Verohallinnolle maksettavat ja ilmoitettavat työnantajasuoritukset

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätykset työntekijän palkasta (tai muusta suorituksesta) sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu (aikaisemmin sosiaaliturvamaksu). Työnantajan on ilmoitettava ja tilitettävä työnantajasuoritukset Verohallinnolle.

Tämä ohje koskee kaikkia työnantajana toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.

Ennakonpidätys

Työnantajan on perittävä työntekijän palkasta verot ennakonpidätyksenä. Ennakonpidätys yksityishenkilön palkasta tai työkorvauksesta toimitetaan hänen verokorttinsa mukaisesti. Jos henkilö ei esitä verokorttia tai häntä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ennakonpidätysprosentti on 60 %.

Työkorvauksen saaja voi olla myös yhteisö (esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö) tai yhtymä (esimerkiksi avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai laivanisännistö).

Jos yhteisö tai yhtymä on merkitty ennakkoperintärekisteriin, ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa.

Jos yhteisöä tai yhtymää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ennakonpidätys työkorvauksesta on 13 %. Jos työkorvauksen saajalla on verokortti ja sen veroprosentti on pienempi kuin 13 %, ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin verokortin mukaan.

Jos työn tekee liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminimi), ennakonpidätys tehdään yrittäjän verokortin mukaan. Jos yrittäjä ei esitä verokorttia, ennakonpidätys on 60 %. Ennakonpidätys lasketaan arvonlisäverottomasta työkorvauksesta.

Lisätietoa ennakonpidätyksen toimittamisesta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa. Sairausvakuutusmaksua ei makseta palkoista, jotka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle.

Jos työntekijälle ulkomaantyöskentelystä maksettu palkka on verovapaata (tuloverolaki 77 §) eikä työntekijälle ole määritelty ulkomaantyöskentelyajalle vakuutuspalkkaa, työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisen palkan perusteella. Urheilijalle maksetun palkan perusteella on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Normaalisti sairausvakuutusmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisten palkkojen yhteismäärästä. Sairausvakuutusmaksuprosentti on kaikille työnantajille sama. Kunkin vuoden maksuprosenttia sovelletaan sinä vuonna maksettaviin palkkoihin. Sillä ei ole merkitystä, miltä ajalta palkka on ansaittu.

Sairausvakuutusmaksu on maksettava, vaikka ennakonpidätystä ei voitaisi toimittaa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun palkka maksetaan pelkkänä luontoisetuna tai palkasta ei verokortin mukaan tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Työkorvauksesta ei makseta sairausvakuutusmaksua.

Ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun maksaminen ja ilmoittaminen

Säännöllisen työnantajan on maksettava ennakonpidätys ja sairausvakuutusmaksu Verohallinnolle ja ilmoitettava ne sähköisesti esimerkiksi OmaVero-palvelussa (aikaisemmin Verotili). Satunnainen työnantaja antaa veroilmoituksen työnantajasuorituksista aina, kun palkkoja on maksettu.

Lisätietoa työnantajasuoritusten ja muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta

Ei palkanmaksua -ilmoituksen voi antaa vain vuoden loppuun saakka

Vuosi-ilmoitus

Työnantajan on lisäksi annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan suorituksista, perityistä ennakonpidätyksistä ja maksuista. Vuosi-ilmoitus annetaan suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Lisätietoa vuosi-ilmoituksen antamisesta.

Avainsanat: