Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verovuoden 2022 veroilmoituksen täyttäminen – ohje suuryritysasiakkaille

Tähän ohjeeseen on koottu asioita, joihin suuryritysasiakkaiden toivotaan erityisesti kiinnittävän huomiota veroilmoituksen täyttämisessä.  

Vuonna 2022 voimaan tulleet lakimuutokset

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

Elinkeinotoiminnan (tai maatalouden) harjoittajat voivat verovuosina 2021–2027 tehdä lisävähennyksen tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation alihankintalaskuista. Lisävähennyksen perusteena olevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan pitää liittyä verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan (tai maatalouteen).

Lisävähennyksen määrä vuonna 2022 on 150 % alihankintalaskun määrästä (aikaisemmin 50 %).

Lisävähennyksen vähimmäismäärä verovuonna on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa.

Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista ETA-alueella toimivaa yhteisöä, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia.

Verohallinnon ohje: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027

Liitelomake 67 (liitelomake on uusittu verovuodelle 2022)

Korkovähennysrajoituksen muutos

Korkojen vähennysrajoitukset muuttuvat tasevertailun osalta seuraavasti verovuodesta 2022 alkaen:

 • Tasevertailua tehtäessä konsernitasetta oikaistaan siten, että merkittävältä osuudenomistajalta olevaa velkaa pidetään tasevertailua tehtäessä omana pääomana. Merkittävänä omistusosuutena pidetään kymmentä prosenttia.
 • Tasevertailun perusteeksi otettavien verovelvollisen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tulee olla tilintarkastettuja.
 • Liitelomaketta 81 on päivitetty muutoksen osalta

Korkein hallinto-oikeus on antanut verotuskäytäntöä vahvistavan ratkaisun KHO 2022:96, jossa se katsoi, että yhtiön verovuoden nettokorkomenot ja edellisten verovuosien vähennyskelvottomat nettokorkomenot eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 3 momentissa säädetyn prosenttiperusteisen korkovähennysrajoituksen mukaisesti, jos yhtiön nettokorkomenot ovat verovuonna enintään 500 000 euroa.

Verohallinnon ohje: Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa

Hybridilain muutos

Lakia laajennetaan kattamaan tilanteet, joissa kotimaisen elinkeinoyhtymän tulo-osuutta ei veroteta sellaisen rajoitetusti verovelvollisen yhtiömiehen, joka on muu kuin luonnollinen henkilö, asuinvaltiossa siitä syystä, että yhtiömiehen asuinvaltio katsoo yhtymän erilliseksi verovelvolliseksi.

Verohallinnon ohje: Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotus

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen muutos

 • Siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen eli VML 31 §:n muutos tuli voimaan 1.1.2022. Muutettua säännöstä sovelletaan verovuosiin, jotka alkavat 1.1.2022 tai sen jälkeen.
 • Muutettu säännös sisältää uuden 2 momentin etuyhteysliiketoimen määrittämisestä ja uuden 3 momentin etuyhteysliiketoimen sivuuttamisesta. Muilta osin säännöksen sanamuotoon ei tullut muutoksia. Muutoksen jälkeen VML 31 §:n soveltamisala on aiempaa laajempi ja vastaa Suomen verosopimuksiin sisältyvän siirtohinnoittelua koskevan määräyksen sisältöä. Lisäksi 1.1.2022 alkaen säännöstä sovelletaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa.
 • Lakimuutos ei vaikuta veroilmoituksen tai siirtohinnoittelua koskevan liitelomakkeen 78 täyttämiseen.

Verohallinnon ohje Siirtohinnoittelun dokumentointi on päivitetty VML 31 §:n muutoksen johdosta. Ohjetta on täsmennetty muiltakin osin ja siihen lisätty uusi 2 luku dokumentointia edeltävistä vaiheista.

Huomioitavaa liitelomakkeista

Lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista)

 • Kone- ja laiteinvestoinneista normaalin 25 %:n menojäännöspoiston lisäksi (koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain nojalla) tehdyn korotetun poiston osuus ilmoitetaan 62-lomakkeella kohdassa ”lisäpoisto”. Lain soveltamisaikaa on jatkettu verovuosille 2024–2025.
 • Lisäksi täytetään lomakkeen alareunassa oleva kohta ”III Erittely veronhuojennuspoistoista”

Lomake 66 (Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten)

 • Lomakkeen täyttää vain koko konsernin ylin kotimainen emoyhtiö, joka sisällyttää kaikki 9/10 omistusosuusedellytyksen täyttävät välittömästi ja välillisesti omistetut tytäryhteisöt lomakkeelle 66.
 • Jos konsernin ylin emoyhtiö ei omista yhtiöstä vähintään 9/10, tulee alakonsernin ylimmän emoyhteisön täyttää lomake 66 omistusosuusedellytyksen täyttävistä tytäryhteisöistään.
 • Lomakkeen täyttäminen oikein on tärkeää, jotta yhteisöveron kuntaosuudet lasketaan oikein. Konserniyhtiöiden tulee lisäksi antaa lomake 65 koskien yhteisöjä ja yhtymiä, joissa sen omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista.

Lomake 78 (Selvitys siirtohinnoittelusta)

 • Verohallinto kerää tietoja kansainvälisen siirtohinnoittelun asiakasanalyysiä varten lomakkeella 78.
 • Lomakkeella annetaan selvitys liiketoimista, jotka verovelvollinen on tehnyt verovuoden aikana ulkomaisen VML 31 §:ssä tarkoitetun etuyhteysosapuolen kanssa. Lue lisää täyttöohjeesta.
 • Lomakkeen täyttävät konsernissa kaikki ne yhtiöt, joilla on velvollisuus laatia siirtohinnoitteludokumentointi. Myös konserniin kuuluvien pienten ja keskisuurten yritysten on täytettävä lomake, jos niille muodostuu dokumentointivelvollisuus (VML 14 a §). Lue lisää dokumentointivelvollisuudesta Verohallinnon syventävästä ohjeesta Siirtohinnoittelun dokumentointi.
 • Siirtohinnoitteludokumentointia ei liitetä veroilmoitukseen. Verohallinto voi pyytää dokumentoinnin esimerkiksi riskienhallintaa varten tai muun verotukseen liittyvän toimenpiteen yhteydessä.
 • Kysymyksiä lomakkeesta tai muista siirtohinnoitteluasioista voi lähettää sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu@vero.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös yhteydenottopyynnön Verohallinnon siirtohinnoitteluasiantuntijoille.

Muistathan myös seuraavat uudet liitelomakkeet:

Vuonna 2023 voimaan tulleet lakimuutokset

Korkovähennysrajoituksen muutos

Uudet lakimuutokset 1.1.2023 alkaen:

 • Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaa myös maksettujen korkojen määrä. Tasevapautusta ei sovelleta, jos konsernista merkittävän omistusosuuden omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista.
 • Julkisyhteisön tilaamaa pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttava osittain tai kokonaan yksityisomisteinen yhteisö saa tietyin edellytyksin vähentää muutoin vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.

Verohallinnon ohje: Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa

Tutkimus- ja kehitystoiminnan yhdistelmävähennys

 • Uutta tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä annettua lakia (1298/2022) sovelletaan verovuodesta 2023 alkaen rinnakkain väliaikaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2027 annetun lain (1078/2020) säännösten kanssa.
 • Uuden lain mukainen yhdistelmävähennys koostuu yleisestä lisävähennyksestä sekä ylimääräisestä lisävähennyksestä.
 • Yleinen lisävähennys on 50 % verovelvollisen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Vähennystä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2023.
 • Ylimääräinen lisävähennys on 45 %, mikäli verovelvollisen verovuoden aikana tekemä tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrä on lisääntynyt edelliseen verovuoteen verrattuna. Vähennystä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2024.

Verohallinnon ohje julkaistaan keväällä 2023.

Veroilmoituskeskustelut

Verohallinto tarjoaa suuryrityksille mahdollisuuden veroilmoituskeskusteluun. Veroilmoituskeskustelussa yrityksellä on mahdollisuus nostaa esille sellaisia eriä, joiden ilmoittamiseen se katsoo liittyvän tulkinnanvaraisuutta, tai se kaipaa ohjausta.

Keskustelu on vapaaehtoinen, ja yritysten tulee lähtökohtaisesti itse hakeutua keskusteluun. Yhteyttä voi ottaa tuttuun asiantuntijaan tai sähköpostilla osoitteeseen suuryritysasiakkaat@vero.fi.

Esimerkkejä aiheista, joita veroilmoituskeskusteluissa voidaan ottaa esille:

 • korkovähennysoikeuden rajoituksen soveltamistilanteet (esim. koron käsite verotuksessa)
 • yrityskaupat tai kansainväliset yritysjärjestelyt
 • väliyhteisölain soveltuminen
 • IFRS-standardien noudattamisesta johtuvat erot tilinpäätöksessä ja verolaskelmassa
 • osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyvät erät
 • merkittävät omaisuuden luovutukset
 • suoraan omaan pääomaan kirjatut verotuksessa vähennyskelpoiset kulut
 • lähdeveron hyvittäminen, jos tulon luonteeseen liittyy tulkinnanvaraisuutta (esim. rojalti-liiketulo -rajanveto)
 • konsernivähennys.

Menettelyllä pyritään tehostamaan verotuksen toimittamista sekä yrityksen että Verohallinnon näkökulmasta. Tavoiteltuja hyötyjä ovat muun muassa tulkinnanvaraisten asioiden nopeampi selvittäminen. Myös tarve mahdollisille lisäselvityksille vähenee.

Verohallinnon uutiskirjeet

Verohallinnolla on useita uutiskirjeitä eri asiakasryhmille. Suuryritysten asiat sisältyvät yrityksille ja tilitoimistoille tarkoitettuun uutiskirjeeseen, johon voi valita aiheita kiinnostuksen mukaan.

Tilaa uutiskirje

Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2023