Kirjanpito, tilikausi ja verovuosi

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat toiminnastaan kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitoa pidetään tilikausittain.

Verotus perustuu kirjanpitoon

Jokaisen kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tärkeimmät kirjanpitoa koskevat säännökset ovat kirjanpitolaissa ja -asetuksessa.

Yrityksen verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon. Arvonlisäveroa maksetaan yrityksen myyntitulojen perusteella ja yrityksen tuloveroa kirjanpidon osoittamasta tuloksesta, johon on tehty verolainsäädännön edellyttämät oikaisut.

Kirjanpidon yksi tehtävä on yrityksen ja sen omistajan rahavirtojen pitäminen erillään. Verohallinnon lisäksi myös muut viranomaiset (esimerkiksi avustusten ja tukien myöntäjät) käyttävät kirjanpidon tietoja yritystä koskevien päätöstensä tukena. Tietoja yrityksen tilasta tarvitsevat luonnollisesti myös omistajat itse. Kirjanpidosta huolehtiminen on usein hyvä jättää osaavan kirjanpitäjän tehtäväksi.

Kahdenkertainen kirjanpito

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Kahdenkertaisella kirjanpidolla tarkoitetaan kirjanpitoa, jossa jokaisesta liiketapahtumasta rekisteröidään sekä rahan lähde että rahan käyttö. Kirjaukset kertovat toisaalta syyn rahan liikkeeseen ja toisaalta käytetyn rahatilin. Kaikki kirjaukset tehdään kahdelle tai useammalle kirjanpidon tilille.

Kirjanpito perustuu kuitteihin ja tositteisiin

Kirjausten perusteena olevien tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Liiketapahtumat on kirjattava aika- ja asiajärjestyksessä. Käteismaksut on kirjattava viipymättä. Muut kirjaukset tulee tehdä siten, että tarvittavat vero- ja muut ilmoitukset voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta. Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi. Niitä ei saa poistaa eikä tehdä epäselväksi.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen säilyttäminen

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Verohallinto ei ota kantaa kirjanpidollisiin kysymyksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan tehtävänä on antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.

Tilikausi

Kirjanpitoa pidetään tilikausittain. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta.

Kahdenkertaisen kirjanpidon pitäjällä tilikausi voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi. Kun toimintaa aloitetaan, lopetetaan tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutetaan, tilikauden pituus voi olla lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta. Tilikauden enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta. Jos kirjanpitovelvollisella on useita liikkeitä, tulee kaikilla liikkeillä olla sama tilikausi.

Tilikautta voi muuttaa. Lue lisää sivulta Muutokset yrityksen toiminnassa.

Tilinpäätös

Tilinpäätös laaditaan tilikausittain yrityksen pitämän suoriteperusteisesti jaksotetun kirjanpidon perusteella. Tilinpäätös koostuu muun muassa tuloslaskelmasta, taseesta liitetietoineen ja tase-erittelyistä.

Tilinpäätös on laadittava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tietyissä tilanteissa avoimella yhtiöllä ja kommandiittiyhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä.

Tilintarkastus

Tilintarkastus ei ole pakollinen kaikkien yhtymien osalta. Tilintarkastusta ei tarvitse suorittaa, jos yhtymä täyttää tilintarkastuslaissa annetut pienyhtiön rajat.

Tilintarkastus on kuitenkin aina suoritettava, jos tilintarkastuslaissa olevat pienyhtiön rajat ylittyvät tai jos yhtiösopimuksessa edellytetään yhden tai useamman tilintarkastajan valintaa. Yhtymän yhtiösopimuksessa ei ole pakko määrätä tilintarkastajista.

Verovuosi

Verovuosi on kalenterivuosi. Jos tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet. Veroa maksetaan verovuonna saadusta tulosta.

Esimerkki: Korjaamo Ky:n normaali tilikausi on 1.4.30.3. Kun Korjaamo Ky:n tilikausi 1.4.201530.3.2017 päättyy kalenterivuoden 2017 aikana, muodostuu kyseisestä tilikaudesta verovuosi 2017.

Esimerkki: Korjaamo Ky:n normaali tilikausi on ollut 1.4.30.3. Korjaamo Ky haluaa muuttaa tilikautensa kalenterivuodeksi vuodesta 2017 alkaen.

Korjaamo Ky:llä päättyy kalenterivuoden 2016 aikana kaksi tilikautta 1.4.201530.3.2016 ja 1.4.31.12.2016, jotka muodostavat Korjaamo Ky:n verovuoden 2016.

 

Avainsanat: