Toiminnan lopettaminen - yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Rekisteröidyn yhdistyksen pitää ilmoittaa purkautumisesta yhdistysrekisteriin. Säätiö voidaan lakkauttaa vain tietyin edellytyksin, ja siihen tarvitaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Purkamisesta on ilmoitettava säätiörekisteriin. Sekä yhdistyksen että säätiön purkamisesta ilmoitetaan lisäksi tarvittaessa Verohallintoon ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin.

Yhdistyksen purkautuminen

Kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkamisesta, purkamiseen liittyvistä toimista huolehtii joko hallitus tai hallituksen valitsema selvitysmies. Loppuselvityksen valmistuttua hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies tekee yhdistysrekisteriin yhdistyksen purkamisilmoituksen. Tämä koskee rekisteröityjä yhdistyksiä. Purkamisilmoituksen saa osoitteesta prh.fi. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Jos yhdistyksen toiminta on käytännössä loppunut, mutta sitä ei ole purettu, voi yhdistyksen jäsen hakea yhdistyksen kotipaikan tuomioistuimelta yhdistyksen julistamista purkautuneeksi. Tuomioistuin määrää hakijan tai muun henkilön huolehtimaan selvitysmiehenä yhdistyksen selvitystoimista.

Jos yhdistys on merkitty Verohallinnon rekistereihin ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin, hallituksen tai selvitysmiehen pitää ilmoittaa purkautumisesta myös lopettamisilmoituksella Y4 (+ liitelomakkeella 15). Lopettamisilmoituksen saa osoitteesta ytj.fi.

Jos yhdistyksellä on hallinnassaan huoneisto-osakkeita tai kiinteistöjä, pitää Verohallinnolle antaa myös selvitys siitä, kenelle huoneisto-osakkeet ja kiinteistöt purkautumisen jälkeen siirtyvät. Selvityksen voi antaa esimerkiksi lopettamisilmoituksen Y4 Lisätietoja-kohdassa.

Säätiön purkautuminen

Säätiön lakkauttaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Yleisin peruste säätiön lakkauttamiselle on se, että säätiön varat ovat käyneet niin vähäisiksi, ettei säätiön toiminnalle ole enää edellytyksiä.

Säätiön lakkauttamiseen liittyvä säätiörekisterimenettely on kaksivaiheinen. Ensin säätiön lakkauttamiseen pyydetään Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus lopettamisilmoituksella Y4 (+ liitelomake 17). Säätiön lakkauttamiseen liittyvistä toimista huolehtii säätiön hallitus. Patentti- ja rekisterihallitus voi tarpeen mukaan määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen huolehtimaan asiasta. Kun lakkauttamistoimet on tehty, säätiö ilmoittaa lakkauttamisestaan Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään säätiörekisteriin lopettamisilmoituksella Y4 ja liitelomakkeella 17. Säätiö merkitään lakanneeksi sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt lopputilityksen.

Lisäksi säätiön pitää tarvittaessa ilmoittaa lopettamisesta Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella Y4 ja liitelomakkeella 15.

Jos säätiöllä on hallinnassaan huoneisto-osakkeita tai kiinteistöjä, pitää Verohallinnolle antaa myös selvitys siitä, kenelle huoneisto-osakkeet ja kiinteistöt purkautumisen jälkeen siirtyvät. Selvityksen voi antaa esimerkiksi lopettamisilmoituksen Y4 Lisätietoja-kohdassa.

Verohallinnon rekistereistä poistaminen

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työantajarekisteriin välittyvät samalla  lopettamisilmoituksella Y4.

Arvonlisäverovelvollisuuden päättyminen

Yhdistys tai säätiö ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä lopettamisilmoituksella Y4. Ilmoitus annetaan arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä tai viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Verohallinto poistaa yhdistyksen tai säätiön arvonlisäverovelvollisten rekisteristä lopettamisilmoituksen perusteella. Arvonlisäveroilmoitus (aikaisemmin kausiveroilmoitus) on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta.

Yhdistys tai säätiö voi halutessaan jatkaa arvonlisäverovelvollisena sen ajan, kun se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuuttaan. Liikeomaisuuden realisointiajalta annetaan arvonlisäveroilmoitukset tavalliseen tapaan.

Ennakkoperintärekisteröinnin päättyminen

Verohallinto poistaa ennakkoperintärekisteriin merkityn yhdistyksen tai säätiön rekisteristä pyydettäessä. Lopettamispäiväksi merkitään se päivä, jona tulonhankintatoiminta päättyy. Merkintää ei kuitenkaan yleensä tehdä takautuvasti.

Verohallinto poistaa yhdistyksen tai säätiön ennakkoperintärekisteristä myös silloin, jos yhdistys tai säätiö ei ole ilmoittanut lopettamisilmoituksella Y4 toiminnan lopettamisesta, mutta muutoin käy ilmi, että toiminta on päättynyt. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos yhdistys tai säätiö on ilmoittanut toiminnan päättymisestä veroilmoituksessa.

Säännöllisen palkanmaksun päättyminen

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jolloin palkkoja on viimeisen kerran maksettu. Palkanmaksun päättyessä viimeinen veroilmoitus työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus) annetaan ja työnantajasuoritukset maksetaan siltä verokaudelta, jona rekisteröinti on päättynyt.

Jos yhdistys tai säätiö on kesken kalenterivuoden lopettanut toimintansa säännöllisenä työnantajana, se antaa vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jos yhdistys tai säätiö maksaa palkkoja satunnaisesti lopettamispäivän jälkeen, sen on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niiltä kuukausilta, joina palkanmaksua on ollut. Maksetuista palkoista on aina annettava tosite palkansaajalle ja vuosi-ilmoitus Verohallinnolle.

Veroilmoitus

Jos yhdistys tai säätiö purkautuu, sen on annettava viimeinen veroilmoitus viimeisen tilikauden päättymispäivään saakka. Jos toiminta keskeytetään, on yhdistyksen tai säätiön annettava veroilmoitus tietyissä tilanteissa.

Yhteystiedot toiminnan lopettamisen jälkeen

Yhdistyksen tai säätiön on merkittävä lopettamisilmoitukseen Y4 osoite, johon Verohallinto voi tarvittaessa ottaa yhteyttä toiminnan lopettamisen jälkeen.

Mistä lopettamisilmoituksen saa

Lopettamisilmoituksen Y4 liitteineen saa osoitteesta ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.