Maakaasun ja biokaasun verotus

Maakaasumarkkinoiden muutos aiheutti muutostarpeita myös maakaasun ja biokaasun verotukseen. Muutokset piti toteuttaa jo 1.1.2020 lukien. Niiden valmistelun ja toteuttamisen arvoitiin kuitenkin vievän niin paljon aikaa, että niitä ei saada kaikilta osin toteutettua 1.1.2020 mennessä. Tämän vuoksi Verohallinto antoi tämän ohjeen, jonka avulla verotus toteutetaan nykyisillä säädöksillä vielä vuoden 2020 ajan.

Verohallinto jatkaa ohjeen voimassaoloa toistaiseksi, koska verotasot säilyvät alemman lämpöarvon mukaisina myös vuonna 2021.

Ylemmän lämpöarvon huomioiminen verotuksessa ja palautuksissa

Maakaasukauppa käydään 1.1.2020 alkaen ylemmän lämpöarvon mukaan, kun taas sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukossa maakaasun verotasot on määritelty alemman lämpöarvon mukaan.

  • Verotaulukossa ja Verohallinnon veronkantojärjestelmissä maakaasun vero säilyy alemman lämpöarvon mukaisena.
  • Verovelvollisten on itse ilmoitettava maakaasun määrä alemman lämpöarvon mukaisena veroilmoituksessaan ja palautushakemuksessaan.
  • Ylempi lämpöarvo muutetaan alemmaksi lämpöarvoksi jakamalla se kertoimella 1,1088.

Biokaasun huomioiminen

Jakeluverkkoon syötetty biokaasu katsotaan edelleen kulutetuksi siinä kyseisessä jakeluverkossa, johon se on syötetty. Verotuksessa sitä ei saa sertifikaateilla siirtää muualla kulutettavaksi.

Baltic Connectorin kautta siirtoverkkoon tulevalle biokaasulle voidaan myöntää biokaasusertifikaatteja, jos sertifikaattijärjestelmän ylläpitäjälle pystytään todentamaan biokaasun tuonti.

Tässä ohjeessa esitettyjä tulkintoja sovelletaan maakaasun valmisteverotuksessa toistaiseksi.