Mitä ilmoituksia yhdistyksen ja säätiön pitää antaa Verohallinnolle

Yhdistyksen ja säätiön on annettava verovuosittain veroilmoitus 6C. Oma-aloitteiset verot ja maksut taas on ilmoitettava säännöllisesti oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Oma-aloitteisiin veroihin kuuluvat muun muassa arvonlisävero, ennakonpidätykset maksetuista palkoista ja työnantajan sairausvakuutusmaksu (aikaisemmin sosiaaliturvamaksu). Vuosittain on annettava myös vuosi-ilmoitus. Sillä ilmoitetaan muun muassa työntekijöille maksetut palkat.

Veroilmoitus 6C

Yhdistys tai säätiö antaa veroilmoituksen 6C kultakin tilikaudelta erikseen. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös yleishyödyllisinä yhteisöinä pidettäviä yhdistyksiä ja säätiöitä, joilla on verovuonna ollut veronalaista tuloa. Veroilmoitus on annettava myös, jos yhdistys tai säätiö on hankkinut omistukseensa kiinteistön tai jos yhdistyksen tai säätiön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet. 

Veroilmoitus pitää antaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta. Veroilmoitus on annettava ilman kehotusta myös aloittamisvuodelta, vaikka varsinaista toimintaa ei vielä olisi ollut.

Jos yleishyödyllisellä yhteisöllä ei ole veronalaista tuloa eikä muita verotukseen vaikuttavia tietoja, veroilmoitusta ei yleensä tarvitse antaa. Veroilmoitus on kuitenkin annettava, jos yhdistys tai säätiö on saanut erillisen kehotuksen antaa veroilmoitus. Veroilmoitus pitää antaa aina myös silloin, kun yhdistyksen tai säätiön toiminta on muuttunut edelliseen verovuoteen verrattuna ja yhdistys tai säätiö on epävarma siitä, ovatko tulot veronalaisia.

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

Yhdistys tai säätiö ilmoittaa oma-aloitteiset verot oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus). Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi arvonlisävero ja työnantajasuoritukset (eli ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut).  Oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa verkossa OmaVero-palvelussa (aikaisemmin verotili).

Vuosi-ilmoitus

Yhdistyksen tai säätiön on annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista.  Esimerkiksi vuosi-ilmoitusten tietoja työntekijöille maksetuista palkoista käytetään henkilöasiakkaiden esitäytetyissä veroilmoituksissa. Vuosi-ilmoitus annetaan kerran vuodessa, yleensä suorituksen maksamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan esimerkiksi kullekin palkansaajalle maksetut palkat, luontoisedut, toimitetut ennakonpidätykset sekä perityt työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ilmoittaa maksamansa matkakustannusten korvaukset vuosi-ilmoituksella silloinkin, kun se ei maksa lainkaan varsinaista palkkaa. Jos työntekijä ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhdistykseen tai säätiöön tai ei muuten saa palkkaa työstä, johon matka liittyy, matkakustannusten korvauksista on verovapaata tuloa:

  • päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
  • majoittumiskorvaus
  • matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan maksaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. Jos korvaus maksetaan muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta, siitä on verovapaata enintään 2 000 euroa kalenterivuodessa.

Avainsanat: