Toiminnan lopettaminen - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat purkautua muun muassa sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin seurauksena. Osakeyhtiön ja osuuskunnan toiminta voi loppua myös selvitysmenettelyn kautta.

Osakeyhtiö ja osuuskunta ilmoittavat toiminnan lopettamisesta sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella Y4.

Lopettamisilmoituslomakkeen Y4 saa osoitteesta ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteeseen PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Purkautuminen ja siitä ilmoittaminen

Pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin ei riitä purkamaan osakeyhtiötä tai osuuskuntaa. Purkautuminen on tehtävä jollakin seuraavista tavoista:

 • selvitysmenettely yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksellä
 • sulautuminen
 • jakautuminen
 • konkurssi.

Konkurssi

Jos toiminta loppuu konkurssiin, liitetään lopettamisilmoitukseen Y4 jäljennös tuomioistuimen konkurssiinasettamispäätöksestä. Jos konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa osakeyhtiön tai osuuskunnan viran puolesta kaupparekisteristä, kun tuomioistuimelta on tullut tieto rauenneesta konkurssista.

Sulautuminen

Sulautumiseen osalliset osakeyhtiöt tai osuuskunnat tekevät yhteisen ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella Y4. Sulautumisesta on ilmoitettava vaiheittain neljässä eri vaiheessa:

 • ilmoitus sulautumissuunnitelmasta (I vaihe)
 • kuulutushakemus (II vaihe)
 • ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta (III vaihe)
 • lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi.

Jakautuminen

Jakautumiseen osalliset osakeyhtiöt tai osuuskunnat tekevät yhteisen ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella Y4. Jakautumisesta on ilmoitettava vaiheittain neljässä eri vaiheessa;

 • ilmoitus jakautumissuunnitelmasta (I vaihe)
 • kuulutushakemus (II vaihe)
 • ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta (III vaihe)
 • lopputilityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi.

Poistaminen Verohallinnon rekistereistä

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työantajarekisteriin välittyvät samalla lopettamisilmoituksella Y4.

Arvonlisäverovelvollisuuden päättyminen

Osakeyhtiö tai osuuskunta ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä lopettamisilmoituksella Y4. Ilmoitus annetaan arvonlisäverovelvollisen liiketoiminnan päätyttyä tai viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Verohallinto poistaa verovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä lopettamisilmoituksen perusteella. Arvonlisäveroilmoitus (aikaisemmin kausiveroilmoitus) on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta.

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi halutessaan jatkaa arvonlisäverovelvollisena sen ajan, kun se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuuttaan. Liikeomaisuuden realisointiajalta annetaan arvonlisäveroilmoitukset tavalliseen tapaan.

Konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan arvonlisäverovelvollisuus päättyy, kun Verohallinto on viranomaisteitse saanut tiedon konkurssiin asettamisesta. Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta. Konkurssipesä voi kuitenkin päättää, että konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuutta jatketaan omaisuuden realisoinnin ajan. Jos konkurssipesä päättää jatkaa konkurssiin menneen yrityksen liiketoimintaa itsenäisesti, konkurssipesän on tehtävä aloittamisilmoitus perustamisilmoituksella Y1.

Ennakkoperintärekisteröinnin päättyminen

Verohallinto poistaa ennakkoperintärekisteriin merkityn osakeyhtiön tai osuuskunnan rekisteristä pyydettäessä. Lopettamispäiväksi merkitään se päivä, jona tulonhankintatoiminta päättyy.

Verohallinto poistaa osakeyhtiön tai osuuskunnan ennakkoperintärekisteristä myös silloin, jos osakeyhtiö tai osuuskunta ei ole ilmoittanut lopettamisilmoituksella Y4 toiminnan lopettamisesta, mutta muutoin käy ilmi, että toiminta on päättynyt.  Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos osakeyhtiö tai osuuskunta on ilmoittanut toiminnan päättymisestä veroilmoituksessa.

Verohallinto poistaa konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan ennakkoperintärekisteristä, kun Verohallinto on saanut  muilta viranomaisilta tiedon konkurssiin asettamisesta.

Säännöllisen palkanmaksun päättyminen

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jolloin palkkoja on viimeisen kerran maksettu. Viimeinen veroilmoitus työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus) annetaan ja työnantajasuoritukset maksetaan siltä kohdekuukaudelta, jona rekisteröinti on päättynyt.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta on kesken kalenterivuoden lopettanut toimintansa säännöllisenä työnantajana, sen on annettava vuosi-ilmoitus seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta maksaa palkkoja satunnaisesti lopettamispäivän jälkeen, sen on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niiltä kuukausilta, joina palkanmaksua on ollut. Maksetuista palkoista on aina annettava tosite palkansaajalle ja vuosi-ilmoitus Verohallinnolle.

Verohallinto poistaa konkurssiin asetetun osakeyhtiön tai osuuskunnan työnantajarekisteristä, kun Verohallinto on saanut muilta viranomaisilta tiedon konkurssiin asettamisesta. Veroilmoitus työantajasuorituksista on annettava vielä viimeiseltä verokaudelta, jolloin palkkoja on maksettu.

Veroilmoitus

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta purkautuu, sen on annettava viimeinen veroilmoitus viimeisen tilikauden päättymispäivään saakka.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta sulautuu tai jakautuu, veroilmoitukseen pitää liittää selvitys

 • sulautuneen tai jakautuneen yhteisön menoista, jotka vähennetään vastaanottaneen yhteisön tuloista
 • muista verotuksessa vähennyskelpoisista eristä
 • fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa
 • omistussuhteiden muutoksista, jos sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappioita halutaan vähentää vastaanottaneen yhteisön tulosta. Selvitys omistussuhteiden muutoksista tarvitaan myös siinä tapauksessa, että sulautuneella tai jakautuneella yhtiöllä on käyttämättömiä yhtiöveron hyvityksiä.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta

Toiminnan lopettamisen yhteydessä osakeyhtiö tai osuuskunta voi tarvita muutosta ennakkoveroon. Ennakkoveron muutosta tai poistamista haetaan lomakkeella 5017.  Hakemuksen voi lähettää myös sähköisesti, jos se annetaan sähköisen veroilmoituksen liitteenä. Liitteenä pitää antaa viimeisen tilikauden tilinpäätös tai muu laskelma sekä laskelma verotettavan tulon määrästä.

Yhteystiedot toiminnan lopettamisen jälkeen

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on merkittävä lopettamisilmoitukseen osoite, johon Verohallinto voi tarvittaessa ottaa yhteyttä liiketoiminnan lopettamisen jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017