Muutokset yhdistyksen ja säätiön toiminnassa

Yhdistyksen ja säätiön on ilmoitettava useimmista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin yhdistysrekisteriin, säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin. Ilmoituksen vaativia muutoksia ovat esimerkiksi tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Tilikauden muutos

Sekä yhdistyksen että säätiön tilikaudesta määrätään säännöissä. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Kun toiminta aloitetaan, lopetetaan tai tilikautta muutetaan, tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tilikausi määrää verovuoden, joten yhdistyksen ja säätiön pitää ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon. Lisäksi muutoksesta on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin säätiörekisteriin ja yhdistysrekisteriin. Kaupparekisteriin rekisteröityjen yhdistysten ja säätiöiden on ilmoitettava muutoksesta myös kaupparekisteriin.

Yhdistyksen on ilmoitettava tilikauden muutoksesta ensin yhdistysrekisteriin. Ohjeet yhdistysrekisteriin ilmoittamisesta ovat osoitteessa prh.fi.Yhdistys tai säätiö ilmoittaa tilikauden muutoksesta muutosilmoituksella Y4 Verohallintoon sekä Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen muutoksesta. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, Y4-lomake on annettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen ei siis vielä riitä, eikä tilikauden muutos voi astua voimaan takautuvasti.

Verohallinnon rekistereihin liittyvät muutokset

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin välittyvät samalla muutosilmoituksella Y4.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yhdistyksen tai säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa). Halutessaan rekisteriin voi silloinkin hakeutua, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yleishyödyllinen yhteisö voi myös halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin vaikka toiminta ei olisikaan sille veronalaista elinkeinotoimintaa. Toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Jos yleishyödyllinen yhteisö hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi, se on verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnastaan, ellei toimintaa ole säädetty verottomaksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut merkitään verovelvolliseksi aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittaudutaan tai hakeudutaan muutosilmoituksella Y4. Samalla lomakkeella on ilmoitettava myös arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä.

Verohallinto poistaa yhdistyksen tai säätiön rekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta päättyy. Jos yhdistys tai säätiö on hakeutunut rekisteriin vapaaehtoisesti ja sen toiminta loppuu, se voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona muutos- ja lopettamisilmoitus on saapunut.

Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä siltä verokaudelta, jona arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti on päättynyt, vaikka viimeisellä kaudella ei olisi ollut toimintaa.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Tulonhankkimistoimintana voidaan pitää myös yleishyödyllisten yhdistysten harjoittamaa varainhankintaa ja verovapaata talkootyötä, jota yhdistyksen jäsenet tekevät yhdistyksen lukuun.

Kun yhdistys tai säätiö on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sen on huolehdittava veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Vastaavasti asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä yhdistykselle tai säätiölle maksamistaan työ- tai käyttökorvauksista.

Yhdistys tai säätiö poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos sen toiminta on kokonaan päättynyt. Yhdistyksen tai säätiön pitää ilmoittaa toiminnan päättymisestä muutosilmoituksella Y4.

Työnantajarekisteri

Yhdistys tai säätiö on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yhdistyksen tai säätiön on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Jos yhdistys tai säätiö on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa palkanmaksun, sen on ilmoitettava asiasta Verohallinnolle muutosilmoituksella Y4. Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jona yhdistys tai säätiö on viimeisen kerran maksanut palkkoja. Työnantajasuoritukset on ilmoitettava ja maksettava vielä siltä verokaudelta, jona säännölliseksi työnantajaksi rekisteröinti on päättynyt. Vuosi-ilmoituksen voi antaa heti säännöllisen palkanmaksun loputtua. Viimeistään se on annettava palkkojen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Jos yhdistys tai säätiö maksaa palkkoja satunnaisesti työnantajarekisteristä poistamisen jälkeen, sen on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niiltä kuukausilta, joina palkanmaksua on ollut. Maksetuista palkoista on aina annettava tosite palkansaajalle ja vuosi-ilmoitus Verohallinnolle.

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Yhdistys tai säätiö ilmoittaa osoitteen ja yhteystietojen muutokset sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin säätiörekisteriin ja kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään muutosilmoituksella Y4. Yhdistyksen on ilmoitettava osoitteenmuutoksesta myös yhdistysrekisteriin. Ohjeet osoitteen ja yhteystietojen muuttamisesta yhdistysrekisteriin ovat osoitteessa prh.fi.

Muutosilmoitus

Muutosilmoituksen Y4 saa osoitteesta ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteella PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.