Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Maakaasun, biokaasun, polttoturpeen, kivihiilen ja mäntyöljyn valmistevero

Maakaasun ja biokaasun valmistevero

Maa- ja biokaasun valmistevero maksetaan kulutukseen luovutettaessa. Kulutukseen luovutuksella tarkoitetaan kaasun siirtoa pois verottomasta maakaasuverkosta, verottomasta varastosta tai biokaasun tuottajalta joko loppukäyttäjälle tai verolliseen jakeluverkkoon.

Kaasun loppukäyttäjä voi hakeutua kaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi ja hankkia kaiken käyttämänsä kaasun verottomasti. Edellytyksenä rekisteröitymiselle on, että käyttäjä on oikeutettu käyttämään kaasua verottomasti ja hän hankkii kaasun suoraan verottomasta kaasuverkosta, verottomasta varastosta tai biokaasun tuottajalta. Tällöin rekisteröitynyt käyttäjä ilmoittaa suoraan kuukausittaisella veroilmoituksella, miten paljon on käyttänyt maa- ja biokaasua verollisesti ja verottomasti. Jos loppukäyttäjä on muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai kaasun rekisteröity käyttäjä, hänen pitää hakea valmisteveron palautusta.

Jos siirtoverkon kautta hankittua biokaasua myydään jakeluverkossa, kaasujen myyjien (shippereiden ja vähittäismyyjien) pitää toimittaa verotusta varten tiedot kaasujen koostumuksesta kullekin verovelvolliselle. Tiedot tulee toimittaa mahdollisimman pian verokauden päättymisen jälkeen. Mikäli verovelvollinen yritys ei saa tietoja ajoissa, yritys joutuu ilmoittamaan ja maksamaan veron kaikesta biokaasusta maakaasun verotason mukaan.

Biokaasu on valmisteveron alainen polttoaine 2022 alkaen

Biokaasu säädettiin valmisteveron alaiseksi polttoaineeksi vuoden 2022 alusta lähtien. 

Kestävällä biokaasulla tarkoitetaan sellaista biokaasua, joka täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit. Käytännössä biokaasun tuottajalla pitää olla Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä, jotta kaasu voidaan luokitella kestäväksi. 

Biokaasun tuottajien pitää rekisteröityä verovelvolliseksi

Kaikki biokaasun tuotanto on rekisteröitävä riippumatta tuotantotavasta. Muun muassa kaatopaikkakaasun tuottajien ja biokaasua tuottavien mädättämöiden pitää rekisteröityä verovelvollisiksi.

Biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä verovelvollisiksi OmaVerossa ennen toiminnan aloittamista. Tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun tuottajaksi, jos biokaasun tuotanto on yli 1 GWh kalenterivuodessa.

Jos biokaasun tuotanto on enintään 1 GWh kalenterivuodessa, tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun pientuottajaksi. Tuotantoraja on laitoskohtainen. Biokaasun pientuottajan kaasu on verotonta paikallisessa käytössä. Pientuottajan ei myöskään tarvitse osoittaa kaasun kestävyyttä.

Maakaasun jakeluverkon haltijat voivat rekisteröityä verovelvollisiksi. Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisteröinti mahdollistaa maa- ja biokaasun vastaanottamisen ja toimittamisen verottomana.

Alemmin verotetun lämmitysbiokaasun käyttäjien pitää rekisteröityä valtiontukirekisteriin. Alemmin verotettu lämmitysbiokaasu on käyttäjälleen valtiontukea.

Alemmin verotetun lämmitysbiokaasun jakelijoidenpitää ilmoittaa Verohallinnolle verottomien biokaasun toimitusten määrät ja vastaanottajat. Rekisteröintien sekä ilmoitusten aikataulut ja siirtymäajat tarkentuvat, kun Euroopan komissio on antanut Suomelle valtiontukiluvan. Verohallinto tiedottaa asiasta myöhemmin.

Polttoturpeen valmistevero

Polttoturpeen käyttäjä maksaa valmisteveroa lämmitykseen käyttämästään polttoturpeesta. Jos turvetta käytetään lämmitykseen alle 10 000 MWh kalenterivuodessa, käytetty polttoturve on verotonta. Jos polttoturvetta käytetään enemmän kuin 10 000 MWh, verot pitää maksaa rajan ylittävästä osuudesta. Verottoman polttoturpeen käytön raja on käyttöpaikkakohtainen eli jokainen voima- tai lämpölaitos voi käyttää turvetta verottomasti alle 10 000 MWh kalenterivuodessa. Käyttömäärät on kuitenkin ilmoitettava myös 10 000 MWh asti.

