Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Tuloverotuksen oikaisu Verohallinnon aloitteesta

Verohallinto voi oikaista yrityksen tai yhteisön tuloverotusta omasta aloitteestaan. Verohallinto voi oikaista verotusta sekä verovelvollisen hyväksi että tämän vahingoksi. Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.

Verohallinto ei voi kuitenkaan oikaista verotusta, jos asia on ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä. Verohallinto ei siten voi oikaista verotusta verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi, jos asiasta on olemassa hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös.

Verotuksen oikaisua koskevat säännökset muuttuivat vuoden 2017 alusta. Verohallinnon aloitteesta tapahtuvan oikaisun määräaika on yleensä 3 vuotta, mutta erityistilanteissa verotusta voidaan oikaista tämän jälkeenkin. Valtaosa oikaisuista tehdään kuitenkin vielä vanhojen määräaikojen mukaan. Oikaisujen määräajat riippuvat siitä, minkä vuoden verotusta oikaistaan. 

Oikaisu koskee verovuotta 2016 tai aikaisempia vuosia

Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos verotoimisto havaitsee, että yritykselle tai yhteisölle on virheellisesti määrätty veroa, Verohallinto oikaisee verotuksen. Tällainen verovelvollisen hyväksi tuleva oikaisu on tehtävä viiden vuoden kuluessa niin, että aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Oikaisu verovelvollisen vahingoksi

Verohallinto voi oikaista verotusta yrityksen tai yhteisön vahingoksi, jos tämä on jäänyt osaksi tai kokonaan verottamatta tai vero on muuten jäänyt määräämättä.

Verotuksen oikaisulle verovelvollisen vahingoksi on kolme eripituista määräaikaa. Kaikki määräajat lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhden vuoden määräaikana on yleensä mahdollista oikaista kaikenlaiset virheet. Virheen laadulla ei ole merkitystä, ei myöskään sillä, kuka virheen on aiheuttanut. Ainoastaan kun oikaisun kohteena oleva asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä, verotusta ei voida oikaista verovelvollisen vahingoksi.

Kahden vuoden määräaikana voidaan oikaista verotuksen virheet, joissa on kyse Verohallinnon tekemästä kirjoitusvirheestä, laskuvirheestä tai muusta niihin verrattavasta erehdyksestä. Oikaisu voidaan tehdä myös silloin, jos virhe on perustunut sivulliselta saatuihin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Viiden vuoden määräaikana on mahdollista oikaista sellaiset verotuksessa olevat virheet, jotka ovat aiheutuneet ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Mahdollisuus oikaista virheet verovelvollisen vahingoksi koskee sellaista virheellisesti ratkaistua asiaa, jonka ilmoittamisvelvollisuuden verovelvollinen on laiminlyönyt. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin johtaneilla syillä ei ole merkitystä.

Oikaisu koskee verovuotta 2017 tai myöhempiä vuosia

Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos verotoimisto havaitsee, että yritykselle tai yhteisölle on virheellisesti määrätty veroa, Verohallinto oikaisee verotuksen. Tällainen verovelvollisen hyväksi tuleva oikaisu on yleensä tehtävä kolmen vuoden kuluessa niin, että aika lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. 

Verotusta voidaan muuttaa kuitenkin myös pidemmässä määräajassa verovelvollisen hyväksi. Jos Verohallinto kohdistaa yritykseen tai yhteisöön sellaisia valvontatoimia, jotka tehdään verovelvollisen vahingoksi ja joilla on pidemmät määräajat, verotusta voidaan samalla muuttaa myös yrityksen ja yhteisön hyväksi. 

OIkaisu verovelvollisen vahingoksi

Verohallinto oikaisee verotusta yrityksen tai yhteisön vahingoksi, jos yritys tai yhteisö on jäänyt osaksi tai kokonaan verottamatta tai sille on muuten jäänyt määräämättä veroa. 

Verotusta voidaan oikaista virheen laadusta tai aiheuttajasta riippumatta. Verotusta ei kuitenkaan oikaista, jos Verohallinto on aikaisemmin selvittänyt ja ratkaissut juuri kysymyksessä olevan asian. 

Verotusta voidaan silti oikaista, jos ratkaisu on perustunut virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka asiassa on ilmennyt sellaista uutta tietoa, joka olisi saattanut vaikuttaa ratkaisuun. 

Verovelvollisen vahingoksi tapahtuva oikaisu on yleensä tehtävä kolme vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien. Määräaikaa verotuksen oikaisulle voidaan kuitenkin  tietyissä tilanteissa poikkeuksellisesti jatkaa. 

Yhdellä vuodella jatkettu määräaika        
Yleistä kolmen vuoden oikaisuaikaa voidaan jatkaa yhdellä vuodella tilanteissa, jossa Verohallinnosta riippumattomista syistä oikeita ja riittäviä tietoja verotuspäätöksen tekemiseksi ei ehditä saada tai asiaa ei ehditä selvittää riittävästi ennen yleisen määräajan päättymistä. Vain niiden verotustoimien määräaikaa voidaan jatkaa, jotka ovat kesken yleisen määräajan päättyessä. Verohallinto tekee erillisen päätöksen oikaisuajan jatkamisesta.

Kuuden vuoden pidennetty määräaika         
Pidennettyä kuuden vuoden oikaisuaikaa verovelvollisen vahingoksi voidaan käyttää silloin, kun oikaisun perusteena on jokin seuraavista:

  • siirtohinnoitteluoikaisu
  • etuyhteydessä olevien osapuolten välinen yritys- tai rahoitusrakenteiden järjestely
  • sellainen verovelvollisen verotukseen vaikuttava tieto, joka on saatu kansainvälisessä tietojenvaihdossa muutoin kuin automaattisessa tietojenvaihdossa.

Lisäksi verotusta voidaan oikaista vielä edellä mainittujen määräaikojen jälkeen, jos kyseessä on rikosasia, johon liittyy syyte veropetoksesta. 

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun voi hakea muutosta

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. 

Oikaisuvaatimuksen määräaika riippuu siitä, milloin Verohallinnon päätös verotuksen oikaisusta on tehty. Tarkista muutoksenhakuaika aina muutoksenhakuohjeesta, joka on päätöksen liitteenä.

  • Jos päätös on tehty ennen 1.1.2017, oikaisuvaatimus on mahdollista tehdä 5 vuoden kuluessa niin, että aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.
  • Jos päätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, oikaisuvaatimus on mahdollista tehdä 3 vuoden kuluessa niin, että aika lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuitenkin aina vähintään 60 päivää aikaa. 60 päivän määräaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2012−31.12.2012. Verovuoden 2012 verotus on päättynyt 31.10.2013. Verohallinto tekee päätöksen verotuksen oikaisusta verovelvollisen vahingoksi 15.5.2014. Verotuksen oikaisupäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2018.

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2014−31.12.2014. Verohallinto tekee 1.6.2017 päätöksen verotuksen oikaisusta verovelvollisen vahingoksi verovuodelle 2014. Verotuksen oikaisupäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2017.  

Esimerkki:
Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2013−31.12.2013. Verohallinto tekee 15.1.2017 päätöksen verotuksen oikaisusta verovelvollisen vahingoksi verovuodelle 2013. Verotuksen oikaisupäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen