Toiminnan lopettaminen - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoitettava elinkeinotoiminnan loppumisesta  Verohallinnolle ja kaupparekisterille. Tee ilmoitus muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5.

Toiminnan loputtua vastuunalaisten yhtiömiesten on huolehdittava siitä, että yhtymä poistetaan niistä Verohallinnon rekistereistä, joihin yhtymä on merkitty. Toiminnan lopettaminen voi vaikuttaa myös ennakkoveroihin. Yhtiömiesten täytyy itse huolehtia siitä, että heidän ennakkoveronsa on oikean suuruinen, kun yrityksen toiminta loppuu tai muuttuu.

Verohallinnon rekistereistä poistaminen

Merkitse muutos- ja lopettamisilmoitukselle Y5 ne rekisterit, joista yritys hakeutuu pois. Tiedot arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin välittyvät samalla lomakkeella. Lopettamisilmoituksen käsittely kestää yleensä noin 3 viikkoa.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta on päättynyt tai kun palkkoja on maksettu viimeisen kerran. Ennakkoperintärekisteröinti päättyy aikaisintaan lomakkeen Y5 palautuspäivänä, ei takautuvasti.
 
Täytä ja tulosta muutos- ja lopettamisilmoitus Y5 (ytj.fi)

Postita lomake osoitteeseen:
PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Milloin toiminta on loppunut?

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat sopia yhtymän toiminnan lopettamisesta, jos he ovat siitä yksimielisiä. Jos yhtiömiehet eivät ole yhtiön lopettamisesta yksimielisiä, sovelletaan lopettamiseen lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä.

Yhtymän toiminta katsotaan loppuneeksi yleensä silloin, kun jokin seuraavista toteutuu:

  • Yhtiömiehet allekirjoittavat sopimuksen yhtymän purkamisesta.
  • Yritysmuoto on muuttunut yhtymästä esimerkiksi osakeyhtiöksi.
  • Yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen, eikä lukumäärä ole vuoden kuluessa noussut vähintään kahteen. Tällöin yhtymän tulo verotetaan jäljelle jääneen yhtiömiehen tulona.
  • Yhtymä sulautuu toiseen yhtymään tai vähintään 2 yhtymää sulautuu yhdeksi uudeksi yhtymäksi.
  • Yhtymä on asetettu selvitystilaan.

Lue lisää yhtymien lopettamisesta Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta (prh.fi)

Ilmoitus on tärkeä - muuten toiminnan katsotaan jatkuvan

Jos Verohallinnolle ei ole tehty lopettamisilmoitusta lomakkeella Y5, elinkeinotoiminnan katsotaan edelleen jatkuvan. Jos toiminnan katsotaan edelleen jatkuvan, esimerkiksi veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisista veroista on annettava verokausittain.

Huomaa, että työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien edellytyksenä saattaa olla se, että elinkeinotoiminta on todella lopetettu ja ilmoitettu lopetetuksi.

Muista antaa viimeiset veroilmoitukset ajallaan

Elinkeinotoiminnan loputtua vastuunalaisten yhtiömiesten on huolehdittava siitä, että kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset (tuloveroilmoitus, veroilmoitus arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista sekä  vuosi-ilmoitukset) annetaan ajallaan.

Veroilmoitus

Veroilmoitus toiminnan päättymisvuodelta on annettava viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun alussa riippumatta siitä, milloin tilikausi on tosiasiassa päättynyt. Jos veroilmoitus annetaan myöhässä, määrätään myöhästymismaksu. Jos veroilmoitus jää kokonaan antamatta, seurauksena on arvioverotus ja veronkorotus.

Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot

Veroilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisista veroista täytyy antaa jokaiselta verokaudelta rekisteröintien päättymiseen saakka, vaikka varsinaista toimintaa ei olisikaan enää ollut.

Jos veroilmoitus oma-aloitteisista veroista palautetaan myöhässä, yhtymä joutuu maksamaan myöhästymismaksua. Jos veroilmoitus jää kokonaan antamatta, seurauksena on arvioverotus ja veronkorotus.

Arvonlisävero ja muut oma-aloitteiset verot ja suoritukset on myös maksettava ajallaan.

Lue lisä oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Vuosi-ilmoitus

Jokaisen työnantajan ja muun ilmoitusvelvollisen täytyy antaa Verohallinnolle vuosittain vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Vuosi-ilmoitus annetaan suorituksen  maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Jos yhtymä antaa vuosi-ilmoituksen myöhässä, voi seurauksena olla laiminlyöntimaksu.

Lue lisää vuosi-ilmoituksen antamisesta.

Tarkista myös ennakkovero

Kun yhtymän toiminta loppuu, tarkista ennakkoveron määrä. Toiminnan loputtua jokaisen yhtiömiehen on tarvittaessa muutettava omien ennakkoverojensa määrää.

Jos olet antanut kuluvaa verovuotta seuraavalle verovuodelle ennakkoveroja koskevia tietoja, tee myös näihin tietoihin tarvittavat muutokset. Ilmoita uudet tiedot Verohallintoon, jotta et maksa ennakkoveroa liikaa tai liian vähän.

Jokaisen yhtiömiehen on huolehdittava siitä, että viimeisen verovuoden ennakot on maksettu tai maksetaan asianmukaisesti. Ennakoiden maksueriä saattaa mennä maksuun myös varsinaisen toiminnan loppumisajankohdan jälkeen.

Esimerkki: Yhtymän tilikausi oli alun perin 1.1.2018–31.12.2018. Toiminta päätettiin kuitenkin lopettaa kesken tilikauden 31.5.2018. Ennakkoveron tilisiirtolomakkeet vuodelle 2018 oli lähetetty vastuunalaisille yhtiömiehille jo alkuvuodesta 2018.

Yhtiömiehet maksavat ennakkoveroa tilisiirtolomakkeiden mukaisesti vuonna 2018. Vaikka toiminta loppuu, ennakkovero täytyy edelleen maksaa.

Yhtiömiesten on otettava Verohallintoon yhteyttä ennakkoveron muuttamiseksi sen jälkeen, kun viimeisen tilikauden voiton määrä (tulos) on selvillä. Tilinpäätös täytyy tehdä viimeistään 4 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä (tässä tapauksessa toiminnan loppumisesta 31.5.2018). Yhtiömiesten täytyisi ilmoittaa tulos ennakkoverojen muuttamista varten viimeistään syyskuussa.

Ennakkovero voi yrityksen lopettaessa pienentyä, suurentua tai pysyä ennallaan. Jos yhtiömiehet eivät ota yhteyttä Verohallintoon eikä ennakkoveroa ole muutettu, vero täytyy maksaa alkuvuodesta lähetettyjen maksutietojen mukaisena.

Hae muutosta ennakkoveroon OmaVerossa.

Lopettamisesta voi syntyä yhtiömiehelle luovutusvoittoa

Yhtiömiehen verotuksessa yhtymän purkautuminen rinnastetaan yhtiöosuuden myyntiin. Tähän sovelletaan luovutusvoiton verotuksen säännöksiä. Purkautumishetkellä yhtiömies ei välttämättä saa yhtiöstä rahanarvoista etua, mutta verotuksessa hänelle voi syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota.

Ennen purkautumista yhtiömiehillä on useitakin tapoja käsitellä yhtiön omaisuutta:

  • Yhtiö voi myydä omaisuutensa ja/tai liiketoimintansa.
  • Yhtiömiehet voivat ottaa omaisuuden yhtiöstä itselleen yksityisottona.
  • Yhtiön varat voivat siirtyä purkautumisen yhteydessä jako-osana yhtiömiehille.

Kaikissa näissä tilanteissa omaisuuden arvona pidetään käypää arvoa.

Yhtiömiehelle voi syntyä luovutusvoittoa, jos hänen vuosittaiset yksityisottonsa ovat suuremmat kuin yrityksestä saadut voitto-osuudet ja yhtiöön tehdyt yksityissijoitukset. Toisin sanoen, yhtiömiehelle voi syntyä luovutusvoittoa, jos hänen kirjanpidollisen yksityistilinsä saldo on negatiivinen. Vastaavasti luovutustappiota voi syntyä, jos vuosittaiset yksityisotot ovat voitto-osuutta ja yksityissijoituksia pienemmät.

Lue lisää yhtiöosuuden luovutuksesta tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa.

Säilytä kirjanpitoaineisto ja tilinpäätös 10 vuotta

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön viimeisen tilikauden kirjanpitokirjat ja tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymisestä.

Yhtiömiesten on huolehdittava kirjanpitoaineiston asianmukaisesta säilytyksestä. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on ilmoitettava kaupparekisterille muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella Y5, kuka vastaa kirjanpitoaineiston säilyttämisestä.