Yrittäjän eläketurva

Yrittäjät huolehtivat omasta eläketurvastaan ottamalla eläkevakuutuksen. Yrittäjän eläkelain piiriin kuuluvat Suomessa asuvat ansiotyötä tekevät henkilöt, joiden työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvat Suomessa asuvat maatalousyrittäjät.

Yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluvia yrittäjiä ovat muun muassa

 • liikkeen- ja ammatinharjoittajat ja ne heidän perheensä jäsenet, jotka työskentelevät yrityksessä ilman työsuhdetta (palkkaa)
 • avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 % yhtiöstä tai äänivallasta;
 • tai omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiöstä tai äänivallasta.

Tarkempi määritelmä vakuutuksen piiriin kuuluvista yrittäjistä on yrittäjän eläkelaissa.

Vakuutus on pakollinen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • yrittäjä on 18-67-vuotias (aikaisemmin vanhuuseläkkeelle jääneen ei tarvitse ottaa vakuutusta)
 • yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
 • yrittäjän arvioitu työtulo ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan.

Vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Vakuutuksen perusta on YEL-työtulo. YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa. Työtulon perusteella lasketaan eläkkeen määrä ja vakuutusmaksu. Jos yrittäjän työpanoksen arvo muuttuu, YEL-työtuloa voidaan tarkistaa.

Uusi yrittäjä saa vakuutusmaksuunsa alennuksen 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Alennusprosentti on 1.1.2013 alkaen 22%. Niillä yrittäjillä, jotka ovat aloittaneet yrittäjätoiminnan ennen 1.1.2013 ja joiden yrittäjätoiminta jatkuu keskeytyksettä, maksualennusprosentti säilyy ennallaan (25 %).

Vakuutuskulut saa vähentää verotuksessa.

YEL-maksun määrä vuonna 2017

 • alle 53-vuotias sekä 63 vuotta täyttänyt yrittäjä: 24,10 % YEL-työtulosta (23,60 % vuonna 2016)
 • 53-62 -vuotias: 25,60 % YEL-työtulosta (25,10 % vuonna 2016).

Tarkempaa tietoa YEL-eläkkeistä, maksuista ja työtulon määräytymisestä on Eläketurvakeskuksen sivuilla etk.fi.

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYELin työeläketurvan piiriin. MYEL-vakuutusmaksun suuruus vaihtelee vakuutetun iän ja MYEL-työtulon mukaan. Maatalousyrittäjien eläkevakuutusta hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).

MYEL-maksun määrä vuonna 2017

Maksuprosentti riippuu iästä ja MYEL-työtulon määrästä.

Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 783,03 euroa (26 474,52 e vuonna 2016) :

 • alle 53-vuotias ja 63 vuotta täyttänyt: 13,0140 % työtulosta (12,7440 % vuonna 2016)
 • 53-62 -vuotias 13,8240 % työtulosta (13,5540 % vuonna 2016)

Maksuprosentti nousee liukuvasti, kun työtulon määrä on 26 783,03 - 42 087,69 euroa (26 474,52 - 41 602,87 e vuonna 2016).

MYEL-maksu 42 087,69 euron ylittävästä työtulon osasta (41 602,87 e vuonna 2016):

 • alle 53-vuotias ja 63 vuotta täyttänyt: 24,10 % työtulosta (23,60 % vuonna 2016)
 • 53-62 -vuotias: 25,60 % työtulosta (25,10 % vuonna 2016)

Tarkempaa tietoa MYEL-eläkevakuutukseen liittyvistä asioista on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen sivuilla mela.fi.

Tapaturma- ja työttömyysvakuutus

Yrittäjät voivat ottaa vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tapaturmien ja ammattitautien varalta.

Yrittäjä voi myös liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi varmistaakseen työttömäksi joutuessaan ansiosidonnaisen päivärahan.

Tarkempaa tietoa tapaturma- ja työttömyysvakuutukseen liittyen saa eri vakuutusyhtiöiltä.

Avainsanat: