Maatilan jatkaja - Ilmoita tiedot Verohallintoon

Maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyy erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia ja veroseuraamuksia. Maatilan jatkajan maksettavaksi voi tulla lahja- ja varainsiirtoveroa.

Maksa varainsiirtovero ja hae kiinteistöille lainhuuto

Hae luovutukseen sisältyville kiinteistöille lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa kauppa- tai lahjakirjan allekirjoittamisesta. Maksa kiinteistöihin kohdistuva varainsiirtovero ennen lainhuudon hakemista. Jos lainhuutohakemus tehdään säädetyn määräajan jälkeen, on varainsiirtoverolle maksettava viivästyskorotus.

Lue lisää varainsiirtoveron maksamisesta

Varainsiirtoverosta voi saada vapautuksen tietyissä tilanteissa. Jos haet vapautusta varainsiirtoverosta, pyydä Verohallinnolta lausunto, kun

  • luovutuksen kohteena on varainsiirtoverosta vapaaksi vaadittavaa irtainta omaisuutta
  • olet oikeutettu ensiasunnon varainsiirtoverovapauteen asuinrakennuksen ja sen rakennuspaikan osalta

Liitä hakemukseen kopio lopullisesta kauppakirjasta.

Ilmoittaudu Verohallinnon rekistereihin

Ilmoittaudu rekistereihin yksityisen elinkeinoharjoittajan perustamisilmoituksella Y3 (www.ytj.fi)

Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin.

Anna tarvittaessa lahjaveroilmoitus

Anna lahjaveroilmoitus, jos olet saanut maatilan kokonaan lahjana tai jos maatilasta maksettu vastike on enintään 75 %  luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta. Anna lahjaveroilmoitus myös silloin, jos on aihetta olettaa, ettei vastike ole yli 75 % omaisuuden käyvästä arvosta.

Jos vaadit perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusten soveltamista, esitä vaatimus ennen lahjaverotuksen toimittamista, esimerkiksi lahjaveroilmoituksella. Voit vaatia huojennusta myös osaan tilasta. Huomaa, että  huojennettua maatilaa edelleen myytäessä sen hankintamenona pidetään huojennettua arvoa.   

Lue lisää lahjaveroilmoituksen antamisesta

Kokonaan tai osittain vastikkeellinen sukupolvenvaihdos

Jos maatilan sukupolvenvaihdos on kokonaan tai osittain vastikkeellinen, maksa varainsiirtovero. Vero on maksettava lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.

Varainsiirtoveron tilisiirtolomake

Hae toiminnan alkaessa ennakkovero maatalouden tulolle

Jos harjoitat toimintaa yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa, hae molemmille oma ennakkovero. Hae ennakkoveroa OmaVerossa (vero.fi/omavero) tai paperilomakkeella.

Anna maatalouden ja/tai metsätalouden veroilmoitus

Maatalouden veroilmoitus lähetetään kaikille maataloudenharjoittajille ja maatalousyhtymille, jotka ovat toiminnastaan muistiinpanovelvollisia. Palauta se viimeistään seuraavan vuoden helmikuun viimeisenä päivänä.