Veroilmoituksen täyttöohje – liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Tässä ilmoittamisen ohjeessa kerrotaan, mitä tietoja yksityisen elinkeinonharjoittajan eli liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää antaa veroilmoituksessa. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa kutsutaan usein myös toiminimiyrittäjäksi. 

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Anna elinkeinotoiminnan veroilmoitus (5) paperilomakkeella

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus OmaVerossa

Katso ohje tallenteena (youtube)

 1. Valitse kohta Veroilmoitukset ja verotustiedot.

 2. Valitse ensin vuosi 2020 ja sen jälkeen Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

 3. Taustatiedot

  Ensimmäisessä vaiheessa näet taustatiedot.

  • Asiakastiedot 
  • Yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken
  • Kahdenkertainen kirjanpito ja oman pääoman erittely
  • Laskelma korkokuluista, joita ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluina
  • Rahan nostot ja sijoitukset rahana

   

 4. Tuotot 

  Tuotot pääset ilmoittamaan, kun valitset oikeassa kohdassa Kyllä.

  • Liikevaihto
  • Lisääntyneet elantokustannukset tilapäisistä työmatkoista
  • Tuloutus yksityiskäytöstä
  • Avustukset ja tuet
  • Osingot elinkeinotoimintaan kuuluvista osakkeista
  • Ylijäämät elinkeinotoimintaan kuuluvista osuuksista
  • Korko- tai rahoitustuotot
  • Varaukset 
  • Muut veronalaiset tuotot
  • Verovapaat tuotot

   

 5. Kulut

  Jos sinulla ei ole ilmoitettavia elinkeinotoimintaan liittyviä menoja tai et tee poistoja, voit ilmoittaa tiedon tässä vaiheessa. Jos sinulla on ilmoitettavaa, pääset ilmoittamaan kulut, kun valitset oikeassa kohdassa Kyllä.

  • Elinkeinotoimintaan kuuluvat ajoneuvot (ilmoitetaan OmaVeron Tuotot-vaiheessa)
  • Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö (ilmoitetaan OmaVeron Tuotot-vaiheessa)
  • Ostot ja varaston arvon muutos
  • Ulkopuoliset palvelut
  • Palkka- ja henkilöstökulut
  • Poistot
  • Hyllypoistot
  • Edustuskulut
  • Vuokrakulut
  • Korkokulut
  • Rahoituskulut
  • Muut vähennyskelpoiset kulut
  • Varausten lisäykset
  • Auto- ja matkakuluihin perustuvat lisävähennykset
  • Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut
  • Koulutusvähennys
  • Vähennyskelvottomat kulut
  • Muut vähennyskelvottomat kulut

   

 6. Varallisuuslaskelma

  • Varat
  • Käyttöomaisuus
  • Tavarat ja muu vaihto-omaisuus
  • Arvopaperit
  • Rahoitusomaisuus
  • Elinkeinotoiminnan velat
  • Muut tiedot ja vaatimukset
  • Kansainvälinen toiminta

   

 7. Esikatsele ja lähetä

  Tarkista tiedot. Pääset korjaamaan tietoja Muokkaa-linkeistä. 

  Jos haluat jatkaa täyttämistä myöhemmin, valitse Tallenna keskeneräisenä. Verohallinto ei käsittele ilmoitusta, ennen kuin olet lähettänyt sen. Kun tiedot ovat oikein, valitse Lähetä.

  Lähettämäsi ilmoitukset näkyvät aina myös OmaVerossa.

Taustatiedot

Jos puolisosi työskentelee yrityksen hyväksi, yrityksestä saatu tulo jaetaan verotuksessa teidän molempien kesken, vaikka  puolisosi työskentely yrityksessä olisi vähäistäkin.
 
Yritystulo jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon.
 
Pääomatulo-osuus  jaetaan verotuksessa sinun ja puolisosi kesken sen mukaan, kuinka suuren osuuden yrityksen nettovarallisuudesta kumpikin omistaa. Ansiotulo-osuus taas jaetaan sen mukaan, minkä osuuden yrityksen hyväksi tehdystä työstä kumpikin on tehnyt. Ilmoita kummankin puolisoiden osuudet prosenttiyksikköinä veroilmoituksessa.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita lomakkeen osassa 4 

Jos pidät kahdenkertaista  kirjanpitoa, ilmoita seuraavat tiedot:

 • Oma pääoma tilikauden alussa
 • Yksityisnostot tai -sijoitukset tilikauden aikana. Merkitse nostojen ja sijoitusten erotus.
 • Tilikauden voitto tai tappio kirjanpidosta
 • Oma pääoma tilikauden lopussa

Ilmoita myös rahan nostot ja sijoitukset rahana kalenterivuonna, jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa:

kuinka paljon rahaa olet nostanut yrityksen tililtä omaan käyttöösi kalenterivuoden aikana. kuinka paljon olet sijoittanut yrityksen tilille  yhteensä. Ilmoita näiden lukujen erotus Oman pääoman erittely -kohdan kentässä Yksityisnostot ja -sijoitukset.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Kun vastaat Kyllä kysymykseen Käytätkö kahdenkertaista kirjanpitoa?, OmaVerossa aukeaa Oman pääoman erittely.

Ilmoita tiedot ja OmaVero laskee automaattiisesti oman pääoman positiivisen tai negatiivisen määrän tilikauden lopussa. Omavero myös siirtää tämän tiedon seuraavan  vuoden veroilmoitukselle kohtaan Oma pääoma tilikauden alussa (?)

Ilmoita yksityisnostojen ja -sijoitusten erotus Oman pääoman erittely -kohdassa Yksityisnostot ja -sijoitukset.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita lomakkeen osassa 13.

Merkitse aina negatiivisen tiedon eteen miinusmerkki (–).

Oma pääoma tilikauden alussa on  muun muassa  edellisten tilikausien voitto tai tappio. Merkitse Pääoma tilikauden alussa -kohtaan edellisen tilikauden Oma pääoma tilikauden lopussa.

Jos oma pääoma on yksityisottojen vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on jouduttu rahoittamaan vieraalla pääomalla, kohdistuu osa lainoista yksityisottojen rahoittamiseen eikä elinkeinotoimintaan. Tällaisesta lainasta aiheutuneita korkoja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.

Laske tässä kohdassa, mitä osaa korkokuluista et voi vähentää elinkeinotoiminnan tuotoista negatiivisen oman pääoman vuoksi.

Korkojen vähennysoikeuteen voi liittyä rajoituksia myös silloin, kun oma pääoma on arvonkorotuksen vuoksi positiivinen. Lue lisää korkojen vähennysoikeuden rajoituksesta (Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin, 1531/345/2003).

Jos negatiivisen oman pääoman jäännöksen perusteella lasketun koron voi tuloverolain säännösten mukaan vähentää henkilökohtaisessa tulolähteessä, voit tehdä vähennyksen esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä pääomatuloista.

Näin ilmoitat OmaVerossa

OmaVero näyttää tämän kohdan, jos oma pääoma on negatiivinen. OmaVero laskee  vähennyskelvottoman korkokulun määrän.

Näin ilmoitat paperilla

Ilmoita lomakkeen osassa 11

Ohjeita paperilla ilmoittamiseen:

Laske ja ilmoita vähennyskelvottomat korkokulut seuraavasti:

 • Ilmoita tilikauden lopun taseen mukainen negatiivinen oma pääoma (ilman etumerkkiä).
 • Lisää omaan pääomaan sisältyvät arvonkorotukset tilikauden lopun taseen negatiiviseen omaan pääomaan. 
 • Vähennä saadusta summasta tilikauden tappio sekä ne aikaisempien tilikausien tappiot, joiden kattamiseen ei ole kertynyt voittovaroja.
 • Merkitse tulos kohtaan "Oikaistu negatiivinen oma pääoma" ja siirrä oikaistu negatiivinen oma pääoma varallisuuslaskelman osan 12.2 (Elinkeinotoiminnan velat) alakohtaan "Oikaistu negatiivinen oma pääoma" (ei kuitenkaan enempää kuin elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on).
 • Kerro oikaistu negatiivinen oma pääoma tilinpäätöshetken mukaisella peruskorolla, johon on lisätty yksi prosenttiyksikkö. Ilmoita kertolaskun tulos kohdassa "Korot, jotka eivät ole vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta". Peruskorko oli -0,25 % ajalla 1.1.2020 -31.12.2020..
 • Vähennä tämä vähennyskelvoton korko elinkeinotoiminnan korkojen kokonaismäärästä lomakkeen osan 2.3 kohdassa Korkokulut. Ilmoita erotus alakohdassa "Vähennyskelpoinen osuus". Vähennyskelvottomia korkoja ei voi olla enempää kuin korkokuluja yhteensä.

Korkojen vähennysoikeuteen voi liittyä rajoituksia myös silloin, kun oma pääoma on arvonkorotuksen vuoksi positiivinen. Lue lisää korkojen vähennysoikeuden rajoituksesta (Verohallituksen kannanottoja yritysverokysymyksiin, 1531/345/2003).

Jos negatiivisen oman pääoman jäännöksen perusteella lasketun koron voi tuloverolain säännösten mukaan vähentää henkilökohtaisessa tulolähteessä, voit tehdä vähennyksen esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä pääomatuloista.

Jos käytät autoa sekä yksityisajoihin että elinkeinotoiminnassa, katso ohjeet

Jos otat yrityksestä tavaroita tai muita tuotteita omaan käyttöösi, kirjaa niiden arvo elinkeinotoiminnan tuotoksi (tuloutus yksityiskäytöstä) yrityksen kirjanpitoon. Voit käyttää arvona alkuperäistä ostohintaa. Jos todennäköinen myyntihinta olisi pienempi, voit käyttää myös sitä.

Esimerkki: Antti on ostanut yritykselleen 6 samanlaista myyntiin tarkoitettua urheiluvälinettä yhteensä 3 000 eurolla vuonna 2019. Yhden urheiluvälineen alkuperäinen ostohinta on siis ollut 500 euroa. Antti ottaa kaksi urheiluvälinettä omaan käyttöönsä. Hän kirjaa siis elinkeinotoiminnan tuotoksi 1 000 euroa (2 x 500 euroa). 

Yksityisotto: jos nostat yrityksen rahoja omaan käyttöösi

Et voi maksaa palkkaa itselleen eikä puolisollesi tai alle 15-vuotiaalle lapsellesi. Jos nostat rahaa yrityksesi tililtä, nosto on yksityisotto. Älä merkitse sitä kirjanpitoon yrityksen kuluksi. Nostamasi rahat ovat verotuksen kannalta osa yrityksesi elinkeinotoiminnan tulosta, josta sinun on maksettava veroa.

Jos puolisosi työskentelee yrityksessä, yritystulo jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken.

 

Tiedot tuotoista

Ilmoita tulot ilman niihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos olet alv-velvollinen, anna arvonlisäveroilmoitus erikseen.

Liikevaihtoa ovat varsinaisen toiminnan myyntituotot. Ilmoita tuotot ilman niihin sisältyvää arvonlisäveroa. Vähennä tuotoista myös muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot (esimerkiksi apteekkareilla apteekkivero) ja asiakkaille myöntämäsi alennukset.

Autot, asunto, työmatkat ja yksityiskäyttö

Tässä kohdassa ilmoitetaan sellaisten ajoneuvojen tiedot, jotka  kuuluvat elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen. Ajoneuvo kuuluu elinkeinotoiminnan kalustoon, kun elinkeinotoiminnan ajojen määrä on yli puolet verovuonna ajettujen kilometrien kokonaismäärästä.

Mitä ilmoitat yrityksen veroilmoituksessa kun auto kuuluu elinkeinotoiminnan kalustoon?

Voit vähentää elinkeinotoiminnan kuluina sellaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet yrityksen toiminnassa tekemistäsi ajoista. Toimi näin:

 • Merkitse kaikki ajoneuvoon liittyvät kulut yrityksen kirjanpitoon. Kuluja ovat esimerkiksi polttoaineet, huollot, vakuutukset ja auton poisto eli auton arvon väheneminen (yritystoiminnan osuus). Verotuksessa vähennetään todelliset, kirjanpitoon merkityt kulut.
 • Yksityisajojen kuluja et voi vähentää yrityksen verotuksessa.
 • Yksityisajojen osuus lasketaan veroilmoituksella jakamalla autokulujen kokonaismäärä ja auton vuotuinen poisto ajokilometrien yhteismäärällä ja saatu luku kerrotaan ajopäiväkirjan mukaisella yksityisajojen kilometrimäärällä.

Jos olet vähentänyt myös yksityisajoja yrityksen kirjanpidossa, yrityksen tuottoihin pitää lisätä vastaava summa. 

Katso ohjeet kuinka pidät ajopäiväkirjaa ja kuinka lasketaan yksityiskäytön osuus.

Näin ilmoitat Omaverossa

 • Ilmoita kokonaiskulut vaiheessa Tuotot kohdassa Elinkeinotoiminnan kalustoon kuuluvat ajoneuvot. Laske näihin kuluihin myös ajoneuvoista tehdyt poistot.
 • Ilmoita ajoneuvon poisto vaiheessa Kulut kohdassa Poistot. Katso ohjeet poistojen ilmoittamiseen
 • Valitse, minkä ajoneuvon tietoja ilmoitat.
 • Kerro perustuvatko käyttötiedot ajopäiväkirjaan vai muuhun selvitykseen 
 • Merkitse kohtaan Elinkeinotoiminnan ajot, kuinka paljon kalustoon kuuluvilla ajoneuvoilla on yhteensä ajettu elinkeinotoiminnan ajoja.
 • Merkitse kohtaan Yksityisajot yksityisajojen määrä.
 • Annettujen tietojen perusteella OmaVero laskee ajoneuvojen verovuoden kilometrimäärän yhteensä
 • Merkitse kohtaan Kokonaismenot kirjanpidon mukaiset kokonaismenot. Laske näihin kuluihin myös ajoneuvoista tehdyt poistot.
 • Jos olet merkinnyt kirjanpitoon kaikki auton kulut (mukaan lukien yksityisajojen osuuden), valitse Yksityisajojen kulut on vähennetty kirjanpidossa.
 • Jos olet merkinnyt kirjanpitoon vain elinkeinotoiminnan ajojen osuuden kuluista, valitse Yksityisajojen kuluja ei ole vähennetty kirjanpidossa.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

 • Erittele ajot ja laske kulut veroilmoituksen osassa 6. Ajot eritellään elinkeinotoiminnan ajoihin ja yksityisajoihin.
 • Osan 6 kohdan Yksityisajojen osuus kuluista -summa ilmoitetaan  veroilmoituksen osan 2.1 kohdan Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa alakohtaan Tuloutus yksityiskäytöstä - auton yksityiskäyttö.
 • Ilmoita lisäksi poistot veroilmoituksen osassa 2.3 kohdassa Poistot sekä erittele poistot osassa 5. Katso lisätietoa poistoista.

Tässä kohdassa ilmoitetaan yksityistalouteen kuuluvan ajoneuvon kulut. Ajoneuvo kuuluu yksityistalouteen, jos 50 % tai vähemmän verovuoden ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja. 

Voit saada niin sanotun lisävähennyksen elinkeinotoimintaan liittyvästä matkasta aiheutuneista autokuluista, jos auto kuuluu yksityistalouteen.

Elinkeinotoiminnan ajoista on pidettävä ajopäiväkirjaa tai niistä voi antaa muun vastaavan selvityksen. Älä lähetä ajopäiväkirjaa liitteenä, pyydämme sen tarvittaessa.  

Lisävähennys on enintään yhtä suuri kuin palkansaajan verovapaa kilometrikorvaus,

 • Vuonna 2020 lisävähennys on 0,43 euroa / kilometri.

Jos olet vähentänyt auton kuluja kirjanpidossa, lisävähennystä pienennetään vastaavalla määrällä. Silloin lisävähennys on palkansaajan verovapaan kilometrikorvauksen ja vähentämiesi todellisten kulujen erotus.

Jos olet vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kuluja kirjanpidossa ja kulujen yhteismäärä on suurempi kuin kustannuskorvauspäätöksen  mukaan laskettu lisävähennyksen enimmäismäärä, verotuksessa vähennetään todelliset kustannukset. Lisävähennystä ei silloin enää voi tehdä, joten siinä tapauksessa älä täytä tätä kohtaa.

Esimerkki 1: Autolla on ajettu verovuonna 2020 yhteensä 40 000 km, josta elinkeinotoiminnan ajoa on 15 000 km ja yksityisajoa 25 000 km. Koska autolla ajetaan enemmän muita kuin elinkeinotoiminnan ajoja, auto kuuluu yksityisvaroihin. Elinkeinotoiminnan käytöstä aiheutuneita auton kuluja ei ole vähennetty kirjanpidossa, joten saat tehdä lisävähennyksen 15 000 kilometrin perusteella 15 000 km x 0,43 euroa = 6 450 euroa.

Esimerkki: Autolla on ajettu verovuonna 2020 yhteensä 30 000 km, josta elinkeinotoiminnan ajoa on 5 000 km ja yksityisajoa 25 000 km. Koska autolla ajetaan enemmän muita kuin elinkeinotoiminnan ajoja, auto kuuluu yksityisvaroihin. Elinkeinotoiminnan käytöstä aiheutuneita kuluja on vähennetty kirjanpidossa seuraavasti: Automenot keskimäärin 5 000 euroa : 30 000 = 0,167 euroa/km. Elinkeinotoimintaan liittyvien ajojen osuus 5 000 x 0,167 euroa = 835,00 euroa. Verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän perusteella laskettu määrä 5 000 x 0,43 euroa = 2 150,00 euroa. Lisävähennys 2 150 euroa - 835 euroa = 1 315 euroa

Katso ohjeet

Mikä on elinkeinotoiminnan ajoa

Miten ajopäiväkirjaa pidetään 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita verovuoden kaikki ajetut kilometrit yhteensä sekä elinkeinotoiminnan ajojen kilometrimäärä. Ilmoita myös perustuvatko käyttötiedot ajopäiväkirjaan vai muuhun vastaavaan selvitykseen.

Antamiesi tietojen perusteella OmaVero laskee lisävähennyksen enimmäiseuromäärän yhteensä.

Valitse Kyllä kohdassa Oletko vähentänyt menot kirjanpidossa tai muistiinpanoissa?, jos olet vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kuluja kirjanpidossa ja lisää kirjanpidossa vähennetty summa.

OmaVero laskee annettujen tietojen perusteella lisävähennyksen määrän.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Täytä lisävähennykseen vaadittavat tiedot veroilmoituksen osassa 10 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan auton käytöstä elinkeinotoiminnassa seuraavasti:. 

 • Kohta 1: ilmoita perustuvatko käyttötiedot ajopäiväkirjaan vai muuhun vastaavaan selvitykseen.
 • Kohta 2: ilmoita autolla ajettu kokonaiskilometrimäärä verovuoden aikana.
 • Kohta 3: merkitse elinkeinotoimintaan liittyvien ajojen kilometrimäärä verovuoden aikana.
 • Kohta 4: merkitse lisävähennyksen enimmäismäärä per kilometri verovuonna. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2020 on 0,43 e/km. Kilometrikohtaista arvoa voidaan joissain tilanteissa korottaa.Lisätietoa Verohallinnon päätöksestä
 • Kohta 5: laske ja ilmoita vähennyksen enimmäismäärä kokonaisuudessaan (kerro elinkeinotoimintaan liittyvien ajojen kilometrimäärän vähennyksen kilometrikohtaisella enimmäismäärällä).
 • Kohta 6: ilmoita se määrä, jonka olet kirjanpidossa vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kuluina.
 • Kohta 7: laske lisävähennyksen määrä eli vähennä enimmäismäärästä kustannukset, jotka olet vähentänyt kirjanpidossa. Jos et ole vähentänyt yksityisvaroihin kuuluvan auton kustannuksia lainkaan kirjanpidossa, tähän kohtaan tulee sama luku kuin kohtaan 5.

Laske lisävähennys mukaan veroilmoituksen osan 2.3 kohtaan Lisävähennykset.

Voit saada verotuksessa lisävähennyksen, jos olet tehnyt elinkeinotoimintaan liittyvän tilapäisen työmatkan. Tilapäinen työmatka on matka, jonka olet tehnyt yrityksen tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi koulutusmatka, tavaroiden noutomatka tai tilapäinen tuotteiden myyntimatka tavallista kauemmas. Jos matkat on tehty yrityksen tavanomaisen toiminta-alueen sisällä, et voi saada lisävähennystä. Lue lisää työmatkakuluihin liittyvien kustannusten vähentämisestä. 

Lisävähennyksen enimmäismäärä on sama kuin palkansaajan päivärahan enimmäismäärä. Katso määrät Verohallinnon päätöksestä

Jos olet vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia kirjanpidossa ja kulujen yhteismäärä on suurempi kuin kustannuskorvauspäätöksen mukaan laskettu lisävähennyksen enimmäismäärä, verotuksessa vähennetään todelliset kustannukset. Lisävähennystä ei silloin enää voi tehdä, joten siinä tapauksessa älä täytä tätä kohtaa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Erittele matkapäivät sen mukaan, onko kyseessä

 • yli 6 mutta alle 10 tunnin kotimaan työmatka 
 • yli 10 tunnin kotimaan työmatka vai ulkomaan työmatka
 • ulkomaan matkat

Avaa kyseisen kohdan erittely ja ilmoita tiedot

 • matkapäivien lukumäärä ja
 • oletko vähentänyt näiden matkojen kuluja osittain tai kokonaan kirjanpidossa. Jos olet vähentänyt matkojen kuluja kirjanpidossa, ilmoita kirjanpidossa vähennetty määrä.

OmaVero laskee lisävähennyksen määrän.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita tiedot osassa 9:

Erittele matkapäivät sen mukaan, onko kyseessä

 • yli 6 mutta alle 10 tunnin kotimaan työmatka
 • yli 10 tunnin kotimaan työmatka vai
 • ulkomaan työmatka.

Kohdat 2 - 6:

Kohta 2: Ilmoita erittelyissä matkapäivien lukumäärä  

Kohta 3: ilmoita kotimaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärät matkapäivää kohti. Katso määrät Verohallinnon päätöksestä.

Kohta 4:  laske ja ilmoita, mikä on vähennyksen enimmäismäärä kaikilta matkapäiviltä yhteensä. Ulkomaanmatkojen vähennyksen enimmäismäärän saat, kun kerrot kunkin maan matkapäivät sen maan ulkomaanpäivärahalla ja lasket eri maiden luvut yhteen. Katso ulkomaanpäivärahojen maakohtaiset määrät Verohallinnon ns. kustannuskorvauspäätöksestä.

Kohta 5: ilmoita kullakin rivillä se osuus tilapäisten työmatkojen lisääntyneistä elantokustannuksista, jonka olet vähentänyt kirjanpidossa.

Kohta 6: Laske lisävähennyksen määrä: vähennä enimmäismäärästä kustannukset, jotka olet vähentänyt kirjanpidossa. Jos et ole vähentänyt lisääntyneitä elantokustannuksia lainkaan kirjanpidossa, tähän kohtaan tulee sama luku kuin sarakkeeseen 4 (Enimmäismäärä yhteensä).

Osa 2.3 kohta Lisävähennykset:.Laske lisävähennyksen yhteismäärä

Jos olet käyttänyt elinkeinotoiminnan kuluihin kirjattuja hyödykkeitä yksityistaloudessasi, yksityistalouden osuus kuluista pitää ilmoittaa tulona.

Tavaroiden yksityiskäyttö

Jos tavaroita on otettu yksityistalouden käyttöön, ilmoita niiden alkuperäisten hankintamenojen yhteismäärä ilman arvonlisäveroa.

Muu yksityiskäyttö

Ilmoita yksityiskäytön osuus elinkeinotoimintaan kuuluvan puhelimen, kiinteistön, loma-asunnon tai veneen käytöstä. Jos käytät elinkeinotoimintaan kuuluvaa kiinteistöä yksityistarkoituksiin, ilmoita yksityiskäyttöä vastaava osuus sekä kuluista että kiinteistön poistoista.


Esimerkki: Yksityisen liikkeenharjoittajan omistamasta kiinteistöstä 60 % on työpajana ja 40 % omana asuntona. Kiinteistöön kohdistuu korkokuluja 8 000 euroa. Rakennuksesta tehty poisto on 2 000 euroa. Muut rakennukseen kohdistuvat kulut ovat yhteensä 3 000 euroa. Yrityksen elinkeinotoiminnan tuloon lisätään muuna yksityiskäyttönä 13 000 euron kokonaiskuluista 40 % eli 5 200 euroa.

Älä ilmoita tässä kohdassa rahan nostoja. Ilmoita ne OmaVeron vaiheessa Taustatiedot. Jos ilmoitat paperilomakkeessa, ilmoita ne kohdassa 7.

Lue lisää rahan nostoista ja yksityiskäytöstä kohdasta Rahan nostot ja yksityiskäyttö.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita osassa 2.1. kohdassa Tuloutus yksityiskäytöstä, jos yksityiskäytön kulut on vähennetty kirjanpidossa.  

Elinkeinotoiminnan muut tuotot

Avustuksia ja tukia ovat muun muassa elinkeinotoimintaa varten saamasi avustukset, lisät ja tuet, kuten työllistämistuki. Jos olet saanut arvonlisäveron alarajahuojennusta, ilmoita myös se tässä kohdassa.

Ilmoita tässä kohdassa vain suoraan tuloutetut elinkeinotoimintaan liittyvät avustukset ja tuet (TEM, YM, Business Finland jne.).

Älä ilmoita tässä kohdassa julkisyhteisöltä saatuja avustuksia käyttöomaisuuden hankintaan. Tulouta ne epäsuorasti hankintamenon vähennyksenä.

Ilmoita erikseen

 • listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen kokonaismäärä ja
 • listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen kokonaismäärä.

Yhtiö on listattu esimerkiksi silloin, kun sen arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä. 

Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien osinkojen veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon maksaja julkisesti noteerattu (listattu) yhtiö vai ei.

Lisätietoa:

Näin ilmoitat OmaVerossa

OmaVero laskee veronalaisen osuuden ilmoittamasi tietojen perusteella.

Näin ilmoitat paperilla

Ilmoita ja laske osassa 2.1.

Merkitse Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä  vain veronlainen osuus euromääräisenä.

 • 85 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. 

Merkitse Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä vain veronalainen osuus euromääräisenä.

 •  75 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 25 % verovapaata tuloa.  

Ilmoita listatuista osuuskunnista ja listaamattomista osuuskunnista saamasi ylijäämät erikseen. Osuuskunta on listattu eli julkisesti noteerattu esimerkiksi silloin, kun sen osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

Veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko ylijäämän maksaja julkisesti noteerattu  eli listattu osuuskunta vai ei.  Suomessa ei tällä hetkellä ole listattuja osuuskuntia.

Listaamattoman osuuskunnan ylijäämästä 25 % on veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa ja 75 % verovapaata tuloa, kun ylijäämän määrä vuodessa on enintään 5 000 euroa. Sen ylittävästä ylijäämän määrästä veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa on 75 % ja verovapaata tuloa 25 %.

Ylijäämiä verotetaan siis lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka. Tämä 5 000 euron lievennys on asiakaskohtainen, ja sen saa vuosittain vain kertaalleen. Jos harjoitat elinkeinotoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, voit käyttää elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa myös puolison 5 000 euron lievennyksestä jäljellä olevan osan. 

Jos sinulla on useaan eri tulolähteeseen kuuluvia ylijäämiä, katso ohjeet (linkki)

Osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus on aina ylijäämän saajalle kokonaan veronalaista tuloa, kun palautus kuuluu elinkeinotoimintaan.

Veronalaiseksi ilmoittamasi summa saattaa muuttua, koska Verohallinto tarkistaa lievennyksen käytettävissä olevien tietojen perusteella ja päivittää lukua tarvittaessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita ylijäämät erikseen listatuista ja listaamattomista osuuskunnista. OmaVero laskee listatun osuuskunnan ylijäämien veronalaisen osuuden. Ilmoita listaamattomien osuuskuntien veronalainen osuus itse.

Näin ilmoitat paperilla

Ilmoita osassa 2.1 Ylijäämien veronalainen osuus.

Tässä kohdassa ilmoitetaan esimerkiksi korkotuotot saamisista ja valuuttakurssivoitot.

Toimintavarauksen voi vähentää verotuksessa, jos varaus on tehty kirjanpidossa. Varauksen enimmäismäärä lasketaan vuosittain 12 kuukauden aikana maksettujen palkkojen määrän mukaan. 

Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä voi olla enintään 30 % niistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka olet maksanut tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Lue lisää toimintavarauksesta.

Määritä toimintavaraus kunakin verovuonna erikseen. Toimintavarauksen enimmäismäärä voi ylittyä, jos palkkojen määrä on alentunut edellisestä vuodesta. Tällöin enimmäismäärän ylittävä osa aiemmin tehdystä toimintavarauksesta on verovuoden veronalaista tuloa (varauksen vähennys).

Ilmoita edeltäneen verovuoden lopussa jäljellä olleen toimintavarauksen määrä ja verovuonna tekemäsi toimintavarauksen määrä. 

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita kohdassa Tulona ilmoitettava varausten vähennys yhteensä laskennallinen toimintavarauksen vähennys ja lisää siihen mahdolliset muiden varausten vähennykset esimerkiksi käyttämättömänä tuloutettu jälleenhankintavaraus.

Jos olet tehnyt muitakin varauksia kuin toimintavarauksen

Erittele kaikki  varaukset lisäksi lomakkeella 62.Lomake 62 on vaiheessa Kulut kohdassa Poistot, Valitse  Kyllä kohdassa Oletko tehnyt poistoja muusta kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta?

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita tulona Varausten vähennys yhteensä osassa 2.1. kohdassa Varausten vähennys. Jos et ole tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen, ilmoita toimintavarauksen määrä osassa 14.

Jos olet tehnyt toimintavarauksen lisäksi myös muita varauksia, erittele kaikki varaukset lomakkeella 62.

Tässä kohdassa ilmoitetaan sellaiset veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly muihin kohtiin. Liiketoiminnan muita tuottoja ovat esimerkiksi käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja saamasi vahingonkorvaukset. Ilmoita muuna veronalaisena tuottona myös sellaiset veronalaiset tuotot, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan.

Tässä kohdassa ilmoitetaan tuloslaskelmaan sisältyvien verovapaiden tuottojen yhteismäärä.

Muita verovapaita tuottoja ovat esimerkiksi

 • palautukset sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkon liittymismaksuista, jotka olet maksanut verkkoa ylläpitävälle yhteisölle.
 • talletustilien korot, joihin sovelletaan lakia korkotulon lähdeverosta.

Älä sisällytä verovapaita eriä muihin tuloverolaskelman tuottoeriin.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita osassa 2.2 kohdassa Tuloslaskelman verovapaat tuotot. 

Tiedot kuluista

Jos olet alv-velvollinen, ilmoita menot ilman niihin sisältyvää arvonlisäveroa. Anna arvonlisäveroilmoitus erikseen. Jos et ole alv-velvollinen, ilmoita menot arvonlisäverollisina.

Tässä kohtaa ilmoitetaan tilikauden aikana luovutettujen hyödykkeiden hankintamenot.

Laske hankintameno niin, että oikaiset tilikauden ostojen määrää niillä muutoksilla, joita valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastossa on tapahtunut.

Laske ostot ja varaston muutokset seuraavalla laskentakaavalla::

Alkuvarasto

+ ostot tilikauden aikana

- loppuvarasto.

Tässä kohdassa ilmoitetaan esimerkiksi varsinaiseen toimintaan liittyvät palvelut, työsuoritukset ja aliurakat, joista on maksettu ulkopuoliselle toimijalle.

Ilmoita maksamasi elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat ja palkkiot sekä sivukulut, jotka on vähennetty tilikauden menoina.. Et voi kuitenkaan vähentää sellaisia palkkoja, eläkkeitä tai muita etuuksia, jotka olet maksanut puolisolle tai verovuoden alussa alle 14-vuotiaalle perheenjäsenelle.

Ilmoita maksamasi eläkkeet ja henkilösivukulut. Henkilösivukuluja ovat esimerkiksi vakuutusmaksut ja vastaavat maksut, jotka johtuvat työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien tai muiden niiden kaltaisten oikeuksien ja etujen järjestämisestä.

Ilmoita kohdassa Yritystulon ansio- ja pääomatuloon jakautumiseen vaikuttavat palkat ne ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka olet maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Yrityksen nettovarallisuuteen lisätään 30 % näistä palkoista, joten ne vaikuttavat yritystulon jakautumiseen ansio- ja pääomatuloksi.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita  lomakkeen osassa 15.

Poistona vähennetään hankintameno sellaisista hyödykkeistä, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta.

Voit tehdä uusista, käyttöönotetuista koneista ja laitteista korotetun poiston eli veronhuojennuspoiston verovuosina 2020-2023.
Irtain käyttöomaisuus käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ilmoita irtaimen käyttöomaisuuden poistojen arvo kirjanpidossa ja verotuksessa jäljellä oleva poistettava arvo verovuoden alussa.

Et voi vähentää verotuksessa enempää poistoja kuin kirjanpidossa on verovuonna tai aikaisemmin vähennetty. Lisäksi verotuksessa vähennettävien poistojen yhteismäärä ei saa ylittää EVL:ssa säädettyä poistojen enimmäismäärää.

Lue lisää: poistot käyttöomaisuudesta.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Jos teet poistoja vain irtaimesta käyttöomaisuudesta, merkitse verovuoden aikana käyttöön ottamasi irtaimen käyttöomaisuuden arvo kohtaan Lisäys verovuoden aikana ja kohtaan Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuonna saamasi luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset.

OmaVero laskee EVL:n mukaisen enimmäispoiston (25 %). Merkitse verovuoden poisto kohtaan Verovuoden poistot ja mahdollinen lisäpoisto kohtaan Lisäpoisto.

Jos olet edellisenä vuonna ilmoittanut irtaimen käyttöomaisuuden poiston lomakkeella 62, OmaVero kehottaa sinua täyttämään lomakkeen 62 myös tänä vuonna. Jos et enää halua ilmoittaa irtainta omaisuutta lomakkeella 62, nollaa lomakkeen tiedot ja ilmoita kohdassa Poistot irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta.

Jos teet poistoja myös muusta kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta tai veronhuojennuspoiston uusista koneista

Valitse Kyllä kohdassa Oletko tehnyt poistoja muusta kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta?  Avaa erittely ja pääset ilmoittamaan lomakkeen 62 tiedot

Lomakkeella 62 ilmoitetaan myös tiedot muista varauksia kuin toimintavarauksesta. 

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita lomakkeen osan 2.3 kohdassa Poistot.

Ilmoita erikseen kirjanpidossa tehdyt poistot ja poistojen vähennyskelpoinen osuus (EVL 24 §, 30–34 § ja 36–41 §). Ilmoita myös mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa (ns. hyllypoistot) ja jotka haluat vähentää verovuonna. Erittele hyllypoistot lomakkeella 12A (Vähentämättä jätetyt poistot).

Jos teet poistoja ainoastaan irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele lisäksi poistot veroilmoituksen osassa 5  kohdassa Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot.

Laske kohtaan Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa mukaan verovuoden aikana käyttöön ottamasi käyttöomaisuus (kohta Lisäys verovuoden aikana) ja vähennä summasta irtaimesta käyttöomaisuudesta saamasi luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset (kohta Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset). Näin saadusta menojäännöksestä voit tehdä verovuonna enintään 25 %:n poiston.

Jos teet poistoja muustakin kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele kaikki poistot lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Jos teet veronhuojennuspoistoja esimerkiksi uuden koneen käyttöönotosta, ilmoita kaikki tiedot irtaimesta käyttöomaisuudesta lomakkeella 62.

Poistona vähennetään hankintameno sellaisista hyödykkeistä, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta.

Voit tehdä uusista, käyttöönotetuista koneista ja laitteista korotetun poiston eli veronhuojennuspoiston verovuosina 2020-2023.
Irtain käyttöomaisuus käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ilmoita irtaimen käyttöomaisuuden poistojen arvo kirjanpidossa ja verotuksessa jäljellä oleva poistettava arvo verovuoden alussa.

Et voi vähentää verotuksessa enempää poistoja kuin kirjanpidossa on verovuonna tai aikaisemmin vähennetty. Lisäksi verotuksessa vähennettävien poistojen yhteismäärä ei saa ylittää EVL:ssa säädettyä poistojen enimmäismäärää.

Lue lisää: poistot käyttöomaisuudesta.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Jos teet poistoja vain irtaimesta käyttöomaisuudesta, merkitse verovuoden aikana käyttöön ottamasi irtaimen käyttöomaisuuden arvo kohtaan Lisäys verovuoden aikana ja kohtaan Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset irtaimesta käyttöomaisuudesta verovuonna saamasi luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset.

OmaVero laskee EVL:n mukaisen enimmäispoiston (25 %). Merkitse verovuoden poisto kohtaan Verovuoden poistot ja mahdollinen lisäpoisto kohtaan Lisäpoisto.

Jos teet poistoja myös muusta kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta tai veronhuojennuspoiston uusista koneista

Valitse Kyllä kohdassa Oletko tehnyt poistoja muusta kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta?  Avaa erittely ja pääset ilmoittamaan lomakkeen 62 tiedot.

Lomakkeella 62 ilmoitetaan myös tiedot muista varauksia kuin toimintavarauksesta. 

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita lomakkeen osan 2.3 kohdassa Poistot.

Ilmoita erikseen kirjanpidossa tehdyt poistot ja poistojen vähennyskelpoinen osuus (EVL 24 §, 30–34 § ja 36–41 §). Ilmoita myös mahdolliset aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa (ns. hyllypoistot) ja jotka haluat vähentää verovuonna. Erittele hyllypoistot lomakkeella 12A (Vähentämättä jätetyt poistot).

Jos teet poistoja ainoastaan irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele lisäksi poistot veroilmoituksen osassa 5  kohdassa Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta tehdyt poistot.

Laske kohtaan Verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden alussa mukaan verovuoden aikana käyttöön ottamasi käyttöomaisuus (kohta Lisäys verovuoden aikana) ja vähennä summasta irtaimesta käyttöomaisuudesta saamasi luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset (kohta Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset). Näin saadusta menojäännöksestä voit tehdä verovuonna enintään 25 %:n poiston.

Jos teet poistoja muustakin kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta, erittele kaikki poistot lomakkeella 62 (Varaukset, arvonmuutokset ja kuluvan käyttöomaisuuden poistot).

Jos teet veronhuojennuspoistoja esimerkiksi uuden koneen käyttöönotosta, ilmoita kaikki tiedot irtaimesta käyttöomaisuudesta lomakkeella 62.

Edustuskuluja ovat kirjanpitoon merkityt menot, jotka ovat syntyneet yrityksen liiketoiminnan edistämisestä kestitsemällä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Ilmoita kirjanpidon mukaisten edustuskulujen yhteismäärä.

Edustuskuluista vähennyskelpoista on 50 %.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita kokonaismäärä. OmaVero laskee vähennyskelpoisen osuuden edustuskuluista.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Laske itse vähennyskelpoinen osa ja lisää veroilmoituslomakkeelle.

Tässä kohdassa Ilmoitetaan kirjanpidon mukaisten elinkeinotoiminnan vuokrakulujen yhteismäärä. Kuluja voi syntyä esimerkiksi tilojen ja laitteiden vuokraamisesta.

Tässä kohdassa Ilmoitetaan kirjanpidossa vähennettyjen  elinkeinotoiminnan korkokulujen määrä sekä verotuksessa vähennyskelpoinen määrä.

Jos pidät yhdenkertaista kirjanpitoa, ilmoita tässä elinkeinotoimintaan kohdistuvien lainojen korkokulut, jotka olet vähentänyt kirjanpidossa.

Jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa, laske vähennyskelpoinen määrä vähentämällä kaikkien korkokulujen yhteismäärästä mahdollinen vähennyskelvottomien korkokulujen määrä. Vähennyskelvottomat korkokulut eivät voi koskaan olla suuremmat kuin korkokulut yhteensä.

Älä merkitse veronlisäyksiä, viivekorkoja, myöhästymismaksuja eikä veroihin liittyviä viivästyskorkoja tai huojennettuja viivästyskorkoja. Niitä ei voi vähentää verotuksessa.

Näin lasket vähennyskelvottomien korkokulujen määrän OmaVerossa

Tee laskelma OmaVerossa  vaiheessa Taustatiedot kohdassa Laskelma korkokuluista, joita ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluina.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita veroilmoituksen osassa 11.

Tässä kohdassa ilmoitetaan kirjanpidon mukaiset muut rahoituskulut. Tällaisia rahoituskuluja ovat esimerkiksi

 • lainojen hoitokulut
 • limiittipalkkiot
 • takausprovisiot
 • luottovakuutukset
 • kiinnityskulut
 • perimiskulut
 • kurssitappiot.

Tässä kohdassa ilmoitetaan sellaiset vähennyskelpoiset elinkeinotoiminnan muut kulut, jotka sisältyvät tilikauden tuloslaskelmaan ja joita ei ilmoiteta elinkeinotoiminnan kuluina tuloverolaskelman muissa kohdissa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • matkakulut 
 • ajoneuvokulut 
 • leasingmaksut.

Älä ilmoita matka- ja ajoneuvokulujen perusteella tekemiäsi lisävähennyksiä tässä kohdassa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoita vaiheessa Kulut kohdassa Auto- tai matkakuluihin perustuvat lisävähennykset.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita osassa 2.3 Lisävähennykset ja osissa 9 ja 10. 

Jos olet verovuonna tehnyt varausten lisäyksiä enemmän kuin varausten vähennyksiä, ilmoita nettolisäys.

Näin ilmoitat OmaVerossa

OmaVero näyttää  toimintavarauksen lisäyksen Taustatiedot-vaiheesta. Jos et ole tehnyt muita varauksia, merkitse sama luku kohtaan Varausten lisäykset.

Jos olet tehnyt muita varauksia kuin toimintavarauksen esimerkiksi jälleenhankintavarauksen, merkitse kaikkien Varausten lisäysten yhteissumma  ja erittele varaukset lomakkeella 62.

OmaVerossa lomake 62 on vaiheessa Kulut kohdassa Poistot. Vastaa Kyllä kohdassa Oletko tehnyt poistoja muusta kuin irtaimesta käyttöomaisuudesta?

Voit olla oikeutettu saamaan lisävähennyksiä yksityisauton käytön tai tilapäisistä työmatkoista aiheutuneiden lisääntyneiden elantokustannusten perusteella.

Lue lisää auto- ja matkakuluihin perustuvasta lisävähennyksestä

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedot lisävähennyksistä tulee vaiheesta Tuotot antamiesi erittelyjen perusteella. Ilmoita lisävähennysten kokonaismäärä kohdassa Kaikki lisävähennykset yhteensä.

Laske tarvittaessa mukaan korotetut kilometrikorvaukset.

Jos olet oikeutettu korotettuun kilometrikorvaukseen yksityisauton käytöstä, laske korvauksen määrä ja lisää se yhteissummaan. Ilmoita koko summa kohdassa Kaikki lisävähennykset yhteensä.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Erittele lisävähennykset veroilmoituksen osissa 9 ja 10. Laske yhteen rivin Yhteensä luku osan 9 sarakkeesta 6 (Lisävähennys) ja luku osan 10 sarakkeesta 7 (Lisävähennys). Ilmoita lisävähennysten yhteissumma veroilmoituksen osan 2.3 kohdassa Lisävähennykset.

Tässä kohdassa ilmoitetaan kaikki ne elinkeinotoimintaan liittyvät verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, jotka eivät sisälly tilikauden tuloslaskelmaan. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi

 • kulut yksityisasunnon käytöstä elinkeinotoiminnassa
 • koulutusvähennys.

Laske ja ilmoita lopuksi kaikkien kirjanpidon ulkopuolisten vähennyskelpoisten kulujen yhteissumma vielä kohdassa Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut

Yksityisasunnon käyttö elinkeinotoiminnassa

Asunto kuuluu yksityisvaroihin, jos vähintään puolet asunnosta on ollut muussa kuin elinkeinotoiminnan käytössä. Yksityisvaroihin kuuluvaa asuntoa ei oteta huomioon, kun liikkeen- tai ammatinharjoittajan nettovarallisuutta lasketaan (KHO 1998/3248).

Näin ilmoitat OmaVerossa

Valitse vaaditko yksityisasunnon käytön kuluja vähennettäväksi todellisten kulujen mukaan vai kaavamaisena työhuonevähennyksenä. Katso tarkemmin työtilasta aiheutuneiden kulujen vähentämisestä

Todelliset kustannukset

ilmoita koko asunnon pinta-ala, siitä elinkeinotoiminnan käytössä oleva pinta-ala sekä ilmoita koko asunnon vuokra, vastike tai kiinteistön käyttökulut. Ilmoita myös, oletko vähentänyt asunnon käytöstä aiheutuneet kulut joiltain osin kirjanpidossa. OmaVero laskee automaattisesti elinkeinotoiminnan osuuden asunnon kuluista.

Työhuonevähennys

ilmoita mihin työhuoneen käyttö perustuu. OmaVero laskee tämän jälkeen automaattisesti työhuonevähennyksen määrän.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita osassa 2.3 kohta Kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut joko työhuonevähennys tai elinkeinotoiminnan osuus oman asunnon käytöstä aiheutuneista todellisista kuluista, jos et ole vähentänyt kuluja tuloslaskelmassa.

Jos kulut sisältyvät kirjanpitoon, ilmoita ne osan 2.3 kohdassa Muut vähennyskelpoiset kulut. Selvitä kulut osassa 8 Selvitys yksityisvaroihin kuuluvan asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa.

Koulutusvähennys

Ilmoita ja erittele elinkeinotoiminnan koulutusvähennys (täytä lomake 79).

Laske ja ilmoita kaikkien kirjanpidon ulkopuolisten vähennyskelpoisten kulujen yhteissumma kohdassa Muut kirjanpidon ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut.

 

Tässä kohdassa ilmoitetaan ne vähennyskelvottomiin kuluihin kirjanpidossa vähennetyt erät, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Nämä erät eivät saa sisältyä tuloverolaskelman vähennyskelpoisiin kulueriin.

Välittömät verot ovat  maksettujen tuloverojen ja veronpalautusten erotus.

Jos elinkeinotoiminnan käytössä on kiinteistö, merkitse kiinteistövero elinkeinotoiminnan kuluihin kohtaan Muut vähennyskelposiet kulut.

Sakot, seuraamusmaksut ja muut rangaistusluoteiset maksut ovat maksuja, joita ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta.

Esimerkiksi veronkorotuksia, veronlisäyksiä ja veroihin liittyvää viivekorkoa tai viivästyskorkoa ei voi vähentää verotuksessa. Sillä ei ole merkitystä, mihin veroon ne kohdistuvat. 

Sellaiset kirjanpitoon sisältyvät muut kulut, joita ei voi verotuksessa vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. 

Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi yrittäjän tai puolison vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut. Voit myös vähentää ne vaihtoehtoisesti henkilöasiakkaan esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Ilmoita pakolliset YEL-maksut tässä kohdassa silloin, kun ne sisältyvät kirjanpitoon, mutta niitä ei ole vähennetty elinkeinotoiminnan kuluissa ja haluat vähentää ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä tai  puolisosi verotuksessa.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvista osakkeista tehdyt arvonalennuspoistot tähän kohtaan, sillä niitä ei voi vähentää verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat ainoastaan muista arvopapereista kuin osakkeista tehty arvonalennus sekä muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta kuin maa-alueista tehty arvonalennus silloin, kun tällaisen omaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä olennaisesti pienempi kuin poistamatta oleva hankintameno (EVL 42 §).

Näin ilmoitat OmaVerossa

Älä merkitse tähän kohtaan kuluja, jotka on tuloutettu yksityiskäyttönä vaiheesta Tuotot-kohdassa Tuloutus yksityiskäytöstä.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Veroilmoituksen osassa 2.1.

Verovuoden tappiollinen tulos voidaan joko vahvistaa elinkeinotoiminnan tappioksi tai siirtää kokonaan tai osittain vähennettäväksi elinkeinonharjoittajan pääomatuloista.

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi. Verohallinto jakaa vahvistetun tappion vähennettäväksi puolisoiden pääomatuloista työpanosten suhteessa sen mukaan, mitä ilmoitat osassa 4 Yritystulon jako puolisoiden kesken kohdassa Työskentely liikkeessä (prosenttiosuus).

Näin ilmoitat OmaVerossa

Jos vastaat Ei kohdassa Tappion vähentäminen pääomatuloista, verohallinto vähentää vahvistetun tappion elinkeinotoiminnan tuloista kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.

Jos vastaa Kyllä kohdassa Tappion vähentäminen pääomatuloista, tappio tai osa siitä siirretään pääomatulosta tehtäväksi vähennykseksi. Ilmoita se euromääräinen osa tappiosta jonka haluat siirtää. 

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Jos haluat, että Verohallinto vahvistaa koko verovuoden tappiollisen tuloksen elinkeinotoiminnan tappioksi, jätä täyttämättä veroilmoituksen osa 3. Verohallinto vähentää tällöin vahvistetun tappion elinkeinotoiminnan tuloista kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.

Jos haluat, että tappio tai osa siitä siirretään pääomatulosta tehtäväksi vähennykseksi,  ilmoita se euromääräinen osa tappiosta jonka haluat siirtää  veroilmoituksen osassa 3.

Elinkeinotoiminnan varat

Ilmoita varallisuustiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella. Merkitse varat laskelmaan sen suuruisina kuin niiden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno on. Poikkeukset on erikseen mainittu tässä ohjeessa.

Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat

Erittele tiedot elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, rakennuksista ja rakennelmista lomakkeella 18B. Kiinteistöön kuuluvat maapohja ja sillä olevat rakennukset. Kiinteistönä pidetään myös sellaista toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, joka voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle niin, että myös hallintaoikeus maahan siirtyy (tuloverolaki 6 §). Ilmoita kunkin kiinteistön osalta sekä verotuksessa poistamatta oleva hankintameno että kiinteistön vertailuarvo (vertailuarvona käytetään sen verovuoden verotusarvoa, jonka päättymishetken nettovarallisuutta lasketaan). Vertailu tehdään kiinteistökohtaisesti ja nettovarallisuuden laskennassa käytetään arvoista suurempaa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Valitse Avaa erittely ja pääset ilmoittamaan elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvat kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat. OmaVero valitsee kunkin kiinteistön osalta arvoista suuremman ja laskee yhteissumman.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Siirrä kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo lomakkeesta 18B veroilmoituksen osan 12.1 kohdan Käyttöomaisuus alakohtaan Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat.

Koneet ja kalusto

Ilmoita elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön tarkoitettujen koneiden ja kaluston arvo. Koneiden ja kaluston arvo on se osa hankintamenosta, joka on poistamatta tuloverotuksessa.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Jos olet täyttänyt vaiheesta Kulut lomakkeen 62 irtaimesta käyttöomaisuudesta, koneiden ja kaluston arvo siirtyy kohtaan Irtain käyttöomaisuus. Merkitse silloin sama luku myös kohtaan Koneet ja kalusto.

