Työ- tai käyttökorvaus

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Työstä saatu korvaus on työkorvausta, jos työ on tehty toimeksiantosuhteessa. Käyttökorvausta taas on esimerkiksi tekijänoikeuden ja muun vastaavan oikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä saatu korvaus. Käsitteet työ- ja käyttökorvaus ovat pelkästään verotukseen liittyviä.

Mikä on työkorvausta?

Työkorvausta on sellainen korvaus, joka maksetaan työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana.

Lue lisää palkan ja työkorvauksen välisestä erosta.

Työkorvausta ei veroteta palkkana vaan saajan liike- tai ammattitulona tai henkilökohtaisena tulona. Jos työkorvauksen saaja on ennakkoperintärekisterissä, hän huolehtii itse veroistaan maksamalla Verohallinnolle etukäteen ennakkoveroa.

Jos työkorvauksen saajaa ei maksuhetkellä ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan on toimitettava työkorvauksesta ennakonpidätys. Maksajan on tarkistettava rekisterimerkintä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshausta (ytj.fi).

Ennakonpidätys työkorvauksesta

Jos työkorvauksen saaja on yhteisö (esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja yhteisetuus) tai yhtymä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), työkorvauksesta toimitetaan 13 %:n ennakonpidätys. Luonnollisten henkilöiden (esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajien) saamasta työkorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan verokortin mukaan. Jos työkorvauksen saaja ei esitä verokorttia, ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n mukaan. Ennakonpidätys toimitetaan määrästä, josta on ensin vähennetty arvonlisävero. Työnantajan sairausvakuutusmaksua (aiemmin sosiaaliturvamaksua) työkorvauksesta ei tarvitse maksaa. Ennakonpidätykset luetaan verotuksessa osakkaiden ja vastuunalaisten yhtiömiesten hyväksi heidän yhtymäosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

Korvauksen maksaja ei saa ennen ennakonpidätystä vähentää korvauksesta kustannuksia, jotka työstä on aiheutunut työkorvauksen saajalle. Luonnolliselle henkilölle maksettu työmatkakustannusten korvaus on poikkeus, jos korvaamisessa on noudatettu Verohallinnon matkakustannuspäätöstä. Yhteisölle ja yhtymälle vahvistetussa kaavamaisessa ennakonpidätysprosentissa kustannusten osuus on otettu huomioon keskimääräisenä. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan (tai muun luonnollisen henkilön) verokortin ennakonpidätysprosentissa ei ole otettu huomioon työstä aiheutuneita kustannuksia ja prosentti on sen vuoksi liian suuri, hän voi ottaa yhteyttä Verohallintoon. Verohallinto voi selvityksen perusteella pienentää veroprosenttia.

Korvauksen maksajan on annettava saajalle tosite maksetusta korvauksesta ja ennakonpidätyksestä. Tosite pitää antaa viimeistään korvauksen maksuvuotta seuraavan tammikuun 15. päivänä. Korvauksen saajan ei tarvitse liittää tositetta veroilmoitukseensa.

Ennakonpidätysvelvollisuus ei koske tavaran kauppaa eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa. Kyse ei ole työkorvauksesta silloinkaan, jos tavaran kauppahintaan liittyy vähäinen työsuoritus. Ennakonpidätystä ei siis tarvitse toimittaa.

Korvauksen maksajan on annettava Verohallinnolle veroilmoitus työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus) ja vuosi-ilmoitus niistä työkorvauksista, joista on toimitettu ennakonpidätys.

Mikä on käyttökorvausta?

Käyttökorvausta maksetaan esimerkiksi tekijänoikeuden ja teollisoikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä. Tekijänoikeus voi liittyä esimerkiksi kirjalliseen teokseen, taideteokseen tai valokuvaan. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentit, mallioikeudet ja tavaramerkit.

Käyttökorvaus voi olla veronalaista ansio- tai pääomatuloa. Jos tekijänoikeus on siirtynyt perintönä tai testamentilla tai se on ostettu, sen käyttämisestä saatu korvaus on veronalaista pääomatuloa. Silloin  ennakonpidätys on 30 %. Muussa tapauksessa käyttökorvaus on veronalaista ansiotuloa, ja ennakonpidätys toimitetaan samalla tavalla kuin työkorvauksista. Ennakonpidätystä ei toimiteta, jos suorituksen saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Korvauksen maksajan on annettava Verohallinnolle veroilmoitus työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus) ja vuosi-ilmoitus käyttökorvauksista, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle maksettavasta käyttökorvauksesta vuosi-ilmoitus on annettava silloinkin, kun ennakonpidätystä ei ole toimitettu. Käyttökorvauksesta ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua (aikaisemmin sosiaaliturvamaksua).

Lue lisää työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.