Konserniverokeskuksessa hoidetaan Suomen suurimpien yritysten veroasiat

Konserniverokeskus on Verohallinnon Yritysverotusyksikköön kuuluva toimintayksikkö, jonka tehtävänä on huolehtia Suomen suurimpien yritysten veroasioista. Konserniverokeskuksen asiakasyritysten verotus hoidetaan yrityksen kotipaikasta riippumatta samassa toimipisteessä Helsingissä.

Konserniverokeskuksen asiakkaat

Verohallinto voi nimetä Konserniverokeskuksen asiakkaaksi joko yksittäisen yrityksen tai konsernin, jonka liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja jonka toiminta on kansainvälistä. Erikseen nimettyjen yritysten lisäksi asiakkaina ovat kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt, Suomessa toimivat pankit ja vakuutuslaitokset sekä Eurooppa-yhtiöt, tonnistoverovelvolliset ja eräät asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavat yhtiöt (Reit-yhtiöt).

Konserniverokeskus hoitaa asiakkaidensa tulo- ja arvonlisäverotuksen, työnantaja- ja muiden suoritusten verotuksen sekä verotarkastukset. Vain kiinteistöverotus toimitetaan kiinteistön sijaintikunnan verotoimistossa.

Konserniverokeskuksen asiakkaiden ilmoittamisvelvollisuus

Yhteisön on annettava Konserniverokeskukselle ilmoitus, kun yhteisöstä tulee tonnistoverovelvollinen tai kun se aloittaa toiminnan julkisesti noteerattuna yhtiönä, pankkina, vakuutuslaitoksena, Eurooppa-yhtiönä tai Reit-yhtiönä. Yhteisöstä tulee tällöin Konserniverokeskuksen asiakas.

Konserniverokeskuksen asiakkaana olevan konsernin emoyhtiön on annettava ilmoitus Konserniverokeskukselle, kun

  • konserniin tulee uusi yhteisö tai yhtiö, joka ei ole keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö
  • yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin
  • konsernissa tapahtuu sellainen yritysjärjestely, joka on mainittu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa
  • konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö tai yritysjärjestely on rekisteröity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu oikeustoimi on tehty tai muu muutos on toteutunut.

Ilmoitus Konserniverokeskukselle tehdään lomakkeella

Konserniverokeskuksen asiakkuuden alkaminen ja päättyminen

Konserniverokeskuksen asiakkuus alkaa tuloverotuksessa ensimmäisen sellaisen tilikauden alusta, joka päättyy ilmoituksen antamista seuraavan kalenterikuukauden jälkeen. Muissa verolajeissa asiakkuus alkaa ilmoituksen antamista seuraavan toisen kalenterikuukauden jälkeen. Asiakkaidensa verotarkastukset Konserniverokeskus hoitaa myös aikaisempien tilikausien osalta.

Muutostilanteissa asiakkuus jatkuu tuloverotuksessa sen tilikauden loppuun asti, joka ensinnä päättyy ilmoituksen antamisen jälkeen. Muissa verolajeissa asiakkuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jonka aikana ilmoitus muutoksesta on annettu.

Konsernin verotusta tarkastellaan kokonaisuutena

Konserniverokeskuksessa työskentelee 150 verotuksen asiantuntijaa. Kunkin asiakkaan ohjauksesta ja verovalvonnasta vastaa yrityksen toimialan mukainen ryhmä, jossa työskentelee eri verolajien asiantuntijoita. Verotus toimitetaan tarkastellen konsernia kokonaisuutena.

Toiminnan painopiste on ennakko-ohjauksessa. Asiakkaat voivat hakea Konserniverokeskukselta sitovan ennakkotiedon tai -ratkaisun toimintansa kannalta merkittävään verotuskysymykseen.

Konserniverokeskuksen asiakasyritykset ovat merkittäviä veronmaksajia

Vuonna 2018 Konserniverokeskuksen asiakkaiksi on nimetty 3 100 yhtiötä. Näistä yksittäisiä yhtiöitä on 400. Loput asiakasyhtiöt kuuluvat yhteensä 500 konserniin.

Konserniverokeskuksen asiakasyhtiöiden osuus Suomen osakeyhtiöistä on alle kaksi prosenttia, mutta niiden osuus koko maan yhteisöveron määrästä on ollut vuosittain noin 50 prosenttia. Lisäksi niiden kautta kulkee veronsaajille suuri osa arvonlisäverotuksen ja palkansaajien verotuksen rahavirroista.

Konserniverokeskuksen asiakkaat ovat myös tärkeitä verotuksen perusteena käytettävien tietojen antajia. Niiden palveluksessa työskentelee lähes joka toinen yksityisen sektorin palkansaaja Suomessa.