Seloste henkilötietojen käsittelystä Tulorekisteriyksikössä

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artikla.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö (Tulorekisteriyksikkö) toimii tulotietojärjestelmän rekisterinpitäjänä.

Tulotietojärjestelmästä säädetään tulotietojärjestelmästä annetussa laissa 53/2018.

Tulotietojärjestelmä muodostuu lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden sekä tiedonsaantioikeuden nojalla annettavia tietoja sisältävästä tulorekisteristä sekä tietojen oikeellisuutta palvelevasta yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävästä rekisteristä.

Tulotietojärjestelmän avulla vastaanotetaan ja talletetaan työnantajien ja muiden laissa tarkoitettujen tahojen antamia tietoja sekä välitetään tietoja niiden saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille tahoille suoritusten maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi sekä tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee tulorekisteriin talletettavien henkilötietojen lisäksi tulotietojärjestelmän ylläpitoon, virheselvittelyyn ja neuvontaan liittyviä suoritusten maksajien, tiedon käyttäjien sekä muiden sidosryhmien ilmoittamia henkilötietoja.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö käsittelee henkilötietoja vain lakisääteisissä tehtävissä.

Tulorekisteriyksikkö on rekisterinpitäjänä velvoitettu noudattamaan tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallisuutta koskevia velvoitteita sekä valtion viranomaisena myös hyvää tiedonkäsittelytapaa ja tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen mukaista korotettua tietoturvatasoa.

 

Rekisterinpitäjä

Verohallinnon   Tulorekisteriyksikkö

Postiosoite: PL 5, 00055 TULOREKISTERI

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 10, Helsinki

Verohallinnon   tietosuojavastaava

Helena Hynynen

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
  Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Henkilötietojen   käsittelijä

Tulorekisteriyksikkö käsittelee henkilötietoja itse.

Käyttöpalvelutoimittajana toimii Tieto Oyj ja  sovellushallinnan palveluista vastaa Digia Oyj.

Henkilötietojen   käsittelyn tarkoitus

1) Suoritusten maksajien   ilmoittamat tiedot

Tulotietojärjestelmän avulla vastaanotetaan ja talletetaan   suoritusten maksajien antamia tulotietoja sekä välitetään tulotietoja niiden   saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille tahoille suoritusten   maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden   täyttämiseksi sekä tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Tulorekisteriin   talletetaan vain sellaisia tulotietoja, jotka välitetään ja luovutetaan   laissa säädetyille tiedon käyttäjille säädettyihin käyttötarkoituksiin   tiedonsaantioikeuksien puitteissa. Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa   tiedot sellaisina kuin ne on tulorekisteriin talletettu, eikä se muokkaa tai   yhdistele tietoja. Tulorekisteriyksikkö ei tee tietojen perusteella   päätöksiä.

Suorituksen maksajat vastaavat tulorekisteriin talletettavaksi   antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen oikaisemisesta ilman   aiheetonta viivytystä.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Väestötietojärjestelmästä saatujen henkilötietojen käsittelyn   tarkoituksena on tulorekisterin tietojen oikeellisuuden varmistaminen ja   muiden Tulorekisteriyksikölle säädettyjen tehtävien hoitaminen.

Lisäksi henkilötietoja käytetään henkilölle itselleen   kohdennettuun viestintään sekä henkilön sähköisessä asiointipalvelussa   käyttämän asiointikielen päättelyyn.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saatujen tietojen   käsittelyn tarkoituksena on tulorekisterin tietojen oikeellisuuden   varmistaminen ja muiden Tulorekisteriyksikölle säädettyjen tehtävien   hoitaminen.

4) Eläkejärjestelynumerot

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tietojen välittäminen   tulorekisteristä asianomaiselle eläkeyhtiölle.

5) Muut kuin   tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tulotietojärjestelmän   ylläpidon, virheselvittelyn ja neuvonnan hoitaminen.

Rekisteröityjen   ryhmät

1) Suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot

Rekisteröityjen ryhmät ovat laissa säädetyt suoritusten   maksajat ja tulonsaajat.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Rekisteröityjen ryhmät ovat väestötietojärjestelmään merkityt Suomen   kansalaiset ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Rekisteröityjen ryhmä on yritys- ja yhteisötietojärjestelmään   sisältyvät yksityiset elinkeinonharjoittajat.

4) Eläkejärjestelynumerot

Rekisteröityjen ryhmä on eläkevakuutuksen ottaneet palkan   maksajat.

5) Muut kuin   tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Rekisteröityjen ryhmä on ne henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet   nimensä ja yhteystietonsa Tulorekisteriyksikölle tulotietojärjestelmän   ylläpidon, virheselvittelyn ja neuvonnan yhteydessä.

Henkilötietojen   ryhmät

1) Suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot

Suoritusten maksajien henkilötietojen ryhmiä ovat yksilöinti-   ja yhteystiedot, jotka suorituksen maksaja on asianomaisen lain nojalla   velvollinen ilmoittamaan tiedon käyttäjälle. Näitä ovat esimerkiksi   suomalainen henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus.

Tulonsaajien henkilötietojen ryhmiä ovat:

1. yksilöinti- ja yhteystiedot, jotka suorituksen maksaja on   asianomaisen lain nojalla velvollinen ilmoittamaan tiedon käyttäjälle. Näitä   ovat esimerkiksi suomalainen henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus

2. tiedot palkan maksajan maksamista suorituksista ja muuna   kuin rahana antamista eduista

3. tiedot etuuden maksajan maksamista suorituksista

4. tulorekisteriin talletettavat täydentävät tiedot, kuten   poissaolotiedot.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen ryhmiä ovat:

1. nimi

2. tunnistetiedot, kuten henkilötunnus tai ulkomainen   henkilönumero

3. osoitteet

4. turvakielto.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen ryhmiä ovat:

1. yksilöintitiedot (Y-tunnus ja henkilötunnus)

2. osoitteet.

4) Eläkejärjestelynumerot

Henkilötietojen ryhmiä ovat eläkevakuuttajien ylläpitämät   yhtiö- ja vakuutuskohtaiset vakuutuksen ottajien vakuutusnumerot eli   eläkejärjestelynumerot.

5) Muut kuin   tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Erityiset   henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset

Ei käsitellä

Henkilötietojen vastaanottajien   ryhmät

1) Suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot

Tiedon käyttäjät, joille suoritusten maksajien ilmoittamia   tietoja välitetään ja luovutetaan, on säädetty laissa. Tiedon käyttäjiä ovat   vuodesta 2019 alkaen Verohallinto, työeläkevakuuttajat, Työllisyysrahasto sekä Kansaneläkelaitos. Tiedon käyttäjiä ovat   vuodesta 2020 alkaen lisäksi työtapaturma- ja ammattitautivakuuttajat,   liikennevakuutusyhtiöt, Potilasvahinkokeskus, Tapaturmavakuutuskeskus,   Valtiokonttori, kunnat, kuntayhtymät, työttömyyskassat, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet),   työsuojeluviranomaiset, Tilastokeskus, työ- ja elinkeinotoimistot,   elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja   ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja   hallintokeskukset. Vuodesta 2021 tiedon käyttäjinä ovat lisäksi   ulosottoviranomaiset.

2) Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät ovat:

1. laissa säädetyt tiedon käyttäjät, joille välitetään ja   luovutetaan tulotietoja tulorekisteristä

2. suorituksen maksajat (henkilöitä itseään koskevat tiedot)

3. tulonsaajat (henkilöitä itseään koskevat tiedot ja tieto   suorituksen maksajan nimestä).

Tulorekisteristä ei luovuteta turvakiellon alaisia   henkilötietoja. Jos suorituksen maksaja on ilmoittanut tulotietoilmoituksella   suorituksen saajan osoitteen, tiedon käyttäjälle ilmoitetaan tieto   turvakiellosta.

3) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saadut tiedot

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmä on laissa säädetty   tiedon käyttäjä.

4) Eläkejärjestelynumerot

Tiedon käyttäjien ryhmät ovat:

1. eläkevakuutusyhtiö, jossa eläkevakuutus on

2. muut laissa säädetyt tiedon käyttäjät, joilla on lain   mukainen tiedonsaantioikeus.

5) Muut kuin   tulorekisteriin sisältyvät henkilötiedot

Tulorekisteriyksikkö käyttää tietoja vain itse, eikä niitä   luovuteta muille.

Tietojen   luovuttaminen kolmansiin maihin

Tietoja ei   luovuteta kolmansiin maihin.

Tietoryhmien   poistamisen määräajat 

Tulorekisteriin talletetut tiedot poistetaan kymmenen vuoden   kuluttua tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Tulotietojärjestelmän yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävään   rekisteriin talletetut väestötietojärjestelmästä saadut tiedot poistetaan   kymmenen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona luonnollinen henkilö   on kuollut tai julistettu kuolleeksi. Tiedot poistetaan kuitenkin vasta 10   vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana viimeisin vainajan tai   kuolinpesän saamaa tai maksamaa tuloa koskeva tieto on talletettu   tulorekisteriin.

Muita kuin tulorekisteriin talletettavia henkilötietoja   säilytetään, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tietoja ei enää tarvita.