suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin perusteettomana etuna ja maksupäivänä tulee ilmoittaa se päivä, jolloin perusteeton etu on maksettu.

Esimerkki 34, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 04.04.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 50XX00454221
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-456C
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Perusteeton etu
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 04.04.2022
Loppupäivä 04.04.2022

Jos esimerkin tapauksessa olisi toimitettu ennakonpidätys, myös se tulisi ilmoittaa perityn suuruisena.

Jos väärälle tilille maksettu suoritus jää etuuden maksajan tappioksi, se ei näy tulorekisterissä millään tavalla. Jos väärän tilin omistajaa ei tiedetä, ei esimerkin 34 ilmoituksia voi antaa tulorekisteriin. Esimerkissä henkilö huomaa saamansa perusteettoman edun ja palauttaa sen pankin kautta toukokuussa. Etuuden maksaja saa palautuksen käsiteltyä omassa järjestelmässään 10.5.2022 ja antaa seuraavan ilmoituksen tulorekisteriin:

Esimerkki 34, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 10.05.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Henkilötunnus
Tunniste ppkkvv-456C
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Perusteeton etu
Määrä 1000.00
Takaisinperintä Kyllä
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 05.05.2020
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 04.04.2022
Loppupäivä 04.04.2022

Esimerkki 35: Tulonsaajalle on myönnetty jatkuvana eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa, hänellä on 20 %:n verokortti. Pian maksun (4.4.2022) jälkeen suoritus palautuu pankista, koska tulonsaajan tili on lakkautettu. Pankki veloittaa 50 euron käsittelymaksun. Etuuden maksaja käsittelee pankkikulut tulonsaajan veronalaisena tulona, joka tullaan vähentämään myöhemmin tulonsaajalle uudelleen maksettavasta suorituksesta. Ensimmäinen ilmoitus ennen kuin maksettu suoritus palautuu pankista:

Esimerkki 35, taulukko 1/4.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 04.04.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2022
Loppupäivä 30.04.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 200.00

Tulorekisterin antama ilmoitusviite on 2abc7de328dc464f85g2191h87654321.

Kun pankki palauttaa suorituksen etuuden maksajalle, etuuden maksaja mitätöi antamansa ilmoituksen. Pankki on vähentänyt summasta käsittelykuluja 50 euroa.

Esimerkki 35, taulukko 2/4.
MITÄTÖINTITIEDOT  
Aineiston tyyppi Etuustietoilmoitusten mitätöiminen
Aineiston omistaja 1234567-8
Tulorekisterin ilmoitusviite 2abc7de328dc464f85g2191h87654321

Etuuden maksaja käsittelee palautuksen järjestelmässään. Koska etuuden maksaja katsoo pankin käsittelymaksun 50 euroa tulonsaajan veronalaiseksi tuloksi, annetaan tulorekisteriin uusi ilmoitus alkuperäisellä maksupäivällä:

Esimerkki 35, taulukko 3/4.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 04.04.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 62.50
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2022
Loppupäivä 30.04.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 12.50

Kun tulonsaajalle myöhemmin maksetaan loput suorituksesta, annetaan tulorekisteriin uusi ilmoitus:

Esimerkki 35, taulukko 4/4.
AINEISTON TIEDOT Arvot
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Vanhuuseläke
Määrä 937.50
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2022
Loppupäivä 30.04.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 187.50

6.7 Ennakonpidätyksen palauttaminen tulonsaajalle

Jos etuuden maksaja on vähentänyt tulonsaajalle maksamastaan etuudesta liikaa ennakonpidätystä, se voi palauttaa liikapidätyksen tulonsaajalle. Ennakonpidätyksen palautus ilmoitetaan tulorekisteriin uudella ilmoituksella, jossa ennakonpidätyksen määrä on negatiivinen.

Liikapidätys on palautettava saman kalenterivuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että negatiivinen ennakonpidätyksen määrä otetaan huomioon maksupäivän mukaisen vuoden verotuksessa. Esimerkiksi tammikuussa ei siten voi enää palauttaa tulonsaajalle liikapidätystä, joka on tehty edellisenä vuonna. Jos maksaja ei palauta liikapidätystä saman vuoden aikana, liikapidätys luetaan verotuksessa tulonsaajan hyväksi.

Esimerkki 36: Tulonsaajalle on maksettu eläkettä 1 000 euroa kuukaudessa ajalta 1.1.2022– 31.3.2022, yhteensä 3 000 euroa. Tulonsaaja ei ole esittänyt maksajalle verokorttia, joten etuuden maksaja toimittaa ennakonpidätystä 50 %. Veroa on peritty 500 euroa kuukaudessa, yhteensä 1 500 euroa. Tulonsaaja toimittaa vuoden alusta takautuvasti voimaan tulevan verokortin, jossa ennakonpidätysprosentti on 10 %. Ennakonpidätys on uuden verokortin myötä 100 euroa kuukaudessa (yhteensä 300 euroa ajalta 1.1.–31.3.2022), joten etuuden maksaja palauttaa liikaa perityt ennakonpidätykset tulonsaajalle. Palautettavaa on 1 500 euroa − 300 euroa = 1 200 euroa.

Taulukossa 1 on maaliskuun ilmoitus. Etuuden maksaja on antanut tammi- ja helmikuulta vastaavat ilmoitukset.

Esimerkki 36, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 02.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Eläke
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2022
Loppupäivä 31.03.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 500.00
Alkupäivä 02.03.2022
Loppupäivä 02.03.2022

Uuden verokortin myötä tulonsaajalle palautetaan liikaa peritty ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen palautuksesta annetaan uusi ilmoitus, jossa palautuksen määrä ilmoitetaan negatiivisena lukuna.

Esimerkki 36, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 16.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -1200.00
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022

Huhtikuusta alkaen ennakonpidätys toimitetaan verokortin mukaisesti.

Esimerkki 36, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.04.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Eläke
Määrä 1000.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.04.2022
Loppupäivä 30.04.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 100.00
Alkupäivä 01.04.2022
Loppupäivä 01.04.2022

Jos ennakonpidätyksen palautuksessa tapahtuu virhe, on tieto korjattava tulorekisteriin.

Esimerkki 37: Etuuden maksaja palauttaa ylimääräiset ennakonpidätykset tulonsaajalle. Palautettavaa on 1 500 euroa − 300 euroa = 1 200 euroa.

Etuuden maksaja antaa ennakonpidätyksen palautuksesta uuden ilmoituksen. Maksaja kuitenkin palauttaa tulonsaajalle virheellisesti 1 500 euroa 1 200 euron sijaan.

Esimerkki 37, taulukko 1/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 16.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -1500.00
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022

Kun virhe huomataan, se korjataan antamalla korvaava ilmoitus, jossa etuuden maksajan liikaa maksama 300 euroa ilmoitetaan perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 37, taulukko 2/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 16.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Perusteeton etu
Määrä 300.00
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -1200.00
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022

Kun tulonsaaja on maksanut perusteettoman edun takaisin, maksaja antaa takaisinperinnästä uuden ilmoituksen. Esimerkissä tulonsaaja on palauttanut perusteettoman edun 20.3.2022, mutta etuuden maksaja on saanut kohdistettua sen järjestelmässään 23.3.2022.

Esimerkki 37, taulukko 3/3.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 23.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Perusteeton etu
Määrä 300.00
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 20.03.2022
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022

Jos palautettavasta ennakonpidätyksestä tehdään ulosmittaus, tieto siitä on ilmoitettava tulorekisteriin.

Esimerkki 38: Etuuden maksaja palauttaa tulonsaajalle ennakonpidätystä 1 200 euroa, ja palautuksesta maksetaan ulosottoon 200 euroa.

Esimerkki 38.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 16.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -1200.00
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ulosmittaus
Määrä 200.00
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022

 

Jos palautettava ennakonpidätys tai osa siitä maksetaan sijaissaajalle, tieto vähennyksestä on ilmoitettava tulorekisteriin.

Esimerkki 39: Tulonsaajalle palautetaan ennakonpidätystä 1 200 euroa, josta vähennetään 70 euroa YEL-perintänä. Koska vähennys ei koske mitään aikaisemmin tulorekisteriin ilmoitettua tuloa, käytetään vähennyksen tulolajina samaa tulolajia kuin maksettavassa tulossa.

Esimerkki 39.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 16.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä -1200.00
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Ennakonpidätys
Vähennyksen tyyppi YEL-perintä
Vähennyksen määrä 70.00
Alkup.etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Alkupäivä 16.03.2022
Loppupäivä 16.03.2022

7 Perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittaminen

7.1 Perusteettoman edun ilmoittaminen

Joissain tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin ilmoitettuun suoritukseen. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun etuutta on myönnetty tai maksettu aiheettomasti, esimerkiksi väärälle henkilölle tai väärän suuruisena. Perusteeton etu voi syntyä myös silloin kun etuuden olosuhteet myöhemmin muuttuvat. Kun perusteeton etu huomataan, tieto on korjattava tulorekisteriin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteetonta etua koskeva päätös on tehty. Kun liikasuoritus on riidanalainen, tarkoitetaan perusteetonta etua koskevalla päätöksellä lainvoimaista etuuden oikaisu- tai poistopäätöstä.

Perusteeton etu voidaan periä takaisin myöhemmin maksettavan etuuden bruttosummasta tai tulonsaajalle voidaan lähettää maksupyyntö. Suoritus voidaan periä takaisin myös nettona. Perusteettoman edun ilmoittamisessa on kaksi erilaista tapaa riippuen siitä, onko tulo ehditty ilmoittaa tulorekisteriin jo muuna tulona ennen kuin virhe huomataan, vai huomataanko maksuvirhe ennen ilmoituksen lähettämistä.

Jos virhe ehditään huomata ennen ilmoituksen lähettämistä, käytetään erillistä Perusteeton etu -tulolajia. Kyseistä tulolajia käytetään vain, jos aiheettomasti maksettu suoritus havaitaan ennen ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin.

Esimerkki 40: Tulonsaaja A:lle tarkoitettu 2 500 euron eläke on maksettu etuuden maksajan virheen vuoksi B:lle (ppkkvv-123B) 2 250 euron nettosuorituksena. Virhe huomataan heti seuraavana päivänä ennen kuin ilmoitusta on ehditty lähettää tulorekisteriin. Etuuden maksajan tiedossa on B:n henkilöllisyys, mutta tuloa ei ole saatu perittyä B:ltä takaisin. Tulonsaaja A saa eläkkeensä seuraavana maksupäivänä, vähennettynä 250 euron ennakonpidätyksellä, ja suoritus ilmoitetaan normaalisti tulorekisteriin. Etuuden maksaja ilmoittaa B:lle maksetun määrän kuitenkin seuraavasti:

Esimerkki 40.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 03.01.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 20XX00161900
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Perusteeton etu
Määrä 2250.00

Jos kyseessä ei ole pelkästään väärän tilinumeron käyttäminen vaan väärälle tulonsaajalle suoritettu maksu on kirjattu maksujärjestelmään ennakonpidätyksineen, myös ennakonpidätys pitää ilmoittaa väärän saajan etuustietoilmoituksella perityn suuruisena. Usein suoritus kuitenkin kirjataan vain todellisen tulonsaajan nimiin ja maksetaan tälle. Silloin tieto ennakonpidätyksestä annetaan vain todellisen tulonsaajan etuustietoilmoituksella. Aiheettomia suorituksia oikeushenkilöille tai tuntemattomaksi jääville tahoille ei ilmoiteta etuustietoilmoituksella.

Jos perusteeton etu on ehditty ilmoittaa muuna tulona tulorekisterin, tieto on korjattava oikeaksi käyttämällä ilmoituksella annettua tulolajia sekä sen yhteydessä annettavaa erillistä "Perusteeton etu – Kyllä" -tietoa.

Esimerkki 41: Tulonsaajalle C on 15.9.2022 maksettu 1 100 euroa. Suoritus on ilmoitettu työmarkkinatukena tulorekisteriin. Etuuden maksaja on kuitenkin maksanut vahingossa 550 euron liikasuorituksen normaalin etuuden määrän, 550 euron, lisäksi. Maksetusta suorituksesta on toimitettu 275 euron ennakonpidätys (25 %). Etuuden maksaja antaa ilmoituksen maksetun etuuden määrän mukaisesti, eikä huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä.

Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 41, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 15.09.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 20XX00221000
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työmarkkinatuki
Määrä 1100.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.08.2022
Loppupäivä 31.08.2022
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 23
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 275.00

Virhe huomataan lokakuussa. Aiemmin annettu ilmoitus on korjattava korvaavalla menettelyllä merkitsemällä liikasuoritus (aiemmin maksettu ja tulorekisteriin ilmoitettu Työmarkkinatuki-tulolaji) perusteettomaksi eduksi. Koska tulo on jo ilmoitettu aiemmin muuna tulona tulorekisteriin, ei käytetä Perusteeton etu -tulolajia, vaan aiemmin ilmoitettuun tuloon liitetään erillinen, tulolajiin kytkettävä "Perusteeton etu – Kyllä" -tieto.

Etuuden maksajan korvaava ilmoitus:

Esimerkki 41, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 15.09.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 20XX00221000
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työmarkkinatuki
Määrä 550.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.08.2022
Loppupäivä 31.08.2022
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 23
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työmarkkinatuki
Määrä 550.00
Perusteeton etu Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.08.2022
Loppupäivä 31.08.2022
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 0
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 275.00

Annetun tiedon perusteella tulonsaajalle katsotaan elokuulta työttömyysetuuden määräksi 550 euroa ja virheellinen liikasuoritus (550 euroa) muuttuu perusteettomaksi eduksi. Tiedon käyttäjät saavat ilmoituksen perusteella tiedon, että liikasuoritus on aiemmin ilmoitettu työmarkkinatukena tulorekisteriin. Työttömyysetuus-tulolajeille pakollinen tieto etuuden yksiköstä annetaan perusteettoman edun tapauksessa nollana (0) päivänä. Tulonsaajalta toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella sen suuruisena, kuin se tulonsaajalta perittiin.

7.2 Yleistä etuuksien takaisinperinnästä

Kun tulonsaaja maksaa aiheettomasti maksetun perusteettoman edun tai muun suorituksen takaisin, tieto takaisinmaksusta on ilmoitettava tulorekisteriin. Vastaavalla tavalla toimitaan, jos takaisinperintä tehdään kuittaamalla saatava myöhemmästä etuussuorituksesta. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle etuustietoilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan uudella ilmoituksella kohdistamalla se maksupäivälle, jona tulo on peritty takaisin. Näin toimitaan myös rahan palautuessa etuuden maksajalle esimerkiksi työnantajan tai puolison maksaessa etuuden takaisin tulonsaajan puolesta.

Takaisinperinnästä ja kuittauksen ilmoittamisesta on kattavammin kerrottu ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi.

Ilmoitus takaisinperinnästä tehdään antamalla tulolajiin liitettävä "Takaisinperintä – Kyllä" -tieto sekä siihen liittyvät lisätiedot ilmoituksella siltä maksupäivältä, jona tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin tai liikamaksua kuitataan myöhemmästä etuudesta.

"Alkuperäinen suorituksen maksupäivä" on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto, mutta joissain tilanteissa se on välttämätön tulonsaajan verotuksen kohdistamisen vuoksi. Maksupäivän ilmoittaminen on tarpeen etenkin tilanteessa, jossa verovuosi vaihtuu ja takaisinperittyä summaa ei tule huomioida nykyisen verovuoden vähentävänä tulona vaan se tulee kohdistaa oikeaan verovuoteen niin sanottuna erityisenä takaisinperinnän vähennyksenä.

Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin nettona, ilmoitetaan summaan kohdistuva ennakonpidätys kohdassa "Takaisinmaksuun kohdistuva ennakonpidätys". Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin bruttona, etuuden maksaja ei ilmoita takaisinperittävästä suorituksesta aiemmin toimitettuja ennakonpidätyksiä. Ne jäävät tulonsaajan eduksi tämän verotuksessa.

Takaisinmaksuun kohdistuva lähdevero -tieto ilmoitetaan, jos maksetusta tulosta on peritty lähdeveroa ja tulo peritään tulonsaajalta takaisin nettona ja lähdeveron osuus vähennetään muista Verohallinnolle tilitettävistä lähdeveroista. Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin bruttona, etuuden maksaja ei ilmoita takaisinperittävästä suorituksesta aiemmin perittyjä lähdeveroja.

