Sijaismaksajana toimivan kunnan ja varsinaisen työnantajan velvollisuudet

Tulorekisteri toi 1.1.2019 alkaen muutoksia palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen. Jos kunta toimii sijaismaksajana, tulorekisteri vaikuttaa ilmoittamisen lisäksi myös työnantajasuoritusten maksamiseen.

Kunta toimii sijaismaksajana silloin, kun se maksaa henkilökohtaisen avustajan palkat kunnan varoista. Usein kunta on tehnyt varsinaisen työnantajan eli avustettavan kanssa sopimuksen, jonka perusteella kunta toimii työnantajan asiamiehenä ja hoitaa tämän puolesta myös muut työnantajavelvollisuudet, kuten antaa palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset tulorekisteriin sekä maksaa sosiaalivakuutusmaksut sosiaalivakuuttajille ja hoitaa vakuuttamisen.

Ilmoita sijaismaksajan tiedot kunnan oikealla Y-tunnuksella

Sijaismaksajana toimivan kunnan pitää ilmoittaa tiedot tulorekisteriin kunnan oikealla Y-tunnuksella. Tulorekisteriaikana kunta ei voi enää hakea erillistä Y-tunnusta tietojen ilmoittamiseen sijaismaksajana.

Kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa

Kotitalouksien maksamista palkoista ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä eikä maksaa sairausvakuutusmaksua, jos kotitalous maksaa palkkaa samalle työntekijälle enintään 1 500 euroa kalenterivuodessa. Kunnan on otettava tämä huomioon, mutta palkka ja muut tiedot on kuitenkin aina ilmoitettava tulorekisteriin. Lue lisää ohjeesta Kotitalous työn teettäjänä

Ilmoittamisen määräaika

Sijaismaksajan eli kunnan on annettava tulorekisteriin palkkatietoilmoitus niistä palkoista ja ennakonpidätyksistä, jotka on maksettu 1.1.2019 tai sen jälkeen. Palkkatietoilmoitukset pitää antaa viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Sijaismaksajan on lisäksi ilmoitettava tulorekisteriin työntekijältä perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jos sijaismaksaja on perinyt ja vähentänyt työntekijälle maksamastaan palkasta työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Varsinaisen työnantajan eli avustettavan henkilön pitää antaa tulorekisteriin palkkatietoilmoitus sekä työnantajan erillisilmoitus joka kuukaudelta, jolta palkkaa on maksettu. Ilmoitus pitää antaa viimeistään palkan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Esimerkiksi tammikuun palkat pitää ilmoittaa viimeistään 5.2.2019.

Kunta voi tehdä myös nämä ilmoitukset, jos avustettava henkilö on valtuuttanut kunnan toimimaan puolestaan. Lue lisää valtuuttamisesta (tulorekisteri.fi)

Jos kunta antaa ilmoitukset tulorekisteriin suoraan palkkajärjestelmästä teknisen rajapinnan kautta, ei valtuutuksia ole tarpeen tehdä. Lue lisää teknisestä rajapinnasta (tulorekisteri.fi)

Työnantajasuoritusten maksaminen

Ennakonpidätysvelvoite muodostuu sijaismaksajan tulorekisteri-ilmoitusten perusteella OmaVerossa kunnalle, mutta työnantajan sairausvakuutusmaksuvelvoite muodostuu tulorekisteri-ilmoitusten perusteella varsinaiselle työnantajalle eli avustettavalle henkilölle. Velvoitteiden muodostumiseen OmaVerossa ei vaikuta, vaikka kunnan ja varsinaisen työnantajan välillä olisi sopimus, että kunta antaa varsinaisen työnantajan puolesta palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset tulorekisteriin sekä maksaa sosiaalivakuutusmaksut sosiaalivakuuttajille.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksamista varten kunta tarvitsee avustettavan henkilön oma-aloitteisten verojen maksuviitteen. Maksuviitteen kunta saa joko avustettavalta henkilöltä itseltään tai ottamalla yhteyttä Verohallintoon. Jos kunta tarvitsee suuren määrän maksuviitteitä kerralla (ns. massatilaus), viitteet voi tilata Ilmoitin.fi:stä.Tilaamista koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen ohjelmistotalot@vero.fi

Ennakonpidätysten ja työnantajan sairausvakuutusmaksujen maksamisen eräpäivä on aina palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Esimerkiksi tammikuun velvoitteet pitää maksaa viimeistään 12.2.2019.

Maksettava määrä näkyy kuukausittain OmaVerossa 7.2.2019 alkaen. Ennakonpidätys näkyy kunnan OmaVerossa ja työnantajan sairausvakuutusmaksu varsinaisen työnantajan OmaVerossa.

Lisätietoa: