Apua maahantuontien ilmoittamiseen

Miten kohdistan maahantuonnit arvonlisäveroilmoituksella? Entä vaikuttavatko Tullin tekemät muutospäätökset antamaani arvonlisäveroilmoitukseen? Katso ohjeet maahantuontiin liittyvien tietojen ilmoittamiseen arvonlisäveroilmoituksella.

1. Kohdista maahantuonnit oikein arvonlisäveroilmoituksella

Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä oleva maahantuoja: ilmoita maahantuonnin arvonlisäveron peruste ja määrä OmaVerossa (arvonlisäveroilmoitus):

  • ilmoita maahantuonnin arvonlisäveron peruste kohdassa "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta"
  • ilmoita maahantuonnista suoritettava vero kohdassa "Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta".

Jos tavarat on tuotu kokonaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, sisällytä maahantuonnista suoritettavaa veroa koskeva vähennys muiden vähennettävien verojen kanssa saman arvonlisäveroilmoituksen kohtaan ”Verokauden vähennettävä vero”.

Kohdista nämä maahantuontia koskevat tiedot sille verokaudelle, jonka aikana ensitullauspäätös on annettu (tullauspäivä).

Lue lisää maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittamisesta

2. Miten maahantuonnin arvonlisävero lasketaan ja ilmoitetaan?

Arvonlisäveroverovelvollisen maahantuojan pitää laskea ja ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveron peruste sekä maahantuonnista suoritettava vero oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan. Huomaa, että maahantuonnin arvonlisäveron peruste on yleensä aina suurempi kuin OmaVerossa näkyvä, Tullilta saatu vertailutieto tavaroiden maahantuonnista. Vertailutieto muodostuu verokauden tullausarvoista ja Tullin tullauksen yhteydessä kantamista tulleista, veroista ja muista maksuista kyseisenä verokautena.

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen on laskettava mukaan tavaran kuljetus-, lastaus-, purku- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset. Nämä kustannukset lasketaan kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan asti.

Kun Tulli hyväksyy tuonnin tulli-ilmoituksen, maahantuojalla voi jo olla tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen Suomessa tai muualla EU:ssa sijaitsevaan määräpaikkaan. Tällaisessa tapauksessa arvonlisäveron perusteeseen lasketaan kuljetuskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset tähän toiseen määräpaikkaan saakka.

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen sisällytetään verot, tullit ja muut maksut, jotka kannetaan tavaran maahantuonnin johdosta tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle, ei kuitenkaan maahantuonnin arvonlisäveroa. Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut lasketaan mukaan veron perusteeseen. Tullin tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle kantamat tullit ym. maksut sisältyvät OmaVerossa näkyvään Tullilta saatuun vertailutietoon tavaroiden maahantuonneista.

Lue lisää:

3. Varmista, että tieto ilmoittajasta on merkitty tulli-ilmoitukselle oikein

Tulli-ilmoitukseen on merkittävä ilmoittajaksi, tai välillisen edustuksen tilanteessa päämieheksi se arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty yritys, jonka liiketoiminnan käyttöön maahantuotava tavara tulee.

Jos esimerkiksi välillinen edustaja on ilmoittanut virheellisesti päämieheksi jonkun muun yrityksen kuin sen, jonka vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tavara on ollut tarkoitus tuoda, tullauspäätökseen on haettava Tullilta oikaisua.

4. Tullin muutospäätös vaikuttaa arvonlisäveroilmoitukseen

Jos asiakas tai viranomainen korjaa tulli-ilmoitusta tullauspäätöksen vahvistamisen jälkeen, ja jos tullausarvo tai Tullin kantamat maksut korjauksen vuoksi suurenevat tai pienenevät, Tulli tekee jälkikantopäätöksen tai oikaisupäätöksen.

Tullin tekemä muutospäätös vaikuttaa maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen. Tällöin myös arvonlisäveroilmoituksen maahantuontia koskevat tiedot on oma-aloitteisesti korjattava niin, että ne vastaavat muuttuneita tietoja.

