Näin rekisteröidyt verovelvolliseksi, tuensaajaksi tai pienvalmistajaksi valmisteverotuksessa

Tee rekisteröitymisilmoitus Verohallinnolle, jos harjoitat sellaista valmisteveron alaista toimintaa, josta on valmisteverotuslain mukaan rekisteröidyttävä verovelvolliseksi, tuensaajaksi tai pienvalmistajaksi. Verohallinto antaa rekisteröinnistä valituskelpoisen päätöksen.

Voit tehdä rekisteröitymisilmoituksen Verohallinnon rekisteriin OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Kenen pitää antaa rekisteröitymisilmoitus ja veroilmoitus?

Osan toimijoista on annettava Verohallinnolle vain rekisteröitymisilmoitus. Osan taas on rekisteröitymisen jälkeen annettava myös veroilmoitus jokaiselta verokaudelta.

Näiden toimijoiden pitää antaa rekisteröitymisilmoitus ja sen jälkeen veroilmoitukset:

 • maakaasuverkonhaltija
 • biopolttoöljyn valmistaja
 • polttoturpeen ja mäntyöljyn käyttäjä
  • voimalaitos ja lämpökeskus, kun turvetta käytetään lämmitystarkoituksiin yli
   5 000 Mwh vuodessa
  • teollisen tuotannon harjoittaja, joka käyttää mäntyöljyä lämmitystarkoituksiin
 • sähköverkonhaltija
 • sähköntuottaja
 • sähkön pientuottaja
 • kaatopaikan pitäjä
 • valtiontuen saajat, jotka käyttävät kivihiiltä, maakaasua, polttoöljyä, biopolttoöljyä, nestekaasua, bionestekaasua tai raskasta polttoöljyä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa.
 • Maakaasua verottomaan tarkoitukseen käyttävä toimija voi rekisteröityä maakaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi. Rekisteröityminen ei kuitenkaan ole pakollista.

Katso veroilmoitusajat: 

Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Verokaudet ja määräpäivät

Näiden toimijoiden pitää antaa rekisteröitymisilmoitus, mutta ei veroilmoitusta:

 • juomapakkausten pienvalmistajat
 • virvoitusjuomien pienvalmistajat
  • Pienvalmistajien pitää rekisteröitymisen jälkeen antaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä arvio vuosittaisesta tuotantomäärästään.
 • Valtiontuen saajat, jotka käyttävät sähköveroluokan II sähköä teollisuudessa tai konesaleissa

Milloin rekisteröitymisilmoitus pitää antaa?

Rekisteröitymisilmoitus on tehtävä ennen kuin valmisteveron alainen toiminta alkaa.

Rekisteröinti viranomaisen aloitteesta

Rekisteröinti voidaan tehdä myös viranomaisen aloitteesta, jos valmisteverotuslaissa on säädetty velvollisuus rekisteröityä, eikä rekisteröitymisvelvollinen ole itse tehnyt rekisteröitymisilmoitusta.

Rekisteröinnin ajankohta

Verovelvolliset merkitään rekisteriin siitä lukien, kun valmisteveron alainen toiminta alkaa.

Tuensaajat ja pienvalmistajat merkitään rekisteriin siitä lähtien, kun tukeen oikeuttava toiminta alkaa. Tuensaajia ja pienvalmistajia ei kuitenkaan voida merkitä rekisteriin takautuvasti, vaan rekisteröinnin alkamispäivä voi olla aikaisintaan rekisteröintipäätöksen ajankohta.

Jos yrityksen toiminta muuttuu verokauden aikana

Jos rekisteröitymisilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat tai rekisteröitymistä edellyttävä toiminta päättyy, siitä on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle. Ilmoitus on tehtävä heti, kun muutoksen tai lopettamisen ajankohta on tiedossa, mutta viimeistään sen verokauden aikana, kun toiminta on muuttunut tai loppunut.

Muutoksesta pitää ilmoittaa esimerkiksi silloin, jos sähköntuottaja alkaa rekisteröitymisen jälkeen harjoittaa toimintaa muussa kuin rekisteriin merkityssä voimalaitoksessa.

Verohallinto tekee muutokset rekisteröintiin tai poistaa verovelvollisen, tuensaajan tai pienvalmistajan rekisteristä siitä alkaen, kun rekisteröinnin edellytyksenä oleva toiminta on muuttunut tai päättynyt.

Myös maakaasun rekisteröidyn käyttäjän on peruutettava rekisteröityminen, jos veroton käyttö loppuu. Maakaasun rekisteröity käyttäjä poistetaan rekisteristä siitä lukien, kun poistoa koskeva pyyntö on tehty.

Pientuottajan ja polttoturpeen käyttäjän kannattaa vuoden alussa arvioida toimintansa laajuus sekä se, mihin rooliin rekisteröityy.

Esimerkki 1: Voimalaitos on rekisteröitynyt sähkön pientuottajaksi. Voimalaitos päättää toimintansa kalenterivuoden aikana kokonaan. Verokausi päättyy toiminnan lopettamispäivään. Yrityksen pitää antaa verokauden veroilmoitus viimeistään sen kuukauden yleisenä eräpäivänä, joka on toinen kuukausi lopettamiskuukauden jälkeen. Esimerkiksi jos lopettamiskuukausi on maaliskuu, veroilmoitus pitää antaa toukokuun 12.päivänä.

Esimerkki 2: Jos voimalaitos on rekisteröitynyt sähkön pientuottajaksi. Toiminta muuttuu verokauden aikana niin, että sähköntuotanto kalenterivuoden aikana on enemmän kuin 800 000 kWh, voimalaitoksen pitää rekisteröityä sähköntuottajaksi. Verohallinto rekisteröi voimalaitoksen sähköntuottajaksi kalenterivuoden alusta. Yrityksen pitää antaa takautuvasti myös alkuvuoden verokausittaiset veroilmoitukset. Yritykselle tulee maksettavaksi myös myöhästymismaksua ja viivästyskorkoa.

Esimerkki 3: Voimalaitos on rekisteröitynyt sähköntuottajaksi. Toiminta muuttuu verokauden aikana niin, ettei pientuotannon raja 800 000 kWh ylity. Verohallinto rekisteröi voimalaitoksen sähkön pientuottajaksi kuluvan vuoden alusta alkaen. Yritys voi korjata alkuvuoden veroilmoitukset antamalla OmaVerossa korvaavat veroilmoitukset, ns. nollailmoitukset. Korjausten perusteella Verohallinto palauttaa voimalaitoksen liikaa maksamat verot.

Esimerkki 4: Turpeen käyttö lämmöntuotannossa. Voimalaitoksen pitää arvioida etukäteen, kuinka paljon se käyttää sinä vuonna polttoturvetta. Jos voimalaitos arvioi käyttävänsä turvetta lämmöntuotannossa yli 5 000 MWh kalenterivuoden aikana, voimalaitoksen pitää rekisteröityä kalenterivuoden alusta alkaen polttoturpeen rekisteröidyksi käyttäjäksi. Alle 5 000 MWh:n käyttö on verotonta eikä vaadi rekisteröintiä. Jos turvetta käytetään enemmän kuin 5 000 MWh, kaikki turpeen käyttö on verollista, ei ainoastaan yli menevä osa. Jos käyttäjä taas arvioi ylittävänsä 5 000 MWh:n tuotantorajan ja määrä jääkin alle sen, yritys voi korjata veroilmoitustaan OmaVerossa.

Voit ilmoittaa rekisteröintiin liittyvistä muutoksista OmaVerossa. OmaVerossa voit tarvittaessa myös korjata veroilmoituksia.

Syventävät ohjeet

Energiaverotusohje

Jäteverotus

Virvoitusjuomavero

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa