Seloste henkilötietojen käsittelystä Tulorekisteriyksikössä

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artikla.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö (Tulorekisteriyksikkö) toimii tulotietojärjestelmän rekisterinpitäjänä.

Tulotietojärjestelmästä säädetään tulotietojärjestelmästä annetussa laissa 53/2018.

Tulotietojärjestelmä muodostuu lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden sekä tiedonsaantioikeuden nojalla annettavia tietoja sisältävästä tulorekisteristä sekä tietojen oikeellisuutta palvelevasta yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävästä rekisteristä.

Tulotietojärjestelmän avulla vastaanotetaan ja talletetaan työnantajien ja muiden laissa tarkoitettujen tahojen antamia tietoja sekä välitetään tietoja niiden saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille tahoille suoritusten maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi sekä tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee tulorekisteriin talletettavien henkilötietojen lisäksi tulotietojärjestelmän ylläpitoon, virheselvittelyyn ja neuvontaan liittyviä suoritusten maksajien, tiedon käyttäjien sekä muiden sidosryhmien ilmoittamia henkilötietoja.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö käsittelee henkilötietoja vain lakisääteisissä tehtävissä.

Tulorekisteriyksikkö on rekisterinpitäjänä velvoitettu noudattamaan tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallisuutta koskevia velvoitteita sekä valtion viranomaisena myös hyvää tiedonkäsittelytapaa ja tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen mukaista korotettua tietoturvatasoa.

Tiedot rekisterinpitäjästä ja käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö

Postiosoite: PL 5, 00055 TULOREKISTERI
Käyntiosoite: Vääksyntie 4, Helsinki

Verohallinnon tietosuojavastaava

Noora Kontro
Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Henkilötietojen käsittelijä

Tulorekisteriyksikkö käsittelee henkilötietoja itse.

Käyttöpalvelutoimittajana toimii Tieto Oyj ja sovellushallinnan palveluista vastaa Digia Oyj.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1) Suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot

Tulotietojärjestelmän avulla vastaanotetaan ja talletetaan suoritusten maksajien antamia tulotietoja sekä välitetään tulotietoja niiden saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille tahoille suoritusten maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi sekä tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Tulorekisteriin talletetaan vain sellaisia tulotietoja, jotka välitetään ja luovutetaan laissa säädetyille tiedon käyttäjille säädettyihin käyttötarkoituksiin tiedonsaantioikeuksien puitteissa. Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa tiedot sellaisina kuin ne on tulorekisteriin talletettu, eikä se muokkaa tai yhdistele tietoja. Tulorekisteriyksikkö ei tee tietojen perusteella päätöksiä.

Suorituksen maksajat vastaavat tulorekisteriin talletettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen oikaisemisesta ilman aiheetonta viivytystä.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Väestötietojärjestelmästä saatujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tulorekisterin tietojen oikeellisuuden varmistaminen ja muiden Tulorekisteriyksikölle säädettyjen tehtävien hoitaminen.

Lisäksi henkilötietoja käytetään henkilölle itselleen kohdennettuun viestintään sekä henkilön sähköisessä asiointipalvelussa käyttämän asiointikielen päättelyyn.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saatujen tietojen käsittelyn tarkoituksena on tulorekisterin tietojen oikeellisuuden varmistaminen ja muiden Tulorekisteriyksikölle säädettyjen tehtävien hoitaminen.

4) Eläkejärjestelynumerot

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tietojen välittäminen tulorekisteristä asianomaiselle eläkeyhtiölle.

5) Muut kuin tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tulotietojärjestelmän ylläpidon, virheselvittelyn ja neuvonnan hoitaminen.

Rekisteröityjen ryhmät

1) Suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot

Rekisteröityjen ryhmät ovat laissa säädetyt suoritusten maksajat ja tulonsaajat.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Rekisteröityjen ryhmät ovat väestötietojärjestelmään merkityt Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Rekisteröityjen ryhmä on yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sisältyvät yksityiset elinkeinonharjoittajat.

4) Eläkejärjestelynumerot

Rekisteröityjen ryhmä on eläkevakuutuksen ottaneet palkan maksajat.

5) Muut kuin tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Rekisteröityjen ryhmä on ne henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet nimensä ja yhteystietonsa Tulorekisteriyksikölle tulotietojärjestelmän ylläpidon, virheselvittelyn ja neuvonnan yhteydessä.

Henkilötietojen ryhmät

1) Suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot

Suoritusten maksajien henkilötietojen ryhmiä ovat yksilöinti- ja yhteystiedot, jotka suorituksen maksaja on asianomaisen lain nojalla velvollinen ilmoittamaan tiedon käyttäjälle. Näitä ovat esimerkiksi suomalainen henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus.

Tulonsaajien henkilötietojen ryhmiä ovat:

1. yksilöinti- ja yhteystiedot, jotka suorituksen maksaja on asianomaisen lain nojalla velvollinen ilmoittamaan tiedon käyttäjälle. Näitä ovat esimerkiksi suomalainen henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus

2. tiedot palkan maksajan maksamista suorituksista ja muuna kuin rahana antamista eduista

3. tiedot etuuden maksajan maksamista suorituksista

4. tulorekisteriin talletettavat täydentävät tiedot, kuten poissaolotiedot.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen ryhmiä ovat:

1. nimi

2. tunnistetiedot, kuten henkilötunnus tai ulkomainen henkilönumero

3. osoitteet

4. turvakielto.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen ryhmiä ovat:

1. yksilöintitiedot (Y-tunnus ja henkilötunnus)

2. osoitteet.

4) Eläkejärjestelynumerot

Henkilötietojen ryhmiä ovat eläkevakuuttajien ylläpitämät yhtiö- ja vakuutuskohtaiset vakuutuksen ottajien vakuutusnumerot eli eläkejärjestelynumerot.

5) Muut kuin tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset

Ei käsitellä

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

1) Suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot

Tiedon käyttäjät, joille suoritusten maksajien ilmoittamia tietoja välitetään ja luovutetaan, on säädetty laissa. Tiedon käyttäjiä ovat vuodesta 2019 alkaen Verohallinto, työeläkevakuuttajat, Työllisyysrahasto sekä Kansaneläkelaitos. Tiedon käyttäjiä ovat vuodesta 2020 alkaen lisäksi työtapaturma- ja ammattitautivakuuttajat, liikennevakuutusyhtiöt, Potilasvahinkokeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, Valtiokonttori, kunnat, kuntayhtymät, työttömyyskassat,Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), työsuojeluviranomaiset, Tilastokeskus, työ- ja elinkeinotoimistot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukset. Vuodesta 2021 tiedon käyttäjinä ovat lisäksi ulosottoviranomaiset.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät ovat:

1. laissa säädetyt tiedon käyttäjät, joille välitetään ja luovutetaan tulotietoja tulorekisteristä

2. suorituksen maksajat (henkilöitä itseään koskevat tiedot)

3. tulonsaajat (henkilöitä itseään koskevat tiedot ja tieto suorituksen maksajan nimestä).

Tulorekisteristä ei luovuteta turvakiellon alaisia henkilötietoja. Jos suorituksen maksaja on ilmoittanut tulotietoilmoituksella suorituksen saajan osoitteen, tiedon käyttäjälle ilmoitetaan tieto turvakiellosta.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmä on laissa säädetty tiedon käyttäjä.

4) Eläkejärjestelynumerot

Tiedon käyttäjien ryhmät ovat:

1. eläkevakuutusyhtiö, jossa eläkevakuutus on

2. muut laissa säädetyt tiedon käyttäjät, joilla on lain mukainen tiedonsaantioikeus.

5) Muut kuin tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Tulorekisteriyksikkö käyttää tietoja vain itse, eikä niitä luovuteta muille.

Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin.

Tietoryhmien poistamisen määräajat

Tulorekisteriin talletetut tiedot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Tulotietojärjestelmän yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävään rekisteriin talletetut väestötietojärjestelmästä saadut tiedot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona luonnollinen henkilö on kuollut tai julistettu kuolleeksi. Tiedot poistetaan kuitenkin vasta 10 vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana viimeisin vainajan tai kuolinpesän saamaa tai maksamaa tuloa koskeva tieto on talletettu tulorekisteriin.

Muita kuin tulorekisteriin talletettavia henkilötietoja säilytetään, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tietoja ei enää tarvita.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2022