Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Arvonlisäverotuksen ja työnantajasuoritusten muuttaminen Verohallinnon aloitteesta

Verohallinto voi muuttaa yrityksen tai yhteisön arvonlisäverotusta tai työnantajasuorituksia omasta aloitteestaan. Verotusta voidaan muuttaa sekä verovelvollisen hyväksi että tämän vahingoksi.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö.

Verohallinto ei voi kuitenkaan muuttaa verotusta, jos asia on ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä. Verohallinto ei siis voi muuttaa verotusta yrityksen tai yhteisön hyväksi eikä vahingoksi, jos asiasta on olemassa hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös.

Vuonna 2017 tai myöhemmin alkaneet verokaudet

Vuodesta 2017 alkaen Verohallinto voi muuttaa yrityksen tai yhteisön arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia kolmen vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa verokauden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos yrityksen tai yhteisön tilikausi ei ole kalenterivuosi mutta verokausi on kalenterikuukausi, määräaika lasketaan tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Virheen laadulla tai aiheuttajalla ei ole merkitystä verotusta muutettaessa. Verotusta ei muuteta, jos Verohallinto on aikaisemmin selvittänyt ja ratkaissut kysymyksessä olevan asian. Jos ratkaisu on perustunut virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai asiassa on ilmennyt sellaista uutta tietoa, joka olisi voinut vaikuttaa asian ratkaisuun, verotusta voidaan kutenkin muuttaa. Kirjoitusvirhe, laskuvirhe tai muu niihin verrattava erehdys voidaan aina oikaista määräajassa, vaikka asia olisi ratkaistu jo aiemmin.

Määräaikaa verotuksen muuttamiselle voidaan tietyissä tilanteissa poikkeuksellisesti jatkaa. Jos Verohallinto kohdistaa yritykseen tai yhteisöön sellaisia valvontatoimia, jotka tehdään yrityksen ja yhteisön vahingoksi ja joilla on pidemmät määräajat, verotusta voidaan samalla muuttaa myös yrityksen tai yhteisön hyväksi.

Yhdellä vuodella jatkettu määräaika

Yleistä kolmen vuoden määräaikaa voidaan jatkaa yhdellä vuodella, jos valvontatoimi on alkanut poikkeuksellisen myöhään toisen viranomaisen antaman tai muualta saadun tiedon perusteella tai valvonta vaatii viranomaisyhteistyötä. Määräaikaa voidaan jatkaa myös, jos yritys tai yhteisö on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun selvityksen poikkeuksellisen myöhään tai yritys tai yhteisö vaikeuttaa olennaisesti valvontaa. Verohallinto tekee erillisen päätöksen oikaisun määräajan jatkamisesta. Pelkkään määräajan jatkamista koskevaan päätökseen ei voi erikseen hakea muutosta. Jos varsinaiseen oikaisupäätökseen haetaan muutosta, samalla voi kuitenkin pyytää muutosta  myös jatkettuun määräaikaan.

Kuuden vuoden pidennetty määräaika

Verovelvollisen vahingoksi tehtävän muutoksen määräaikaa voidaan pidentää kuuden vuoden mittaiseksi silloin, kun muutoksen perusteena on verotukseen vaikuttava tieto, joka on saatu kansainvälisessä tietojenvaihdossa. Pidentäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos tieto on saatu automaattisessa tietojenvaihdossa.

Lisäksi verotusta voidaan muuttaa vielä edellä mainittujen määräaikojen jälkeen, jos kyseessä on rikosasia, johon liittyy syyte veropetoksesta.

Työnantajasuoritukset: vuonna 2016 tai aiemmin päättyneet verokaudet

Yritykselle tai yhteisölle voidaan määrätä työnantajasuorituksia maksettavaksi 6 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin suoritus olisi tullut maksaa. Yrityksen tai yhteisön eduksi työnantajasuorituksia voidaan muuttaa viiden vuoden kuluessa. Määräajan laskeminen alkaa päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen määräaika riippuu siitä, milloin päätös verotuksen muuttamisesta on tehty. Tarkista muutoksenhakuaika aina muutoksenhakuohjeesta, joka on päätöksen liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuitenkin aina aikaa vähintään 60 päivää. 60 päivän määräaika alkaa siitä päivästä, jolloin yritys tai yhteisö on saanut tiedon päätöksestä.

Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen.