Vakuudet valmisteverotuksessa

Asiakkaan, joka haluaa hakeutua valmisteverotuslain mukaiseksi lupa-asiakkaaksi, on annettava Verohallinnolle sen määräämä vakuus. Muihin Verohallinnon veroihin ei liity vastaavaa vakuusmenettelyä.

Valmisteverovakuus

Valmisteverotuslain mukaan valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, rekisteröidyn lähettäjän ja veroedustajan on asetettava Verohallinnon vaatima vakuus verosaatavan turvaamiseksi.

Valmisteverojen vakuutta määritettäessä otetaan huomioon asiakkaan keskimääräisen valmisteverovelan määrä asiakkaan vakuusluokan mukaisesti. Lähtökohtana pidetään keskimääräistä 12 viikon valmisteverolaskutusta. Valmisteverovakuuden määrään vaikuttavat lisäksi siirrettävien valmisteveron alaisten tuotteiden sekä verottomassa varastossa varastoitavien tuotteiden määrät. Lähtökohtana pidetään keskimääräistä verottomien siirtojen verointressin määrää viikossa sekä 30 % keskimääräisestä verottoman varaston verointressistä.

Vakuus vaaditaan vain, kun lupa koskee tuotteita, jotka ovat yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piirissä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tupakkavalmisteet, alkoholi ja alkoholijuomat sekä nestemäiset polttoaineet. Kansallisen valmisteverotuksen piiriin kuuluville tuotteille ei vaadita vakuutta, vaikka lupaan sisältyisi EU-siirtoja.

Vakuusluokassa A vaaditaan vakuutta vain verottomille siirroille.

Tapauskohtaisesti vakuutta voidaan vaatia yllä mainittuja periaatteita enemmän esim. suureen kausivaihteluun varautumisen vuoksi tai verojen maksun varmistamiseksi. Mikäli lupaan liittyy direktiiveillä yhdenmukaistettuja valmisteveroja, vaaditaan aina vähintään minimivakuus 2 500 euroa.

Vakuuden määrää voidaan muuttaa, mikäli asiakkaan laskutusmäärässä, maksukäyttäytymisessä, taloudellisessa tilanteessa tai hakemushetkellä esitetyissä muissa tiedoissa tapahtuu olennainen muutos.

Valmisteverovakuuden vakuustarpeet eri vakuusluokissa:

 

 Verointressi

A

B

C

D

Valmisteverolaskutus 12 viikkoa 0 % 30 % 50 % 100 %
Verottomat siirrot          
a) Suomen sisäiset siirrot 1 viikko 0 % 30 % 50 % 100 %
b) EU-siirrot 1 viikko 30 % 50 % 100 % 100 %
Veroton varasto

30 % keskim. arvosta

0 % 30 % 50 % 100 %

Vakuusluokat ja niiden vaatimukset:

Vakuusluokka

Omavaraisuusaste

Riittävät varat

Maksukäyttäytyminen

A ≥ 10 % Kyllä Hyväksyttävä
B 5 % - 9,9 % Kyllä Hyväksyttävä
C 0 % - 4,9 % Kyllä Hyväksyttävä
D negatiivinen ei Vakavia tai toistuvia maksuhäiriöitä

Taloudellista tilannetta ja omavaraisuusastetta arvioitaessa lähtökohtana käytetään asiakkaan tilinpäätöstä. Jos yritys on konsernin emoyhtiö, taloudellisen tilanteen arvioinnissa käytetään emoyhtiön konsernitilinpäätöstä.

Vakuusalennuksia saadakseen asiakkaalla ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä. Vakavia maksuhäiriöitä voivat olla esim. konkurssi- saneeraus- tai ulosottoasiat sekä asiakkaan tai vakuuden kokoon nähden suuret tai toistuvat maksuviiveet.

Vakuusluokissa A, B ja C asiakkaalla tulee olla riittävät varat suhteessa verojen määrään
(=keskimääräinen 12 viikon valmisteverolaskutus + keskimääräinen verottomien siirtojen verointressin määrä viikossa + 30 % keskimääräisestä verottoman varaston verointressistä). Verojen
määrästä vähennetään asiakkaan Verohallinnolle toimittamat vakuudet ja vakuudetonta verojen määrää verrataan asiakkaan taseen loppusummaan.

Varat ovat riittävät, kun taseen loppusumma on vähintään puolet vakuudettomasta viitemäärästä:

                                    (verojen määrä – vakuudet) / taseen loppusumma ≤ 2.

Vakuusluokassa A riittävien varojen vaatimus on porrastettu omavaraisuusasteen mukaan siten, että omavaraisuusasteen kasvaessa riittävien varojen vaatimus toteutuu pienemmällä taseen loppusummalla.

Riittävien varojen vaatimukset eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka

Vakuusluokan vaatimuksena oleva omavaraisuusaste

Vakuudeton viitemäärä maksimissaan taseesta *)

A ≥ 50 % 10
A ≥ 35 % 7
A ≥ 25 % 5
A ≥ 10 % 2
B ≥ 5 % 2
C ≥ 0 % 2
D negatiivinen -

*) (Vastuut – vakuudet) / taseen loppusumma

Vakuusmuodot

Vakuudeksi voidaan hyväksyä seuraavat vakuusmuodot tai niiden yhdistelmät:

  • pankkitakaus/takausvakuutus
  • pankkitilin panttaus.

Yritys-, alus-, auto- ja laitteistokiinnityksiä tai rahatalletuksia Verohallinnon tilille ei hyväksytä vakuudeksi. Konserniyritykset voivat halutessaan antaa yhteisen yleisvakuuden.

Verohallinto määrittää aina hyväksyttävän vakuusmuodon ja vakuusasiakirjat ja on yhteydessä asiakkaaseen ennen vakuuden toimittamista. Lisätietoja antaa tarvittaessa Verohallinnon Veronkantoyksikkö.

Oheiset pankkitakaus- ja tilipanttausmallit koskevat Suomesta annettuja vakuuksia. Annetun vakuuden tulee olla malliasiakirjan mukainen ja se voidaan hyväksyä suomen- tai ruotsinkielisenä.

Lue lisää: