Hyvinvointialueet ja perhevapaauudistus rytmittävät tulorekisterin vuotta 2022

24.2.2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Samaan aikaan hyvinvointialueet aloittavat tulorekisteristä saatavien palkka-, etuus- ja eläketietojen hyödyntämisen omassa päätöksenteossaan.

Vastaavasti kuntien ja kuntayhtymien tiedonsaantioikeuksia muutetaan, kun niiltä siirtyy tehtäviä 21 uudelle hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueet toimivat myös palkka- ja etuustiedon ilmoittajina. Hyvinvointialueille julkaistaan tulorekisterin verkkosivuilla kevään aikana muun muassa oma ohjeistus ilmoittamisessa huomioitavista asioista.

Suunnitelmissa on aloittaa tiedon jakelu tulorekisteristä myös muutamalle muulle uudelle tiedon käyttäjälle vuoden 2023 alussa. Mahdollisia uusia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi harmaan talouden ilmiöselvitykset, maahanmuuttohallinnon eri tehtävät sekä talous- ja velkaneuvonta, oikeusapu ja edunvalvonta sekä haastemiestoiminnot.

Perhevapaauudistus tuo uusia tulolajeja etuuksiin

Tulorekisterin kehittämisessä keskitytään tänä vuonna lainsäädännöstä tuleviin pakollisiin muutoksiin. Myös pienkehittäminen etenee aikataulussa: sidosryhmät ovat jättäneet omat muutostoiveensa Tulorekisteriyksikön arvioitavaksi. Vuoden 2023 muutosten kokonaiskuvasta kerrotaan tarkemmin kevään aikana sidosryhmätilaisuuksissa sekä kesäkuun ohjelmistotalopäivillä.

Merkittävin tässä vaiheessa tiedossa oleva tulorekisteriin vaikuttava lainsäädäntömuutos on perhevapaauudistus, jonka pitäisi tulla voimaan elokuun 2022 alussa. Uudistus toisi tulorekisteriin neljä uutta tulolajia etuuksien ilmoittamiseen. Lisäksi muutos vaikuttaisi niihin organisaatioihin, jotka hyödyntävät perhevapaisiin liittyviä tietoja.

Muita valmisteilla olevia lakimuutoksia

Säädösvalmistelussa on kaksi uutta tietojen käyttötarkoitusta KEHA-keskukselle: rekrytointikokeilu ja kuntien kannustinmallin ohjaamotoimintaan liittyvät tehtävät.

Toinen seurannassa oleva päätöskokonaisuus liittyy yli 55-vuotiaiden työllistymisen tukemiseen. Ehdotukseen sisältyy linjaus uudesta muutosturvarahasta, joka vastaisi irtisanotun henkilön yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvaraha lisättäisiin osaksi tulorekisterin tietosisältöä.

Tulorekisteri huomioi kuluvan vuoden kehittämisessä myös mahdolliset henkilötunnukseen liittyvät muutokset. Muutoksiin valmistautuminen liittyy hankkeeseen, joka valmistelee henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaamaa identiteettiä.

Tulorekisteri ei liity Suomi.fi-palveluväylään

Valtiovarainministeriö on myöntänyt tulorekisterille poikkeusluvan olla liittymättä palveluväylään. Tietojen ilmoittaminen ja jakelu jatkuu tulorekisterin omien rajapintojen kautta kuten tähänkin asti.

Tulorekisteriin tallennettavan tiedon laatua seurataan yhä tarkemmin

Tulorekisteri seuraa jatkossa entistä tarkemmin ilmoittamisen oikea-aikaisuutta, paperilomakkeella ilmoittamista, sijaismaksajailmoituksia sekä maksajien virhetilanteita. Seurannan perusteella maksajille lähetään ohjaavia viestejä ja kohdennettuja tiedotteita. Niillä pyritään parantamaan tiedon laatua ja tukemaan tietojen ilmoittamista oikeassa muodossa. Lisäksi arvioidaan vuosimuutosten vaikuttavuutta.

Syksyllä 2022 käynnistetään myös kaksi selvitystä, jotka tähtäävät tulorekisteriin tallennetun tiedon laadun parantamiseen. Keskitetyn laadunvalvonnan selvityksessä arvioidaan, miten tiedon laatua voitaisiin valvoa keskitetysti, millaisia lakimuutoksia tarvittaisiin ja mitä hyötyjä keskitetyllä laadunvalvonnalla saavutettaisiin.

Toinen selvityksistä käsittelee valvontatietojen tallentamista tulorekisteriin. Siinä selvitetään, pitäisikö tiedon käyttäjillä olla mahdollisuus lisätä tulorekisteriin valvontatietoja. Nämä olisivat käyttäjän omassa valvonnassaan selvittämiä tietoja, esimerkiksi oikea tulon määrä. Samalla arvioidaan, millaisia säädösmuutoksia tietosisällön laajentaminen edellyttäisi.

Molemmissa selvityksissä arvioidaan myös toimenpiteiden toteutettavuutta, kustannuksia ja aikataulua. Selvitykset pyritään toteuttamaan tämän ja ensi vuoden aikana yhdessä tulorekisterin sidosryhmien kanssa. Selvitysten valmistuttua tehdään vielä erikseen päätökset mahdollisista toimenpiteistä.

Yhteenveto tulorekisterin kehittämisen näkymistä vuoden 2022 jälkeiselle ajalle on lisätty kehittämisen sivullemme.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.2.2022