Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Muutoksen hakeminen tuloverotukseen – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi hakea muutosta verotukseen. Muutosta voi hakea sellaiseen verotuspäätökseen, jonka liitteenä on muutoksenhakuohje. Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, joka tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle.

Kuka voi hakea muutosta

Tuloverotukseen voi hakea muutosta osakeyhtiön tai osuuskunnan lisäksi jokainen, jonka oman veron määrään osakeyhtiön tai osuuskunnan verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Esimerkiksi sulautumisessa vastaanottanut osakeyhtiö saa hakea muutosta sulautuneen yhtiön verotukseen. Sen sijaan emoyhtiö ei voi hakea muutosta tytäryhtiönsä verotukseen.

Miten muutosta haetaan

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus 
  • mihin päätökseen ja minkä verovuoden verotukseen halutaan muutosta
  • miten verotusta halutaan muutettavaksi
  • millä perusteella muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin osakeyhtiö tai osuuskunta vetoaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu Verohallintoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen. Verotuksen päättymiseen asti veroilmoitusta voi korjata antamalla uuden veroilmoituksen.

Verovuodesta 2017 alkaen muutoksenhakuaika on 3 vuotta

Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, josta on hyvä tarkistaa muutoksenhakuajat.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilikausi ei ole kalenterivuosi. Silloin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus päättyy 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Esimerkki 1:
Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2017−31.12.2017. Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki 2:
Osakeyhtiön tilikausi on 1.7.2017−30.6.2018. Verovuoden 2018 verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Verovuosi 2016 ja sitä aikaisemmat vuodet: muutoksenhakuaika on 5 vuotta

Tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilikausi ei ole kalenterivuosi. Tällöin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus on päättynyt 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Esimerkki 1:
Osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.1.2012−31.12.2012. Verovuoden 2012 verotus on päättynyt 31.10.2013. Verovuotta 2012 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2018.

Esimerkki 2:
Osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.7.2012−30.6.2013. Verovuoden 2013 verotus on päättynyt 30.4.2014. Verovuotta 2013 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2019.

Esimerkki 3:
Osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.1.2016−31.12.2016. Verovuoden 2016 verotus päättyy 31.10.2017. Viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta on kulunut 31.12.2022. Koska 31.12.2022 on lauantai, verovuotta 2016 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään seuraavana arkipäivänä 2.1.2023.

Onko oikaisu tehty Verohallinnon aloitteesta?

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta tai 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta sen mukaan, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Jos oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan uusi tieto

Jos oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan uusi tieto, Verohallinto käsittelee oikaisuvaatimuksen ja lähettää osakeyhtiölle tai osuuskunnalle täydentävän verotuspäätöksen. Täydentävää verotuspäätöstä koskevaa menettelyä sovelletaan yhteisöjen tuloverotuksessa verovuodesta 2018 alkaen.

Uusi tieto on esimerkiksi tulo, vähennys tai muu verotukseen vaikuttava asia, jota osakeyhtiö tai osuuskunta ei ole aikaisemmin ilmoittanut veroilmoituksessaan eikä tieto ole sisältynyt tilinpäätösasiakirjoihin, jotka ovat olleet veroilmoituksen liitteenä.

Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuaika on sama kuin varsinaiseen verotuspäätökseen. Se näkyy muutoksenhakuohjeessa, joka on täydentävän verotuspäätöksen liitteenä.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, osakeyhtiön tai osuuskunnan pitää maksaa sille määrätty vero määräaikana. Osakeyhtiö tai osuuskunta voi kuitenkin hakea ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä. Täytäntöönpanon kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen määräaika muuttui 1.1.2017 alkaen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Uutta määräaikaa noudatetaan verovuodesta 2017 alkaen. Uutta määräaikaa voidaan joissakin tapauksissa soveltaa myös aikaisempia verovuosia koskeviin verotuspäätöksiin.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan.  

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen ovat muutoksenhakuohjeessa, joka on päätöksen liitteenä (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue lisää maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (oikeus.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2018