Toiminnan keskeyttäminen - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi keskeyttää toimintansa joko määräajaksi tai toistaiseksi. Toiminnan keskeytymisestä on ilmoitettava Verohallinnolle muutosilmoituksella Y4. Toiminnan keskeytymistä ei merkitä kaupparekisteriin, jota Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää.

Muutosilmoituksen Y4 saa YTJ:n verkkopalvelusta. Postita lomake osoitteeseen

PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelma
PL 2000
00231 Helsinki.

Tilinpäätös täytyy aina tehdä

Kun osakeyhtiö tai osuuskunta on ilmoittanut toimintansa keskeytymisestä Verohallinnolle, tilinpäätös täytyy tehdä joka tapauksessa.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan pitää

  • laatia tilinpäätös jokaiselta tilikaudelta, vaikka toimintaa ei olisikaan ollut
  • lähettää tilinpäätös rekisteröitäväksi suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen.

 

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista pitää antaa

Vaikka osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaisi toiminnan keskeytymisestä, veroilmoitus oma-aloitteisista veroista on silti annettava määräaikana Verohallinnolle.

OmaVerossa ilmoitus annetaan jokaiselta verokaudelta erikseen valitsemalla veroilmoituksesta kohta Ei toimintaa tai Ei palkanmaksua.

Paperi-ilmoitukseen merkitään nolla (0) arvonlisäveron tietoihin kohtaan Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero. Jos verokaudella ei ole ollut palkanmaksua, merkitään työnantajasuoritusten tietoihin nolla (0) kohtiin

  • Toimitetttu ennakonpidätys
  • Lähdevero palkoista
  • Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Kun toiminta keskeytyy, oma-aloitteisten verojen tiedot voi antaa etukäteen seuraavaksi puoleksi vuodeksi.

Toiminta keskeytyy toistaiseksi - Verohallinto poistaa rekistereistä

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa, että sen toiminta keskeytyy toistaiseksi, Verohallinto poistaa osakeyhtiön tai osuuskunnan 

  • ennakkoperintärekisteristä
  • arvonlisäverovelvollisten rekisteristä
  • työnantajarekisteristä. 

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta.

Kun osakeyhtiö tai osuuskunta keskeytyksen jälkeen jatkaa toimintaa, sen on hakeuduttava takaisin rekistereihin lomakkeella Y4. Osakeyhtiö voi hakeutua rekistereihin myös verkossa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta

Kun toiminta keskeytyy, osakeyhtiö tai osuuskunta voi tarvita muutosta ennakkoveroon. Ennakkoveron muutosta tai poistoa voi hakea esimerkiksi OmaVerossa. Hakemuksessa pitää joko arvioida verotettava tulos tai esittää tuloksesta laskelma, jossa on eritelty tuotot ja kulut.

Anna tarvittaessa veroilmoitus

Vaikka toiminta olisi keskeytynyt, osakeyhtiön ja osuuskunnan pitää aina antaa veroilmoitus Verohallintoon, jos toimintaa on kuitenkin ollut.