Sähkön ja eräiden polttoaineiden vero

Sähkövero

Keskeisimmät sähköveroa maksavat toimijat ovat sähköntuottajat ja verkonhaltijat, joiden on rekisteröidyttävä Verohallinnolle. Sähkön ostajat, myyjät tai maahantuojat eivät yleensä ole verovelvollisia, elleivät ole myös sähköntuottajia tai verkonhaltijoita. Sähkön ostaja on kuitenkin pääsääntöisesti verovelvollinen, jos alemmalla veroluokalla (II) hankittua sähköä on kulutettu korkeamman veroluokan (I) mukaisessa käytössä. 

Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan teollisuudessa, konesaleissa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettävästä sähköstä.  Muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan.

Ilmoita ja maksa sähkövero OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Näin ilmoitat ja maksat

Sähkö II on valtiontukea - tuensaajien pitää rekisteröityä

Sähkön II-veroluokan sähköveroon oikeutetut toimijat ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt. Valtiontuen saajien on rekisteröidyttävä valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. Lisäksi oikeus tukeen päättyy, jos yritys katsotaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti vaikeuksissa olevaksi yritykseksi.

Jos yrityksen vaikeuksissa olon kriteerien täyttyminen huomataan vasta jälkikäteen tai yritys on muutoin saanut sähköä väärin perustein veroluokalla II, peritään saatu tuki (veroluokan I ja II välinen erotus) takaisin. Jos yritys tietää, että se on ollut taloudellisissa vaikeuksissa tukea saadessaan ja siten saaneensa tukea perusteetta, sen pitää olla yhteydessä Verohallintoon tuen takaisinperinnän käynnistämiseksi. Takaisinperittävästä tuesta maksetaan Verohallinnolle korkoa. Koron kertyminen katkeaa vasta, kun takaisinperintäpäätös on tehty.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Verotonta on sähkö

  • joka siirretään sähköverkkojen välillä
  • jonka sähköntuottaja tai maahantuoja siirtää sähköverkkoon
  • joka toimitetaan Suomesta muualle kulutettavaksi
  • joka käytetään sähköisen raideliikenteen välittömässä käytössä
  • joka käytetään voimalaitoksen sähkön- tai yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon omakäyttölaitteissa
  • joka luovutetaan sähköntuottajalle.
  • joka siirretään verottomaan sähkövarastoon.

Sähkön pientuottajat ja mikrovoimalaitokset

Pienimmät sähköntuottajat eli enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on kuitenkin vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia.

Tätä suuremmat yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Verohallinnolle sähköverovelvollisiksi, mutta niiden ei tarvitse antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa ((helmikuun 12. päivä tai jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, se siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi), jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa.

Kivihiilen, polttoturpeen, maakaasun ja mäntyöljyn valmistevero

Kivihiilen valmisteveroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai satunnainen vastaanottaja joka vastaanottaa kulutukseen luovutettuja tuotteita. Valtuutetulle varastonpitäjälle vero määräytyy niiden määrien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpidon mukaan on verokauden aikana luovutettu verolliseen kulutukseen tai otettu varastonpitäjän omaan kulutukseen.

Mäntyöljyn valmisteveroa maksaa teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään mäntyöljystä. Käyttäjän on tehtävä Verohallinnolle jokaisesta laitoksesta kirjallinen ilmoitus verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten.

Maakaasun valmistevero maksetaan kulutukseen luovutettaessa. Kulutukseen luovutuksella tarkoitetaan maakaasun siirtoa pois maakaasunsiirtoverkosta joko loppukäyttäjällä tai paikalliseen jakeluverkkoon. Maakaasun loppukäyttäjä voi hakeutua maakaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi ja hankkia kaiken käyttämänsä maakaasun verottomasti. Edellytyksenä rekisteröitymiselle on, että käyttäjällä on oltava maakaasun verotonta käyttöä ja käyttäjä hankkii maakaasun suoraan maakaasun siirtoverkostosta. Tällöin rekisteröitynyt käyttäjä ilmoittaa itse maakaasun verollisen ja verottoman käyttönsä suoraan kuukausittaisella veroilmoituksella. Jos loppukäyttäjä on muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai maakaasun rekisteröity käyttäjä, toteutetaan verottomuus palautusmenettelyllä.

Polttoturpeen veroa suoritetaan lämmitykseen käytetystä polttoturpeesta. Polttoturpeesta verovelvollinen on sen loppukäyttäjä. Mikäli turvetta käytetään alle 5000 MWh vuodessa, ei loppukäyttäjä ole verovelvollinen ja käytetty turve on verotonta. Jos 5000 MWh ylittyy, on verot suoritettava kaikesta lämmitykseen käytetystä turpeesta. Turpeen loppukäyttäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Verohallinnolle.

Lisätietoa

Energiaverotus

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Alusten polttoaineiden verottomuus