Rajan alittava polttoturpeen käytön osuus on aina verotonta. Tämä on muutos aikaisempaan menettelyyn, jossa käyttörajan ylittämisen jälkeen piti maksaa veroa myös käyttörajan alittavasta osuudesta. Raja on käyttöpaikkakohtainen.

Turpeen käyttäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Verohallinnolle. Jokainen laitos on rekisteröitävä erikseen.

Yksityistalouksien, maatilojen ja muiden omaan käyttöön lämpöä tuottavien yksityishenkilöiden ei tarvitse rekisteröityä.

Verottoman lämmitysturpeen vuosittaisen käytön raja nousi vuonna 2022
Lämmitykseen käytetyn polttoturpeen verottoman käytön raja nousi vuoden 2022 alusta. Vuonna 2021 käyttöraja oli 5 000 MWh kalenterivuodessa, mutta vuosien 2022–2026 aikana raja on 10 000 MWh. Vuosien 2027–2029 aikana raja alennetaan 8 000 MWh:iin kalenterivuodessa. Vuonna 2030 verottoman käytön raja palautuu 5 000 MWh:iin kalenterivuodessa.

Jos polttoturvetta käytetään sekä sähkön- että lämmöntuotannossa, lämmön tuotantoon käytetty osuus ilmoitetaan veroilmoituksella eräistä polttoainesta 10 000 MWh asti verottomuuksissa tuotteella 15b "Verottoman polttoturpeen käyttö lämmöntuotannossa". Lämmöntuotantoon käytetty 10 000 MWh:n ylittävä osuus ilmoitetaan veroilmoituksella eräistä polttoainesta kohdassa verotettavat tuotteet: Tuote 4a Polttoturve, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto.  

Sähkön tuotantoon käytetyn polttoturpeen osuus ilmoitetaan sähköveroilmoituksella kohdassa: "Sähköntuotannossa verokauden aikana käytetyt polttoaineet". Tuoteryhmä 4a ja MWh. Samoin ilmoitetaan 10 000 MWh:n ylittävä osuus, jota on käytetty sähkön tuotantoon. 

Myös verottoman lämmitysturpeen käyttäjien pitää rekisteröityä

Polttoturvetta käyttävien laitosten pitää rekisteröityä verovelvollisiksi, vaikka vuosittaisen verottoman käytön raja ei ylittyisikään.

Jos polttoturpeen käyttö jää kalenterivuoden aikana alle verottoman rajan, laitos rekisteröityy polttoturpeen pienkäyttäjäksi. Pienkäyttäjä antaa verottomasta käytöstään veroilmoituksen kerran vuodessa, viimeistään helmikuun 12. päivä. Ilmoitus on annettava koko edelliseltä vuodelta. Pienkäyttäjän on haettava rekisteröintiä viimeistään 30.6.2022.

Yksityistalouksien, maatilojen ja muiden omaan käyttöön lämpöä tuottavien yksityishenkilöiden ei tarvitse rekisteröityä.

Polttoturpeen verotuksen lattiahintamekanismi

Polttoturpeelle säädettiin lattiahintamekanismi vuoden 2022 alusta. Mekanismin tarkoituksena on varmistaa turpeen energiakäytön puolittuminen vuoteen 2030 mennessä.

Lattiahinta tarkoittaa sitä, että veron ja päästöoikeuden hinnan pitää olla yhteensä vähintään 18,63 euroa/MWh. Jos esimerkiksi päästöoikeuden hinta laskisi nykyisellä verotasolla (5,70 euroa/MWh) alle 21,20 euroon hiilidioksiditonnilta (12,93 euroa/MWh), otettaisiin käyttöön polttoturpeen lisävero. Lisävero tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella.

Kivihiilen valmistevero

Kivihiilen valmisteveroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai satunnainen vastaanottaja, joka vastaanottaa kulutukseen luovutettuja tuotteita.

Valtuutetulle varastonpitäjälle vero määräytyy niiden määrien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpidon mukaan on verokauden aikana luovutettu verolliseen kulutukseen tai otettu varastonpitäjän omaan kulutukseen.

Rekisteröity vastaanottaja saa ainoastaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomana. Rekisteröity vastaanottaja ei siis saa varastoida tuotteita eikä lähettää niitä eteenpäin väliaikaisesti verottomina. 

Mäntyöljyn valmistevero

Teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja maksaa valmisteveroa lämmitystarkoitukseen käyttämästään mäntyöljystä. Käyttäjän on rekisteröidyttävä OmaVerossa. Jokainen laitos on rekisteröitävä erikseen.

Lisätiedot:

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2023