Muu käyttöomaisuus

Ilmoita muuhun käyttöomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden arvo. Muuta käyttöomaisuutta ovat esimerkiksi soran- ja savenottopaikat, malmi- ja mineraaliesiintymät, kivilouhokset, turvesuot, rautatiet, padot, sillat ja altaat.

 

Ilmoita elinkeinotoiminnan varallisuuteen kuuluvien tavaroiden arvo ja muun vaihto-omaisuuden arvo erikseen.

Tavaroita ovat ulkopuoliselta tavarantoimittajalta hankitut, myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet. Jos harjoitat tukku- tai vähittäiskauppaa, laske tavaroihin myös tavaroiden myyntiä varten hankitut pakkaustarvikkeet.

Muuta vaihto-omaisuutta ovat muun muassa aineet, tarvikkeet ja itse valmistettavat tuotteet.

 

Erittele sekä käyttö- että rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit lomakkeelle 8B. Ilmoita elinkeinotoimintaan kuuluvien arvopaperien lukumäärä kunkin omistetun arvopaperin osalta. Ilmoita lisäksi kustakin omistuksesta sekä tuloverotuksessa poistamaton kokonaishankintameno että kappalekohtainen vertailuarvo.

Listatun arvopaperin vertailuarvo on 70 % siitä päätöskurssista, joka arvopaperilla oli liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilinpäätöspäivänä. Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70% käyvästä arvosta verovuoden lopussa. Listaamattoman osakkeen vertailuarvo on kyseisen yhtiön verotuspäätöksessä ilmoitettu verotusarvo. Aiemmin kuin 1.1.2006 hankittujen asunto-osakeyhtiön osakkeiden vertailuarvona käytetään vuoden 2005 verotusarvoa. 1.1.2006 tai sen jälkeen hankituilla asunto-osakeyhtiön osakkeilla ei ole erillistä vertailuarvoa, joten näissä tapauksissa myös Vertailuarvo-sarakkeeseen merkitään tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Ilmoittamiesi tietojen perusteella OmaVero laskee automaattisesti varallisuuslaskelmassa käytettävän arvon.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Vertaa lomakkeella 8B, kumpi on suurempi: käyttöomaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta oleva yhteenlaskettu hankintameno vai yhteenlaskettu vertailuarvo. Vertaa lomakkeen 8B viimeisen rivin (Käyttö- ja rahoitusomaisuus yhteensä) lukuja.

Jos yhteenlaskettu tuloverotuksessa poistamaton hankintameno on suurempi, ilmoita veroilmoituksen osan 12.1 kohdan Käyttöomaisuus alakohdassa Käyttöomaisuusarvopaperit poistamattomien hankintamenojen summa lomakkeen 8B riviltä "Käyttöomaisuus yhteensä" ja veroilmoituksen osan 12.1 kohdan Rahoitusomaisuus alakohdassa Rahoitusomaisuusarvopaperit poistamattomien hankintamenojen summa lomakkeen 8B riviltä "Rahoitusomaisuus yhteensä". Jos yhteenlaskettu vertailuarvo on suurempi, ilmoita samalla rivillä oleva vertailuarvojen yhteismäärä.

Ilmoita myyntisaamiset, käteisvarat ja muu rahoitusomaisuus erikseen.

Myyntisaamisia ovat esimerkiksi pitkä- ja lyhytaikaiset myyntisaamiset sekä osamaksusaamiset. Käteisvaroihin kuuluu liike- ja ammattitoiminnan käteiset kassavarat. Muuta rahoitusomaisuutta ovat esimerkiksi elinkeinotoimintaan liittyvät muut kuin tavaroiden tai palveluiden myyntiin perustuvat saamiset.

Älä laske pankkitalletuksia elinkeinotoiminnan rahoitusomaisuuteen. Pankkitilille kertyvää korkotuloa ei veroteta tuloverolain vaan lähdeverosta annetun lain mukaisesti, joten pankkitilin pääomaakaan ei lasketa elinkeinotoiminnan varallisuuteen.

Elinkeinotoiminnan velat

Ilmoita velkatiedot viimeksi päättyneen tilikauden tietojen perusteella.

Ilmoita sekä lyhytaikaiset että pitkäaikaiset velat. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa. Velkaa pidetään pitkäaikaisena, jos se erääntyy maksettavaksi pidemmän ajan kuin yhden vuoden kuluttua. 

Kun nettovarallisuutta lasketaan, kirjanpitolain mukaisia laskennallisia verovelkoja ei pidetä velkoina (kirjanpitolaki 5 luvun 18§).

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tieto oikaistusta negatiivisesta omasta pääomasta siirtyy tähän kohtaan vaiheesta Taustatiedot erittelystä. Jos sen määrä on sama tai suurempi kuin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen yhteismäärä, elinkeinotoiminnan velkojen määrä on 0.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Ilmoita osassa 12.2 oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä, jonka olet laskenut veroilmoituksen osassa 11 (Laskelma vähennyskelvottomista korkokuluista), ei kuitenkaan enempää kuin elinkeinotoiminnan velkojen yhteismäärä on. Laske kohdassa Elinkeinotoiminnan velat yhteensä  lyhyt- ja pitkäaikaiset velat yhteen ja vähennä saadusta summasta oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä.

Muut tiedot ja vaatimukset

Ilmoita tässä kohdassa luovutusvoitot, jotka olet saanut käyttöomaisuuteen kuuluneista arvopapereista ja kiinteistöistä. Luovutusvoitolla tarkoitetaan luovutushinnan ja verotuksessa poistamattoman hankintamenon positiivista erotusta. Laske luovutusvoittojen määrä mukaan myös tuottoihin, jotka ilmoitat veroilmoituksen Tuotot-vaiheessa.

Näistä luovutusvoitoista on annettava erillinen selvitys, koska  pääomatuloa on aina vähintään käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopaperien luovutusvoittoja vastaava määrä. Älä kuitenkaan merkitse tähän kohtaan luovutusvoiton sitä osaa, josta on muodostettu jälleenhankintavaraus.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Lomakkeella kohta 16 Käyttöomaisuusarvopapereiden ja -kiinteistöjen luovutusvoitot

Yritystulo on pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa elinkeinotoiminnan edellisen verovuoden nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n vuotuista tuottoa.

Voit myös vaatia yritystulon jakoa toisin:

 • Vaadin, että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa.

Voit vaatia vain jompaakumpaa vaihtoehtoa. Verotuksellisesti edullisin vaihtoehto määräytyy kunkin elinkeinonharjoittajan ja tämän puolison ansiotulojen sekä niistä tehtävien vähennyksien mukaan.

Jos puolisot harjoittavat elinkeinotoimintaa yhdessä, vaatimus jaettavasta yritystulosta katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Vaatimus yritystulon poikkeavasta jakamisesta tehdään veroilmoituksen osassa 17.

Anna tarkempia selvityksiä, jos vaadit hyvitystä ulkomaille maksamistasi veroista, sinulla on kiinteä toimipaikka ulkomailla tai sinulla on tulo-osuutta ulkomaisesta väliyhteisöstä.

 • Vaaditko hyvitystä ulkomaille maksamistasi veroista?
 • Vaaditko hyvitystä ulkomaille maksamistasi veroista?
 • Oletko saanut tulo-osuutta ulkomaisesta väliyhteisöstä?

Näin ilmoitat Omaverossa

Jos valitset Kyllä edellä mainittuihin kysymyksiin, avaa erittely ja täytä lomakkeen tiedot.

Näin ilmoitat paperilla

Lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi)

Lomakkeella 75(Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta)

Lomakkeella 74 (Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta)