Muutokset yrityksen toiminnassa - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava monista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallitukseen. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

Tilikauden muutos

Osakeyhtiön tilikaudesta määrätään joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden muuttamisesta päättää aina yhtiökokous. Osuuskunnan tilikaudesta määrätään osuuskunnan säännöissä. Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Sekä osakeyhtiön että osuuskunnan tilikaudesta tehdään merkintä kaupparekisteriin.

Tilikausi on tavallisesti 12 kuukautta. Tilikausi voi tilapäisesti olla tätä lyhyempi tai pidempi, kun toiminta aloitetaan, lopetetaan tai tilikautta muutetaan. Tilikausi voi kuitenkin olla enintään 18 kuukautta.

Tilikausi määrää yrityksen verovuoden, joten osakeyhtiön ja osuuskunnan pitää ilmoittaa tilikauden muutoksesta Verohallintoon ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi ilmoittaa muutoksesta verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai muutosilmoituksella Y4. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, muutoksesta on ilmoitettava kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi ilman muutosta päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohtaa aikaistetaan, ilmoitus on tehtävä kahta kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen kaupparekisteriin ei siis vielä riitä, eikä tilikauden muutos voi astua voimaan takautuvasti.

Muutokset rekistereihin

Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat ilmoittaa muutoksista arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi). Muutokset voi ilmoittaa myös muutosilmoituksella Y4.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin yleensä silloin, jos tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa). Osakeyhtiö tai osuuskunta voi myös hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi silloin, kun se ei muuten olisi arvonlisäverovelvollinen kuten esimerkiksi, jos tilikauden liikevaihto on alle 10 000 euroa. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut merkitään verovelvolliseksi aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittaudutaan tai hakeudutaan verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai muutosilmoituksella Y4. Samalla tavoin on ilmoitettava myös arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä.

Verohallinto poistaa osakeyhtiön tai osuuskunnan rekisteristä siitä päivästä lähtien, kun arvonlisäverollinen toiminta päättyy. Jos arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneen osakeyhtiön tai osuuskunnan toiminta loppuu, se voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jona ilmoitus on saapunut Verohallintoon.

Arvonlisäveroilmoitus (aikaisemmin kausiveroilmoitus) on annettava vielä siltä ilmoitusjaksolta, jona arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti on päättynyt, vaikka viimeisellä kaudella ei olisi ollut toimintaa.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Sen jälkeen kun osakeyhtiö tai osuuskunta on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Ennakkoperintärekisteriin ilmoittaudutaan verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai muutosilmoituksella Y4. Samalla tavoin on tehtävä ilmoitus silloin, jos osakeyhtiö tai osuuskunta haluaa lopettaa kuulumisen ennakkoperintärekisteriin.

Osakeyhtiö tai osuuskunta poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos sen toiminta on kokonaan päättynyt. Osakeyhtiön tai osuuskunnan pitää ilmoittaa toiminnan päättymisestä muutosilmoituksella Y4.

Työnantajarekisteri

Osakeyhtiö tai osuuskunta on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Osakeyhtiön tai osuuskunnan on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Työnantajarekisteriin ilmoittaudutaan verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai muutosilmoituksella Y4.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa palkanmaksun, sen on ilmoitettava asiasta Verohallinnolle verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai muutosilmoituksella Y4.

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jona osakeyhtiö tai osuuskunta on viimeisen kerran maksanut palkkoja. Työnantajasuoritukset on ilmoitettava ja maksettava vielä siltä ilmoitusjaksolta, jona säännölliseksi työnantajaksi rekisteröinti on päättynyt. Vuosi-ilmoituksen voi antaa välittömästi säännöllisen palkanmaksun loputtua tai viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Jos osakeyhtiö tai osuuskunta maksaa palkkoja satunnaisesti työnantajarekisteristä poistamisen jälkeen, sen on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niiltä kuukausilta, joina palkanmaksua on ollut. Maksetuista palkoista on aina annettava tosite palkansaajalle ja vuosi-ilmoitus Verohallinnolle.

Osoitteen ja yhteystietojen muutokset

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi tehdä osoitteen ja yhteystietojen muutokset verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. Muuttuneet tiedot voi ilmoittaa myös muutosilmoituksella Y4.

Omistajanvaihdokset

Jos esimerkiksi osakkeista tai osuuksista on yli puolet vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi, osakeyhtiö tai osuuskunta menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita tai yhtiöveron hyvityksiä. Osakeyhtiö tai osuuskunta voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää tappioita tai käyttää yhtiöveron hyvityksiä. Hakemuksen voi tehdä se osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka tappioista tai yhtiöveron hyvityksistä on kysymys.

Tilikauden aikana tapahtuneista omistajanvaihdoksista ilmoitetaan veroilmoituksella.

Muutoksista voi ilmoittaa sähköisesti tai lomakkeella

Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat ilmoittaa monista muutoksista verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi).

Muutoksista voi ilmoittaa myös muutosilmoituksella Y4.  Y4-lomakkeen saa osoitteesta ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteella PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.