Etuuksien takaisinperintätilanteiden ilmoittamisessa tulorekisteriin voidaan käyttää kalenterivuoden tarkkuutta, mitä tulee alkuperäisen ansaintakauden alku- ja loppupäivän antamiseen. Jos alkuperäistä suorituksen maksupäivää ei anneta, on Verohallinnon käytettävä alkuperäisestä ansaintakaudesta annettuja tietoja sille tilitettävien oma-aloitteisten verojen oikaisussa. Ilmoittaja voikin menettää korkoetua täyttäessään ilmoittamisvelvollisuutensa vain sille asetettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Takaisinperintätiedot on annettava viimeistään viidentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, etuuden maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen tai korvaukseen maksu liittyy sekä takaisinperintä on saatu kohdistettua etuuden maksajan omassa järjestelmässä. Näistä kohdistamistiedoista varsinainen takaisinmaksupäivä ilmoitetaan Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmässä takaisinmaksupäivänä.

7.3 Takaisinperinnästä luopuminen

Etuuksien takaisinperintää koskevissa oikeuslähteissä on tyypillisesti säännös etuuden myöntäjän mahdollisuudesta luopua tietyissä tilanteissa takaisinperinnästä kokonaan tai osittain. Harkittaessa takaisinperinnästä luopumista otetaan huomioon muun muassa kohtuusnäkökohdat ja tulonsaajan vilpitön mieli. Takaisinperinnästä luopumisen lisäksi on tilanteita, joissa jatkuvaluonteisen etuuden maksua päätetään jatkaa, vaikka etuus on todettu perusteettomaksi.

Jos tulonsaajalle on maksettu tuloa perusteetta, on ilmoitus perusteettomasta edusta tehtävä tulorekisteriin siitä huolimatta, kuinka takaisinperintä tullaan tekemään tai tullaanko takaisinperinnästä esimerkiksi luopumaan kokonaan tai osin. Tulonsaajalle voi siten joissain tapauksissa rekisteröityä tuloksi enemmän perusteetonta etua kuin häneltä on peritty takaisin tai tullaan koskaan perimään takaisin. Jos tulon maksaminen jatkuu ilman etuuden myöntävää päätöstä, ilmoitetaan se tulorekisteriin Perusteeton etu -tulolajia käyttäen.

7.4 Etuuden saajan oma-aloitteinen etuuden takaisinmaksu

Tulonsaaja voi palauttaa saamaansa etuutta oma-aloitteisesti ilman, että etuus on tulonsaajalle perusteetonta etua. Palautettu etuus ei myöhemminkään muodostu tulonsaajalle perusteettomaksi eduksi. Etuuden maksaja ei anna tällaisessa tilanteessa ilmoitusta perusteettomasta etuudesta.

Palautuva summa ilmoitetaan uudella ilmoituksella tulorekisteriin "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tiedon perusteella ja kohdistamalla se maksupäivälle, jona tulo on palautunut takaisin. Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmän avulla Verohallinto pystyy toimittamaan tulonsaajan verotuksen oikein. Alkuperäinen suorituksen maksupäivä tarvitaan joissain tilanteissa tulonsaajan verotuksen oikein kohdistamisen vuoksi. Kyseessä ovat samat tilanteet kuin takaisinperinnässä.

Perusteettomalla edulla tarkoitetaan tässä tapauksessa sekä prosessin itsensä tekemää päätöstä perusteettomasta edusta (esimerkiksi oikaisu-, muutos-, korjaus-, lakkautus- tai poistopäätöstä) että maksamisen virheestä johtuvaa perusteetonta etua, kun tulonsaaja saa liikamaksua. Jos oma-aloitteisesti palautettu tulo myöhemmin katsotaan etuuden maksajan prosessissa perusteettomaksi eduksi, on etuuden maksajan korjattava alkuperäistä ilmoitusta antamalla korvaava ilmoitus, jossa "Perusteeton etu – Kyllä" -tieto liitetään maksettuun tulolajiin sekä muutetaan "Oma-aloitteinen palautus – Kyllä" -tieto "Takaisinperintä – Kyllä" -tiedoksi.

Palautuvan summan netto- ja bruttopalautuksissa sovelletaan samoja säännöksiä ja toimia kuin takaisinperinnässä.

Esimerkki 42: Opiskelijalle on maksettu 320 euroa/kk opintotukea ajalla 1.1.2021–31.5.2021. Opintotuesta on toimitettu ennakonpidätystä (10 %) opiskelijan toimittaman verokortin mukaisesti (32 e/kk). Etuuden maksaja on ilmoittanut suorituksen kuukausittain maksupäivän mukaisesti.

Opiskelija palauttaa 29.5.2022 opintotukea bruttona 500 euroa kohdistuen aikaan 1.1.2021–31.5.2021 (100 e/kk). Etuuden maksaja kohdistaa takaisinperinnän maksujärjestelmäänsä 31.5.2022.

Etuuden maksaja on antanut aiemmin tulorekisteriin ilmoitukset maksamastaan opintotuesta. Maksaja ei anna korvaavaa ilmoitusta perusteettomasta edusta, koska palautettua opintorahaa ei etuuden maksajan prosessissa käsitellä perusteettomana etuutena. Kyseessä ei ole myöskään maksamisen virhe (liikamaksu).

Takaisinmaksusta annettava uusi ilmoitus:

Esimerkki 42.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 31.05.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 20YY00090720
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Opintotuki
Määrä 500.00
Oma-aloitteinen palautus Kyllä
Takaisinmaksun lisätiedot  
Takaisinmaksupäivä 29.05.2022
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2021
Loppupäivä 31.05.2021

7.5 Verotukseen vaikuttamattoman maksun oikaisun ilmoittaminen

Tieto "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä" välitetään Verohallinnolle, ja sillä on vaikutusta suoraan tulonsaajan verotukseen. Maksajan tulee ilmoittaa tämä tieto kahdessa tapauksessa:

 • saman tulon kahdenkertaisen verotuksen estäminen: kun maksetaan sellaista tuloa, joka on jo aikaisemmin ilmoitettu veronalaisena tulona
 • perusteettoman vähennyksen estäminen: kun ilmoitetaan palautuvasta tulosta, jota ei ole alun perinkään verotettu.

