Milloin kyseessä on palkka?

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Työstä saatu korvaus on useimmiten joko palkkaa tai työkorvausta. Kyse on palkasta, jos työn tekijä on työsuhteessa työn teettäjään.

Mikä on palkkaa?

Työstä saadun korvauksen laatu on usein helppo ratkaista. Osapuolet ovat esimerkiksi tehneet työsopimuksen tai kysymyksessä on selvästi liike- tai ammattituloon kuuluva korvaus. Joskus korvauksen luonne voi olla epäselvä. Silloin on sopimuksen ja olosuhteiden kokonaisarvioinnin perusteella ratkaistava, onko kyseessä palkka vai työkorvaus.

Palkkaa on korvaus, joka maksetaan työ- tai virkasuhteessa tehdystä työstä. Palkkana pidetään myös työnantajan antamia luontoisetuja (esimerkiksi auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetua).

Myös seuraavat ennakkoperintälaissa luetellut palkkiot ovat palkkaa, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan. Luettelo on tyhjentävä eli muut kuin tässä mainitut palkkiot eivät ole palkkaa, ellei kyse ole virka- tai työsuhteesta:

  • kokouspalkkiot
  • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
  • hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot
  • toimitusjohtajan palkkiot
  • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamat palkat
  • korvaukset luottamustoimesta.

Lisätietoa palkan ja työkorvauksen eroista

Palkanmaksuun liittyvistä velvollisuuksista huolehtii maksaja

Palkan maksaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen ja maksaa sairausvakuutusmaksun (aikaisemmin sosiaaliturvamaksun). Ennakonpidätys toimitetaan työntekijän verokortin mukaan. Jos työntekijä ei esitä verokorttia, ennakonpidätys on 60 %. Palkan maksajan on huolehdittava myös eläke- ja muista vakuutusmaksuista. Ne määräytyvät palkan perusteella.

Maksajan on annettava palkkatiedoista Verohallinnolle veroilmoitus työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus) ja vuosi-ilmoitus. Verohallinto merkitsee vuosi-ilmoituksesta saamansa tiedot suoraan palkansaajan esitäytettyyn veroilmoitukseen.