Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöehdot

Diaarinumero
VH/4252/00.01.02/2021

Voimassaolo
1.9.2021 - Toistaiseksi

Palvelun tausta ja määritelmät

Tulorekisteristä ja sen sähköisestä asiointipalvelusta on säädetty laissa tulotietojärjestelmästä (53/2018).

Näissä käyttöehdoissa olevilla määritelmillä tarkoitetaan seuraavaa:

Suorituksen maksajalla työnantajaa, toimeksiantajaa tai muuta näihin rinnastettavaa suorituksen maksajaa taikka muuna kuin rahana annetun edun antajaa.

Tiedon käyttäjällä viranomaista tai julkista tehtävää hoitavaa tahoa, jolle välitetään tulotietojärjestelmään talletettuja tietoja.

Tulonsaajalla luonnollista henkilöä, kuolinpesää tai oikeushenkilöä, jolle on maksettu tulorekisteriin ilmoitettavaa suoritusta tai annettu muuna kuin rahana maksettavaa tulorekisteriin ilmoitettavaa etua.

Palvelulla yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaa tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua.

Palvelun käyttäjällä suorituksen maksajaa, tiedon käyttäjää tai tulonsaajaa, joka aloittaa palvelun käytön ja hyväksyy nämä käyttöehdot.

Palvelun tarkoitus

Palvelu on tarkoitettu suorituksen maksajille, tiedon käyttäjille ja tulonsaajille. Palvelun sisältö ja siellä tarjolla olevat toiminnot ovat erilaisia siitä riippuen, millä edellä mainituista rooleista palvelua käytetään. Palvelun sisältöä on selostettu tarkemmin jäljempänä kussakin käyttöehtojen asianomaisessa kohdassa.

Palvelun käyttö on maksutonta.

Rekisterinpitäjä, tietojen oikeellisuus ja tietojen säilyttäminen

Tulorekisterin rekisterinpitäjänä toimii Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Suorituksen maksajat vastaavat tulorekisteriin antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja tiedoissa olevien virheiden korjaamisesta.

Suorituksen maksajan ilmoittamat tulotiedot säilytetään tulorekisterissä 10 vuotta suorituksen maksuvuoden päättymisestä. Tulorekisterissä olevat tulotiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä luovutetaan edelleen ainoastaan sen mukaisesti kuin edellä mainitussa laissa on säädetty.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjän on tutustuttava käyttöehtoihin huolellisesti. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan palvelussa niiden mukaisesti. Näin voidaan varmistaa, että palvelu toimii oikein ja virheettömästi.

Tulorekisteriyksikkö voi muuttaa palvelun käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tulevat voimaan, kun muuttuneet käyttöehdot on julkaistu tulorekisteri.fi-sivustolla.

Palvelun käyttäjän vastuu

Palvelun käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä Tulorekisteriyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joilla hän käyttää palvelua.

Palvelun käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki palvelun pääsivulle. Linkin yhteydessä pitää mainita "tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu". Linkin kautta palvelun on auettava selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen palvelun linkittäminen on kielletty.

Tunnistautuminen palveluun

Palveluun kirjaudutaan tulorekisteri.fi-sivustolta. Palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistusmenetelmillä (henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla). Ulkomaiset organisaatiot ja niiden edustajat käyttävät tunnistautumiseen Finnish Authenticator -tunnistuspalvelua.

Tunnistuspalveluista ja niiden ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Tunnistuspalvelujen käyttöön sovelletaan Digi- ja väestötietoviraston julkaisemia asianomaisten palvelujen omia käyttöehtoja. Tulorekisteriyksikkö ei vastaa kolmannen osapuolen toiminnasta eikä tämän tarjoamien tietojen, tuotteiden tai palvelujen sisällöstä tai niiden toimivuudesta miltään osin.

Suorituksen maksajan toiminnot

Suorituksen maksaja voi käyttää palvelua seuraaviin toimintoihin:

1. Maksettuja suorituksia koskevien tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin sekä tulorekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaaminen. Palvelussa on kaksi eri tapaa tietojen ilmoittamiseen ja korjaamiseen:

  • Latauspalvelu, jossa tiedot ladataan xml-tiedostona tulorekisteriin. Tällöin käytössä olevan palkanlaskentaohjelmiston on muodostettava tiedosto, joka ladataan tulorekisteriin palvelussa. Tiedosto on muodostettava sen mukaisesti kuin tulorekisteri.fi-sivuston Dokumentaatio-kohdassa on tarkemmin ohjeistettu.
  • Verkkolomake, jolla yksittäisen tulotietoilmoituksen tiedot syötetään tulorekisteriin. Yksittäisen tulorekisterissä olevan tulotietoilmoituksen tiedot voi myös korjata verkkolomakkeella.

2. Tulorekisteriin ilmoitettujen tulotietojen katseleminen. Palvelussa ovat nähtävillä kaikki organisaation tulorekisteriin ilmoittamat tulotiedot siitä riippumatta, mitä kanavaa pitkin ne on tulorekisteriin ilmoitettu (tekninen rajapinta, sähköinen asiointipalvelu, paperilomake).

3. Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja koskevien raporttien tilaaminen.

4. Tulorekisteri-ilmoittamisessa käytettävien varmenteiden hallinta.

Suorituksen maksaja voi valtuuttaa toisen henkilön tai organisaation, esimerkiksi tilitoimiston, asioimaan puolestaan palvelussa.

Suorituksen maksaja vastaa siitä, että sen tulorekisteriin ilmoittamat tulotietoilmoitusten tiedot ovat oikein ja ne on annettu talletettavaksi tulorekisteriin laissa säädetyssä ajassa. Jos tiedoissa ilmenee virheitä, suorituksen maksajan on korjattava ne ilman aiheetonta viivytystä. Suorituksen maksaja vastaa tietojen oikeellisuudesta itse, vaikka valtuutettu asianhoitaja, kuten tilitoimisto, olisi antanut ilmoitukset suorituksen maksajan puolesta.

Jos valtuutettu asianhoitaja ilmoittaa tietoja tulorekisteriin suorituksen maksajan puolesta tältä saamansa valtuuden nojalla, valtuutettu asianhoitaja vastaa siitä, että sen antamat ilmoitukset ovat suorituksen maksajan tahdon mukaisia.

Jos valtuutetulla asianhoitajalla on saamansa valtuuden nojalla oikeus katsella suorituksen maksajaa koskevia tulotietoja tulorekisteristä, valtuutettu asianhoitaja vastaa näin saamiensa tietojen salassapidosta ja tietoturvasta.

Suorituksen maksaja ja valtuutettu asianhoitaja ovat velvollisia noudattamaan henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä.

Tiedon käyttäjän toiminnot

Tiedon käyttäjän edustaja voi käyttää palvelua seuraaviin toimintoihin:

1. Suorituksen maksajien tulorekisteriin ilmoittamien tulotietojen katseleminen tiedon käyttäjän organisaation tiedonsaantioikeuksien mukaisesti.

2. Aineistotilausten tekeminen tulorekisteristä tiedon käyttäjän organisaatiolle.

3. Tiedon käyttäjän organisaatiolle annettujen tulorekisterin käyttäjä- ja käyttöoikeuksien hallinta.

4. Tulorekisteritietojen luovuttamisessa käytettävien varmenteiden hallinta.

Tietoja välitetään ja luovutetaan ainoastaan tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä tarkoitetuille tiedon käyttäjille. Tulorekisteriyksikkö antaa kullekin tiedon käyttäjälle erikseen päätöksen tietojen välittämisestä ja luovuttamisesta tiedon käyttäjälle. Päätöksessä on määritelty luovutettavien tietojen käyttötarkoitus, tiedonsaantiprofiilit sekä tiedon käyttäjän roolit palvelussa.

Tiedon käyttäjän organisaation pääkäyttäjä antaa tietojen katselua ja aineistotilausten tekemistä koskevat valtuudet tarvittaviin tiedon käyttäjän rooleihin palvelussa. Valtuutettu vastaa tulorekisteristä saamiensa tietojen salassapidosta sekä siitä, että hän hakee tietoja tulorekisteristä sekä käyttää ja käsittelee tulorekisteristä saamiaan tietoja ainoastaan työtehtäviensä hoitamiseen työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tulonsaajan toiminnot

Tulonsaaja voi käyttää palvelua seuraaviin toimintoihin:

1. Tulorekisteriin ilmoitettujen omien tulotietojen katseleminen.

2. Otteen muodostaminen tulorekisteriin ilmoitetuista omista tulotiedoista.

Tulonsaaja voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan palvelussa.

Jos tulorekisterissä olevissa tulotiedoissa on virheitä, on niiden korjaamista pyydettävä suorituksen maksajalta. Tulotiedot säilytetään tulorekisterissä aina sellaisina kuin suorituksen maksaja on ne tulorekisteriin ilmoittanut.

Tulorekisteriyksikkö saa henkilöitä koskevat perustiedot, kuten osoitetiedot, suoraan väestötietojärjestelmästä. Jos näissä tiedoissa on virheitä, tulonsaajan on aina korjattava tiedot suoraan väestötietojärjestelmään.

Tulonsaaja voi kuitenkin halutessaan ilmoittaa omat tulorekisteriasiointia koskevat yhteystietonsa sekä tulorekisterin asiointikieltä koskevat tiedot palvelussa. Lisäksi palvelussa voi ilmoittaa sellaisen henkilön tulorekisteriasiointia koskevat yhteystiedot, joka on valtuuttanut toisen henkilön asioimaan puolestaan palvelussa. Tällöin tulonsaaja ja hänen valtuuttamansa henkilö vastaavat ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitus

Tulorekisteriyksikkö tai palvelun käyttäjä eivät vastaa missään tilanteessa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten tulonmenetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta, tai muusta vastaavasta vahingosta, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Henkilötietojen käsittely

Tulorekisteriyksikkö käsittelee palvelun käyttäjien henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Palvelun käyttäjien henkilötietoja käytetään Tulorekisteriyksikössä viranomaisviestintään.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Sähköisen asiointipalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tulorekisteriyksikön ja palvelun käyttäjän välillä neuvottelemalla ja viime kädessä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2020