Sama tulo voi olla mahdollista ilmoittaa kahteen kertaan veronalaisena tulona tulonsaajalle tilanteissa, joissa sijaissaajalle on maksettu liikaa. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. Tulo on kokonaan veronalaista, jos sijaissaajan vähennys ilmoitetaan jollain seuraavista vähennyksen tyypeistä: "Elatusapuvelan perintä", "Maksuvaatimus (ei regressitilanne)", "MATA- ja MYEL-perintä", "Muu vähennys nettotulosta", "Regressi verottomaan tuloon", "Opintolainan takaussaatavan perintä" tai "YEL-perintä". Nämä kaikki vähennykset ovat verojen jälkeen tehtäviä vähennyksiä. Kun tulonsaajalle maksetaan sijaissaajalle jo maksettu liikamaksu, tulee puuttuneen tulon maksusta ilmoittaa tulorekisteriin. Tämä ilmoittamisvelvollisuus aiheuttaa saman tulon kahdenkertaisen ilmoittamisen. Maksun ilmoittamisen yhteydessä tulee ilmoittaa tieto "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä", jolla estetään saman tulon kahdenkertainen verotus. Ks. tarkemmin ilmoittamisesta ja esimerkit tämän ohjeen kohdasta Etuutta on maksettu sijaissaajalle liikaa.

Tulonsaajan saama perusteeton vähennys verotuksessa ilmenee sellaisissa harvinaisissa tilanteissa, kun etuustietoilmoituksessa ilmoitetaan tulonsaajan tulon palautumisesta ja tätä tuloa ei ole verotettu alun perinkään eikä kyseessä ole veroton tulolaji. Takaisinperinnän tai oma-aloitteisen palauttamisen myötä etuuden maksajalle palautuu sellainen suoritus, jota maksettaessa vähennyksen tyyppinä on ollut "Regressi veronalaiseen tuloon", "Muu vähennys veronalaisesta tulosta" tai "Palkansaajamaksujen vähennys". Jos palautuvan tulon ilmoittamisessa käytetään Takaisinmaksun lisätiedot -tietoryhmää, tiedon käyttäjä ei voi tietää, palautuuko sellaista tuloa, jota ei ole verotettu aikaisemmin. Siksi maksajan tulee käyttää tietoa "Ei vaikuta verotukseen – Kyllä", jotta Verohallinto jättää takaisinperityn määrän huomioimatta tulonsaajan verotuksessa.

Asiaa on käsitelty myös ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi.  

8 Regressitilanteiden ilmoittaminen tulorekisteriin

8.1 Yleistä regressitilanteista

Etuuden takaisinperintä kohdistetaan yleensä sen saajaan. Takautumis- eli regressioikeuden perusteella syntyvä regressitilanne poikkeaa muista takaisinperinnän muodoista tässä suhteessa. Regressitilanteessa etuuden maksaja voi saada aiheettomasti maksettuun etuuteen korvausta muulta sosiaaliturvalaitokselta tai yksityiseltä toimijalta, kuten tapaturma-, liikenne- tai potilasvakuutusyhtiöltä. Regressioikeutta sääntelee esimerkiksi työntekijän eläkelain (395/2006) 123 §:n säännös sijaissaajien maksujärjestyksestä. Regressitilanteissa etuuden kuittaus tai perintä voidaan tehdä ilman tulonsaajan suostumusta.

Regressi viittaa siten siihen, että tulonsaajalla on ollut oikeus saada korvausta samasta vahingosta, tai etuutta samoilla maksuperusteilla, useamman eri oikeusperusteen pohjalta. Yleensä eri oikeusperusteiden mukaisista etuuksista vastaavat eri etuuden maksajatahot. Regressitilanteessa eri etuuksia maksetaan päällekkäin ja aiemman etuuden maksaja vaatii takaisin sellaista etuutta, jonka huomataan olleen toissijainen suhteessa myöhempään etuuteen. Peritty määrä maksetaan tulonsaajan sijasta tälle toissijaisen etuuden maksaneelle taholle. Esimerkiksi silloin, kun sairauspäivärahaa saanut henkilö on samalta ajalta oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, voidaan takautuvasta työkyvyttömyyseläkkeestä osa suorittaa sairauspäivärahan maksaneelle laitokselle.

Etuuksia koskevan lainsäädännön mukaan toissijaisen etuuden maksajan pitää lähettää ensisijaista etuutta myöntävälle etuuden maksajalle ennakkoilmoitus, jotta se voisi saada liikaa maksamansa suorituksen takaisin ensisijaisen etuuden maksajalta. Pääsääntöisesti tämä ennakkoilmoitus käynnistää regressiprosessin. Ennakkoilmoituksen perusteella ensisijaisen etuuden maksaja pidättää etuuden takautuvalta ajalta, ilmoittaa asiasta ennakkoilmoituksen lähettäneelle etuuden maksajalle ja jää odottamaan siltä varsinaista regressivaatimusta, eli perimisilmoitusta. Regressivaatimuksella toissijaisen etuuden maksaja ilmoittaa, kuinka paljon liikaa se on maksanut.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot sellaisista regresseistä, joista tulorekisteristä annetun lain 13 §:ssä tarkoitetuilla tiedon käyttäjillä on tiedonsaantioikeus. Tiedot annetaan vain siltä osin kuin tiedon käyttäjä tarvitsee niitä tämän ohjeen kohdassa Etuustietojen ilmoitusvelvollisuus tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Regressin ilmoittamisesta on kattavammin kerrottu ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi.

8.2 Tulorekisterin ilmoittamisen ulkopuolelle jäävät takautumisoikeustilanteet

Tulorekisteriin ei ilmoiteta takautumisoikeustilanteita, joissa tulonsaajalle ei tehdä päätöstä eli tulonsaaja ei ole asianosaisena päätöksessä. Tulorekisterilain 6 §:ssä mainitaan: "Momentin nojalla ei talletettaisi tietoja sellaisista vakuutuslaitosten välisistä takautumissuorituksista, joissa tulonsaaja itse ei ole asianosaisena. Tällaisia laitosten välisiä suorituksia tapahtuu esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista ja liikennevakuuttamista harjoittavien vakuutuslaitosten välillä sekä eläkelaitosten ja raideliikennevastuulain (113/1999) mukaisesti korvausvelvollisen tahon välillä."

Asianosaisella tarkoitetaan sitä, että tulonsaajalle myönnetään päätös koko etuudesta ja siitä maksetaan osa jollekin toiselle etuuden maksajalle. Tällöin on kyse regressistä ja se ilmoitetaan tulorekisteriin. Jos tulonsaajalle ei tehdä päätöstä, ja koko suoritus tai osa siitä maksetaan jollekin toiselle etuuden maksajalle, ei tulonsaaja ole asianosainen vaan kyse voi olla takautumisoikeustilanteesta. Tällaisessa tapauksessa suoritusta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Jos tulonsaajalle suoritetaan lisämaksu, josta tehdään erillinen päätös, tulee lisämaksusta tehdä ilmoitus tulorekisteriin suorituksen mukaisesti.

Esimerkki 43: Ajoneuvot A ja B kolaroivat. Ajoneuvon A kuljettaja loukkaantuu. Vastuu jaetaan ajoneuvojen vakuutusyhtiöiden (A ja B) välillä tasan.

Ajoneuvon A:n vakuutusyhtiö myöntää ja maksaa täysimääräisen korvauksen henkilövahingoista ajoneuvo A:n kuljettajalle.

Koska vastuu jakautuu puoliksi, vakuutusyhtiö (A) regressoi puolet maksamastaan korvauksesta ajoneuvo B:n vakuutusyhtiöltä (B). Tällaista yhtiöiden välistä regressimaksuliikennettä, jossa tulonsaaja ei ole asianosaisena päätöksessä, ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisterissä näkyvät vain vakuutusyhtiön (A) ilmoitukset maksetusta korvauksesta.

Esimerkki 44: Työmatkalla sattuu liikennevahinko. Työmatkalla oleva pyöräilijä jää auton alle ja loukkaantuu. Vahinko korvataan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella.

Tapaturmavakuutusyhtiö maksaa ja ilmoittaa suoritukset tulorekisteriin ennen kuin liikennevakuutusyhtiö on tehnyt päätöksen korvauksista tulonsaajalle. Liikennevakuutusyhtiö korvaa liikennevakuutuslain ja tapaturmavakuutuslain etuuksien mukaisen erotuksen vahingoittuneelle. Tapaturmavakuutuslaitos regressoi maksamansa korvaukset liikennevakuutusyhtiöltä. Liikennevakuutusyhtiön regressisuoritus tapaturmavakuuttajalle ei vaikuta tulonsaajalle maksetun etuuden määrään eikä hänelle maksettujen etuuksien luonteeseen millään tavalla.

Kun liikennevakuuttaja myöntää korvauksen erotuksesta ja tekee siitä päätöksen tulonsaajalle, regressiliikenne ei näy tulorekisterissä. Tulorekisterissä näkyvät tapaturmavakuuttajan ilmoittamat suoritukset koko etuudesta sekä liikennevakuuttajan maksamat suoritukset erotuksesta. Tulorekisterissä sen sijaan eivät näy liikennevakuuttajan takautumisoikeusmenettelyyn perustuen tapaturmavakuuttajalle maksamat suoritukset, koska tulonsaaja ei ole niissä asianosaisena.

Tulonsaajan kannalta hänen saamansa tulo muodostuu tapaturmavakuutuskorvauksesta sekä liikennevakuutuskorvauksesta.

8.3 Päällekkäiset regressivaatimukset

Saman etuuden maksuun voi kohdistua useita eri tahojen regressivaatimuksia. Vaatimusten vastaanottaja seuraa sille laissa määriteltyä etusijajärjestystä ja muun muassa ulosottoviranomaisen maksukieltoa, kun se määrittää, kuinka paljon etuudesta maksetaan eri sijaissaajille. Tällaisessa tilanteessa Vähennykset-tietoryhmä toistuu useampaan kertaan sen tulolajin tiedoissa, joissa eritellään myöhemmän ensisijaisen etuuden maksu.

Esimerkki 45: Henkilö on jäänyt sairauden vuoksi pois töistä 1.9.2021 ja alkanut saada etuuden maksaja A:n sairauspäivärahaa tästä päivästä lähtien. Sairauspäivärahan maksaminen on loppunut 31.12.2021. Henkilö jää työttömäksi ja alkaa saada etuuden maksaja B:n maksamaa työttömyyspäivärahaa 1.1.2022 alkaen. Lisäksi henkilö on saanut vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi toimeentulotukea A:lta ajalta 1.9.2021–15.2.2022. 

Henkilölle myönnetään 19.2.2022 takautuva työkyvyttömyyseläke 1.9.2021 alkaen. Eläkkeeseen kohdistuu kuitenkin regressivaatimukset etuuden maksaja A:lta (sairauspäiväraha ja toimeentulotuki) sekä etuuden maksaja B:ltä (työttömyyspäiväraha). Etuuden maksaja C jättää regressivaatimusten vuoksi eläkkeen takautuvalta ajalta maksamatta ja laittaa jatkuvan eläkkeen 1.3.2022 alkaen maksuun. Tästä jatkuvasta maksusta etuuden maksaja C tekee normaalin uuden etuustietoilmoituksen tulorekisteriin maksupäivältä 1.3.2022.

Etuuden maksaja C maksaa myöhemmin 8.3.2022 takautuvan työkyvyttömyyseläkkeen seuraten A:lta ja B:ltä saatuja regressivaatimuksia.

Henkilön työkyvyttömyyseläkkeen suuruus on 1 000 euroa jokaisena kuukautena (indeksikorotus jätetty huomioimatta). Eläkkeen määrä takautuvalta ajalta 1.9.2021–28.2.2022 on siten 6 000 euroa. Henkilö ei ole toimittanut takautuvalle ajalle voimassaolevaa verokorttia, joten C toimittaa takautuvan etuuden veronalaisesta osuudesta ennakonpidätystä 50 prosenttia.

Etuuden maksaja C ottaa huomioon seuraavat regressejä koskevat tiedot:

Eläkkeenmaksu ajalta 1.9.2021–30.9.2021

  • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
  • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.9.2021–30.9.2021 itselleen yhteensä 900 euroa.
  • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.9.2021–30.9.2021 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.10.2021–31.10.2021

  • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
  • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.10.2021–31.10.2021 itselleen yhteensä 900 euroa.
  • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.10.2021–31.10.2021 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.11.2021–30.11.2021

  • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
  • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.11.2021–30.11.2021 itselleen yhteensä 900 euroa.
  • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.11.2021–30.11.2021 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.12.2021–31.12.2021

  • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
  • A vaatii sairauspäivärahaa ajalta 1.12.2021–31.12.2021 itselleen yhteensä 900 euroa.
  • Sairauspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 100 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.12.2021–31.12.2021 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 50 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.1.2022–31.1.2022

  • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
  • B vaatii työttömyyspäivärahaa ajalta 1.1.2022–31.1.2022 itselleen yhteensä 800 euroa.
  • Työttömyyspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 200 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.1.2022–31.1.2022 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 100 euroa.

Eläkkeenmaksu ajalta 1.2.2022–28.2.2022

  • Eläketulo on yhteensä 1 000 euroa.
  • B vaatii työttömyyspäivärahaa ajalta 1.2.2022–28.2.2022 itselleen yhteensä 800 euroa.
  • Työttömyyspäivärahavaatimuksen ylittävä osuus, 200 euroa, voidaan suorittaa A:n samalta ajalta 1.2.2022–15.2.2022 maksaman toimeentulotuen korvaukseksi. Toimeentulotuen korvaukseksi maksetaan ennakonpidätyksen jälkeen yhteensä 100 euroa.

Etuuden maksaja C antaa takautuvasta maksustaan seuraavan ilmoituksen:

Esimerkki 45, taulukko 1/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 08.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 4000.00
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Sairauspäiväraha
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 3600.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-8
Yrityksen nimi Etuuden maksaja A
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen tyyppi  
Vähennyksen määrä 200.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-8
Yrityksen nimi Etuuden maksaja A
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.09.2021
Loppupäivä 31.12.2021
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 2000.00
Kertakorvaus Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 28.02.2022
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Ansiopäiväraha
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 1600.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 28.02.2022
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-9
Yrityksen nimi Etuuden maksaja B
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 28.02.2022
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Muu etuus
Vähennyksen tyyppi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen määrä 200.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 15.02.2022
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Y-tunnus
Tunniste 1234567-8
Yrityksen nimi Etuuden maksaja A
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.01.2022
Loppupäivä 15.02.2022
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 400.00

Etuuden maksaja C:n suorituksesta ei jää tulonsaajalle itselleen maksettavaa osaa. Veronalaisten sairauspäivärahan ja ansiopäivärahan regressien jälkeen veronalaista tuloa jää tulonsaajan nimiin 800 euroa, josta puolet on toimitettu ennakonpidätyksenä ja puolet peritty takaisin liikaa maksettuna toimeentulotukena.

Jos sijaissaajille maksettujen erien ja verojen jälkeen jää tulonsaajan tilille maksettavaa määrää, ei siitä etuustietoilmoituksella anneta tietoa. Tiedon käyttäjien on itse laskettava etuuden käteen jäävä määrä sekä veronalainen määrä saamistaan tulorekisterin tiedoista.

Regressisuoritusten saajien (kuten esimerkissä 45) on annettava korvaavat ilmoitukset niistä tulorekisteriin ilmoitetuista etuuksistaan, joihin saadaan ensisijaisen etuuden maksajalta suoritus. Aiemman ilmoituksen kaikki tiedot muun muassa etuuden yksiköstä ja ennakonpidätyksestä jätetään ennalleen. Tulolajin yleistietoihin pelkästään liitetään uusi tieto, "Regressi – Kyllä".

Esimerkki 45: (jatkuu) B:n korvaava ilmoitus helmikuulle:

Esimerkki 45, taulukko 2/2.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.03.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite 01032021AA2
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ansiopäiväraha
Määrä 800.00
Regressi Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.02.2022
Loppupäivä 28.02.2022
Etuuden yksikkö  
Yksikkö Päivä
Yksiköiden määrä 20
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 160.00

8.4 Peräkkäiset regressivaatimukset

Samalla tulonsaajalla voi olla samalla ajanjaksolla päällekkäin maksettavaa etuutta, jotka ilmenevät eri ajanjaksoina. Peräkkäiset regressit voivat mennä päällekkäin muiden regressien kanssa, vaikka ne ajallisesti olisivatkin erillään toisistaan. Tulonsaajalla on kuitenkin oikeus vain yhteen etuuteen samanaikaisesti. Regressivaatimuksensa perusteella regressisuorituksen saanut taho ilmoittaa aina tiedon "Regressi – Kyllä" koskemaan niitä maksamiaan suorituksia, jotka se saa regressivaatimuksensa perusteella toiselta taholta. Jälkimmäinen etuuden maksaja ilmoittaa tiedot aina käyttäen Vähennykset-tietoryhmää, jotta tiedon käyttäjät voivat hyödyntää vähennyksen tietoja sekä huomioida regressisuorituksen määrän.

Esimerkki 46: Etuuden maksaja A on myöntänyt tulonsaajalle 1.3.202131.3.2021 etuutta A 100 euroa. Etuus on tulonsaajan käytössä 10.3.2021 ja ilmoitetaan tulorekisteriin. Myöhemmin etuuden maksaja B myöntää samalle tulonsaajalle samalle ansaintakaudelle myös 100 euron etuuden B, joka maksetaan 1.6.2021. Tulonsaajan tilille ei todellisuudessa makseta kesäkuussa mitään, koska koko suoritus menee etuuden maksaja A:lle regressivaatimuksen perusteella. Aikaa kuluu ja etuuden maksaja C myöntää samalle tulonsaajalle samalle ansaintakaudelle myös 100 euron etuuden C, joka maksetaan 1.2.2022. Tässäkin tapauksessa tulonsaajan tilille ei todellisuudessa makseta mitään, koska suoritus maksetaan etuuden maksaja B:lle tämän regressivaatimuksen perusteella.

Etuuden maksaja A:n ilmoitus:

Esimerkki 46, taulukko 1/5.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 10.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite A:n ilmoitus A01
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 100.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021

Etuuden maksaja B:n ilmoitus regressivähennyksineen sekä etuuden maksaja A:n korvaava ilmoitus saamastaan regressisuorituksesta:

Esimerkki 46, taulukko 2/5.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite B:n ilmoitus B01
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 100.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus A)
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 100.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Esimerkki 46, taulukko 3/5.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 10.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite A:n ilmoitus A01
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus A)
Määrä 100.00
Regressi Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021

Etuuden maksaja C:n ilmoitus regressivähennyksineen sekä etuuden maksaja B:n korvaava ilmoitus saamastaan regressisuorituksesta:

Esimerkki 46, taulukko 4/5.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.02.2022
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite C:n ilmoitus C01
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus C)
Määrä 100.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus B)
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 100.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Esimerkki 46, taulukko 5/5.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 01.06.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Toimenpiteen tyyppi Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite B:n ilmoitus B01
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi (Etuus B)
Määrä 100.00
Regressi Kyllä
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi (Etuus A)
Vähennyksen tyyppi Regressi veronalaiseen tuloon
Vähennyksen määrä 100.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tilitysjakso  
Alkupäivä 01.03.2021
Loppupäivä 31.03.2021

8.5 Tulorekisterin ulkopuolista etuutta koskeva regressi

Regressivaatimuksen tarkoittama aiempi etuus ei ole tulorekisterissä, jos se on maksettu ennen tulorekisterin käyttöönottoa tai ei esimerkiksi kuulu rekisteriin ilmoitettaviin tietoihin arkaluontoisuuden vuoksi. Näissä tilanteissa regressin tapahtuminen käy ilmi vain myöhemmän etuuden maksajan Vähennykset-tietoryhmässä antamista tiedoista. Jos alkuperäisellä etuudella ei ole omaa tulolajia tulorekisterin tulolajien koodistossa, käytetään alkuperäisestä etuudesta annettavissa tiedoissa vähennyksen tulolajin koodin arvona "Muu etuus" tai "Muu eläke".

Regressin ilmoittamisesta on kattavammin kerrottu ohjeessa Etuudet – Takaisinperintä ja regressi.

Esimerkki 47: Tulonsaajalle myönnetään 10.3.2021 työkyvyttömyyseläke 1.1.2021 alkaen. Eläke ajalta 1.1.–28.2.2021 maksetaan ruotsalaiselle Försäkringskassan-nimiselle taholle, joka on ehtinyt maksaa tulonsaajalle toissijaista etuutta. Tuloverolain regressejä koskeva säännös ei sovellu tilanteessa, koska jälkimmäinen etuuden maksaja ei tiedä, onko aikaisempi tulo ollut Suomessa veronalaista. Jälkimmäinen etuuden maksaja ilmoittaa regressin siten vähennyksen tyypillä "Regressi verottomaan tuloon".

Jälkimmäisen etuuden maksajan ilmoitus sijaissaajalle maksettavasta takautuvasta eläkkeestä:

Esimerkki 47.
AINEISTON TIEDOT Arvot
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä 17.03.2021
ILMOITUKSEN TIEDOT  
Tulonsaajan tiedot  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Työkyvyttömyyseläke
Määrä 2400.00
Ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2021
Loppupäivä 28.02.2021
Vähennykset  
Vähennyksen tulolajin koodi Muu etuus
Vähennyksen tyyppi Regressi verottomaan tuloon
Vähennyksen määrä 2000.00
Alkuperäisen etuuden ansaintakausi  
Alkupäivä 01.01.2021
Loppupäivä 28.02.2021
Sijaissaajan tiedot  
Tunnisteen tyyppi Ulkomainen yritystunnus
Tunniste 202100-0000
Maakoodi SE
Yrityksen nimi Försäkringskassan
Sijaissaajan tyyppi Ulkomainen laitos
Tilitysjakso  
Tulolajin yleistiedot  
Tulolajin koodi Ennakonpidätys
Määrä 400.00