  • Anna oikaisuilmoitus sille verokaudelle, jonka veroilmoituksessa maahantuonnin tiedot on aiemmin ilmoitettu tai kevennetyllä tavalla sille verokaudelle, jota Tullin muutospäätös koskee.
  • Ilmoita oikaisuilmoituksessa korjattu maahantuonnin arvonlisäveron peruste sekä arvonlisäveron määrä. Ilmoita myös kaikki muut verokauden arvonlisäveron tiedot uudelleen. 
  • Ilmoita oikaisuilmoituksella korjauksen syy.

Katso esimerkki ohjeesta Maahantuonnin arvonlisäveron peruste (luku 2.1. esimerkki 2)

5. Tavaroiden väliaikainen vienti EU:n ulkopuolelle ja jälleentuonti Suomeen

Kun palautustavara tuodaan Suomeen, tuonti voi olla tullitonta. Asian ratkaisee Tulli. Katso Tullin ohje palautustavaroiden tullittomuuden edellytyksistä (tulli.fi).

Palautustavaran maahantuonti voi olla verollista tai verotonta. Mahdollisissa tulkintakysymyksissä asian ratkaisee Verohallinto. Maahantuonnin arvonlisäverottomuus edellyttää sitä, että tavaran jälleentuonti on palautustavarasäännösten nojalla tulliton. Tuonnin verottomuuden lisäedellytyksenä on, että tavaroita ei ole myyty verotta EU:n ulkopuolelle tai Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä olleita tavaroita ei ole myyty EU:n ulkopuolella.

Kun maahantuojana on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty toimija, maahantuoja ilmoittaa maahantuontia koskevat tiedot Verohallinnolle annettavalla arvonlisäveroilmoituksella.

Jos palautustavaran maahantuonti on verotonta

Jos palautustavaran maahantuonti on arvonlisäverotonta, tulli-ilmoituksella käytetään kansallista koodia 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94 § 1 mom. 18 kohta).

Kun palautustavaran maahantuonti on verotonta, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty maahantuoja ilmoittaa maahantuontia koskevat tiedot arvonlisäveroilmoituksessa seuraavissa kohdissa:

  • maahantuonnin arvonlisäveron peruste ilmoitetaan kohdassa "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta"
  • verottomalle maahantuonnille ei lasketa suoritettavaa veroa. Kohdassa "Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta" ilmoitetaan 0,00 euroa.

Jos palautustavaran maahantuonti on verollista

Jos verottomuuden lisäedellytykset eivät täyty, tavaran maahantuonti on verollista, vaikka palautustavaran tuonti olisi tullitonta. Tulli-ilmoituksella käytetään tällöin kansallista koodia 7RB Palautustavarat, maahantuonti verollista.

Esimerkki: Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty A Oy on vienyt vähennykseen oikeuttavassa käytössään olleen laitteen Norjaan työsuoritusta varten syyskuussa 2019. Laite on Norjassa myyty toiselle suomalaiselle arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle yritykselle B Oy:lle, joka tuo sen takaisin Suomeen toukokuussa 2020. Yritys B antaa tuonnin tulli-ilmoituksen ja tavara tullataan vapaaseen liikkeeseen tullauspäätöksellä. Maahantuonti on tullikoodeksin 203-207 palautustavarasäännösten nojalla tullitonta. Koska maahantuonnin verottomuuden edellytykset eivät täyty, maahantuonti on verollista.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty maahantuoja B Oy ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot toukokuulta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa:

  • arvonlisäveron peruste kohdassa "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta"
  • maahantuonnista suoritettava vero kohdassa "Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta"
  • jos tuotavat tavarat on hankittu kokonaan vähennyskelpoiseen käyttöön, maahantuonnista suoritettavaa veroa koskeva vähennys ilmoitetaan kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.